X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Економіка охорони здоров'я. Основні визначення

Завантажити презентацію

Економіка охорони здоров'я. Основні визначення

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ

Слайд 2

Економіка охорони здоров'я - це наука про раціональне використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів суспільства на медичне обслугову вання й охорону здоров'я населення.

Слайд 3

Економіка охорони здоров'я вивчає: прояв і методи використання економічних законів в охороні здоров'я; господарський механізм функціонування галузі; способи сполучення економічних інтересів усіх суб'єктів господарю вання; ефективність форм і методів лікувально-профілактичного і сані-тарно-епідеміологічного обслуговування населення; шляхи і методи раціонального використання ресурсів охорони здоров'я.

Слайд 4

В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я БАЗУЄТЬСЯ НА: Вільному підприємництві Співіснуванні різних форм власності Конкуренції

Слайд 5

Змінюється економічне середовище медичних працівників і насамперед ключової фігури - практикуючого лікаря, який може бути: найманим робітником у державній установі або медичному підприємстві; кооператором, орендарем, акціонером, фахівцем, що займається індивіду альною приватною медичною практикою; поєднувати ці й інші форми господарської діяльності.

Слайд 6

Сформована за останні роки в країні самостійна галузева наукова дисципліна досліджує дію об'єктивних економічних законів у конкретних умовах виробництва і споживання медичних послуг, а також умови і чинники, що забезпе чують найбільш повне задоволення потреб населення в медичному обслугову ванні й охороні здоров'я при припустимому рівні ресурсів.

Слайд 7

Викладання економіки охорони здоров'я і проведення відповідних наукових досліджень базуються насамперед на вивченні міжгалузевих економічних дисциплін, насамперед таких, як економіка праці, фінанси і кредит, матеріально-технічне постачання закладів охорони здоров'я тощо.

Слайд 8

Реформа економіки і соціальної сфери в нашій країні обумовлює певні зміни системи охорони здоров'я. Концепція її розвитку в умовах ринкової економіки чітко орієнтує суспільство на сприйняття медицини не тільки як моральної, юридичної, а насамперед як соціально-економічної категорії, заснова ної на адекватному економічному забезпеченні відповідно до обсягу і якості фактично виконаних медичних послуг.

Слайд 9

Необхідність розвитку економіки охорони здоров'я зумовлена: усвідомленням населенням економічної обумовленості свого здоров'я; комерціалізацією охорони здоров'я; збільшенням обсягу платних медичних послуг; розвитком маркетингових операцій; впровадженням різноманітних форм підприємництва тощо.

Слайд 10

Актуальні економічні проблеми охорони здоров’я: становлення і розвиток медичного страхування; приватизація об'єктів охорони здоров'я; сучасні методи оцінки якості медичної допомоги населенню; проблеми підвищення ефективності діяльності лікувально-профілактичних закладів; впровадження сучасних методів менеджменту в умовах організаційної перебудови галузі.

Слайд 11

Попит населення на медичні послуги, чисельність різноманітних груп і категорій медичного персоналу, рівень їх фахової кваліфікації визначають обсяг діяльності закладів охорони здоров'я, розмір розцінок на медичні послуги. В свою чергу менеджмент, економічна оцінка реального трудового внеску а ефективності праці медичних працівників, питання її оплати відповідно де якості і результативності є одними з найважливіших проблем економічного аналізу в охороні здоров'я.

Слайд 12

Здоров'я має споживчу вартість, але не має вартості мінової. Охорона здоров'я є предметом ринкових відносин. Істотна відмінність полягає в тому, що здоров'я купити безпосередньо не можна, а послуги системи охорони здоров'я - можливо. Оскільки значна кількість товарів, що легко збуваються, впливають на здоров'я, то послуги системи охорони здоров'я використовуються саме і лише тому, що вони стосуються здоров'я. Воно зумовлене розрахунком на те, що інвестиції в розвиток сфери охорони здоров'я дадуть прибуток у вигляді самого здоров'я. Отож, попит на медичну допомогу в певній мірі є похідним, заснованим на бажанні споживача мати міцне здоров'я для успішного функціонування у всіх інших сферах виробництва й споживання.

Слайд 13

Економічний аналіз неминуче поширюється на ринок страхування витрат на охорону здоров'я, оскільки попит на нього пов’язаний з ризиком можливих витрат на відповідні послуги. Види страхування визначають і форми послуг системи охорони здоров'я і впливають на вибір окремих споживачів. Відтак запровадження страхування витрат на охорону здоров’я розширює межі економічного аналізу охорони здоров'я, включаючи й питання про різновид фінансування - громадське чи приватне.

Слайд 14

Впровадження системи медичного страхування дозволить: створити цивілізований ринок медичних послуг (з державною системою захисту інтересів споживача - пацієнта); проводити маркетингові дослідження; застосовувати ринкові механізми в діяльності закладів охорони здоров'я; проводити оптимальну цінову політику. Перший принцип

Слайд 15

Стратегічними напрямками розвитку економіки охорони здоров'я будуть: економічне обґрунтування розвитку системи в Україні: формування законодавчої бази її діяльності, насамперед прийняття Закону про медичне страхування населення України; розвиток приватного сектора закладів, які надають різноманітні медичні послуги;

Слайд 16

визначення економічно ефективних і відповідних вимогам стандартів якості методів лікування (медичних технологій); розгалуження системи фінансування закладів охорони здоров'я: структурна перебудова системи надання медичної допомоги на основі пріоритетних напрямків первинної медико-соціальної допомоги (з використанням незалежної лікарської практики загального напрямку — сімейний лікар); реалізація гнучкої системи фінансування підготовки та підвищення кваліфікації медичних кадрів, сертифікації та ліцензування відповідно до вимог самостійної практики.

Слайд 17

Запровадження ринкових відносин в Україні підштовхнули пошук і розвиток різноманітних економічних прийомів і методів управління охороною здоров'я, зробили актуальною проблему вивчення медичної, соціальної і економічної ефективності надання медичної допомоги усім верствам населення.

Слайд 18

Економічна ефективність охорони здоров’я це грошовий вираз тих здобутків, які досягла медицина через відтворення робочої сили. Це є опосередкований вплив, який охорона здоров’я спричиняє на відновлення робочої сили. Якщо знижується захворюваність, смертність, це побічно впливає на зростання виробництва. Економічна ефективність охорони здоров’я підпорядкована соціальній і медичній ефективності. Критерії: захворюваність із тимчасовою втратою працездатності, передчасна смерть та інвалідність в працездатних.

Слайд 19

Медична ефективність охорони здоров’я означає, який позитивний вплив на здоров’я людини мають специфічні медичні заходи: лікувальні, профілактичні, тощо. Критерії: показники захворюваності, частота загострення хвороб, ускладнення.

Слайд 20

Соціальна ефективність охорони здоров’я означає на скільки охорона здоров’я як система задовольняє людину в здоров’ї. Критерії: демографічні показники, середня тривалість життя, народжуваність, смертність, природний приріст.

Слайд 21

Запитання до лекції 1. Що вивчає економіка охорони здоров’я? 2. Чим зумовлена необхідність розвитку економіки охорони здоров’я? 3. Які Ви знаєте проблеми в економіці охорони здоров’я?

Слайд 22

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка