X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Рух грошових коштів

Завантажити презентацію

Рух грошових коштів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Слайд 2

План  1. Поняття та нормативно – правове регулювання звіту про рух грошових коштів. 2. Структура Звіту про рух грошових коштів 3. Спільні та відмінні риси П(С)БО 4 та МСФЗ 7 до форм звіту про грошові кошти

Слайд 3

1. Поняття та нормативно – правове регулювання звіту про рух грошових коштів. Згідно з НП(С)БО 1 звіт про фінансові результати – це звіт який відображає надходження і вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Цей звіт подається у складі річної звітності.

Слайд 4

1. Поняття та нормативно – правове регулювання звіту про рух грошових коштів Грошові кошти - готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання. До грошових коштів належать готівкові та безготівкові грошові кошти, а також їх еквіваленти, що відображаються на рахунках: З0 "Каса"; 31 "Рахунки в банках"; 333 "Грошові кошти в дорозі у національній валюті"; 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"; 351 "Еквіваленти грошових коштів".

Слайд 5

Еквіваленти грошових коштів - короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості. Рух грошових коштів - надходження і вибуття грошових коштів та їхніх еквівалентів. Звіт про рух грошових коштів (П(С)БО 4) — звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді (місяць, квартал, рік). Рух коштів відображається в звіті про рух грошових коштів в розрізі трьох видів діяльності підприємства: операційної, інвестиційної та фінансової

Слайд 6

Заповнювати форму № 3 "Звіт про рух грошових коштів" можна після того, як складені форма № 1 "Баланс" і форма № 2 "Звіт про фінансові результати". Це пов’язано з тим, що для її складання необхідні деякі показники з перших двох форм звітності.

Слайд 7

Мета складання Звіту про рух грошових коштів надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період.

Слайд 8

Законодавчо-нормативна база, регулювання звіту про рух грошових коштів: Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. зі змінами і доповненнями. Положення “Про ведення касових операцій в національній валюті в Україні” затверджене постановою правління НБУ від 19.12.2001р. № 72 зі змінами і доповненнями. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань, господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом МФУ №291 від 30.11.1999р. (зі змінами і доповненнями). Інструкція про виконання плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань, господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом МФУ №291 від 30.11.1999р. (зі змінами і доповненнями). Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 “Баланс” зі змінами і доповнен нями від 31.03.1999р. № 87. Зареєстроване в Міністерстві Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 4 “Про рух грошових коштів” зі змінами і доповненнями від 31.03.1999р. № 87. Зареєстроване в Міністерстві Юстиції України 21.06.1999р. під №398/3691.

Слайд 9

Не включаються до звіту про рух грошових коштів негрошові операції: - отримання активів шляхом фінансової оренди; - бартерні операції; - придбання активів шляхом емісій акцій; - внутрішні зміни у складі грошових коштів (Дт 311 Кт 301 Дт 301 Кт311).

Слайд 10

Показники Звіту формуються за трьома видами діяльності: операційною інвестиційною фінансовою. 2. Структура Звіту про рух грошових коштів

Слайд 11

3. Спільні та відмінні риси П(С)БО 4 та МСФЗ 7 до форм звіту про грошові кошти. Спільними рисами у П(С)БО 4 та МСФЗ 7 щодо побудови, розкриття інформації та подання Звіту про рух грошових коштів є: 1) Згідно з П(С)БО 4 метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період (п. 5 П(С)БО 4). В МСФЗ 7, крім цього, особлива увага акцентується на наданні користувачам фінансових звітів основи для оцінки спроможності підприємства генерувати грошові кошти та їхні еквіваленти, а також потреби підприємства щодо використання цих грошових коштів.

Слайд 12

Джерелом інформації, яка необхідна для складання Звіту про рух грошових коштів, є Баланс; Звіт про фінансові результати; Примітки до фінансової звітності; Аналітичні дані – інформація про обороти за рахунками, регістри бухгалтерського обліку.

Слайд 13

Звіт про рух грошових коштів заповнюється на основі прямого або непрямого методів: Прямий метод засновано на аналізі руху грошових коштів по бухгалтерським рахункам підприємства. Цей метод дозволяє показати основні джерела надходження та напрямки руху грошових коштів; дає можливість зробити оперативні висновки відносно коштів для платежів по поточним обов’язкам, встановлює взаємозв’язок між реалізацією та грошовою виручкою в звітному періоді. Непрямий метод засновано на аналізі статей балансу та звіту про фінансові результати. Він дозволяє показати взаємозв’язок між різними видами діяльності підприємства, встановити зв’язок між чистим прибутком та змінами в активах підприємства за звітний період.

Слайд 14

Є ще два фактори, виділених МСФЗ 7, що не суперечать П(С)БО 4, які змушують говорити про доцільність складання Звіту про рух грошових коштів: • зіставність звітності про результати діяльності різних підприємств; • інформація про рух грошових коштів протягом попередніх періодів часто використовується як показник суми, періоду та визначеності майбутнього руху грошових коштів.

Слайд 15

2) Звіт про рух грошових коштів розмежовує грошові потоки протягом певного періоду від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, що пов’язано з необхідністю отримання інформації, яка б: а) давала користувачам фінансової звітності змогу оцінювати та контролювати вплив цих видів діяльності на фінансовий стан підприємства і суму його грошових коштів та їхніх еквівалентів (далі — грошові кошти); б) використовувалася для оцінки взаємозв’язку наведених вище видів діяльності та формування висновків про ступінь даного взаємозв’язку;

Слайд 16

3) Негрошові операції не включаються до звіту про рух грошових коштів, оскільки не належать до руху грошових коштів протягом звітного періоду, незважаючи на їх вплив на розмір капіталу та активів підприємств. Прикладом негрошових операцій є: • бартерні операції, як прямий безгрошовий обмін товарами чи послугами, що змінює структуру активів підприємства (основних засобів, продукції, запасів тощо); • реєстрація статутного капіталу і випуск акцій, як цінних паперів, що засвідчують участь у статутному капіталі акціонерного товариства (дана операція змінює структуру капіталу підприємства); • отримання необоротних активів за договорами фінансової оренди, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків та вигод, пов'язаних з правом користування та володіння таким активом (відповідно зміна відбувається в активах підприємства). 4) Одна операція може охоплювати рух грошових коштів від різних видів діяльності.

Слайд 17

5) Для формування Звіту про рух грошових коштів необхідна така інформація: • баланс за звітний і попередній рік (згідно з П(С)БО 2 “Баланс” — в Україні; згідно з МСФЗ 1 “Подання фінансових звітів” — у міжнародній практиці); • звіт про фінансові результати за поточний рік ( згідно з П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” — в Україні), Звіт про прибутки та збитки ( згідно з МСФЗ 1 “Подання фінансових звітів” — у міжнародній практиці); • додаткова інформація про деякі операції з надходження і видатку грошових коштів та їхніх еквівалентів (Головна книга); 6) Кінцевим етапом формування Звіту про рух грошових коштів є отримання інформації про: чистий рух коштів за звітний період, що дорівнює різниці між сумою грошових надходжень та видатків по статтях чистого руху грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, поданих окремо; різницю залишку грошових коштів на початок та кінець звітного періоду ( п. 54, 57 П(С)БО 4). 7) При складанні розділів руху грошових коштів від інвестиційної та фінансової діяльності вимагається окреме висвітлення надходжень і вибуття грошових коштів.

Слайд 18

Відмінні риси П(С)БО 4 та МСФЗ 7 до форм звіту про грошові кошти: Відмінністю є те, що згідно з МСФЗ 7 існує два випадки, коли можливе взаємозарахування грошових потоків, що виникли внаслідок вказаних вище видів діяльності: а) надходження і виплати грошових коштів за дорученням клієнтів, коли рух грошових коштів відображає діяльність клієнта, а не діяльність підприємства; б) надходження і виплати грошових коштів за статтями, згідно з якими обіг є швидким, суми великими, а строки погашення короткими.

Слайд 19

Іншими відмінностями між МСФЗ 7 і П(С)БО 4 є: 1) МСФЗ 7 має ширшу сферу застосування ( поширюється на всі підприємства, включаючи фінансові установи) порівняно з вітчизняним П(С)БО: воно стосується підприємств будь-яких форм власності за винятком банків і бюджетних установ ( п. 2 П(С)БО 4), а також суб’єктів малого підприємництва (П(С)БО 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”). Крім того, положення, закладені в МСФЗ 7 “Звіти про рух грошових коштів” разом з МСФЗ 31 “Фінансова звітність про частки у спільних підприємствах”, регулюють формування, структуру та подання Звіту про рух грошових коштів інвестора, який має частку в асоційованих чи спільних підприємствах або є холдинговим для свого дочірнього підприємства. Особливості складання консолідованого звіту про рух грошових коштів на Україні визначаються окремим Положенням (стандартом) (П(С)БО 20 “Консолідована фінансова звітність”);

Слайд 20

2) МСФЗ 7 пропонує два методи формування Звіту про рух грошових коштів щодо операційної діяльності: • прямий метод подання руху грошових коштів від операційної діяльності в звітності; • непрямий метод звітування про рух грошових коштів від операційної діяльності. 3) Звіт про рух грошових коштів згідно з п. 11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів” складається за формою, наведеною в додатку до Положення (стандарту). У Додатку 1 до МСФЗ 7 показано приклад формування звіту про рух грошових коштів за прямим та непрямим методами, проте цей Додаток є лише прикладом і не входить до стандартів.

Слайд 21

4) Згідно з П(С)БО 4 у примітках до фінансової звітності наводиться (розкривається) інформація про: а) склад грошових коштів; б) склад статей “Інші надходження”, “Інші платежі” та інших статей, які об’єднують кілька видів грошових потоків; в) негрошові операції інвестиційної та фінансової діяльності; г) наявність значного сальдо грошових коштів, які є в наявності у підприємства і які недоступні для використання групою, до якої належить підприємство (п. 58 П(С)БО 4); д) придбання або продаж протягом звітного періоду майнових комплексів в розрізі деяких показників.

Слайд 22

Отже, навівши спільні риси та основні відмінності при формуванні Звіту про рух грошових коштів за національними та міжнародними стандартами, слід зробити висновок про їх схожість в деяких принципових питаннях (мета, розмежування грошових потоків за видами діяльності тощо) та неподібність в певних аспектах (сфера застосування, методика звітування про рух грошових коштів від операційної діяльності тощо), що дає широкі можливості вітчизняним підприємствам по використанню положення МСФЗ 7 не тільки для подання Звіту про рух грошових коштів закордонному інвестору ( як необхідність), але й для внутрішньоуправлінських потреб (як засіб управління грошовими потоками).

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка