X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Психологія особистості

Завантажити презентацію

Психологія особистості

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ: ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 2010-2017 рр.

Слайд 2

Рік заснування: 2017. Керівник осередку: Шевченко Антоніна Михайлівна, старший викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти Комунального вищого на-вчального закладу Київської обласної ради “Академія неперервної освіти”, кандидат психо-логічних наук.

Слайд 3

ПРОГРАМА дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня   «Психологічні умови підготовки керівників та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів до розвитку організаційної культури» 2010-2014 рр Л.М. Карамушка, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України А.М. Шевченко, завідувач кабінету педагогічних інновацій, викладач кафедри педагогіки і психології Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, науковий кореспондент лабораторії організаційної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Слайд 4

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ рішення колегії головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 22 червня 2012 року, протокол №3; наказ головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 10 липня 2012 року №215 «Про надання статусу експериментального загальноосвітнього навчаль-ного закладу регіонального рівня з теми «Психо-логічні умови підготовки керівників та педаго-гічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів до розвитку організаційної культури»

Слайд 5

МЕТА реалізації програми – визначити психологічні умови під-готовки керівників і педагогічних пра-цівників загальноосвітніх навчальних закладів до розвитку організаційної культури. ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ: Визначити зміст і типи організаційної культури ЗНЗ. Дослідити особливості організаційної культури ЗНЗ. Визначити психологічні умови підготовки керівників та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів до розвитку організаційної культури. Розробити технологію психологічної підготовки керівників та педагогічних працівників ЗНЗ до розвитку організаційної культури.

Слайд 6

Слайд 7

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 2012-2014 рр. І ЕТАП: здійснення теоретичного аналізу проблеми, розроб-лення програми дослідження. ІІ ЕТАП: проведення констатувального експерименту, спря-мованого на вивчення особливостей організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів. ІІІ ЕТАП: проведення формувального експерименту, спрямо-ваний на розробку та експериментальну перевірку ефективності технології психологічної підготовки педагогічних працівників до розвитку організа-цій-ної культури. VІ ЕТАП: аналіз та систематизація отриманих даних, підго-товка ряду публікацій (статті, навчально-мето-дичний посібник «Організаційна культура загаль-ноосвітніх навчальних закладів», тези виступів на науково-практичних конфе ренціях тощо).

Слайд 8

Слайд 9

Учасники тренінгу

Слайд 10

Учасники тренінгу у процесі виконання творчих завдань

Слайд 11

Презентація учасниками тренінгу результатів виконання вправи

Слайд 12

Під час використання організаційно-спрямовуючих технік

Слайд 13

Результати виконання вправи “Цибулина” (визначення компонентів організаційної культури)

Слайд 14

Виконання вправи “Колаж”

Слайд 15

Колаж “Організаційна культура нашого закладу”

Слайд 16

Слайд 17

РЕЗУЛЬТАТИ реалізації програми дослідно-експриментальної роботи

Слайд 18

“Організаційна культура загально-освітніх навчальних закладів” (2013 рік)

Слайд 19

“Управління розвитком організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів” (2014 рік)

Слайд 20

РЕЗУЛЬТАТИ реалізації програми дослідно-експриментальної роботи Проведення практичними психологами експериментальних навчальних закладів навчання щодо розвитку організаційної культури серед колективу педагогічних працівників. Зміна показників до розвитку організа-ційної культури ЗНЗ до початку впрова-дження програми ДЕР та після її впровадження. Представлення напрацьованих результатів під час проведення міжнародних та всеукраїнських конференцій та виставок.

Слайд 21

ПРОГРАМА дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня   «Психологічні основи забезпечення організаційного розвитку та формування інноваційної організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів» (2014-2017 роки) Л.М. Карамушка, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України А.М. Шевченко, завідувач кабінету педагогічних інновацій, викладач кафедри педагогіки і психології Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат психологічних наук

Слайд 22

Слайд 23

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Наказ департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 11.07.2014 № 212 “Про надання статусу експерименталь-ного навчального закладу з теми “Психологічні основи забезпечення організаційного розвитку та формування інноваційної організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів”

Слайд 24

Об’єктом дослідження є організаційний розвиток та інноваційна організаційна культура навчальних закла-дів. Предмет дослідження: психологічні умови підго-товки керівників, педагогічних працівників, учнів та їхніх батьків до організаційного розвитку та форму-вання інноваційної організаційної культури. Мета дослідження: розробити, науково обґрунтувати та апробувати модель психологічної підготовки керів-ників, педагогічних працівників, учнів та їхніх батьків до організаційного розвитку та формування інновацій-ної організаційної культури.

Слайд 25

Терміни та етапи дослідно-експериментальної роботи (червень 2014 року – травень 2017 року)

Слайд 26

ПРОГРАМА дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня   «Забезпечення психологічного здоровя менеджерів освітніх організацій” (2017-2021 роки) Л.М. Карамушка, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України А.М. Шевченко, старший викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти КВНЗ КОР “Академія неперервної освіти”, кандидат психологічних наук

Слайд 27

Слайд 28

За період співпраці було підготовлено та захищено кандидатські дисертації з тем: “Психологічні особливості розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів” (А. М. Шевченко); “Розвиток конкурентоздатності педагогічних працівників на-вчальних закладів” (О. І. Алєксєєва). Завершуться робота по написанню кандидатських дисертацій з тем: “Психологічні особливості організаційної культури загально-освітніх навчальних закладів в умовах соціального напруження” (І. В. Заіка); “Розвиток конкурентоздатності педагогічних працівників навчальних закладів” (В. А. Баранова). Розпочато роботу з написання докторських дисертацій з тем: “Психологічне здоров'я менеджерів освітніх організацій: структурно-функціональний аналіз та технології забезпечення” (А. М. Шевченко); “Розвиток конкурентоздатності педагогічних працівників навчальних закладів” (А. О. Клочко).

Слайд 29

Членами Київського обласного осередку підготовлено та опубліковано: 4 посібники; понад 100 публікацій у виданнях затверджених МОН України; понад 100 тез у збірниках Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних конференцій. Напрацьовані результати неодноразово було презентовано у ході проведення Національних та міжнародних виставок “Інноватика в сучасній освіті” та “Сучасні заклади освіти”.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Психологія