X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Загальна характеристика аграрного права

Завантажити презентацію

Загальна характеристика аграрного права

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Загальна характеристика аграрного права

Слайд 2

це галузь права, котра регулює правовідносини в сфері виробництва продуктів харчування, продовольчих товарів і сировини рослинного і тваринного походження, переробки і реалізації останніх суб'єктами підприємницької діяльності. Аграрне право www.studentu-help.com.ua

Слайд 3

Предметом аграрного права є загальні (у тому числі виробничі і підприємницькі) відносини, котрі виникають у зв'язку з утворенням (підставою) і статутною діяльністю суб'єктів аграрних підприємств усіх форм власності і легальних організаційно правових форм господарювання. www.studentu-help.com.ua

Слайд 4

Предмет аграрного права України можна визначити як сукупність комплексних, інтегрованих і спеціалізованих суспільних аграрних відносин, які за своїм змістом є земельними, трудовими, майновими, організаційно-управлінськими, а також соціальними; вони функціонують у процесі здійснення різними аграрними суб'єк тами сільськогосподарської виробничої та пов 'язаної з нею іншої ді яльності. Комплексність аграрного права Спеціалізованість аграрного права Інтегрованість норм аграрного права означає, що частина його норм — похідні від норм основних профільних галузей права: цивільного, адміністративного, трудового та ін. Тому в системі аграрного пра ва є норми, які регулюють майнові, трудові, управлінські й інші відносини. означає, що норми основних профільних галузей не механічно переходять до його складу, а за знають глибокої аграрної спеціалізації. Внаслідок цього вони стають аграрно-майновими, аграрно-трудовими, аграрно-управлінськими та ін. Характер спеціалізації значною мірою зумовлений особливо стями правового статусу суб'єктів аграрних відносин. означає узагальнене або єдине правове регулювання відносин різних аграрних суб'єктів. Підставою для інтегрованого правового регулювання аграрних від носин цих суб'єктів є те, що всі вони — користувачі земель сіль ськогосподарського призначення як основного й незамінного засо бу виробництва в процесі здійснення ними виробничої та пов'яза ної з нею іншої діяльності. www.studentu-help.com.ua

Слайд 5

www.studentu-help.com.ua

Слайд 6

Методи регулювання в аграрному праві Метод дозволяння — посилення самостійності в діяльності господарств, значне підви щення кваліфікованості кадрів, зростання активності сільськогос подарських виробників в управлінні виробництвом. Метод рекомендацій полягає в тому, що державні органи пропонують той чи інший варіант рішення, а господарства самі визначають його прийнятність Ринкові економічні засади в АПК істотно впливають на акти візацію методу юридичної рівності сторін у майнових аграрних відносинах. З економічними та демократичними засадами діяльності сучас них аграрних суб'єктів пов'язане поширення методу локальної правотворчості. Метод прямих вказівок полягає у підготовці актів, в яких виз начається конкретне поводження Метод переконання становить комплекс виховних, роз'ясню вальних і заохочувальних дій метод диспозитивного впливу на поведінку цих суб'єктів Метод поєднання імперативних і рекомендаційних норм у сучасних аграрних відносинах має правомірну тенденцію до посилення еле ментів рекомендаційності в їх регламентації. www.studentu-help.com.ua

Слайд 7

Ознаки аграрного права: Різноманітність видів праці Сезонність виробництва Розрив між періодом трудового процесу та його результату В процесі с/г виробництва виникають різноманітні правовідносини

Слайд 8

Аграрне право України www.studentu-help.com.ua

Слайд 9

Принципи аграрного права - це провідні ідеї, основоположні засади, наукові положення, відображені в нормах цієї галузі права, які в комплексі регулюють аграрні відносини. www.studentu-help.com.ua

Слайд 10

рівність учасників аграрно-правових відносин; свобода аграрного підприємництва і добровільність вибору форм і напрямків господарської діяльності; органічний зв'язок трудової діяльності з природно-кліматичними умовами виробництва; пріоритетність розвитку аграрно-промислового комплексу; демократизація системи управління агропромисловим комплексом; всебічна охорона і зміцнення всіх форм власності і різноманітних організаційно-правових форм сільськогосподарських товаровиробників, що на них базуються; господарська самостійність і відповідальність суб'єктів сільськогосподарської діяльності і праці; невтручання державних органів у виробничо-господарську діяльність сільськогосподарських товаровиробників. Основними принципами правового регулювання аграрних відносин в сучасних умовах є:

Слайд 11

Загальна частина Особлива частина Спеціальна Система аграрного права www.studentu-help.com.ua

Слайд 12

норми, які мають значення для всієї галузі права(предмет, джерела, методи); Загальна частина www.studentu-help.com.ua

Слайд 13

характеризується певними особливостями (суб'єкти, правовий режим майна, оплата праці і т.д. ) Особлива частина www.studentu-help.com.ua

Слайд 14

присвячена основним рисам аграрного права зарубіжних країн, правового регулюванню земельної та аграрної реформи в цих країнах. Спеціальна частина www.studentu-help.com.ua

Слайд 15

www.studentu-help.com.ua

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство