X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Клімат у колективі

Завантажити презентацію

Клімат у колективі

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентація на тему: « Соціально-психологічний клімат у колективі » Виконала: студентка V курсу групи ГО -53 Буркуш Наталія

Слайд 2

План: 1. Поняття соціально-психологічного клімату 2. Сприятливий клімат (ознаки) 3. Несприятливий клімат 4. Фактори формування соціально психологічного клімату 5. Чинники, які забезпечують сприятливий психологічний клімат 6. Оптимізація соціально-психологічного клімату.

Слайд 3

Соціально-психологічний клімат - це стан групової психіки, сукупність відношення членів колективу до умов і характеру сумісної діяльності, до колег по роботі, до керівника колективу.

Слайд 4

Клімат може бути сприятливим, несприятливим, нейтральним, позитивно чи негативно впливати на самопочуття людини. _______________________________ ______________________________________

Слайд 5

Найважливіші ознаки сприятливого соціально-психологічного клімату групи (колективу) Суб'єктивні ознаки:

Слайд 6

Об'єктивні ознаки:

Слайд 7

Несприятливий психологічний клімат характеризується прямо протилежними ознаками:

Слайд 8

Вирізняють такі основні фактори формування соціально-психологічного клімату: фактори макросередовища; фактори мікросередовища. До факторів макросередовища належать: соціально-психологічні тенденції науково-технічного прогресу; особливості суспільно-економічної формації на конкретному етапі розвитку суспільства; особливості діяльності органів управління, вищих за рівнем; соціально-психологічні особливості територіального району, в якому функціонує організація.

Слайд 9

До факторів мікросередовища належать: особливості матеріально-економічних, технологічних та організаційно-управлінських умов праці в колективі та ступінь задоволення людей цими факторами; особливості формальної структури в колективі та її співвідношення з неформальною; стиль керівництва керівника колективу; рівень психологічної культури керівника, співробітників

Слайд 10

На цій схемі враховано основні чинники, що зумовлюють задоволеність людей виконуваною роботою, і взаємний вплив різних компонентів. Вона допомагає запобігати конфліктам в колективі.

Слайд 11

Чинники, які забезпечують сприятливий психологічний клімат Наявність у колективі спеціалістів різних рiвнiв професійної майстерності. Це дає змогу працiвникам початкiвцям бачити свою професiйну перспективу, а висококвалiфiкованим — відчувати повагу молодих. Сукупно це сприяє пiдвищенню задоволеностi з обох сторiн та можливості самооцінювання.

Слайд 12

Чисельнiсть групи. Найоптимальніше, якщо група об’єднує три-дев’ять осiб. Якщо вона занадто мала (до трьох осiб), це породжує занепокоєнiсть iз приводу персональної вiдповiдальностi за прийнятi рiшення. Зi збільшенням чисельностi групи ефективнiсть роботи кожного може зростати за рахунок взаємодiї. Зi зростанням чисельностi колективу доцiльно структурувати його, організувавши дрiбнi пiдроздiли з нормативно встановленими вiдносинами.

Слайд 13

Час спiльної трудової дiяльностi. Цей показник тiсно пов’язаний з формуванням традицiй, стiйких норм поведiнки, що вiдчутно впливає на згуртованiсть, органiзованiсть колективу. Водночас вiн може ускладнювати процес адаптацiї в колективi молодих працiвникiв

Слайд 14

Статево-вiкова структура групи. Згуртованiсть, здоровий клiмат, властивi неоднорiдним групам, де є рiзновiковi особливостi працiвникiв. Великий потенцiал енергiї iнiцiативи, творчостi молодих працiвникiв послаблює консерватизм ветеранiв. А молодь привчається до стриманостi в поведiнцi, дисциплiнованостi, органiзованостi. На емоцiйному життi колективу позитивно позначається наявнiсть у ньому чоловiкiв i жiнок. Як правило, рiзностатевi групи є стабiльнiшими

Слайд 15

Автономнiсть, ступiнь iзольованостi групи. Вiдомо, що iзольованiсть негативно впливає на згуртованiсть групи, а звуження кола спiлкування знижує, вичерпує його цiннiсть. Тому для полiпшення психологiчного клiмату доцiльно виходити за груповi вiдносини, налагоджувати контакт з iншими колективами, групами.

Слайд 16

Доброзичливими, комфортними будуть стосунки людей в колективі, коли члени колективу ставитимуться з повагою, симпатією один до одного.

Слайд 17

Оптимізація психологічного клімату в колективі включає в себе виконання наступних дій:

Слайд 18

З метою формування та поліпшення соціально-психологічного клімату в колективі бажано проводити тренінги, з допомогою яких психологи навчали б членів колективу і керівників високій культурі взаємодії та спілкування. Найбільш ефективними є такі форми тренінгів, як тренінг поведінковий, тренінг чутливості, тренінг рольовий, відеотренінг.

Слайд 19

Дякую за увагу!

Слайд 20

Використана література: Освіта в Україні : [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://osvita.ua/vnz/reports/psychology/29134/ Інтелектуальна система знань : [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://i.factor.ua/ukr/journals/ds/2016/may/issue-5/article-17745.html Офіційний сайт ТНЕУ : [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.tneu.edu.ua/student life/laboratory-psychological services/recommendations-and-tips/10210formuvannia-ta-pidtrymka-spryiatlyvogo-socialno psyhologichnogo-klimatu-v-kolektyvi.html

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Психологія