X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Планування тесту з української мови та літератури, створення завдань у тестовій формі для учнів

Завантажити презентацію

Планування тесту з української мови та літератури, створення завдань у тестовій формі для учнів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Планування тесту з української мови та літератури, створення завдань у тестовій формі Завідувач Науково-методичного центру зовнішнього незалежного оцінювання Людмила Тарасівна Коваленко

Слайд 2

Тест ― це інструмент, що складається з кваліметрично вивіреної системи тестових завдань, які переважно вимагають однозначної відповіді, передбачає попередню експеримен-тальну перевірку й відповідає таким характеристикам ефективності, як надійність і валідність. Завдання в тесті мають бути розташовані від простого до складного.

Слайд 3

Валідність — міра, у якій висновки, що випливають з результатів оцінювання, є відповідними, значущими щодо цілей оцінювання. Надійність — міра, за якої результати оцінювання є послідовними від одного вимірювання до іншого.

Слайд 4

Психологічні тести Тести досягнень (тести шкільних досягнень, педаго-гічні тести, дидак-тичні тести )

Слайд 5

Тестове завдання ― складова частина тесту, що відповідає вимогам до завдань у тестовій формі та пройшла обов’язкову перевірку статистичних властивостей. Завдання в тестовій формі ― педагогічний засіб, що відповідає вимогам: відповідність меті; лаконічність; логічна форма висловлювання; однакові правила оцінювання відповідей; правильне розміщення елементів завдання.

Слайд 6

Тестові завдання виконують як навчаль-ні, так і контрольні функції. Навчальні тестові завдання застосову-ють для активізації навчання, діагностики засвоєння матеріалу, самоаналізу. Контрольні тестові завдання оцінюють рівень і структуру підготовки учнів. Більшість завдань можна застосовувати для навчання й контролю.

Слайд 7

. Перед тестуванням треба правильно розрахувати оптимальний час, за який учень може виконати роботу. Скорочення або збільшення часу тестування знижує його результати. Оптимальний час — від початку роботи до появи в учнів ознак утоми.

Слайд 8

. Для проведення тестування треба правильно розрахувати оптимальний час. Скорочення або збільшення часу тестування знижує якісні показники тесту. Оптимальний час тестування — від початку роботи до появи в учнів ознак втоми.

Слайд 9

. Вік учнів. Чим молодші школярі, тим швидше вони стомлюються. Шляхи усунення: зменшити кількість завдань у тесті . Мотивація. Як занадто висока, так і низька мотивація призводять до втоми учнів. Шляхи усунення: перед тестуванням пояснити важливість результатів та створити доброзичливу атмосферу. Монотонність виконання роботи. Шляхи усунення: у тесті поєднати завдання різних форм. Індивідуальні особливості учнів.

Слайд 10

. Виконати одне завдання закритої форми учень може в середньому за 1 хвилину. У тесті має бути така кількість завдань, щоб тільки 5% тестованих могли виконати всі завдання. Час, протягом якого тест виконав фахівець, треба помножити на три.

Слайд 11

Специфікація — це модель об’єкта педагогічного тестування. Специфікація має відображати зміст, відібраний для тестування, і враховувати: важливість навчального матеріалу; обсяг навчального матеріалу; кількість навчального часу, протягом якого вивчали тему.

Слайд 12

.

Слайд 13

13 Використовуйте форми завдань, які забезпечують безпосереднє вимірювання виконавських умінь, конкретизованих у запланованих результатах навчання (див. наступний слайд).

Слайд 14

Характеристика Завдання на вибір відповіді Завдання на надання відповіді З короткою відповіддю З розгорнутою відповіддю Перевіряє знання фактологічної інформації так так так Перевіряє розуміння так ні так Вимірює синтетичні вміння ні ні так Легко розробляти ні так так Охоплює широку вибірку так так ні Виключає письмові навички так ні ні Виключає сліпе вгадування ні так так Легко оцінювати так ні ні Оцінювання об’єктивне так ні ні Виявляє навчальні помилки так так ні Заохочує оригінальність ні ні так

Слайд 15

1. Бажано згрупувати тестові завдання, які вимірюють той самий результат навчання. 2. По можливості завдання однієї форми мають бути об'єднані в одну групу. 3. Завдання мають бути розташовані в порядку їх ускладнення.

Слайд 16

Слайд 17

Переваги: 1. Можуть вимірювати результати навчання від простих до складних. 2. Містять добре структуровані й чіткі завдання. 3. Можуть вимірювати широкий спектр успішності. 4. Неправильні альтернативи дають діагностичну інформацію. 5. Оцінювання результатів легке, об'єктивне, надійне. Недоліки: 1. Складання запитань потребує багато часу. 2. Часто складно дібрати правдоподібні відповіді. 3. Завдання неефективні для вимірювання сформованості складних рівнів пізнання. 4. На результат можуть впливати навички читання.

Слайд 18

Слайд 19

Граматично правильно утворено словосполучення А програміст по професії Б відправити по пошті В виплатити по сто гривень Г дбайливий по відношенню до майна Д подорожувати по європейським країнам

Слайд 20

Спрощення в групах приголосних позначається на письмі в рядках А шелес..нути, невіс..ці Б ціліс..ний, беззахис..но В гус..нути, двоміс..ний Г благовіс..ний, хворос..няк Д жаліс..ний, наперс..ний Е беззахис..но, проїз..ний

Слайд 21

Перевіряють повноту засвоєння матеріалу. Принцип кумуляції: Іменник має категорії А роду Б роду і числа В роду, числа і відмінка Г роду, числа, відмінка і особи

Слайд 22

Чітко, однознач-но й лако-нічно формулю-вати пряме запитання. Бажано вжити дієслово. Не можна опускати суттєві деталі, без яких вибір правильної відповіді буде досить складним. Формулюва-ти проблему переважно стверджу-вальним реченням. Не викорис-товувати подвійне за-перечення.

Слайд 23

Про які події йдеться в «Слові…»? А) про похід Ігоря Новгород-Сіверського на греків; Б) про похід Ігоря Новгород-Сіверського проти половців; В) про похід Ігоря Новгород-Сіверського на половців і перемогу в Тмутаракані; Г) про похід Ігоря Новгород-Сіверського на Чернігівське князівство.

Слайд 24

У «Слові…» розповідається про похід князя Ігоря Новгород-Сіверського А) на греків; Б) проти половців; В) на половців і перемогу в Тмутаракані; Г) на Чернігівське князівство.

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

«Кайдашева сім’я» — А повість Б роман В оповідання Г новела

Слайд 28

Слайд 29

Поєднання яких елементів вірувань властиве народній творчості? А) народне християнське вірування й канонічне християнство Б) язичницька народна основа з нашаруванням християнських свят, обрядів та вірувань В) християнська основа з нашаруванням язичницьких народних свят , обрядів і вірувань Г) язичництво праісторичної доби та неоязичництво

Слайд 30

Визначте кульмінацію повісті « Інститутка» і вкажіть, як у ній розкривається кожен із персонажів: А) приїзд панночки до села. З цього часу «у двір душа жива не навідається — хіба за ділом, та так боязко оглядається, так поспішає.. ». Б) сутичка панночки з кріпаками в саду. Панночка проявляє свою крайню жадібність та нелюдськість, а кріпаки — рішучість захистити себе, протидію свавіллю панів. В) одруження панночки з полковим лікарем. Інститутка стала ще жорстокішою й свівільнішою. Г) ……..

Слайд 31

У якому взаємозв’язку перебувають у фольклорі людина і природа: а) у формі антагоністичного протиставлення; б) у формі конфлікту, коли людина уникає зв’язку з природою; в) у формі верховенства людини над природою; г) у формі гармонійної єдності людини і природи, де природа (звірі, птахи, рослини тощо) або прихильна до героя, або є формою паралельної аналогії (образного паралелізму).

Слайд 32

Слово, яке пишеться з не окремо, є в реченні А Думки цвітуть, мов золоті квітки, і хтось (не)мов схиляється до мене. Б Я (не)люблю, коли кричать, (не)навиджу, коли лякають, соромлюся, коли звикають, принижень (не)сучи печать. В Місяць дивиться просто в обличчя – (не)відривно, (не)мов божевільний. Г Бачу згори (не)скінченну осінню алею. Д Ти єдина, (не)порочна, чиста у своїй незайманій красі.

Слайд 33

 Апостроф пишеться на місці пропусків у всіх словах у рядку А узгір..я, об..єм, з..єднати, торф..яний Б бор..ються, зів..яле, сп..яніти, медв..яна В вр..ятувати, в..ється,т уз гір..я, бур..ян Г потьм..яніти, мавп..ячий, дзв..якнути, св…ятково Д здоров..я, в..язка, духм..яний, дит..ясла

Слайд 34

Роки народження і смерті Місце народження й смерті Т. Шевченка Т. Шевченка: А) 1818-1893 А) Кирилівка –С. Петербург Б) 1814-1861 Б) Моринці –С. Петербург В) 1825-1865 В) Моринці - Канів Г) 1830-1879 Г) Переяслав-Канів

Слайд 35

«Кобзар» Т. Шевченка надруковано в році А 1840 1814 Б 1838 1838 В 1843 1840 Г 1814 1857

Слайд 36

Слайд 37

13

Слайд 38

Установіть відповідність. Підрядне речення Приклади 1 означальне А Вибачайте, що козацьку славу так навмання розказую. 2 з’ясувальне Б Слово поставлю на сторожі, щоб душу будить від сну. 3 обставинне часу В Душа летить в дитинство, бо їй на світі тепло тільки там. 4 обставинне мети Г Заспіваю пісню, що мати в дитинстві співала. Д Мені виповнилося сім років, коли звільнили Київ.

Слайд 39

13 1. У кожне завдання включайте тільки однорідний матеріал. 2. Базові запитання формулюйте короткими словосполученнями, а варіанти відповідей до них — стисло. 3. Використовуйте неоднакову кількість варіантів відповідей у лівому й правому стовпчиках. 4. Розташовуйте відповіді в алфавітній або числовій послідовності. 5. Розміщуйте завдання на одній сторінці.

Слайд 40

Слайд 41

13 З української мови пропонувати в тесті завдання на встановлення правильної послідовності не доцільно. На уроках української літератури такі завдання ефективні на етапі перевірки змісту прочитаного художнього твору.

Слайд 42

Інструкція NEAB (Northen Examinationes and Assesment Board): «Варто уникати запитань, які в будь-якій формі дають перевагу трестованому певної статі. Не думайте, що запитання, сформульоване в чоловічому роді , так само легко учневі виконати, як і в жіночому. Використання речень із займенниками він/вона також не бажані в завданні.

Слайд 43

Інструкція NEAB (продовження) Краще користуватися не родовими формулюваннями на зразок «учні», «школярі», а не «школярка», «учениця». Краще звертатися до групи, а не до окремого учня. Уникайте поділу людей за статтю. Речення «Професія лікар я дуже шанована , він ...» бажано замінити нейтральним формулюванням: «Лікарі — люди шанованої професії, вони ...» Уникайте також у запитанні будь-якого культурного чи релігійного тлумачення проблеми. Запитання мають легко сприймати учні , що належать до різних культурних груп.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова