X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Підтвердження відповідності шкільних друкованих виробів

Завантажити презентацію

Підтвердження відповідності шкільних друкованих виробів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Попова Наталія Володимирівна Начальник науково-технічного Центру сертифікацій та випробувань продукції Всеукраїнського державного науково - виробничого Центру стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (Укрметртестстандарт) Держспоживстандарту України, Україна, м. Київ, вул. Метрологічна, 4 тел. 526-03 88, 526 04 08

Слайд 2

Підтвердження відповідності шкільних друкованих виробів.

Слайд 3

1. Порядок декларування відповідності продукції з низьким ступенем ризику для життя і здоров'я споживачів. Зошити шкільні та загальні можна з впевне-ністю віднести до категорії товарів дитячого асортименту першої необхідності, так як вони супроводжують дитину з шестирічного віку. Тобто, ця продукція повинна бути не тільки відмінної якості та художньо оформлена, але перш за все бути безпечною для незміцнілого, несформованого організму, щоб після тривалого писання не псувався зір дитини, не вдихалися токсичні виділення.

Слайд 4

Обсяг споживання зошитів шкільних та загальних, в Україні, на рік становить

Слайд 5

У відповідності до Указу президента України «Про заходи щодо вдосконалення діяльності у сфері технічного регулювання та споживчої політики» №1105 від 13.07.2005р., у січні 2007 року внесено зміни до переліку продукції, що підлягає обов’яз-ковій сертифікації в Україні. Пунктом 13, вказаних змін, було виключено розділ 34 «Товари з паперу шкільні та канцелярські» позиції “Зошити шкільні та зошити загальні”. Так, на Україні була відмінена обов’язкова сертифікація зошитів шкільних та загальних, яка з 15 червня 2002 року захищала права споживачів.

Слайд 6

Одночасно з цим, наказом Держспожив-стандарту України № 6 від 29.01.2007 року, було затверджено «Перелік продукції відповідність якої може бути підтверджена декларацією про відповідність» - продукції з низьким ступенем ризику для життя і здоров'я споживачів. Відповідно до цього «Переліку…», на Україні зошити шкільні та зошити загальні підлягають обов’язковому декларуванню про відповідність.

Слайд 7

До продукції з низьким ступенем ризику для життя і здоров'я споживача відносяться вироби та обладнання, користування або управління якими за призначенням здійснює спеціально підготовлений персонал та для введення в експлуатацію якого необхідний спеціальний дозвіл, а також інша продукція, яка не містить джерел електричної, механічної, енергетичної, електромагнітної небезпеки для споживача.

Слайд 8

Декларування відповідності постачальником - процедура письмового запевнення постачаль-ником, що продукція, процес або послуга відповідають встановленим вимогам. Метою декларування відповідності є гаран-тування відповідності конкретної продукції, процесу або послуги нормативним документам, на які є посилання в декларації про відповідність (далі - Декларації), а також чітке зазначення відповідальних за цю відповідність. Постачальник відповідає за характеристики продукції, процесів або послуг, встановлені нормативними документами, на які дані посилання в Декларації згідно з чинним на Україні законодавством.

Слайд 9

Декларація повинна ґрунтуватися на результатах випробувань або оцінювань, проведених першою, другою або третьою сторонами. Декларація про відповідність видається постачальником, яким може бути виробник або вповноважена ним особа, що є резидентом України. Декларація видається Постачальником на підставі технічної документації, що підтверджує відповідність конкретної продукції вимогам нормативних документів на неї та наведених в Декларації.

Слайд 10

Декларування відповідності зошитів шкільних та загальних проводиться згідно з «Тимчасовим порядком декларування відповідності продукції з низьким ступенем ризику для здоров’я спожива-чів» (наказ Держспоживстандарту України від 01.12.2005р. № 342). На бажання виробника (постачальника) декларування відповідності зошитів може здійснюватися шляхом їх сертифікації.

Слайд 11

Порядок проведення сертифікації продукції передбачає виконання наступних процедур: - подання заявки на сертифiкацiю; - розгляд заявки i прийняття рішення за нею із зазначенням схеми сертифiкацiї; - аналіз наданої документації, - обстеження виробництва продукції, - атестацію виробництва продукції, - сертифiкацiю (оцінку) системи якості виробництва, - відбір, iдентифiкацiю зразків продукції для випробувань; - випробування зразків; - аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифіката вiдповiдностi; - видачу сертифіката вiдповiдностi, укладення ліцензійної угоди та занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи; - визнання іноземного сертифіката вiдповiдностi; - технічний нагляд за сертифікованою продукцією; - iнформацiю про результати робіт із сертифiкацiї.

Слайд 12

Декларація підлягає обов’язковій реєстрації в органах з сертифікації за даним видом продукції на підставі заяви. Декларація подається на реєстрацію лише в один з органів з сертифікації за вибором Постачальника. Декларація видається на термін до трьох років, який встановлюється Постачальником.

Слайд 13

До документів, що підтверджують відповідність продукції встановленим законодавством вимогам та надаються органу з сертифікації, належать: - загальний опис виробу; - нормативні документи, відповідність яких підтверджується Декларацією; - протоколи випробувань продукції, що були проведені в акредитованих випробувальних лабораторіях, з дотриманням періодичності випробувань, - сертифікати відповідності та протоколи випробувань сировини, матеріалів, комплектувальних виробів.

Слайд 14

Порядок проведення декларування відповідності продукції передбачає: 1. Подання заяви про реєстрацію декларації про відповідність. До заяви додається: - заповнена та підписана декларація про відповідність; - доручення постачальника (виробника) на право декларування відповідності продукції (за необхідності); - загальний опис продукції; - інформація про декларанта; - документи виробника продукції, що засвідчують якість та безпеку продукції; - сертифікати походження; - нормативні документи, у яких установлені вимоги до продукції;

Слайд 15

- протоколи випробувань продукції, які можуть бути визнані відповідно до чинного законодавства України; - сертифікати відповідності та протоколи випробувань сировини, матеріалів, комплектувальних виробів (за наявності). - документи стосовно умов виробництва продукції; - товаросупроводжувальні документи, інші документи (за необхідності) на вимогу ОС. ОС та організації, які діють за їх дорученням, повинні забезпечувати конфіденційність інформації, що становить комерційну або професійну таємницю.

Слайд 16

Зареєстрована Декларація та документи, на підставі яких вона була видана, повинні зберігатися Постачальником не менше трьох років після закінчення терміну її дії. Протягом цього самого терміну в органі з сертифікації мають зберігатися копії зареєстрованої Декларації разом із супровідними документами. Зареєстрована Декларація дійсна на всій території України і є документом, що підтверд-жує відповідність продукції встановленим законодавством вимогам.

Слайд 17

За негативних результатів експертизи доку-ментів, ОС готує рішення про відмову у реєстрації декларації про відповідність. У разі відмови у реєстрації декларації про відповідність декларант може: - повторно подати заяву про реєстрацію декларації про відповідність разом із додатковими документами, які усунуть підстави для відмови у реєстрації декларації; - оскаржити рішенням ОС; - подати окрему заяву до ОС на проведення робіт з підтвердження відповідності продукції встановленим вимогам з метою видачі сертифікату відповідності.

Слайд 18

Якщо заявник не згоден з рішенням щодо відмови йому у реєстрації, він повинен подати (письмово) заяву до ОС не пізніше одного місяця після одержан-ня повідомлення про прийняте рішення. Подання заяви не припиняє дії прийнятого рішення. Заява розглядається ОС у місячний термін з дня її надходження. До заяви додаються такі документи: - листування із спірного питання між заявником та ОС; - відповідні матеріали випробувань (обстеження); - документація на продукцію (за необхідністю).

Слайд 19

Рішення надсилається заявнику протягом п'яти днів після проведення засідання. Якщо на думку ОС, що розглядав спірне питання, необхідно внести зміни або переглянути стандарти та інші нормативні документи про продукцію, то відповідні пропозиції він вносить до Держспоживстандарту України. У разі незгоди з рішенням ОС заявник має право протягом десяти днів з дня одержання рішення звернутися до Держспоживстандарту України, а також до суду, арбітражного суду згідно з чинним законодавством.

Слайд 20

В разі закінчення терміну дії декларації про відповідність заява на реєстрацію декларації про відповідність подається на наступний термін. Оплата робіт із декларування відповідності проводиться на підставі договорів, незалежно від їх результатів, витрати заявників на проведення робіт із декларування відповідності продукції відносяться на її собівартість (Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію").

Слайд 21

У разі виявлення органами державного нагляду та контролю продукції, що не відповідає вказаним в Декларації вимогам, вони у триденний термін письмово з відповідним обґрунтуванням інформують про це Постачальника та орган з сертифікації, що зареєстрував Декларацію. Постачальник протягом шести робочих днів з дня отримання такої інформації повинен ужити заходів щодо приведення продукції у відповідність та повідомити про це орган з сертифікації. У разі незгоди Постачальника з рішенням органу з сертифікації про скасування реєстрації Декларації він може подати апеляцію до центрального органу виконавчої влади з питань технічного регулювання або оскаржити його в судовому порядку.

Слайд 22

ПЕРЕЛІК нормативних документів, на відповідність яким проводиться декларування відповідності продукції