X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Теорія і практика сучасного уроку української мови

Завантажити презентацію

Теорія і практика сучасного уроку української мови

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 ТЕМА: «Теорія і практика сучасного уроку української мови» Вчитель української мови та літератури Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 СІВАКОВА В.О.

Слайд 2

Типи навчання ТИПИ НАВЧАННЯ Пошуковий та інші Інформаційно-ілюстративний Проблемно-пошуковий в к л ю ч а є тему уроку мету уроку завдання уроку мотивацію навчання сприймання й усвідомлення учнями готової інформації осмислення знань постановку навчальних проблем тощо

Слайд 3

Визначення уроку Основна форма навчально-виховного процесу, який забезпечує міцне і свідоме засвоєння навчального матеріалу, формування знань, умінь і навичок учнів, яка чітко обмежена часовими рамками (45 хв.), планом роботи та складом учнів (класом)

Слайд 4

Сучасний урок Сучасний урок Учитель використовує всі можливості учня, його творчий потенціал з метою активного розумового розвитку учнів; глибокого й усвідомленого засвоєння ними лінгвістичних знань; формування комунікативної компетенції, морально-вольових якостей; виховання мовної особистості

Слайд 5

Форми проведення уроку

Слайд 6

Структура уроку УРОК Зміст Структура Види Наукові знання, мовні і мовленнєві уміння й навички Діалектичний підхід до розуміння єдності змісту і форми уроку Аспектні Традиційні Нетрадиційні (нестандартні) Розвитку зв’язного мовлення Методи, прийоми, засоби навчання

Слайд 7

(за метою та його змістом) О. Текучов Основні типи уроків УРОК Повідомлення нових знань Перевірки (контролю) знань і навичок Закріплення вивченого Повторення (як різновид уроку закріплення ) Узагальнення (як різновид уроку закріплення) Комбінований урок

Слайд 8

Основні типи уроків (за дидактичною метою ) О. Біляєв Закріплення вивченого Вивчення нового матеріалу Аналізу контрольної роботи Перевірки й обліку набутих знань Повторення теми (розділу) Розвитку зв’язного мовлення Узагальнення й систематизації вивченого

Слайд 9

Основні типи уроків (за метою їх організації) К. Плиско Вивчення інформації Закріплення інформації Застосування інформації

Слайд 10

Головна мета української мови Головна мета навчання української мови Формування національно свідомої, духовно багатої особистості, яка володіє вміннями і навичками вільно, комунікативно, виправдано користуватися мовними засобами української мови (стилями, типами, жанрами) в усіх видах мовленнєвої діяльності аудіювання, говоріння, читання, письмо)

Слайд 11

Мотивація розвитку мовної особистості Мовна особистість – це носій мови, який володіє системою лінгвістичних знань, репродукує мовленнєву діяльність, має навички роботи зі словом, дбає про мову і сприяє її розвитку Розвиток – процес руху від простого до складного, від старого якісного стану до нового Джерело Умови Чинники Взаємозв’язок Внутрішні суперечності; боротьба протилежностей Внутрішні мотиви і потреби у спілкуванні; зовнішнє середовище Мовні здібності; мовне середовище; соціальні умови; власна мовленнєва діяльність Зв’язок розвитку, навчання, виховання і мовленнєвої діяльності

Слайд 12

Мотивація розвитку мовної особистості Зміст шкільного курсу української мови Мета Комунікативна компетенція Уміння й навички у різних видах, стилях, формах і жанрах мовленнєвої діяльності Мовна компетенція Соціокультурна компетенція Мовленнєва й емотивна культура Мовні уміння і навички (орфоепічні, лексичні, граматичні, стилістичні, правописні ) Знання реалій духовної і матеріальної культури народу і людства, засвоєння етичних норм спілкування Загальнорозвивальні уміння і навички (логічні, мнемічні, рефлексивні, творчі)

Слайд 13

Функції мови та мовлення Функції мови та мовлення спілкування мислення акумулятивна пізнавальна мислетворча естетична експресивна номінативна інформативна комунікативна Реалізується в мовленні у процесі спілкування

Слайд 14

Методи навчання Методи навчання Методи вчителя Методи учня Демонстрація Пояснення Організація пошуку Організація тренування Організація спілкування Ознайомлення Осмислення Вирішення проблеми Виконання вправ Розвиток умінь і навичок

Слайд 15

Прийоми навчання мови Дидактико-методичні прийоми Специфічні прийоми Аналіз Порівняння Абстрагування Конкретизація Індукція Синтез Зіставлення Узагальнення Систематизація Дедукція Мовний розбір Заміна мовних одиниць Перестановка мовних одиниць Визначення наголосу Групування мовних явищ Поширення речень Конструювання речень Відмінювання слів Лінгвістичний, стилістичний експеримент

Слайд 16

Прийоми навчання мови Прийоми формування комунікативних умінь Прийоми проблемного навчання Добір заголовка до тексту Поділ тексту на абзаци Оформлення тексту Побудова текстів різних стилів Визначення головної думки Складання плану Робота над змістом Створення ситуації Аналіз ситуації Встановлення зв’язків Зіставлення фактів Постановка проблеми Висловлення припущень Аналіз фактів Перевірка доведення Формулювання висновків

Слайд 17

Висновок Отже, урок має забезпечити Усвідомлення значення мови в житті суспільства Виховання інтересу до вивчення української мови Розвиток пізнавальних і творчих здібностей учнів Формування позитивних мотивів навчання Розвиток самостійності учнів, бажання до самоосвіти Національне виховання учнів Формування мовних і мовленнєвих умінь і навичок Формування лінгвістичного кругозору учнів Виховання духовної мовної особистості Розвиток усного і писемного мовлення, культури спілкування Вироблення вмінь здійснювати логічні операції Вироблення вміння свідомо контролювати своє мовлення

Слайд 18

Використана література 1. Біляєв О.М., Мельничайко В.Я. та ін. Методика вивчення української мови в середній школі. – К.: Рад. школа, 1987. – 231 с. 2. Донченко Т.К. Організація навчальної діяльності учнів на уроках рідної мови. – К.: Фундація ім. О.Ольжича, 1995. – 251 с. 3. Караман С.О. Методика навчання української мови в гімназії: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: Ленвіт, 2000. – 272 с. 4. Мельничайко В.Я., Пентилюк М.І., Рожило Л.П. Удосконалення змісту і методів навчання української мови. – К.: Рад. школа, 1982. – 214 с. 5. Мельничайко В.Я. Творчі роботи на уроках української мови. – К.: Рад. школа, 1984. – 233 с. 6. Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах / За ред. М.І.Пентилюк: Підручник для студентів-філологів. – К.: Ленвіт, 2000.– 264с. 7. Олійник І.С., Іваненко В.К., Рожило Л.П., Скорик О.С. Методика викладання української мови в середній школі. – К.: Вища школа, 1989. – 437 с. 8. Пентилюк М.І. Робота із стилістики в 8 – 9 класах. – К.: Рад. школа, 1989. – 112 с. 9. Пентилюк М.І. Робота з стилістики в 4 – 6 класах. – К.: Рад. школа, 1984. – 136 с. 10. Плиско К.М. Принципи, методи і форми навчання української мови (Теоретичний аспект). – Х.: Основа, 1995. – 240 с. 11. Плиско К.М. Довідник з теорії і методики навчання української мови в середній загальноосвітній школі. – Х.: ХДПУ, 1998. – 115 с. 12. Пометун І.О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук. метод. Посібник/О.І. Пометун, Л.В. Пироженко, За ред. О.І Пометун. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с. 13. Практикум з методики навчання української мови / Колектив авторів за редакцією М.І.Пентилюк: С.О. Караман, О.В. Караман, О.М. Горошкіна, А.В.Нікітіна, І.В. Гайдаєнко, Т.Г. Окуневич, З.П. Бакум, Н.М.Дика. – К.: Ленвіт, 2003. – 302 с.

Слайд 19

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова