X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
врт

Завантажити презентацію

врт

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

БІОСИНТЕЗ БІЛКІВ Войтенко Н.О. Веселинівська ЗОШ

Слайд 2

Амінокислоти, що утворюються внаслідок розщеплення харчового білка гетеротрофами, транспортуються в цитоплазму клітин. Далі вони включаються в синтез клітинних білків. Замінні амінокислоти можуть утворюватися в клітині з різних речовин. Незамінні амінокислоти обов'язково мають надходити в гетеротрофні клітини з навколишнього середовища. Для різних організмів незамінними є різні амінокислоти. Клітини автотрофів здатні самостійно синтезувати всі необхідні амінокислоти, використовуючи нітратні сполуки, поглинені з ґрунту. При цьому витрачається енергія, акумульована в хімічних зв'язках АТФ у процесі фотосинтезу. Войтенко Н.О. Веселинівська ЗОШ

Слайд 3

Войтенко Н.О. Веселинівська ЗОШ Біоси нтез (або просто синтез) білкі в — процес, за допомогою якого клітини будують білки. Термін іноді використовується для посилання виключно на процес трансляції, але частіше означає багатокроковий процес, що включає біосинте амінокислот, транскрипцію, процесинг (включаючи сплайсинг), трансляцію та посттрансляційну модифікацію білків. Біосинтез білків, хоча й дуже подібний, дещо відрізняється між представниками трьох доменів життя — еукаріотами, археями та бактеріями.

Слайд 4

Біосинтез білка проходить у 4 етапи. Войтенко Н.О. Веселинівська ЗОШ Іетап Транскрипція— передачаінформаціїпро структурубілказмолекулиДНК на ІРНК.ОсобливийферментРНК-полімераза,просуваючисьпомолекуліДНК, за принципомкомплементарностіпідбираєнуклеотидиіз’єднуєїхв одинланцюг.ДілянкаДНК (генабогрупагенів)єматрицею длявідповідноїіРНК. На початкукожноїгрупигенівєсвоєріднийпосадочниймайданчикдля ферментуРНК-полімерази— промотор.Тількиприєднавшисьдонеї,РНК-полімеразаздатнапочатисинтезіРНК. УкінцігрупигенівРНК-полімеразазустрічаєстоп-сигнал —термінатор(увиглядіпевноїпослідовностінуклеотидів),якийсигналізуєпроприпиненняпроцесутранскрипції.СинтезованімолекулиіРНКпереходятьізядра в цитоплазму, а ДНКвідновлюєсвою структуру.

Слайд 5

Войтенко Н.О. Веселинівська ЗОШ IIетап Активаціяамінокислот. Цейпроцесвідбуваєтьсявцитоплазмі.Активованімолекулиамінокислотз’єднуютьсязвідповіднимимолекуламитранспортнихРНК. УмолекулітРНКєдвіважливіділянки:акцепторнаділянка, доякоїприкріплюєтьсявідповіднаамінокислота, антикодон — триплетнуклеотидів,якийкомплементарнийкодону ІРНКданоїамінокислоти.Активованіамінокислоти,сполученізтРНК,надходятьдо рибосом.

Слайд 6

Войтенко Н.О. Веселинівська ЗОШ IIIетап Трансляція— синтезполіпептиднихланцюгів.Відбуваєтьсятак: молекулаіРНКрухаєтьсяміждвомасубодиницямирибосом,ідонеїпослідовноприєднуютьсямолекулитРНКзамінокислотами. Прицьомуза принципомкомплементарностікодониІРНКвступаютьузв’язокзантикодонамитРНК.ПослідовністьрозташуванняамінокислотприцьомувизначаєтьсяпорядкомчергуваннятриплетівумолекуліІРНК. ПрозавершеннясинтезуполіпептидноголанцюгасигналізуєтермінуючийкодоніРНК(УАА, УАГ, УГА).Процессинтезумолекулибілкапотребуєвеликихвитратенергії. НасполученнякожноїамінокислотизтРНКвитрачаєтьсяенергіядвохмолекул АТФ.Крімтого,енергіящедвохмолекул АТФпотрібнадляпересуваннярибосомипо ІРНК. Синтез одногобілкатриваєвід20 до 560 секунд. Алецяшвидкістьбудепідвищена,якщосинтезполіпептидноголанцюгавідбудетьсянаполірибосомальномукомплексі(полісомі) —скупченнірибосом (до 80йбільше), коли вониоб’єднаніоднієюІРНК вгрупу.

Слайд 7

Войтенко Н.О. Веселинівська ЗОШ IVетап Утвореннявторинноїітретинноїструктурбілковоїмолекули. Цейетапздійснюєтьсявцитоплазмішляхомскручування,згортанняполіпептидноголанцюга.Потімдоньогоприєднуютьсярізніорганічнімолекули—вуглеводи,жирнікислотитощо.

Слайд 8

Етапи біосинтезу білка Войтенко Н.О. Веселинівська ЗОШ Етапи Характеристика І.Транскрипція Передачаінформаціїпро структурубілказмолекулиДНК на ІРНК.ДілянкаДНКєматрицею длявідповідноїІРНК. СинтезованімолекулиІРНКпереходятьізядра в цитоплазму, а ДНКвідновлюєсвою структуру II.Активаціяамінокислот Відбуваєтьсявцитоплазмі.Активованімолекулиамінокислотз’єднуютьсязвідповіднимимолекуламитРНК. УмолекулітРНКєдвіділянки:акцепторна, доякоїприкріплюєтьсявідповіднаамінокислота, таділянка,щоміститьантикодон — триплетнуклеотидів,якийкомплементарний кодону ІРНКданоїамінокислоти.Активованіамінокислоти,сполученізтРНК,надходятьдо рибосом III.Трансляція Синтезполіпептиднихланцюгів. Молекула ІРНКрухаєтьсяміждвомасубодиницямирибосом, донеїпослідовноприєднуютьсямолекулитРНКзамінокислотами. За принципомкомплементарностікодониІРНКвступаютьузв’язокзантикодонамитРНК. Прозавершеннясинтезусигналізуєтермінуючийкодон ІРНК (УАА, УАГ, УГА) IV.Утвореннявторинноїітретинноїструктурбілковоїмолекули Здійснюєтьсявцитоплазмішляхомскручування,згортанняполіпептидноголанцюга.Потімдоньогоприєднуютьсяорганічнімолекули—вуглеводи,жирнікислотитощо. Цейпроцесвідбуваєтьсяв ЕПС такомплексіГольджі

Слайд 9

Войтенко Н.О. Веселинівська ЗОШ

Слайд 10

Структури та речовини, що беруть участь у біосинтезі Войтенко Н.О. Веселинівська ЗОШ ДНК Зберігаєінформаціюпропервиннуструктурубілка ІРНК КопіюєспадковуінформаціюзділянкимолекулиДНК-генаіпереноситьїїдомісцязбиранняполіпептида тРНК Приєднуєамінокислотиіпереноситьїхврибосоми рРНК Структурна основа рибосом Ферменти Біокаталізатори Амінокислоти Мономерибілка АТФ Енергоносій Рибосоми Білково-синтезуючийапарат.Утворюєна ІРНКполірибосоми

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Правознавство