X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
CЛОВНИЧОК Д-О із хвилинами каліграфії

Завантажити презентацію

CЛОВНИЧОК Д-О із хвилинами каліграфії

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентацію підготувала учитель - методист Скандинавської гімназії м. Києва Біляченко Ольга Василівна

Слайд 2

до побач………я Слово ввічливості при прощанні. енн

Слайд 3

Д д Д о о ч ч а є н н я н н я д о п о б а ч е н н я З р о б і т ь з в у к о - б у к в е н и й а н а л і з с л о в а . Д о б е р і т ь а н т о н і м и .

Слайд 4

д…сц…пліна Обов'язкове для всіх членів даного колективу підкорення твердо встановленим порядкам, правилам. Самостійна галузь будь-якої науки. Гуманітарні дисципліни. Дисциплінований учень. и и

Слайд 5

Д и с ц п л і н д и с ц и п л і н а П о я с н і т ь з н а ч е н н я . У т в о р і т ь в і д д а н о г о с л о в а п р и к м е т н и к , р о з б е р і т ь з а б у д о в о ю .

Слайд 6

ззаду Розташований позаду чогось.

Слайд 7

З з а д д у з з а д у У в е д і т ь с л о в о у р е ч е н н я . П і д б е р і т ь с п і л ь н о к о р е н е в і с л о в а , я к і н а л е ж а т ь д о р і з н и х ч а с т и н м о в и .

Слайд 8

інж…нер Спеціаліст з вищою технічною освітою. Інженер-механік. Інженер-електрик. Військовий інженер. Інженерний диплом. Інженерні споруди. е

Слайд 9

і н І н н ж ж е е р і н ж е н е р П о я с н і т ь з н а ч е н н я с л о в а . С к л а д і т ь і з а п и ш і т ь з н и м р е ч е н н я .

Слайд 10

кіл…метр Міра довжини в метричній системі, дорівнює тисячі метрів. о

Слайд 11

к і і л Л о о м е т р к і л о м е т р З г а д а й т е і н а п и ш і т ь в і д о м і о д и н и ц і д о в ж и н и .

Слайд 12

ліворуч Рух у напрямку вліво.

Слайд 13

Л і і в в о о р у ч л і в о р у ч П о д і л і т ь с л о в о д л я п е р е н о с у . Д о б е р і т ь а н т о н і м . С п и ш і т ь р е ч е н н я . Я к е ц е р е ч е н н я ? П і д к р е с л і т ь г р а м а т и ч н і о с н о в и . П р а в о р у ч в і д д о р о г и т я г н у в с я л і с , а л і в о р у ч п р о т і к а л а р і ч к а .

Слайд 14

м…ханік Спеціаліст, який спостерігає за роботою і експлуатацією машин. Механік перевірив роботу двигуна. е

Слайд 15

М е е х х а і к м е х а н і к Д о б е р і т ь с п і л ь н о к о р е н е в і с л о в а .

Слайд 16

м…льйон Число, назва величини. і

Слайд 17

М і і л л ь й о н м і л ь й о н З р о б і т ь з в у к о - б у к в е н и й а н а л і з с л о в а . П р о в і д м і н я й т е . З а п и ш і т ь р е ч е н н я з н и м . М і л ь й о н и л ю д е й з н а х о д я т ь у с о б і с и л и в і д м о в и т и с я в і д ш к і д л и в и х з в и ч о к . С к а ж і т ь , я к в и с т а в и т е с я д о п о д і б н и х в ч и н к і в ?

Слайд 18

назад Рух у напрямку назад.

Слайд 19

н а а з а д н а з а д У т в о р і т ь ф р а з е о л о г і з м : с в о ї , н а з а д , у м і й , с л о в а , б р а т и . У т в о р і т ь п р и с л і в ' я , в с т а в и в ш и д а н е с л о в о . а , п р о й д е ш , б р е х н е ю , с в і т , ..., н е в е р н е ш с я . Б р е х н е ю с в і т п р о й д е ш , а н а з а д н е в е р н е ш с я .

Слайд 20

ок…ан Водний простір земної кулі за межами суходолу. е

Слайд 21

О к к е а н о к е а н С к л а д і т ь р е ч е н н я , в я к и х п о д а н е с л о в о в ж и в а є т ь с я в р і з н и х з н а ч е н н я х .

Слайд 22

Вчимо слова Оформлення презентації - ресурси інтернету. Г. Сапун. М. Пачашинська. Робота над словами. Тернопіль, 1997р. Олена Мізюріна. Журнал «Початкова школа» №10/2011

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова