X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Суб’єкти аграрного права

Завантажити презентацію

Суб’єкти аграрного права

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

СУБ’ЄКТИ АГРАРНОГО ПРАВА

Слайд 2

Слайд 3

Сукупність суб'єктивних прав та обов'язків, якими володіють товаровиробники сільського господарства всіх видів і типів, що отримали закріплення в Конституції України, в законах та підзаконних актах, а також локальних актах, є їх правовим статусом. Класифікацію аграрних товаровиробників можна проводити за різними критеріями: за формою власності, суб'єктним складом, організаційно-правовою формою.

Слайд 4

ЯКЩО ВЗЯТИ ЗА ОСНОВУ КЛАСИФІКАЦІЇ ФОРМУ ВЛАСНОСТІ, ТО ВСІ АГРАРНІ ТОВАРОВИРОБНИКИ ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА: ПРИВАТНІ, КОЛЕКТИВНІ, КОМУНАЛЬНІ, ДЕРЖАВНІ ТА ЗМІШАНІ. ЗА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИМИ ФОРМАМИ АГРАРНИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ МОЖНА ПОДІЛИТИ НА: ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ КООПЕРАТИВИ, ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА. ДЕРЖАВНІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА (ВИРОБНИКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ) ХАРАКТЕРИЗУЮТЬСЯ ТИМ, ЩО ВОНИ ВСІ ЗАСНОВУЮТЬСЯ НА ДЕРЖАВНІЙ ВЛАСНОСТІ, СТВОРЮ ЮТЬСЯ ЗГІДНО З РІШЕННЯМ ВЛАСНИКА МАЙНА ЧИ УПОВНОВАЖЕНОГО НИМ ОРГАНУ.

Слайд 5

Державне підприємство може створюватись за згодою власника на базі відокремлення одного або декількох структурних підрозділів підприємства. Правовий статус державного підприємства визначається відповідно до Закону України «Про власність», а також статутом (положенням), який приймає трудовий колектив і затверджує власник майна. В статуті міститься найменування підприємства, його місце знаходження, предмет і цілі діяльності, органи управління і порядок їх формування, структура підприємства і ін.

Слайд 6

МАЙНО ПЕРЕДАЄТЬСЯ ВЛАСНИКОМ ПІДПРИЄМСТВУ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ОСТАННІМ НА ПРАВІ ГОСПОДАРСЬКОГО ВІДАННЯ. ВІДЧУЖЕННЯ МАЙНА МОЖЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЬ НА КОНКУРЕНТНИХ ЗАСАДАХ. ПОРЯДОК ВІДЧУЖЕННЯ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ФОНДОМ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ. СУБ'ЄКТАМИ АГРАРНИХ ПРАВОВІДНОСИН Є ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ТА ГРОМАДЯНИ. ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ВИЗНАЧЕНІ ЮРИДИЧНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ, ЩО ДАЮТЬ ЇМ МОЖЛИВІСТЬ ВСТУПАТИ В РІЗНОМАНІТНІ ПРАВОВІДНОСИНИ, В ТОМУ ЧИСЛІ В ТАКІ НАЙВАЖЛИВІШІ ЯК ТРУДОВІ.

Слайд 7

ПРАВОВИЙ СТАТУС СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ СКЛАДАЄТЬСЯ З ТРЬОХ ОСНОВНИХ ЧАСТИН: А) КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ, СВОБОД І ОБОВ'ЯЗКІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ; Б) ПРАВ І ОБО В'ЯЗКІВ, ЗАКРІПЛЕНИХ ГАЛУЗЕВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ДЛЯ ВСІХ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ; В) ПРАВ І ОБОВ'ЯЗКІВ, ЩО ВІДОБРАЖАЮТЬ СПЕЦИФІКУ ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА ПРАЦІВНИКІВ САМЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ВСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ, ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ, А ТАКОЖ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ. В КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ЗАКРІПЛЕНІ ОСНОВНІ ПРАВА, СВОБОДИ І ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН, ЗОКРЕМА, ПРАВО НА ПРАЦЮ, НА ВІДПОЧИНОК, НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, А В КЗПП УКРАЇНИ ЗНАЙШЛИ КОНКРЕТИЗАЦІЮ КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКИМИ Є СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПРАЦІВНИКИ (ЗА ВИНЯТКОМ ЧЛЕНІВ ВИРОБНИЧИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ, ІНШИХ КООПЕРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ).

Слайд 8

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ПРАЦЯ, ЯКУ ВИКОНУЮТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПРАЦІВНИКИ, ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ СПЕЦИФІКОЮ І ОСОБЛИВІСТЮ. ВОНА НОСИТЬ СЕЗОННИЙ ХАРАКТЕР, ПОВ'ЯЗАНА З ОБРОБІТКОМ ЗЕМЛІ, НА РЕЗУЛЬТАТИ ПРАЦІ СУТТЄВО ВПЛИВАЮТЬ ПРИРОДНІ ФАКТОРИ, РОЗБІЖНІСТЬ ПЕРІОДУ ПРОЦЕСУ ВИРОЩУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ З ПЕРІОДОМ ДОЗРІВАННЯ ТА ЇЇ ЗБОРУ (ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИТРАЧЕНОЇ ПРАЦІ).ЦІ ТА ІНШІ ОБСТАВИНИ, СПЕЦИФІКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА НЕ ДАЮТЬ МОЖЛИВОСТІ ПЕРЕДБАЧИТИ У НОРМАТИВНИХ АКТАХ, ПРИЙНЯТИХ У ЦЕНТРАЛІЗОВАНОМУ ПОРЯДКУ, ВИРІШЕННЯ ВСІХ ПИТАНЬ З ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА. ТОМУ НА ПІДСТАВІ ЗАКОНОДАВСТВА, ПРИЙНЯТОГО В ЦЕНТРАЛІЗОВАНОМУ ПОРЯДКУ, В КОЖНОМУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ПРИЙМАЮТЬСЯ ЛОКАЛЬНІ ПРАВОВІ АКТИ: СТАТУТИ, ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ ТА ІН.

Слайд 9

СУКУПНІСТЬ НОРМАТИВНИХ АКТІВ, ПРИЙНЯТИХ В ЦЕНТРАЛІЗОВАНОМУ ПОРЯДКУ, А ТАКОЖ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ЛОКАЛЬНИХ АКТІВ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ПОРЯДОК І УМОВИ ВСТУПУ ГРОМАДЯН ДО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ КООПЕРАТИВНОГО ТИПУ, ЗАКРІПЛЕННЯ НОРМАТИВНИМИ АКТАМИ ПРАВ І ОБОВ'ЯЗКІВ ЗА ЦИМИ ГРОМАДЯНАМИ, А ТАКОЖ ПРАВИЛ ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У СКЛАДІ ЦИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ СКЛАДАЄ ПРАВО ЧЛЕНСТВА ГРОМАДЯН В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ КООПЕРАТИВНОГО ТИПУ.

Слайд 10

ПРАВО ЧЛЕНСТВА ГРОМАДЯН В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Є КОНСТИТУЦІЙНИМ. ВОНО ЗАКРІПЛЕНЕ В СТ. 36 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ, ЗГІДНО З ЯКОЮ ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ МАЮТЬ ПРАВО НА СВОБОДУ ОБ'ЄДНАННЯ В ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ І ЗАХИСТУ СВОЇХ ПРАВ І СВОБОД ТА ЗАДОВОЛЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ, ЕКОНОМІЧНИХ, СОЦІ АЛЬНИХ, КУЛЬТУРНИХ ТА ІНШИХ ІНТЕРЕСІВ.

Слайд 11

ВСТУП ДО ЧЛЕНІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА КООПЕРАТИВНОГО ТИПУ Є ДОБРОВІЛЬНИМ, ЯК І ПРАВО БЕЗПЕРЕШКОДНОГО ВИХОДУ З НЬОГО. ЦЕЙ ПРИНЦИП ЗАКРІПЛЕНИЙ В СТ. З ЗАКОНУ «ПРО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ КООПЕРАЦІЮ». ПРАВО ЧЛЕНСТВА В КООПЕРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Є: ЗАГАЛЬНИМ ПРАВОМ; РІВНИМ ПРАВОМ ДЛЯ ВСІХ ГРОМАДЯН НЕЗА ЛЕЖНО ВІД СТАТІ, РАСИ, НАЦІОНАЛЬНОСТІ, ОСВІТИ І КВАЛІФІКАЦІЇ; ОСОБИСТИМ ПРАВОМ. ЗАКОНОДАВСТВОМ ВСТАНОВЛЕНЕ ЄДИНЕ ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ ВСТУПУ В ЧЛЕНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА КООПЕРАТИВНОГО ТИПУ — ВІК. ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ КООПЕРАЦІЮ» (СТ. 8) ВСТАНОВЛЕНО, ЩО ЧЛЕНАМИ КООПЕРАТИВНОГО УТВОРЕННЯ МОЖУТЬ БУТИ ГРОМАДЯНИ, ЯКІ ДОСЯГЛИ 16-РІЧНОГО ВІКУ. ЗГІДНО ЗІ СТ. 9 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ КООПЕРАЦІЮ» ЧЛЕН КООПЕРАТИВУ ПОВИНЕН ВНЕСТИ ВСТУПНИЙ І ПАЙОВИЙ ВНЕСКИ, А АСОЦІЙОВАНИЙ ЧЛЕН — ТІЛЬКИ ПАЙОВИЙ, В ПОРЯДКУ, ВСТАНОВЛЕНОМУ СТАТУТОМ КООПЕРАТИВУ.

Слайд 12

СВОЄ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ПРО ВСТУП У ЧЛЕНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА КООПЕРАТИВНОГО ТИПУ ГРОМАДЯНИН ЗДІЙСНЮЄ ШЛЯХОМ ПОДАННЯ ПИСЬМОВОЇ ЗАЯВИ ДО ПРАВЛІННЯ ЦЬОГО ПІДПРИЄМСТВА. ЗАЯВА ПОВИННА БУТИ РОЗГЛЯНУТА В ПРИСУТНОСТІ ЗАЯВНИКА НА ЗАСІДАННІ ПРАВЛІННЯ. РІШЕННЯ ПРАВЛІННЯ ПІДЛЯГАЄ СХВАЛЕННЮ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АБО ЗБОРАМИ УПОВНОВАЖЕНИХ.

Слайд 13

ПРАВО ЧЛЕНСТВА У ГРОМАДЯНИНА, ПРИЙНЯТОГО ДО ЧЛЕНІВ ПІДПРИЄМСТВА, ВИНИКАЄ ВІД ДНЯ РОЗГЛЯДУ ЙОГО ЗАЯВИ ПРАВЛІННЯМ. ЯК ВСТУП, ТАК І ВИХІД ІЗ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ КООПЕРАТИВНОГО ТИПУ Є ДОБРОВІЛЬНИМ. ЧЛЕН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА КООПЕРАТИВНОГО ТИПУ, ЯКИЙ ЗАХОТІВ ПРИПИНИТИ В НЬОМУ СВОЄ ЧЛЕНСТВО, ПОДАЄ ПРО ЦЕ ЗАЯВУ. ЗАЯВА ПОВИННА БУТИ РОЗГЛЯНУТА ПРАВЛІННЯМ І ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ У ТРИМІСЯЧНИЙ СТРОК ВІД ДНЯ ПОДАННЯ ЗАЯВИ З ПРИЙНЯТТЯМ ВІДПОВІДНОГО РІШЕННЯ. НІ ПРАВЛІННЯ, НІ УПОВНОВАЖЕНИЙ ВИЩИЙ ОРГАН НЕ МАЮТЬ ПРАВА ПЕРЕШКОДИТИ ОСОБІ ВИЙТИ З ЧЛЕНІВ ПІДПРИЄМСТВА.

Слайд 14

ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ МОЖЕ БУТИ ЗДІЙСНЕНО НЕ ТІЛЬКИ З ІНІЦІАТИВИ ЧЛЕНА ПІДПРИЄМСТВА, А Й З ІНІЦІАТИВИ ПІДПРИЄМСТВА. У ВИПАДКАХ НЕСУМЛІННОГО СТАВЛЕННЯ ЧЛЕНІВ ПІДПРИЄМСТВА ДО ВИКОНАННЯ СВОЇХ ОБОВ'ЯЗКІВ, СИСТЕМАТИЧНОГО ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ, ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОЇ УЧАСТІ У ВИРОБНИЧОМУ КООПЕРАТИВІ ЧИ КСП, ЯК НАДЗВИЧАЙНИЙ ЗАХІД ДИСЦИПЛІНАРНОГО ВПЛИВУ Є ВИКЛЮЧЕННЯ ПОРУШНИКА З ЧЛЕНІВ КООПЕРАТИВУ, ІНШОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА КООПЕРАТИВНОГО ТИПУ.

Слайд 15

ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ КООПЕРАЦІЮ» (СТ. 10), КРІМ ВКАЗАНИХ ВИЩЕ, ПЕРЕДБАЧЕНІ Й ІНШІ ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, А САМЕ: — СМЕРТІ ЧЛЕНА КООПЕРАТИВУ; — РЕОРГАНІЗАЦІЇ ЧИ ЛІКВІДАЦІЇ КООПЕРАТИВУ.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство