X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Звуки, наголос

Завантажити презентацію

Звуки, наголос

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентацію підготувала вчитель-методист Скандинавської гімназії м. Києва Біляченко Ольга Василівна

Слайд 2

Виписати слова, де букви я, ю, є позначають один звук. Рая, доярка, ягода, юшка, хвиля, каструля, блюдо, малюнок, яма, літає, Ялта. Х в и л я , к а с т р у л я , б л ю д о , м а л ю н о к .

Слайд 3

Вставити в слова йо, ьо, виписати слова з ьо. Ма..нез, сл..зи, д..готь, га..к, Вороб..в, л..н, у н..го, син. .го, ма..р. С л ь о з и , д ь о г о т ь , л ь о н у н ь о г о , с и н ь о г о .

Слайд 4

Записати слова, в яких пишеться апостроф. а) з.їв; б) ім.я; в) кр.яче; г) дев.ять; д) кр.ючок. З ’ ї в , і м ’ я , д е в ’ я т ь .

Слайд 5

Списати слова, поділяючи їх на склади для переносу. Бойовий, майка. Б о - й о в и й , б о й о - в и й , м а й - к а .

Слайд 6

Вставити пропущені літери, виписати слова з ненаголошеним [И]. Г.рой, в.дмідь, пон.ділок, вул.ця, д.тина, ясн.й, л.мон, д.ван. В у л и ц я , д и т и н а , я с н и й , л и м о н , д и в а н .

Слайд 7

Визначити наголос у словах, виписати слова, у яких наголошений другий склад. Ясен, шофер, новий, дрова, столяр, лимон, олень, виразно. Ш о ф е р , н о в и й , л и м о н , в и р а з н о .

Слайд 8

Вставити пропущені літери, виписати слова з ненаголошеним [и]. С.чі, п.ро, пл.че, к.ти, в.сло, з.рно, ж.та, з.ма, ж.ли, м.жа, ч.сло, с.ни, с.стра. С и ч і , к и т и , ж и т а , з и м а , ж и л и , ч и с л о , с и н и .

Слайд 9

Вставити пропущені літери, виписати слова з ненаголошеним [и], які можна перевіряти наголосом. Оз.ро, к.ти, м.тро, г.рой, д.ктант, с.чі, п.тля, л.сти, гр.би, яс.н, н.діля, пон.ділок, в.рба. К и т и , с и ч і , л и с т и , г р и б и .

Слайд 10

Виписати слова із звуком [дз]. Дзвінкий, джміль, дзвонити, бджола, дзвенить, джерело, ходжу, буджу, сиджу, дзень, дзвоник, кукурудза. Д з в і н к и й , д з в о н и т и , д з в е н и т ь , д з е н ь , д з в о н и к , к у к у р у д з а .

Слайд 11

Вставити букви Ґ, Г, виписати слова із звуком [Ґ]. .анок, .ород, .орох, .ава, .уля, а.рус, я.ода, .удзик, дзи.а, .олосно, .едзь. Ґ а н о к , ґ а в а , ґ у л я , а ґ р у с , ґ у д з и к , д з и ґ а , ґ е д з ь .

Слайд 12

Виписати слова, в яких букв більше, ніж звуків. Їжак, кущ, насіння, ходжу, сад, я, юнак, дрізд, дощі, день, він, льон, пеньок. Н а с і н н я , х о д ж у , д е н ь , л ь о н , п е н ь о к .

Слайд 13

Виписати слова з дзвінкими приголосними в кінці слова. Сад, ліс, горох, біг, сич, пиріг, хліб, рукав, тигр, слон, млин, блин, віз. С а д , б і г , п и р і г , х л і б , р у к а в , т и г р , с л о н , м л и н , б л и н , в і з .

Слайд 14

Списати, підкреслити букви, що позначають тверді приголосні звуки. Літо, синє, ніжне, хвиля, зірка, радіє, літає. Л і т о , с и н є , н і ж н е , х в и л я , з і р к а , р а д і є , л і т а є .

Слайд 15

Вставити пропущені букви, виписати слова з подовженим приголосним звуком [т':]. Камі..я, заня..я, змага..я, взу..я, завда..я, пла..я, корі..я, жи..я, зна..я. З а н я т т я , в з у т т я , п л а т т я , ж и т т я .

Слайд 16

Записати слова, в яких пишеться апостроф. а) бур.ян; б) в.яне; в) п.є; г) подвір.я; д) р.ябий. Б у р ’ я н , в ’ я н е , п ’ є , п о д в і р ’ я .

Слайд 17

Шаблон: Доброгорська Г.В.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова