X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Методичні аспекти організації статистичного дослідження

Завантажити презентацію

Методичні аспекти організації статистичного дослідження

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Методичні аспекти організації статистичного дослідження

Слайд 2

Методи дослідження в біостатистиці статистичний метод—як основний метод дослідження в соціальній медицині з допомогою якого вивчаються масові явища, що стосуються здоров’я населення та надання медичної допомоги; історичний метод, встановлює історичні закономірності розвитку громадського здоров’я і його охорони; соціологічні методи – дозволяють вивчати соціальну структуру і її вплив на здоров’я.

Слайд 3

Статистичний облік в практичному плані – це первинна реєстрація (систематична та повсякденна) різних проявів явищ та ознак, які вивчаються (наприклад, заповнення історій хвороби, карт вибулого із стаціонару, талона амбулаторного пацієнта, екстрених повідомлень про інфекційне захворювання і т. д.).

Слайд 4

Статистична звітність – це періодична систематизована інформація узагальненого характеру, що відображає підсумки роботи окремих структурних підрозділів галузі за певні проміжки часу.

Слайд 5

Дані обліку та статистичні звіти використовуються як основне джерело інформації для оперативно-управлінської діяльності і зв’язку між окремими ланками системи охорони здоров’я; вони є основою для поглибленого аналізу явищ в охороні здоров’я та перспективного програмування.

Слайд 6

Статистичні дані (матеріали) повинні відповідати таким вимогам: 1) бути вірогідними (достовірними) та точними (особливо це стосується первинних матеріалів, які поступають з низових ланок охорони здоров’я); 2) забезпечувати повноту інформації (охоплювати всі об’єкти спостереження за весь період дослідження згідно складеної програми); 3) забезпечувати порівнюваність та співставлення даних („сравнивай сравнимое”) - виконання цієї вимоги досягається єдністю програм та номенклатури, уніфікацією методичних підходів і оціночних критеріїв; 4) їх отримання, обробка та подання до інстанції вищого порядку мають здійснюватись своєчасно.

Слайд 7

Предметом біостатистики є також вивчення динаміки адаптації груп людності до колективного співіснування, будь то адаптація школярів, робітників, службовців тощо, що наближає її до предмету соціології. Важливим зацікавленням біостатистики є кількісний та якісний аналізи діяльності лікувально-профілактичної мережі, оцінка цієї діяльності через механізм впливу на стан здоров’я з обов'язковим врахуванням комплексного впливу різних факторів.

Слайд 8

Статистична сукупність – загальне число одиниць спостереження Генеральна сукупність – включає всі одиниці спостереження Вибіркова сукупність – включає певну частину одиниць спостереження при умові, що ця частина здатна репрезентувати всю генеральну сукупність

Слайд 9

Ознака – критерій, що характеризує одиницю спостереження. Наприклад, якщо кожен випадок захворювання є одиницею спостереження. То її можуть характеризувати такі ознаки як діагноз, вік та стать хворого, тривалість перебігу хвороби і т.д.

Слайд 10

Групові властивості статистичної сукупності та їх критерії Розподіл ознаки (відносні величини) Середній рівень ознаки (середні величини) Різноманітність ознаки (ліміт, амплітуда, середнє квадратичне відхилення) Репрезентативність ознаки (похибки відносних і середніх величин) Взаємозв’язок між ознаками (коефіцієнт кореляції)

Слайд 11

Основні методи біостатистики Варіаційний аналіз Динамічний аналіз Кореляційний аналіз Стандартизація показників Графічні зображення та графічний аналіз

Слайд 12

Етапи статистичного дослідження Організаційний – складання плану та програми Збір матеріалу Розробка матеріалу Статистичний аналіз Висновки, впровадження в практику, оцінка ефективності

Слайд 13

І-й – організаційний – формування мети, складання плану та програми дослідження. Метою соціально-гігієнічного дослідження може бути вивчення різних аспектів здоров’я населення, діяльності системи охорони здоров’я. Мета повинна формулюватись чітко і недвозначно. Для розкриття поставленої мети необхідно визначити задачі дослідження. Як правило, їх декілька (від 3 до 6). Програма статистичного дослідження являє собою перелік ознак, що вивчаються, план визначає порядок виконання програми поетапно з вказанням конкретних термінів.

Слайд 14

ІІ-й – статистичне спостереження або збір інформації. Цей етап полягає в реєстрації окремих явищ, їх ознак та елементів. В сфері охорони здоров’я це здійснюється шляхом заповнення облікової документації, яка встановлена МОЗ України.

Слайд 15

Види статистичної вибірки Випадковий Механічний Типологічний Кубловий (районовий) Парноспряжений Комбінований

Слайд 16

В біостатистиці широко застосовуються методи сліпого дослідження та подвійного сліпого дослідження

Слайд 17

ІІІ-й етап – розробка матеріалу проводиться за послідовними стадіями: а) механічний та логічний контроль мета якого з’ясування ступеня повноти та якості зібраного матеріалу; б) шифрування (кодування даних цифрами. Буквами, символами); в) групування отриманих даних за відповідними ознаками згідно програми дослідження; г) зведення статистичних даних – так зване статистичне зведення – поетапна операція підрахунку підсумкових і групових даних, обчислення різних кількісних коефіцієнтів. Воно проводиться по певній програмі, яка складена заздалегідь ще на організаційному етапі. ІІІ етап завершується табличним підведенням підсумків цифрових даних, виражених абсолютними величинами.

Слайд 18

Таблиці – найраціональніша форма викладання цифрових матеріалів, вони значно полегшують аналіз даних та зручні для порівняння. Основними її складовими частинами є статистичний підмет – те, про що йде мова в таблиці, тобто об’єкт спостереження, як правило розміщуються по горизонталі, наприклад, назви хвороб, причин смерті) і статистичний присудок – те, що говориться про предмет, ознаки, які його характеризують, наприклад, стать, вік, професія, - розміщуються по вертикалі.

Слайд 19

Для аналізу статистичної інформації використовуються складні таблиці – групові та комбінаційні. У груповій таблиці співставляються 2 ознаки, загалом їх може бути безліч, але всі вони характеризуються поєднанням підмету лише з однією ознакою присудку (захворюваність по вікових групах, у жителів міста і села, серед чоловіків і жінок). Безумовно, найдосконалішими є таблиці комбінаційні, в яких підмет поєднується з кількома ознаками присудку (захворюваність жителів міста і села по вікових групах і по статі).

Слайд 20

За складністю таблиці поділяються на прості та складні (групові, комбінаційні). У простій таблиці розподіл підмета здійснюється за однією ознакою, без проведення групування окремих ознак у присудку. Прості таблиці можуть бути хронологічними, територіальними (наприклад: число хворих серцево-судинними захворюваннями по роках або місяцях; по районах області; розподіл хворих за нозологічними формами, тощо).

Слайд 21

ІV-й етап – аналіз матеріалів починається із обчислення на підставі абсолютних величин похідних – т.з. статистичних коефіцієнтів. V-й етап – впровадження результатів дослідження в практику і оцінка ефективності.

Слайд 22

Здоров’я людини у статуті ВООЗ трактується як стан повного соціального, психічного та біологічного благополуччя, а не лише відсутність хвороб та фізичних дефектів, як таких!

Слайд 23

Соціальні умови здоров’я населення: Суспільно-політичний лад: його інститути (держава, законодавство, в т.ч. і законодавство про охорону здоров’я, система медичної допомоги населенню, тощо): Політико-економічні умови: рівень розвитку демократії і відкритості суспільства 9чим більше демократії у даному суспільстві, тим більша залежність тих, хто при владі, від волевиявлення народу, хочуть того вони чи ні; цим забезпечується вільний доступ до інформації та її вірогідність); наявність національної конвертованої валюти (як гарант розвитку власної формаційної бази, виробництва медичного обладнання та підвищення кваліфікації медичних кадрів); Економічні свободи (незалежність) виробничої сфери (підприємств) лише за цієї умови можливі інвестиції з її боку в здоров’я та охорону здоров’я Спосіб життя – це історично зумовлений, відносно стабільний в часі спосіб життєдіяльності людей в матеріальній та духовній сферах.

Слайд 24

Його складники: рівень життя (можливість придбання матеріальних благ та користування ними); уклад життя (традиції. Рівень та прояви суспільної культури, певний порядок суспільного життя в країні /регіоні/); стиль життя (його активність – виробнича, суспільно-політична, культурна /просвітня/, побутова, медична /зі знаком „+” чи „-”/ і т.д.); якість життя (здоров’я, умови побуту, праці, харчування відпочинок і т.д.).

Слайд 25

Здоров’я населення залежить від якості життя. Здоров’я віддзеркалює соціально-економічні, культурно-соціальні умови, тому здоров’я не може бути вивчено без цих детермінант. Доведено, що рівень розвитку суспільства визначав рівень та якість життя людності, неодмінною складовою яких є здоров’я.

Слайд 26

Якість - це досягнення очікуваного результату медичної допомоги (Інститут охорони здоров'я США). Якість - властивість товару (послуги), необхідної для успішного маркетингу, а значить для успішної роботи закладів системи охорони здоров'я в умовах ринкових відносин, які при розвитку економічної реформи в Україні неминуче будуть присутні в охороні здоров'я. Якість медичної допомоги - це зміст взаємодії лікаря і пацієнта, який грунтується на кваліфікації професіонала, тобто його здібності зменшувати ризик прогресування захворювання, яке є у пацієнта, і виникнення нового патологічного процесу, оптимально використовувати ресурси медицини і забезпечувати задоволеність пацієнта системою охорони здоров'я. ВООЗ, 1986 р.

Слайд 27

По відношенню до всієї системи охорони здоров'я ВООЗ рекомендує визначати поняття якості медичної допомоги як комплекс декількох показників: ефективність - відношення ресурсних витрат до отриманих клінічних результатів економічність - відношення ресурсних витрат до нормативної вартості адекватність - відношення між наданою медичною допомогою і тією, що потребувалась (стандартною)

Слайд 28

В процесі надання медичної допомоги якість відображає весь спектр взаємодії медичного працівника і пацієнта, тому всі складові цього процесу будуть характеризувати якість медичної допомоги: профілактична спрямованість доступність результативність міжособові відношення ефективність безперервність безпечність зручність задоволеність пацієнта

Слайд 29

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Соціологія