X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Звуки, наголос

Завантажити презентацію

Звуки, наголос

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентацію підготувала вчитель-методист Скандинавської гімназії м. Києва Біляченко Ольга Василівна

Слайд 2

Виписати слова, де букви я, ю, є позначають два звуки. Рая, доярка, ягода, юшка, хвиля, каструля, блюдо, малюнок, яма, літає, Ялта. Р а я , д о я р к а , я г о д а , ю ш к а , я м а , л і т а є , Я л т а .

Слайд 3

Вставити в слова йо, ьо, виписати слова з йо. Ма..нез, сл..зи, д..готь, га..к, Вороб..в, л..нар, у н..го, син..го, ма..р. М а й о н е з , г а й о к , В о р о б й о в , м а й о р .

Слайд 4

Виписати слова, в яких пишеться апостроф. а) солов.ї; б) пір.я; в) кр.юк; г) бур.ян; д) бур.як. С о л о в ’ ї , п і р ’ я , б у р ’ я н .

Слайд 5

Списати слова, поділяючи їх на склади для переносу. Крайочок, чайник. К р а - й о ч о к , к р а й о - ч о к , ч а й – н и к .

Слайд 6

Вставити пропущені літери, виписати слова з ненаголошеним [Е]. Г.рой, в.дмідь, пон.ділок, вул.ця, д.тина, ясн.й, л.мон, д.ван. Г е р о й , в е д м і д ь , п о н е д і л о к .

Слайд 7

Визначити наголос у словах, виписати слова, у яких наголошений перший склад. Ясен, шофер, новий, дрова, столяр, лимон, олень, виразно. Я с е н , д р о в а , с т о л я р , о л е н ь .

Слайд 8

Вставити пропущені літери, виписати слова з ненаголошеним [Е]. С.чі, п.ро, пл.че, к.ти, в.сло, з.рно, ж.та, з.ма, ж. ли, м.жа, ч.сло, с.ни, с.стра. П е р о , п л е ч е , в е с л о , з е р н о , м е ж а , с е с т р а .

Слайд 9

Вставити пропущені літери, виписати слова з ненаголошеним [е], які можна перевіряти наголосом. Оз.ро, к.ти, м.тро, г.рой, д.ктант, с.чі, п.тля, л.сти, гр.би, яс.н, н.діля, пон.ділок, в.рба. О з е р о , п е т л я , в е р б а .

Слайд 10

Виписати слова із звуком [дж]. Дзвінкий, джміль, дзвонити, бджола, дзвенить, джерело, ходжу, буджу, сиджу, дзень, дзвоник, кукурудза. Д ж м і л ь , б д ж о л а , д ж е р е л о , х о д ж у , б у д ж у , с и д ж у .

Слайд 11

Вставити букви Ґ, Г, виписати слова із звуком [Г]. .анок, .ород, .орох, .ава, .уля, а.рус, я.ода, .удзик, дзи.а, .олосно, .едзь. Г о р о д , г о р о х , я г о д а , г о л о с н о .

Слайд 12

Виписати слова, в яких звуків більше, ніж букв. Їжак, кущ, насіння, ходжу, сад, я, юнак, дрізд, дощі, день, він, льон, пеньок. Ї ж а к , к у щ , я , ю н а к , д о щ і .

Слайд 13

Виписати слова з дзвінкими приголосними в кінці слова. Гриб, сад, ліс, горох, хліб, віз, ріж, сич, лад, буряк. Г р и б , с а д , х л і б , в і з , р і ж , л а д .

Слайд 14

Списати, підкреслити приголосні, що позначають м'які приголосні звуки. Літо, синє, ніжне, хвиля, зірка, радіє, літає. Л і т о , с и н є , н і ж н е , х в и л я , з і р к а , р а д і є , л і т а є .

Слайд 15

Вставити пропущені букви, виписати слова з подовженим приголосним звуком [н':]. Камі..я, заня..я, змага..я, взу..я, завда..я, плава..я, корі..я, жи..я, зна..я. К а м і н н я , з м а г а н н я , з а в д а н н я , п л а в а н н я , к о р і н н я , з н а н н я .

Слайд 16

Запиши слова, в яких пишеться апостроф. а) мор.я; б) м.ята; в) солов.ї; г) пір.я; д) бур.як. М ’ я т а , с о л о в ’ ї , п і р ’ я .

Слайд 17

Шаблон: Доброгорська Г.В.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Астрономія