X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Гіперактині діти

Завантажити презентацію

Гіперактині діти

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Експресивна мова — або процес висловлювання за допомогою язика – починається з задуму (програми висловлювання), потім проходить стадію внутрішнього мовлення, що володіє згорнутим характером, і нарешті переходить у стадію розгорнутого зовнішнього мовного висловлювання (у вигляді усного мовлення або письма). Імпресивна мова —або процес розуміння мовленнєвого висловлювання (усного або письмового) — починається з сприйняття мовного повідомлення (слухового або зорового), потім проходить стадію декодування повідомлення (тобто виділення інформативних моментів) і нарешті завершується формуванням у внутрішній промови загальної смислової схеми сполучення, її співвіднесенням зі смисловими семантичними структурами і включенням в певний смисловий контекст (власне розумінням). Виділяють експресивну і імпресивну мову, які характеризуються різною психологічною будовою.

Слайд 3

Виділяють 4 самостійні форми мовленнєвої діяльності: Експресивна мова письмова усна

Слайд 4

Імпресивна мова розуміння усної мови розуміння письмової мови

Слайд 5

Області кори лівої півкулі головного мозку, пов'язані з мовними функціями А — «мовна зона» кори лівого півкулі: а — зона Брока, б — зона Верніке, з - «центр» зорових уявлень слів Б - області кори лівого півкулі, електричне подразнення яких викликає різні порушення мови у вигляді її зупинки, заїкання, повторення слів, моторних дефектів мовлення, а також нездатність назвати предмет

Слайд 6

Афазія – це порушення вже сформувалася мови, що виникають при локальних ураженнях кори (і «найближчої підкірки») лівої півкулі являють собою системні розлади різних форм мовленнєвої діяльності. При локальних ураженнях мозку порушення поширюються на всі форми мовленнєвої діяльності, тобто виникає системний дефект з переважанням порушення того чи іншого аспекту мови. ФОРМА АФАЗІЇ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЛОКАЛІЗАЦІЇ ОСЕРЕДКУ УРАЖЕННЯ

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Перші відкриття Поль Брока – 1861 р. МОТОРНА АФАЗІЯ Карл Верніке – 1971 р. СЕНСОРНА АФАЗІЯ

Слайд 10

Мовні зони мозку в лівій півкулі Мовнорухова (артикуляційна): постцентральна (нижньотімʼяна) - прецентральна (премоторна) Мовнослухова – скронева частка Домінантними є: Безпосередньо повʼяазанні з мовленнєвими: Потилична (оптична) – образи предметів, букв, цифр Тім'яна (конструктивно-просторова) – значення морфологічних елементів Задньолобова (мовленнєве програмування і граматичне структурування) Мовні зони правої півкулі,які беруть участь у реалізації мовної функції (субдомінантна мова) Скронева (слухова) – мовленнєва просодика Потилична (оптична) - індивідуальні образи предметів, що позначаються словами Зони (?), зберігають мовні автоматизми (по Х. Джексону)

Слайд 11

Зони кори лівого півкулі, ураження яких призводить до тієї або іншої форми афазії, називаються «мовними зонами» А – зона Брока; Б – зона Верніке; С – «центр» зорових уявлень слів (по Д. Дежерину). Афазії діляться на 2 класу: Мовні порушення, пов'язані з випаданням (порушенням) афферентних ланок мовної функціональної Афазії, що виникають внаслідок ураження її еферентних ланок.

Слайд 12

При випаданні афферентних ланок мовної функціональної системи виникають наступні форми афазій: сенсорна; акустико-мнестична; оптико-мнестична; афферентна моторна чи кінестетична афазія; семантичнв афазія

Слайд 13

Вищі рівні мозкової організації мовленнєвої функції Вищі рівні мозкової організації функцій (Д та Е за Н.А.Бернштейном) Рівень Символічний (мовний) – третинні поля кори (рівень «Е») Гностико-праксичний – вторинні поля кори (рівень “Д” ) Функції рівня Уявлення про правила використання у мові засобів мови: - фонем, - слів, - граматичних правил 1. Мовний слуховий гнозис 2. Артикуляційний праксис

Слайд 14

Афазії слід відрізняти від інших розладів мовлення, що виникають при мозкових ураженнях: дизартрії (порушення вимови без розладу сприйняття усного мовлення, читання та письма); аномії (труднощів називання стимулів певної модальності внаслідок порушення межполушарного взаємодії); алалій(порушень мови в дитячому віці у вигляді недорозвинення всіх форм мовленнєвої діяльності); моторних порушень мови,пов'язані з ураженням підкіркових рухових механізмів; мутизма (порушень мовлення, пов'язаних з психічними розладами) та ін.

Слайд 15

Нейропсихологічна класифікація афазій (за А. Р. Лурії) Афферентна моторна Еферентна моторна Динамічна Сенсорна (акустико-гностична) Акустико-мнестична Семантична Амнестична и провідникова

Слайд 16

Слайд 17

Афферентна артикуляційна апраксія Афферентна - ураження постцентральної, нижньотімʼяної зони мозку. Основний симптом – розпад узагальненого образу артикулеми F O P Нижньо тімʼяна ліва півкуля Цей вид апраксії лежить в основі розвитку афферентної моторної афазії

Слайд 18

Слайд 19

Афферентна моторна афазія Афферентна моторна афазія обумовлена ураженням нижніх відділів постцентральної зони мозку. Центральним розладом є порушення кінестетичної аферентації довільних оральних рухів. Хворі втрачають здатність здійснювати за завданням ті чи інші рухи язиком, губами та іншими органами артикуляції. Мимоволі ці рухи можуть бути легко виконані ними, оскільки немає парезів, що обмежують обсяг оральних рухів. Це носить назву оральної апраксії Оральна апраксія лежить в основі артикуляційної апраксії, яка має безпосереднє відношення до вимовлення звуків мови. Вона виявляється у розпаді окремих артикуляційних поз або артикулем. В усному мовленні хворих в залежності від ступеня грубості, апраксія проявляється у: відсутності артикульованої мови; спотвореному відтворенні поз; пошуки артикуляції. Афферентна моторна афазія: відновлення артикуляційних схем окремих звуків і, отже, усунення парафазій, що виникають на основі змішування близьких за артикуляцією звуків мовлення.

Слайд 20

Слайд 21

Еферентна артикуляційна апраксія Еферентна – поразка прецентральної, премоторної зони мозку. Основний симптом – порушення серійної організації артикуляційного акта F O F премо торна зона лівої півкулі Цей вид апраксія лежить в основі розвитку еферентної моторної афазії

Слайд 22

Слайд 23

Еферентна моторна афазія обумовлена ураженням нижніх відділів премоторної зони. У нормі вона забезпечує плавну зміну одного орального або артикуляційного акта іншим, що необхідно для злиття артикуляцій в сукцессивно послідовні організовані ряди — «кінетичні рухові мелодії» (по термінології А. Р. Лурія). При вогнищевих ураженнях премоторної зони виникає патологічна іннертність артикуляторних актів, з'являються персеверації, що перешкоджають вільному перемиканню з однієї артикуляційної пози на іншу. В результаті мова хворих стає розірваною, супроводжується застряванням на окремих фрагментах висловлювання. Ці дефекти вимовної сторони мови викликають системні розлади та інших сторін мовленнєвої функції: читання, письма, а частково і розуміння мовлення. Таким чином, на відміну від афферентної моторної афазії, де артикуляційна апраксія відноситься до одиничних поз, при еферентній вона відноситься до їх серій. Хворі відносно легко вимовляють окремі звуки, але відчувають суттєві труднощі при проголошенні слів і фраз. Еферентна моторна афазія: відновлення здатності до скоєння серійних артикуляційних актів. Таке завдання вимагає вироблення перемикання з однієї артикулеми на іншу, з одного фрагмента слова на інший.

Слайд 24

Слайд 25

Це в свою чергу тісно пов'язано із завданням відновлення кінетичних рухових мелодій слова і фрази, а також внутрішньої лінійної синтаксичної схеми фрази. Динамічна афазія При динамічній афазії має місце ураження мозку в задньолобових відділах лівої півкулі, розташованих попереду від «зони Брока». Мовний дефект проявляється головним чином в мовленнєвій спонтанності і активності. В даний час виділені два варіанти динамічної афазії (Т. В. Ахутина). Варіант I характеризується переважним порушенням функції мовленнєвого програмування, у зв'язку з чим хворі користуються в основному готовими мовними штампами, що не вимагають спеціальної діяльності програмування». Їх мова відрізняється бідністю, односкладністю відповідей у діалозі При варіанті II переважають порушення функції граматичного структурування: в мові хворих даної групи виражений експресивний аграмматизм, який проявляється у вигляді помилок «узгодження», а також «телеграфного стилю». Мимовільні труднощі в обох варіантах незначимі.

Слайд 26

Слайд 27

Динамічна афазія: I-й варіант — відновлення функції мовленнєвого програмування; II-ий варіант— подолання розладів граматичного структурування Розташування вогнищ ураження в лівій півкулі Афазії, пов'язані з порушенням еферентних ланок мовленнєвої системи: моторна еферентна афазія; динамічна афазія. при еферентній моторній афазії при динамічній афазії

Слайд 28

Мовленнєва слухова агнозія ( нездатність до актуального членування мовного потоку і звукорозрізненню) F O F вторинні поля скроневої долі лівої півкулі Мовленнєва слухова агнозія лежить в основі розвитку сенсорної афазії

Слайд 29

Слайд 30

Сенсорна (акустико-гностична) афазія Сенсорна (акустико-гностична) афазія виникає при ураженні верхньоскроневих відділів так званої зони Верніке. В якості первинного дефекту розглядається мовна слухова агнозія, що лежить в основі порушень фонетичного слуху. Хворі втрачають здатність диференціювати фонеми, тобто виділяти ознаки звуків мови, що несуть в мові смисло-розрізняльні функції. Розлади фонематичного слуху, в свою чергу, обумовлюють грубі порушення імпресивної мови — розуміння. З'являється феномен «відчуження сенсу слова», який характеризується «розшаруванням» звукової оболонки слова і позначуваного ним предмета. Звуки мови втрачають для хворого своє стабільне звучання і кожен раз сприймаються викривлено, змішуються між собою по тим чи іншим параметрам. В результаті цієї звукової лабільності в експресивній промові хворих з'являються характерні дефекти: логорея (велика кількість мовленнєвої продукції) як результат «погоні за плинним звуком», заміни одних слів іншими, одних звуків іншими — вербальні і літеральні парафазії. Сенсорна афазія: відновлення фонематичного слуху, тобто здатність до диференціації на слух близьких за звучанням фонем, а на цій основі розуміння мови в цілому

Слайд 31

Слайд 32

Порушення фонематичного слуху (нездатність до диференціації фонем) F O третинні поля кори Порушення фонематичного слуху також лежать в основі розвитку сенсорної афазії

Слайд 33

Слайд 34

Акустико-мнестична афазія Акустико-мнестическая афазія обумовлена вогнищем ураження, розташованим в середніх і задніх відділах скроневої області. На відміну від акустико-гностичній (сенсорної) афазії, акустичний дефект проявляється тут не в сфері фонематичного аналізу, а в сфері слухової мнестичної діяльності. Хворі втрачають здатність до утримання в пам'яті сприйнятої на слух інформації, виявляючи тим самим слабкість акустичних слідів Поряд з цим у них виявляється звуження обсягу запам'ятовування. Ці дефекти призводять до певних труднощів розуміння розгорнутих текстів, що вимагають участі слухомовної пам'яті. У власній промові хворих з цією формою афазії основним симптомом афазії є словниковий дефіцит, пов'язаний як з вторинним збіднінням асоціативних зв'язків слова з іншими словами даного семантичного куща, так і з недостатністю зорових уявлень про предмет. Акустико-мнестическая афазія: розширення слухо-мовленнєвої пам'яті, а також подолання слабкості слідів сприйманої мови.

Слайд 35

Слайд 36

Семантична афазія Семантична афазія виникає при ураженні тім'яно-потиличних областей лівої домінантної півкулі. Основним проявом мовної патології при цьому виді афазії є імпресивний аграмматизм, тобто нездатність розуміти складні логіко-граматичні звороти. Цей дефект є, як правило, одним із видів більш загального розладу просторового гнозиса, а саме, здатності до симультанного синтезу. Оскільки у фразовій мові основними «деталями», що зв'язують слова в єдине ціле (логіко-граматичну конструкцію), служать граматичні елементи слів, основну трудність для хворих представляє виділення цих елементів з тексту і розуміння їх смислової ролі, особливо просторової (просторові прийменники, прислівники і т. д.). При цьому здатність до виявлення формально-граматичних викривлень (помилок «узгодження») залишається у цих хворих збереженою. Семантична афазія: усунення імпресивного аграмматизма, тобто відновлення здатності до сприйняття складних логіко-граматичних зворотів мови.

Слайд 37

Слайд 38

Мозкові механізми амнестичним афазії, Е. П. Кок ТРО Слухо-зорове поле T звукові про-ки слів O зорові образи пр-ів

Слайд 39

МОТОРНА АФАЗІЯ АФФЕРЕНТНОГО ТИПУ 1.Стадія грубих розладів 1. Подолання розладів розуміння ситуативної та побутової мови: — показ картинних і реальних зображень найбільш використовуваних предметів і простих дій по їх назвах, категоріальним та іншими ознаками. Наприклад: «Покажіть стіл, чашку, собаку тощо», « Покажіть предмети меблів, одягу, транспорту тощо», «Покажіть того, хто літає, хто розмовляє, хто співає, у кого є хвіст і т. п.»; — класифікація слів за темами (наприклад: «Одяг», «Меблі» і т. д.) з опорою на предметну картинку; — відповіді позитивним або негативним жестом на прості ситуативні питання. Наприклад, «Зараз зима, літо..?»; «Ви живете в Україні?» та інших діалогів. 2. Розгальмовування мимовільної сторони мови: — поєднане, відбите і самостійне проголошення автоматизованих мовних рядів (порядковий рахунок, дні тижня, місяці по порядку, спів зі словами,закінчення прислів'їв і фраз з «жорстким» контекстом), моделювання ситуацій, стимулююче вимовляння звуконаслідуваних займенників («ах!» «ох!» і т. п.); — поєднане і відбите вимовляння простих слів і фраз; — загальмування мовного ембола шляхом введення його в слово (та, та. — Тата, так), або у фразу (ма.ма — мама...; це мама).

Слайд 40

3. Стимулювання простих комунікативних видів мовлення: — відповіді на запитання одним-двома словами в простому ситуативному діалозі; — моделювання ситуацій, що сприяють виклику комунікативно значущих слів (так, ні, хочу, буду тощо); — відповіді на ситуативні питання і складання простих фраз за допомогою піктограми і жеста з парним промовлянням простих слів і фраз. 4. Стимулювання глобального читання і письма: — розкладання підписів під малюнками (предметними і сюжетними); — лист найбільш звичних слів — ідеограм, списування простих текстів; — поєднане читання простих діалогів II. Стадія середнього ступеня вираженості розладів 1. Подолання розладів произносительной сторони мови: — виділення звуку з слова; — автоматизація окремих артикулем у словах з різною склажоритмічною структурою; — подолання літеральних парафазій шляхом підбору спочатку дискретних, а потім поступово зближуються за артикуляцією звуків. 2. Відновлення та корекція фразового мовлення: — складання фраз за сюжетною картинкою: від простих моделей (суб'єкт-предикат, суб'єкт-предикат-об'єкт)— до більш складних, що включає об'єкти з

Слайд 41

з приводами, негативні слова тощо; — складання фраз з питань, по опорним словами; — екстеріоризація граматико-смислових зв'язків предиката: «хто?», «навіщо?», «коли?», «куди?» тощо; — заповнення пропусків у фразі з граматичним зміною слова; — розгорнуті відповіді на запитання; — складання розповідей за серією сюжетних картинок; — переказ текстів з опорою на запитання. 3. Робота над семантикою слова: — вироблення узагальнених понять; — смислове обігрування слів (предметна і дієслівна лексика) шляхом включення їх у різні смислові контексти; — заповнення пропусків у фразі; — завершення пропозицій різними словами, що підходять за змістом; — підбір антонімів, синонімів. 4. Відновлення аналітико-синтетичного листа і читання: — звуко-буквений склад слова, його аналіз (одно -, дво-трьох-ні слова) з опорою на схеми, передають складову і звуко-буквену структуру слова, поступове згортання кількості зовнішнього опор; — заповнення пропущених букв і складів у словах;

Слайд 42

— списування слів, фраз і невеликих текстів з установкою на самоконтроль і самостійне виправлення помилок; — читання і письмо під диктовку слів з поступово ускладненою звуковою структурою, простих фраз, а також окремих складів і букв; — заповнення в текстах при читанні і листі пропущених слів, що відпрацьовуються в усному мовленні. III. Стадія легких розладів 1.Подальша корекція мимовільної сторони промови: — уточнення артикулем окремих звуків, особливо аффрикатів і дифтонгів; — диференціація акустичних і кинестетичних образів, близьких по артикуляції звуків з метою усунення літеральних парафазій; — відпрацювання чистоти вимови окремих звуків у звуковому потоці, у фразах, при збігу приголосних звуків, у скороговорках і т. д. 2. Формування розгорнутої промови, ускладненою за смисловою та синтаксичною структурою: — надолуження пропущеного головного, а також підлеглого пропозиції в складнопідрядному реченні; — відповіді на запитання складнопідрядною пропозицією; — перекази текстів без опори на питання; — складання розгорнутих планів до текстів;

Слайд 43

— підготовка тематичних повідомлень (коротких доповідей); — мовні імпровізації на задану тему. 3. Подальша робота по відновленню смислової структури слова: — тлумачення окремих слів, переважно з абстрактним значенням; пояснення омонімів,метафор, фразеологізмів. 4. Робота щодо осмислення складних логіко-граматичних зворотів мови: — виконання інструкцій, що включають логіко-граматичні звороти; 5. Подальше відновлення читання і письма: — читання та переказ розгорнутих текстів; — диктанти; — письмовий виклад текстів; — складання листів, вітальних листівок тощо; — твори на задану тему. 1. Відновлення зв'язку «артикулема—фонема»: — лист літер, відповідно названих в експресивній мові звуків, прочитання цих букв безпосередньо після написання; — виділення 1-го звуку з простих слів, фіксація уваги на артикуляційному, акустичному, а потім і графічному образі цього звуку; самостійний добір слів на цей звук і лист; — лист відпрацьовування звуків і складів під диктовку

Слайд 44

- ідентифікація букв в різних шрифтах; 2. Відновлення здатності до звуко-буквеного аналізу складу слова: — поділ слів на склади, складів на букви (звуки) з опорою на різні графічні схеми; — виділення будь-якого з рахунком звуку в слові; — перерахунок і перерахування слів по буквах (усно); — заповнення пропусків у словах; — лист слів з букв, даних вразбивку. 3. Відновлення навички розгорнутої письмової промови: — лист слів різної звукової структури з опорою на предметну картинку і без неї: а) під диктовку, б) при називанні предмета або дії; — лист пропозицій: а) по пам'яті, б) під диктовку, в) у вигляді письмового висловлювання по сюжетній картинці в цілях комунікації з оточуючими; — письмові перекази і твори.

Слайд 45

Слайд 46

Моторна афазія еферентного типу I. Стадія грубих розладів Відновлювальна програма та ж, що і при афферентній моторної афазії. П. Стадія середнього ступеня вираженості розладів 1. Подолання розладів мимовільної сторони промови: — вироблення артикуляторних перемикань в межах складу: з контрастними за артикуляційним малюнку голосними («а» — «в» і т. п.); з різними голосними, в тому числі і м'якими; — вироблення артикуляторних перемикань в межах слова: злиття складів у слова з простою, а в подальшому — зі складною звуковою структурою (наприклад, рецепт і т. д.); —поділ слів на склади, виділення наголосу в слові, відтворення голосом обрису слова, добір слів з ідентичною звуко-ритмічною структурою, ритмічним промовлянням слів і фраз із залученням зовнішнього опору — відстукування, похлопування і т. д., уловлювання різних акордів, в тому числі і підбір римованих слів.

Слайд 47

2. Відновлення фразового мовлення: — подолання аграмматизма на рівні синтаксичної схеми фрази: складання «ядерних» фраз моделей типу (суб'єкт) + (предикат); (об'єкт) із залученням зовнішнього опору — фішок та їх поступовим «згортанням»; виділення предикативного центру фрази; екстеріоризація його смислових зв'язків; — подолання аграмматизма на формально-граматичному рівні: уловлювання граматичних спотворень— флективних, запропонованих і т. д. з метою пожвавлення почуття мови; диференціація значень однини і множини, родових значень теперішнього, минулого і майбутнього часу дієслова; заповнення у словах пропущенних граматичних елементів; складання фраз за сюжетних картинок; відповіді на запитання простої фрази, оформленої граматично; переказ простого тексту; стимуляція до використання спонукальних і питальних речень, різних запропонованих конструкцій. III. Стадія легких розладів Програма та ж, що і при відповідній стадії афферентної моторної афазії. При відновленні писемного мовлення у хворих з моторною афазією еферентного типу, як правило, не виділяється самостійне вироблення зв'язку «артикулема — графема». Акцент робиться на: 1. Відновлення здатності до аналізу звуко-ритмічної сторони слова

Слайд 48

— диференціація слів по довжині і слоговому складі; — виділення наголошеного складу; — підбір слів, ідентичних по звуко-ритмічній структурі; — виділення ідентичних елементів в словах — складах, морфемах і, в особливості, закінчень (підкреслення їх, виписування і т. д.). 2. Відновлення здатності до звуко-буквеного аналізу складу слова. 3. Відновлення навички злиття букв у склади, складів у слова. 4. Відновлення навички розгорнутої письмової промови

Слайд 49

Динимічна афазія 1. Стадія грубих розладів 1. Підвищення рівня загальної активності хворого, подолання мовної активності, організація довільного уваги; — виконання різних видів немовної діяльності (малювання, ліплення тощо); — оцінка спотворених зображень, слів, фраз і т. д.; — ситуативний, емоційно значимий для хворого діалог; — прослуховування сюжетних текстів та відповіді на запитання з ним у формі ствердно-негативних жестів або словами «так», «ні». 2. Стимулювання простих видів комунікативної мови: — автоматизація діалогічного мовлення комунікативно значущих слів: «так», «ні», «можу», «хочу», «буду», «треба» і т. д.; — автоматизація окремих штампів комунікативної, спонукальної і питальної мови: «дай», «йди сюди», «хто там?», «тихіше!» і т. д. 3. Подолання розладів мовного програмування:— стимулювання відповідей на питання з поступовим зменшенням у відповіді слів, запозичених з питання; — конструювання фраз простих синтаксичних моделей з опорою на фішки і просту сюжетну картинку;

Слайд 50

— виконання простих граматичних трансформацій по зміні слів, складових фразу, але пред'являються номінативної форми; — розкладання серії послідовних картинок відповідно до укладеного в них сюжету. 4. Подолання розладів граматичного 5. Стимулювання письмовій промови:— розкладання підписів під малюнками;— читання ідеограмних слів і фраз. II. Стадія середнього ступеня вираженості розладів Відновлення комунікативного фразового мовлення: — конструювання простої фрази; — складання фраз за сюжетною картинкою за допомогою методу фішок і поступове «згортання» числа зовнішнього опор; — складання розповіді по серії послідовних картинок; — розгорнуті відповіді на питання в діалозі; — складання простих діалогів за типом мовних етюдів: «У магазині» — діалог покупця і продавця, «В ощад касі», «ательє» і т. д. 2. Подолання персеверацій в самостійному усному і письмовому висловлюванні: — показ предметів на картинках і в кімнаті, частин тіла (в довільному порядку, за окремими назвами і серіями назв); — закінчення фраз різними словами

Слайд 51

— підбір слів заданих категорій і в заданих кількостях, наприклад два слова, що відносяться до теми «Одяг», і одне слово, що відноситься до теми «Посуд» тощо; — лист цифр і букв у розбивку (під диктовку); -- лист під диктовку слів і фраз, сприяють виробленню смислових і рухових перемикань; — елементи звуко-буквенного аналізу складу слова: складання простих слів з букв розрізної азбуки; — заповнення пропусків у словах; — лист простих слів по пам'яті і під диктовку. III. Стадія легкого ступеня вираженості розладів 1. Відновлення спонтанного комунікативного фразового мовлення: — розгорнутий діалог на різні теми; — конструювання фраз за сюжетною картинкою з поступовим зменшенням числа зовнішнього опору; — автоматизація фраз певних синтаксичних моделей в спонтанної промові; — накопичення дієслівного словника і «пожвавлення» смислових зв'язків, що стоять за предикатом (з допомогою поставлених до нього питань); — читання та переказ текстів; — «рольові бесіди», обіграють певну ситуацію; — «мовні імпровізації» на задану тему,— розгорнуте викладення текстів, творів;

Слайд 52

Слайд 53

Сенсорна афазія I. Стадія грубих розладів 1. Накопичення пасивного словника: — показ картинок з зображенням предметів і дій з їх назвами, функціональним, та іншими класифікаційними ознаками; — показ картинок з зображенням предметів, що належать до певних категорій («одяг», «посуд», «меблі» тощо); — показ частин тіла на картинці і у себе; — вибір правильної назви предмета і дії серед вірних і конфліктних позначень з опорою на картинку. 2. Стимуляція розуміння ситуативного фразового мовлення: — відповіді на запитання словами «так», «ні», позитивним або негативним жестом; — виконання простих усних інструкцій; — уловлювання смислових спотворень в деформованих за змістом простих фразах. 3. Підготовка до відновлення письмовій промови: — розкладання підписів до предметних і простим сюжетних картинок; — відповіді на запитання в простому діалозі з опорою на зорове сприйняття тексту питання і відповіді;

Слайд 54

— лист слів, складів і літер по пам'яті; — «озвучене читання окремих літер, складів і слів (хворий читає «про себе», а педагог вголос); — вироблення зв'язку «фонема — графема» шляхом вибору заданої букви і склади по назві, письмо букв і складів під диктовку II. Стадія розладів середнього ступеня 1. Відновлення фонематичного слуху: — диференціація слів, що розрізняються по довжині і ритмічній структурі; — виділення однакового 1 -го звуку у словах різної довжини та ритмічної структури, наприклад: «будинок», «диван» і т. д.; — виділення різних 1-х звуків у словах з однаковою ритмічною структурою, наприклад, «робота», «турбота», «ворота» і т. д.; — диференціація близьких по довжині і ритмічній структурі слів з дизъюнктними і опозиційними фонемами шляхом виділення, диференціація фонем, заповнення пропусків у словах і фразах; уловлювання смислових спотворень у фразі; відповіді на питання, що містять слова з опозиційними фонемами; читання текстів з цими словами. 2. Відновлення розуміння значення слова: — вироблення узагальнених понять шляхом класифікації слів за категоріями; підбір узагальнюючого слова до груп слів, що належать до тієї чи іншої категорії;

Слайд 55

— заповнення пропусків у фразах; — підбір визначень до слів. 3. Подолання розладів усного мовлення: — «накладення рамок» на висловлювання шляхом складання речень із заданої кількості слів (інструкція: «Складіть речення з 3-х слів!» і т. д.); — уточнення лексичного і фонетичного складу фрази з допомогою аналізу вербальних і літеральних парафазій, допущених хворим; — усунення елементів аграмматизма з використанням вправ по «пожвавленню» почуття мови, а також аналізу допущених граматичних спотворень. 4. Відновлення письмовій промови: — закріплення зв'язку «фонема— графема» шляхом читання та письма букв під диктовку; — різні види звуко-буквенного аналізу складу слова з поступовим «згортанням» зовнішнього опору; — лист під диктовку слів і простих фраз; — читання слів і фраз, а також простих текстів з подальшими відповідями на запитання; — самостійне письмо слів і фраз по картинці або письмовий діалог.

Слайд 56

III. Стадія легких розладів 1. Відновлення розуміння розгорнутої промови: — відповіді на запитання в розгорнутому неситуативном діалозі; — прослуховування текстів та відповіді на питання по ним; — уловлювання спотворень в деформованих складносурядних і складнопідрядних реченнях; — осмислення логіко-граматичних зворотів мови; — виконання усних інструкцій у формі логіко-граматичних зворотів мови. 2. Подальша робота по відновленню смислової структури слова: — підбір синонімів як однорідних членів речення і поза контекстом; — робота над омонімами, антонімами, фразеологізмами. 3. Корекція усної мови: — відновлення функції самоконтролю шляхом фіксації уваги хворого на своїх помилках; — складання розповідей по серії сюжетних картинок; — переказ текстів за планом і без плану; — складання планів до текстів; — складання мовних імпровізацій на задану тему; — мовні етюди з елементами «рольових ігор». 4. Подальше відновлення читання і письма: — читання розгорнутих текстів, різних шрифтів;

Слайд 57

Слайд 58

Акустико-мнестична афазія Стадія розладів середнього та легкого ступеня вираженості 1. Розширення рамок слухового сприйняття: — показ предметів (реальних і на картинках) по назвам, що пред'являються парами, трійками і т. д.; — показ частин тіла за тим же принципом; — виконання 2-3-ланкових усних інструкцій; — розгорнуті відповіді на запитання, ускладнені по синтаксичній структурі; — прослуховування текстів, що складаються з декількох пропозицій, і відповіді на питання за змістом текстів; — лист під диктовку з поступовим нарощуванням фраз: — читання поступово нарощуваних фраз з подальшим відтворенням (по пам'яті) кожного з пропозицій і всього набору в цілому. 2. Подолання слабкості слухомовних слідів: — повторення по пам'яті прочитаних букв, слів, фраз з поступовим збільшенням проміжку часу між прочитуванням і відтворенням, а також з заповненням паузи яким-небудь іншим видом діяльності; — заучування напам'ять коротких віршів та прозових текстів;

Слайд 59

— повторний показ предметів і картинних зображень через 5-10 сек., через 1 хв. після першого пред'явлення; — читання текстів з «розпущеним» з часу переказом (через 10 хв, 30 хв, на наступний день тощо); — складання усно пропозицій за опорними словами, сприймається візуально; — перерахування по буквах слів з поступовим ускладненням звукової структури, і поступовий відхід від письмового зразка цих слів. 3. Подолання труднощів називання: — аналіз зорових зображень і самостійне малювання предметів, що позначаються словами-назвами; — смислове обігрування в контекстах різного типу слів, що позначають предмети, дії і різноманітні ознаки предметів; — класифікація слів з самостійним знаходженням узагальнюючого слова; — вправи з тлумачення слів з конкретним, абстрактним і переносним значенням. 4. Організація розгорнутого висловлювання: — складання розповіді за серією сюжетних картинок; — переказ текстів, спочатку з докладного плану, потім — по зверненому, потім — без плану; — розгорнуті діалоги на неситуативні теми (професійні, громадські тощо);

Слайд 60

Слайд 61

Семантична афазія Стадія розладів середнього та легкого ступеня вираженості 1. Подолання просторової апрактогнозії: — схематичне зображення просторових відносин предметів; — зображення плану дороги, кімнати і т. д.; — конструювання за зразком, за словесним завданням; — робота з географічною картою, годинами. 2. Відновлення здатності розуміння слів з просторовим значенням (прийменників, прислівників, дієслів з приставками«руху» і т. д.): — наочне зображення простих просторових ситуацій, що позначаються приводами та іншими частинами мови; — заповнення пропущених «просторових» елементів в слові і фрази; — складання фраз із словами, що мають просторове значення. 3. Конструювання складнопідрядних речень: — уточнення значень підрядних спілок; — заповнення пропущених головних і придаткових пропозицій; — складання речень із заданими спілками. 4. Відновлення здатності розуміння логіко-граматичних ситуацій: — картинне зображення сюжету конструкції;

Слайд 62

— введення додаткових слів, що забезпечують смислову надмірність («батько мого брата», «лист від коханої подруги» і т. д.); — введення логіко-граматичних конструкцій в розгорнутий смисловий контекст; — пред'явлення конструкцій письмово, а потім усно. 5. Робота над розгорнутим висловлюванням: — перекази, твори; — імпровізація на задану тему; — тлумачення складних за смислової структури слів.

Слайд 63

При повній афазії втрачається здатність до всіх форм мови та їх розуміння.

Слайд 64

Відновлення немовних функцій Робота по відновленню порушених немовних функцій вимагає дотримання загальних принципів відновного навчання— поетапності, системності, диференційованості, опори на інтактні (збережувальні) аналізатори і, отже, на непостраждалі ланки діяльності з метою здійснення функції на нових, компенсаторних засадах. Основним методичним принципом відновлення немовних функцій можна вважати опору на річ, у тих випадках, коли немовні дефекти виступають відносно самостійно, тобто коли в мовленнєвої функції хворого відсутні виражені порушення. При таких варіантах розладів вищих психічних функцій широко використовуються різні сюжетні обігравання невербальних ситуацій, які супроводжуються вербальними поясненнями того чи іншого ступеня складності. Потім опора на сюжет поступово «згортається» і ставиться завдання оперування невербальними поняттями на абстрактному рівні (ідея кольору, розміру, форми тощо). Приблизні зразки прийомів відновного навчання, спрямовані на подолання «немовних» порушень вищих психічних функцій при локальних ураженнях мозку.

Слайд 65

Слайд 66

Відновлення функцій предметного гнозису Основним завданням цього розділу навчання є відновлення узагальненого оптичного образу предмета. Для цієї мети перш за все проводиться аналіз зорового образу (реальних предметів і їх мальованих зображень). Така діяльність вимагає виділення істотних ознак предмета, що обумовлюють його категоріальну приналежність, а також його функціональне призначення. Аналізуючи зоровий образ, наприклад, такого предмета, як стілець, необхідно виділення наступних деталей: чотири ніжки, спинка, горизонтальна поверхня для сидіння. Відсутність будь-якої з цих істотних деталей служить ознакою того, що зображений інший предмет або ж того, що зображення дефектно. Так, відсутність у стільця спинки дозволяє прийняти рішення про те, що зображено не стілець, а табуретка, тоді як відсутність однієї з ніжок свідчить про ненормативності зображення. Функціональна ознака предмета паралельно відпрацьовується. Основний прийом — порівняння схожих по зоровому образу предметів, один з яких є відпрацювання ознаки, а інший ні. Наприклад, хворому пред'являються зображення столу і стільця і ставить питання: «Покажіть, на чому сидять».

Слайд 67

• порівняльного аналізу зорових образів предметів одного класу з виділенням диференціальних ознак, наприклад, зображень чашки і стакани, кущі і дерева, собаки і кішки і т. д.; • ідентифікації зорових зображень, різностильних за способом зображення. Наприклад, вибрати з набору картинок зображення котів, будинків, людей і т. д. Цей прийом роботи також передбачає виділення істотних деталей предмета, уточнення функціональної ролі предмета і його деталей, докладний аналіз форми предмета і деталі, місця її розташування і т. д. Наприклад, хворому висувають два різних за способом зображення малюнка чайника і пропонують вирішити, намальований один і той же предмет, або різні. У разі помилкової відповіді з боку хворого подібний аналіз проводиться спеціалістом з відповідними поясненнями. Потім проводиться розбір класифікаційних помилок, допущених хворим. Фіксування його увагу на формі тієї або іншої деталі, на розташуванні знизу, зверху, збоку і т. д.;

Слайд 68

змальовування предметних зображень, а також малювання їх по пам'яті, з попереднім аналізом характерних ознак. Цей вид роботи спрямований на закріплення образу предмета; • автоматизації слів-назв предметів шляхом їх смислового обігравання (так само, як і при акустико-мнестичній афазії); • конструювання заданих предметів зі схожими та дискретними ознаками з окремих деталей. Хворому пред'являються деталі різних предметів і пропонується самостійно вибрати «комплект деталей, необхідний для конструювання того чи іншого предмета. Завдання може бути дано в двох варіантах: 1) — конструювання за зразком; 2) конструювання за назвою. Спочатку використовуються дискретні зображення— наприклад, пред'являються деталі фігури людини або тварини і деталі предмета транспорту, потім вводяться більш близькі зображень, наприклад, стіл і стілець. Для цього хворому даються ізольовані зображення: 4 великих ніжки, 4 ніжки меншого розміру, велика квадратна пластинка, така ж платівка меншого розміру, одна спинка. Хворий повинен самостійно прийняти рішення про те, якому предмету належить та чи інша деталь. З плином часу завдання ускладнюються.

Слайд 69

На пізніх етапах відновлювальна робота може вестися на таких, що важко диференціюються зображеннях, як тролейбус і трамвай, ножиці і плоскогубці, миша і білка, береза і дуб і т. д. - виділення фігури з фону, вичленення накладених один на одного предметів. Цей вид роботи проводиться на кінцевих стадіях відновного навчання, коли у хворих вже сформовані узагальнені образи тих предметів, які використовуються у фігурах Поппельрейтера. У випадках невдалих спроб хворого виконати завдання йому пред'являється кожен з накладених і перекреслених предметів, окремо, без перешкод, проводиться аналіз їх диференційних ознак, а потім вони знову демонструються в сенсибілізаторному вигляді (накладеними один на одного). Дотримується принцип поступового ускладнення завдання: від простого способу зашумлення — до складного; від малої кількості накладених один на одного предметів — до більшого; Хворого просять впізнати предмет спочатку за його функціональною ознакою, для чого йому задається, наприклад, запитання: «який предмет потрібен, щоб дізнатися час?», а потім за ознаками конфигурації, наприклад, «який предмет має стрілки» і т. д., а потім вже за категоріальним ознаками в поєднанні з функціональними. Так, хворому пред'являється серія предметних зображень і задається питання: «який з цих предметів неживий?;

Слайд 70

Слайд 71

Для подолання предметної агнозії за субдомінантного типу використовуються ті ж вправи, проте акцент робиться на відновлення здатності до симультанного схоплюванню зорового образу. Для вирішення цієї задачі вводиться тахістоскопічні впізнання хворим предметних зображень. На початку курсу занять пред'являються прості ужиткові предмети, суто реалістичні за способом зображення. Кожне наступне зображення має бути дискретно по відношенню до висунутого до нього (наприклад, яблуко, стілець, собака). На наступних етапах навчання можуть пред'являтися менш дискретні зображення, а час експозиції — все більш коротшати. Крім того рекомендується поступовий перехід від менших розмірів зображення до великим, оскільки більш дрібний малюнок доступніше симультанному охопленню поглядом Цей вид навчання є по суті головним видом роботи з відновлення читання при первинній оптичній алексії.

Слайд 72

Слайд 73

Відновлення функцій лицьового гнозису Виконання цього завдання вимагає спеціальної роботи, яка починається з з'ясування ступеня знайомства хворому осіб відомих людей, зображених на різних портретах. Потім, залучаючи найбільш знайомі портрети, проводиться «пожвавлення» зорового образу тієї чи іншої особи на основі пов'язаних з ним вербальних, музичних, художніх, наукових та інших асоціацій (прослуховування віршів, обговорення змісту творів відомих поетів чи письменників, зображених на пред'являються хворому портретах; прослуховування пісень, уривки з музичних творів, арій, п'єс, написаних композиторами, зображеними на портретах; розглядання картин художників і т. д.).В якості прийому, стимулює пожвавлення осіб людей, знайомих хворого до хвороби, рекомендується розглядання сімейних альбомів фотографій у присутності на занятті кого-небудь з членів сім'ї хворого або його близьких друзів. Нарешті, корисна робота по психологічному аналізу портретів (осіб обговорення із залученням понять «молодий, старий, добрий, злий, відкритий, похмурий, веселий» і т. д., порівняння осіб різних людей, виявлення схожості і несхожості осіб з аналізом причин констатиючи подібності або відмінності).

Слайд 74

Слайд 75

Відновлення функцій кольорового гнозису Даний розділ відновного навчання передбачає вироблення у хворого узагальненого категоріального ставлення до кольору. З цією метою використовуються такі види роботи з хворим: • «смислове обігрування» поняття того чи іншого кольору на основі пожвавлення найбільш стереотипних образів, пов'язаних з ним. Наприклад, «обіграє» червоний колір, хворому пред'являються картинки з зображенням червоного прапора, піонерського галстука, червоного помідора, червоної горобини і т. д. Кожна картинка має підпис, на якій слово «червоний» виділено великим шрифтом. Увагу хворого звертається на те, що всі ці предмети одного і того ж кольору. Таким же чином проводиться «обігрування» інших кольорів, а також їх відтінків. Блакитний відтінок, наприклад, асоціативно пов'язується з ясним небом, блакитними очима і т. д.; • пред'явлення контурних зображень тих же предметів із завданням розфарбувати їх за відповідними зразками, тобто перенести колір з одного малюнка на інший; • пред'явлення контурних зображень тих же предметів із завданням

Слайд 76

розфарбувати їх самостійно, а не за зразком. • «смислове обігрування» колірної гами. Для вироблення поняття гами залучається музична гама, або програється хворим на якому-небудь музичному інструменті. Звертається увага хворого, що елементи гами близькі один до іншого, але послідовно відрізняються по висоті тону. «Вибудовування» колірної гами проводиться з опорою на наочно-вербальні асоціації. Так, хворому демонструється якийсь плід, наприклад, помідор, на різних стадіях дозрівання: від блідо-рожевого до яскраво-червоного. У назвах кольорів підкреслюються слова: світлий, світліше, блідий, темний, темніше, рідкий, густий, соковитий і т. д.; • знаходження заданого кольору в серії різнокольорових предметних зображень і абстрактних, наприклад, геометричних фігур; • класифікація кольорів і їх відтінків:— самостійний підбір хворим колірної гами, вплетеній в певний сюжет. Наприклад, пред'являється серія малюнків з зображенням якого-небудь пейзажу і пропонується розкласти їх у порядку, демонструє стадії поступового потемніння неба; — вибудовування хворим абстрактної «несюжетной» колірної гами з пред'явлених йому відтінків одного і того ж кольору; — «вибудовування» хворим декількох колірних гам з відтінків різних кольорів.

Слайд 77

Слайд 78

Відновлення оптико-просторової функції,порушення за домінантним типом Даний вид роботи підпорядкований головній задачі відновлення вищих, узагальнених рівнів просторово-орієнтовної діяльності. Ця робота включає наступні напрямки :• відновлення схематичних уявлень про просторових співвідношеннях об'єктів дійсності. З цією метою пропонуються такі вправи, як поворот фігури у просторі. Спочатку ця робота проводиться на матеріалі, оформленому ситуативно, сюжетно: хворому пред'являють макет кімнати з фігуркою стоїть посередині людина і просять повернути її обличчям до дверей. Потім дається інструкція повернути фігуру до себе і від себе. З плином часу опора на ситуацію усувається і здійснюється перехід до оперування геометричними фігурами — реальними, потім — мальованими; • робота з географічною картою, яка включає: — знаходження сторін і частин світу; — знаходження тих чи інших об'єктів — країн, міст, річок і т. д.; — перенесення географічних об'єктів з звичайної карти на німу;

Слайд 79

—самостійне заповнення німий карти з попереднім ознайомленням з даною місцевістю по звичайній карті; • робота з годинником: • ідентифікація аналогічних просторових ситуацій, в яких беруть участь різні об'єкти. Наприклад, хворому пред'являється ряд малюнків: кішка на стільці, книжка на столі, книга в ящику, собака під стільцем, лампа над столом, посуд у буфеті, тапочки під ліжком, птах над будинком, книги в портфелі, ваза на шафі і т. д. Хворий повинен вказати ті малюнки, на яких зображені аналогічні просторові ситуації; • співвіднесення реальних просторових ситуацій з їх схематичним зображенням. Для полегшення вирішення цього завдання на початку навчання реальні малюнки і схеми супроводжуються підписами у вигляді прийменників. Потім ці підписи прибираються, і хворий оперують «голими» малюнками і схемами;«уточнення значень слів з просторовим значенням (внизу, вгорі, далеко, близько, збоку, поряд, у віддалі направо, наліво і т. д.), а також автоматизація цих слів у власному мовленні хворого.

Слайд 80

Слайд 81

Відновлення конструктивної діяльності Дана робота починається з «оживлення» поняття форми, розміру, а саме з: • вироблення диференційованого сприйняття круглої та вугільної форми, спочатку на матеріалі реальних предметів («м'яч — телевізор, кавун — книга» тощо), а потім — на геометричних фігурах; • вироблення диференційованого сприйняття розміру, незалежно від форми (ідентифікація різних предметів і геометричних фігур, неоднакових за розміром); •змалювання предметів і геометричних фігур; • домальовування предметів; • малювання предметів і геометричних фігур з елементів (кубики Кооса тощо); • конструювання різних деталей. — «пожвавлення» ролі цифр, стрілок, поділок на хвилини і т. д. Подібне «пожвавлення» може проводитися за допомогою обігравання найбільш стереотипних значень поняття часу і його компонентів. Так, обговорюються поняття «північ», «полудень», «5 хвилин», «хвилина», «час» та ін., в прямому і переносному сенсі. Наводяться приклади з добре знайомих хворому творів художньої літератури, текстів пісень, казок, кінофільмів і т. д.;

Слайд 82

— розстановка стрілок на годиннику відповідно до заданого часу; — аналіз відмінностей при симетричному розташуванні стрілок в правій і лівій частині циферблату; — списування з циферблата цифр розставленими стрілкам; — самостійне позначення заданого часу на годинах і т. д.; — схематичне зображення просторових ситуацій на на кресленому -плані дороги, кімнати і т. п. В подальшому просторові ситуації пред'являються поза вербального контексту;

Слайд 83

Відновлення уявлень про схему тіла Схема тіла відновлюється з використанням таких методів, як: • «смислове обігрування» кожної з частин тіла з одночасним ілюстративним підкріпленням, наприклад, «у жінки болить голова», «хлопчик поранив ногу», «чоловікові на ніс сіла муха», «жінка засилює в вуха сережки», «дівчинка миє руки» і т. д.; • складання фігури людини і тварин з частин; • складання обличчя людини з частин; • показ частин тіла на іншу людину, на малюнку і на собі; • змальовування і самостійне малювання людей і тварин.

Слайд 84

Відновлення праксичних і гностичних функцій, Порушених за субдомінантного типу Цей розділ відновного навчання пропонує включення таких видів роботи: • вироблення вміння безпосередньої орієнтації в навколишньому. В якості головної компенсаторної опори тут використовується мова. Хворому пропонується запам'ятати шлях від палати до кабінету лікаря, від будинку до поліклініки з допомогою його детального словесного опису, пожвавлюються в пам'яті відомі прийоми орієнтації на місцевості по сонцю, зіркам, рослинності тощо; • відновлення здатності до симультанного сприйняття просторової ситуації. Так само, як і в попередньому випадку, в якості компенсаторної опори використовується мова. Хворому пред'являється текст, який містить певну просторову ситуацію, наприклад: «Мама з сином пішли гуляти. Хлопчик втік від мами і сховався за деревом. Мама шукає хлопчика». Розглядаючи відповідну ілюстрацію, хворий, «підготовлений» текстом, намагається сприйняти всю ситуацію в цілому. На наступних етапах роботи фактор попередньої установки з допомогою тексту грає все меншу роль. Хворому пред'являється, наприклад, той же

Слайд 85

малюнок з лаконічною підписом «сховався» або «де пустун?», а потім — без всякої підпису. По мірі відновлення здатності до симультанному сприйняття реальних просторових ситуацій, слід перейти до абстрактних ситуацій («хрест під колом», «коло над квадратом», «коло між трикутником і квадратом» тощо); • відновлення здатності до симультанному сприйняття предмета:— сприйняття реальних предметів із залученням різних компенсаторних опор, наприклад, обмацування; сприйняття мальованих зображень предметів, на яких спеціально виділені їх диференційні ознаки, наприклад, у гуртки ручка (на відміну від зображеного поруч склянки без ручки подолання ігнорування правого боку зорових образів: — робота на аркушах, спеціально розділених навпіл жирною межею або з половинами різних кольорів (ліва — пофарбована, права — біла); — малювання або лист з правої сторони аркуша з попередньою установкою на це; — аналіз зображень предметів, що мають симетричні праву і ліву сторони, наприклад, людини, циферблата годинника, каструлі і т. д. • фіксація уваги хворого на те, що обидві сторони ідентичні зображення: — домальовування відсутніх деталей зображень — праворуч; — верифікація спеціально спотворених зображень, усунення виявлених спотворень;

Слайд 86

• подолання апраксія одягання: виконання хворими різних операцій одягання з попереднім аналізом дії, їх вербалізацією; з розглядом відповідних схем. Самі операції одягання пред'являються за принципом «від високоавтоматизованих до виконуваних рідко, тобто малозвичних».

Слайд 87

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Психологія