X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Навчальна програма «Українська мова»

Завантажити презентацію

Навчальна програма «Українська мова»

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Навчальна програма «Українська мова» Козаченко А.П., учитель Мигіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Слайд 2

МЕТА навчання української мови НАЦІОНАЛЬНО СВІДОМА, ДУХОВНО БАГАТА МОВНА ОСОБИСТІСТЬ володіє вміннями і навичками вільно, комунікативно доцільно користуватися засобами української мови - її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо) НАЛЕЖНИЙ РІВЕНЬ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Слайд 3

Завдання навчання української мови виховання стійкої мотивації й свідомого прагнення до вивчення української мови формування в школярів компетентностей комунікатив но доцільно й виправдано користуватися засобами мови в різних жит тєвих ситуаціях і сферах спілкування, дотримуючись норм українського етикету ознайомлення з мовною системою й формування на цій основі базових лексичних, граматич них, стилістичних , орфоепічних і правописних умінь і навичок; здатності учня до аналізу й оцінки мовних явищ і фактів формування вмінь розрізняти, аналізувати, класифікувати мовні факти, оцінювати їх з погляду нормативності, відповідності ситуації та сфері спілкування; працювати з текстом, здійснювати пошук інформації в різноманітних джерелах, здатності передавати її в самостійно створених висловлюваннях різних типів, стилів і жанрів формування духовного світу учнів, цілісних світо глядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів, тобто прилучення через мову до культурних надбань українського народу і людства загалом

Слайд 4

ЗМІСТ МОВНОЇ ОСВІТИ МОВНА ЛІНІЯ МОВЛЕННЄВА ЛІНІЯ СОЦІОКУЛЬТУРНА ЛІНІЯ ДІЯЛЬНІСНА (СТРАТЕГІЧНА) ЛІНІЯ

Слайд 5

МОВЛЕННЄВА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ Призначення Забезпечення цілеспрямованого формування й удосконалення вмінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності – аудіюванні, читанні, говорінні, письмі Результат Формування мовленнєвої компетентності Реалізація Спеціальні уроки з розвитку мовлення, уроки засвоєння основ науки про мову Примітка Мовленнєва лінія – основна. Розвиток мовленнєвої компетентності пріоритетний порівняно з іншими, тому саме з неї починається програма для кожного класу

Слайд 6

МОВНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ Призначення Засвоєння учнями системних знань про мову й формування на їх основі відповідних умінь як засобу пізнання, спілкування, самовираження Результат Формування мовної компетентності Примітка Разом із мовленнєвою мовна лінія визначає безпосередній предмет навчання, але робота над мовною теорією, формування знань і вмінь з мови підпорядковується завданням розвитку мовлення

Слайд 7

СОЦІОКУЛЬТУРНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ Призначення Засіб опанування національних, загальнолюдських культурних і духовних цінностей, нормами, які регулюють стосунки між поколіннями, статями, націями, сприяють естетичному і морально-етичному розвитку нації Результат Формування соціокультурної компетентності Примітка Разом із діяльнісною лінією є засобом досягнення основної освітньої мети навчання української мови в основній школі. Зміст Добір, опрацювання, конструювання тематично і стилістично орієнтованих текстів

Слайд 8

ДІЯЛЬНІСНА (СТРАТЕГІЧНА) ЛІНІЯ Роль Формування мотивації навчання, здатності організовувати свою працю для досягнення результату Реалізація Робота над опрацюванням навчального матеріалу мовної, мовленнєвої, соціокультурної змістових ліній, використання засвоєного інтелектуально-операційного і ціннісного змісту інших навчальних предметів Результат Формування діяльнісної (стратегічної) компетентності

Слайд 9

ДІЯЛЬНІСНА (СТРАТЕГІЧНА) ЛІНІЯ Види загальнонавчальних умінь Творчі Загально-пізнавальні Організаційно-контрольні Естетико-етичні Виділення в об'єктах ознак і властивостей Знаходження серед них основних, другорядних Порівняння й зіставлення Здійснення відповідних коректив Оцінювання проміжних і кінцевих результатів Розподіл роботи над певними етапами Планування Здійснення бібліографічного пошуку, уміння здобувати інформацію з різних джерел Узагальнення, оцінювання, класифікація Аналіз і синтез

Слайд 10

Внутрішньопредметні зв'язки 1) З лексикою, фразеологією, прислів'ями і крилатими висловами 2) з граматикою (морфологією й синтаксисом) 3) з культурою мовлення й стилістикою 4) з текстом

Слайд 11

МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ - забезпечують інтеграцію мови з іншими предметами - активно впливають на розвиток інтелектуальних і моральних якостей особистості - розвивають свідомість, мислення, комунікативні уміння й навички

Слайд 12

ОСНОВОПОЛОЖНІ ДИДАКТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ (організація вивчення мови в середній школі)

Слайд 13

КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПРИНЦИП

Слайд 14

Змінив програмі з української мови для 5 класу Змістнавчального матеріалу Вимоги до рівня мовленнєвої компетентності учнів Вимоги до мовлення. Спілкування як важливий складниккультури людини. Текст як продукт мовленнєвої діяльності. Змістова й композиційна єдність, зв’язність тексту, комунікативна спрямованість. Структура тексту (вступ, основна частина, кінцівка); абзац. Ключові слова у тексті. Учень/учениця: усвідомлюєосновні правила спілкування, вимоги до мовлення; складаєпростий план готового тексту; знаходитьі виправляєпомилки в змісті, побудові висловлювання; аналізує й оцінюєтекст (його зміст, форму, задум і мовне оформлення) 2. Види робіт А) Сприймання чужого мовлення Аудіювання(слухання+розуміння) Особливості аудіювання як виду мовленнєвої діяльності; фактори, що визначають ефективність розуміння почутого Учень/учениця: розумієпрослуханий текст, виконує завдання (ділить текст на частини, знаходить вказані частини, створює малюнокза текстом, вибирає один із пропонованих варіантів відповіді на запитання за текстом); оцінюєособливості змістуі форми почутого тексту.

Слайд 15

3. Читання (мовчки і вголос). Читання (мовчки). 4. Робота з книжкою: способи виділення частин змісту в тексті (відступи,підзаголовки тощо). Зміст книжки, журналу. Словникові статті у словниках різних типів. Учень/учениця: виділяєструктурні частини тексту, а також окремійого частини, підтеми змісту. 5. Виразне читання вголос. Комунікативна спрямованість читання вголос, зокрема урахування особливостейслухачів, швидкість, виразність читання. Учень/учениця: читає… ділячи текст на смислові частини, виділяючи голосом ключові слова, прилаштовуючи швидкість, виразність читання до можливостей і потреб слухачів. 6. Створення власного висловлювання. Монологічне.Твори за колективно складеним планом. Говоріння. Учень/учениця: Складаєусні й письмові твори з урахуваннямтипу мовлення (зокрема, твір-опис і твір-роздумна основі власного досвіду), жанру мовлення (оповідання про випадок із життя, замітку в газету інформаційного характеру, лист, адреса).

Слайд 16

Мовназмістова лінія Вимоги до рівня мовної компетентностіучнів 1.Вступ. Учень/учениця: усвідомлюєроль української мови в житті людини і суспільства. 2. Відомості з синтаксисуі пунктуації Учень/учениця: усвідомлює, що вивчає синтаксис, пунктуація; правильновиділяєсловосполучення, граматичну основу речення, головне і залежне слово в словосполученні; використовуєвиражальні можливості другорядних членів речення у власному мовленні; усвідомлюєстилістичну функцію однорідних членів, звертань, вставних слів у реченні; будуєдіалоги на визначені теми і відповідно запропонованої ситуації, використовуючи виражальні можливості ОЧР, звертань, вставних слів

Слайд 17

3.Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія Учень/учениця: усвідомлює,що вивчає фонетика, графіка, орфоепія, орфографія; розрізняєспіввідношення звуків і букв; пояснюєзвукове значення буквя, ю, є, ї, щ; користуєтьсяорфоепічними …словниками. 4. Лексикологія Учень/учениця: усвідомлює, що вивчає лексикологія; усвідомлює і аргументуєрізницюміж лексичним і граматичним значенням слова; використовуєвиражальні можливості вивчених лексичних засобів у власному мовленні; заучуєнапам’ятьприслів’я, приказки, крилаті вислови для збагачення мовлення. 5.Будова слова. Орфографія Учень/учениця: оцінюєстилістичні функції суфіксальних і префіксальних слів, використаних у тексті.

Слайд 18

Орієнтовний зміст навчального матеріалу Орієнтовнівимоги до рівня соціокультурної компетентності учнів Сфери відношень Тематика текстів Висловлювання учнів Учень/ учениця: використовуєукраїнську мову як засіб формування ціннісної позиції щодо громадянського патріотизму, любові до Батьківщини, української природи, почуття гордості за свою країну, поваги до її історії, культури й історичних пам’яток, сімейних цінностей, визнання цінності здоров’я свого й інших, оптимізм у сприйманні світу; усвідомлюєнеобхідність бути готовим і здатним дотримуватися морально-етичних норм стосовно дорослих і ровесників у школі, позашкільному житті, дома, суспільно корисній діяльності. Я як особистість Творче самобутнє світобачення кожної особистості,реалізація її творчого потенціалу «Ким я хотів би/хотілаб бути і чому?», «Які риси характеру я хочу в собі виховати?»

Слайд 19

Види загально-навчальних вмінь Орієнтовнівимоги до рівнядіяльнісноїкомпетентності учнів 1.Загально-пізнавальні (інтелектуальні та інформаційні вміння). Учень/учениця: здобуваєінформацію з різноманітних джерел (довідкової, художньої літератури, ресурсів Інтернету тощо), здійснює бібліографічний пошук, працює з текстами вивчених типів, стилів і жанрів мовлення; систематизує,зіставляє,інтерпретуєготову інформацію; моделює мовні й позамовні поняття, явища, закономірності.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова