X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ В УМОВАХ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА РЕГІОНІВ

Завантажити презентацію

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ В УМОВАХ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА РЕГІОНІВ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ В УМОВАХ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА РЕГІОНІВ

Слайд 2

Лист 2 Формування інноваційних кластерів в Україні – це новітній шлях перебудови економіки для виходу на новий рівень світових господарських взаємовідносин, оскільки найбільш перспективним методом підвищення конкурентоспроможності економіки регіонів країни є продукування та оперативне впровадження інновацій.

Слайд 3

Лист 3 ВЛАДА : загальнодержавна та регіональна ГРОМАДСЬКІСТЬ ДОДАТКОВІ ІНСТИТУЦІЇ БІЗНЕС Рис.1. Будова інноваційного кластеру НАУКОВІ ТА ОСВІТНІ ЗАКЛАДИ ІННОВА-ЦІЙНИЙ КЛАСТЕР

Слайд 4

Лист 4 ІННОВАЦІЙНИЙ КЛАСТЕР – являє собою систему тісних зв’язків між науковими і освітніми закладами, бізнесом, громадськістю, владою, додатковими інституціями, яка включає в себе весь інноваційний ланцюжок від виникнення наукової ідеї до її безпосереднього втілення, з метою забезпечення економіки знань.

Слайд 5

Лист 5 Класифікація інноваційних кластерів № Критерій класифікації Вид інноваційного кластеру Особливості інноваційного кластеру 1. За напрямом досягнення конкурентних переваг Продуктовий інноваційний кластер Розробка нових продуктів Технологічний інноваційний кластер Впровадження нових технологій Сировинний інноваційний кластер Використання нових видів сировини Інфраструктурний інноваційний кластер Використання переваг розташування Організаційний інноваційний кластер Застосування новітніх методів управління 2. За спрямуванням інноваційного ефекту Корпоративний (бізнесовий) Забезпечення конкурентних переваг для підприємств учасників кластеру Регіональний Забезпечення розвитку регіону 3. За галузевим охопленням Галузеві інноваційні кластери Спрямований на генерування інновації в конкретній галузі Понад галузевий інноваційний кластер Здатний створювати інновації для будь-якої сфери 4. За місцем та роллю закладів науки та освіти в кластері Освітньо – інноваційні кластери Заклади науки та освіти представляють собою ядро кластера Інноваційні кластери Особлива роль – генератора інновації, який на диспозитивних засадах співпрацює з іншими учасниками кластеру 5. За інноваційним спрямуванням Кластер з інноваційним спрямуванням Має за мету впровадження інновацій Суто інноваційний кластер Його мета – виключно сприяння інноваціям 6. За охопленням інноваційного процесу Комплексний інноваційний кластер Кластер, який охоплює весь інноваційний процес: він зародження ідеї до її цілковитого втілення. Точковий інноваційний кластер Створює інноваційний ефект на певній стадії процесу. 7. За територіальним розміщенням Регіональний або міжрегіональний інноваційний кластер Розміщений в одній або декількох областях України та включає відповідних учасників Інноваційний кластер в умовах транскордонного співробітництва регіонів Кластер розташований на території України, що активно використовує потенційні можливості та переваги транскордонного співробітництва Транскордонний інноваційний кластер Кластер, що об’єднує учасників по різні боки кордону (двох і більше держав).

Слайд 6

ТКС- спільні об’єднуючі діяння націлені на взаємодію в різних сферах життя суспільства, що здійснюються органами державної влади, громадськістю та місцевим самоврядуванням України та інших держав відповідно у межах компетенції, визначеної їх національним законодавством, з метою покращення розвитку регіонів. Лист 6

Слайд 7

Лист 7 Розглядаючи інноваційні кластери у зв’язку із транскордонним співробітництвом регіонів необхідно враховувати наступні ситуації: формування та функціонування інноваційних кластерів відбувається в умовах транскордонного співробітництва регіонів; формування транскордонних інноваційних кластерів; часова трансформація функціонуючого інноваційного кластеру в умовах транскордонного співробітництва в повноцінний транскордонний інноваційний кластер.

Слайд 8

Принципи формування інноваційних кластерів — це об'єктивно властиві процесу кластеризації відправні начала, основні закони, правила та закономірності формування кластерних утворень. Значення принципів у формуванні кластерів обумовлюється тим, що вони: - сприяють подоланню прогалин при формуванні кластерів; - спрямовують розвиток і функціонування різних типів кластерних утворень; - координують функціонування механізму регулювання відносин в кластері; - виступають найважливішим критерієм необхідності та обґрунтованості кластеризації. Лист 8

Слайд 9

Лист 9 Рис.3 Групи принципів, які необхідно враховувати при формуванні інноваційних кластерів в умовах транскордонного співробітництва регіонів (Розроблено авторами)

Слайд 10

Лист 10 Загальні принципи кластеризації Принцип Зміст принципу Загальні принципи кластеризації (в тому числі принципи формування регіональних кластерних структур) Добровільності Даний принцип охоплює досить важливе коло питань пов’язаних із свободою утворення кластерів винятково на добровільній основі. Зміст принципу добровільності полягає в тому, що право учасників на об’єднання в кластер містить у собі такі аспекти: по-перше, право утворювати кластери винятково на добровільній основі, по-друге, право добровільно вступати в кластерне утворення, по-третє, право безперешкодно виходити з кластеру. Спільної мети (синергетичний ефект) Означає, що процес формування кластерів має бути підпорядкований глобальній об’єднуючій меті, яка має абсолютний пріоритет. Цілі повинні бути реальними, конкретними та направленими на досягнення визначальної кінцевої мети, яка породжуватиме синергетичний ефект. Синергетичним ефектом будемо називати збільшення показників ефективності діяльності підприємств регіону в результаті об’єднання, інтеграції, злиття окремих частин в єдину систему, де ефект від взаємодії елементів системи підприємства перевищує суму ефектів діяльності кожного елементу окремо. Територіальної локалізації Пояснюється близьким територіальним розміщенням основної маси учасників кластерної системи Єдності та зв’язності Принципи єдності та зв’язності доволі тісно пов’язані між собою, але якщо принцип єдності відображає «погляд ззовні» на кластеризацію, то принцип зв’язності орієнтує на «погляд зсередини» на даний процес. Принцип єдності демонструє структуру кластеру та полягає у сумісному розгляді кластера і як цілого, і як сукупності компонентів (елементів). Принцип зв’язності розкриває зв’язки між учасниками майбутнього кластеру, які передбачають взаєморозуміння, взаємопідтримку та довіру учасників один до одного. Диспозитивності Передбачає рівність учасників кластерного утворення. Диспозитивність зумовлює демократичне формування команди однодумців, для розробки та реалізації стратегії розвитку кластеру з врахуванням інтересів кожного учасника. Децентралізації Ми припускаємо централізоване державне стимулювання формування і розвитку кластерів, проте застосування принципу децентралізації, передбачає активну роль регіональної влади в даному процесі. Розвитку Обґрунтовує необхідність врахування змінності кластерних утворень, їх здатність до розвитку, розширення, заміни складових, накопичення інформації. Рівень розвитку регіональних кластерних структур адекватно має відповідати рівню розвитку світових діючих кластерів. При цьому ми вважаємо що необхідною є спільність інтересів державної та регіональної влади у розвитку регіональних кластерів з врахуванням тенденцій глобалізації.

Слайд 11

Лист 11 Принципи формування кластерів в умовах ТКС Принцип Зміст принципу Принципи спрямовані на врахування особливостей формування інноваційних кластерів саме в умовах транскордонного співробітникцтва регіонів Відкритості Передбачає подолання замкнутості господарських комплексів економіки регіонів нашої країни. Взаємної відповідальності Грунтується на тому, що учасники повинні бути взаємовідповідальними співпрацюючи один з одним та мають право гарантії виконання зобов’язань, які виникають між ними. Конкурентного партнерства Передбачає взаємовигідність інноваційної співпраці в транскордонному регіоні, при цьому із збереженням конкуренції учасників. Стримувань і противаг Проявляється у поєднанні фактичної координації співпраці, взаємозалежності учасників та із юридичною та фінансовою їх незалежністю. Багаторівневої взаємодії Передбачає взаємодію органів управління, бізнесу, навчальних закладів між собою, а також з аналогічними органами влади, бізнесом із за кордону.

Слайд 12

Лист 12 Принципи формування кластерів направлені на врахування інноваційного аспекту Принцип Зміст принципу Принципи направленні на врахування інноваційного аспекту та креативної економіки Пріоритетності людського інтелекту Полягає у тому, що до складу інноваційного кластеру, на відміну від традиційного розуміння обов’язково повинні входити науково-дослідні та освітні заклади, які є локомотивами реалізації сучасної «економіки знань». Крім того пріоритетна роль належить безпосередньо вченим, які продукують інноваційні рішення, ідей, продукти. Інноваційності Передбачає як наслідок появу інноваційного ефекту та конкурентних переваг в транскордонному регіоні. Виявляється у взаємній пред'явленні вимог до рівня інноваційності технологій всіх учасників кластера. Стимулювання інноваційних процесів Полягає і заохоченні науковців до створення новітніх інноваційних ідей та рішень. Доцільності інновацій-них ідей Обумовлює наявність попиту на певні інновацію. Тобто актуальність створення «інновації під замовлення», яка реально буде застосовуватись та використовуватись. Комплексності Передбачає застосування інноваційного підходу на всіх стадіях інноваційного процесу, а саме від появи ідеї до її повноцінного впровадження. Комерціалізації Полягає в застосуванні сучасних легальних методів комерціалізації інноваційних досягнень, їх вдосконаленні з метою спрощення патентних процедур.

Слайд 13

Лист 13 Між пропонованими нами принципами існує зв’язок, адже вони розкривають особливості формування інноваційних кластерів саме в умовах транскордонного співробітництва регіонів, враховуючи положення «економіки знань». При цьому значущість даних принципів полягає в охоплені ними як специфіки діяльності інноваційних кластерів, так і їх регіонального розміщення.

Слайд 14

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка