X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Роль вчителя в період адаптації учнів 5 класу

Завантажити презентацію

Роль вчителя в період адаптації учнів 5 класу

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Підготувала практичний психолог Дяківської гімназії імені І.М.Стрельченка Татаренко Наталія Вікторівна Роль вчителя в період адаптації учнів 5 класу (впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти)

Слайд 2

Адаптація Упродовж усього життя і дорослим, і дітям доводиться адаптуватись до різних ситуацій. Переступаючи поріг школи, дитина також увесь час адаптується до нових умов: до дітей, до вчителів, до уроків, до нового режиму дня. У процесі навчання у школі дитина проходить через ті чи інші кризові етапи, кожний із яких має свою специфіку, свої проблеми, що потребують особливої уваги педагогів, батьків та психологічної служби навчального закладу.

Слайд 3

2013-2014 навчальний рік - Є особливим для учнів п'ятих класів. Адже саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм з усіх базових дисциплін.

Слайд 4

АДАПТАЦІЯ п’ятикласників – це процес пристосування до нових умов чи вимог середовища, результатом якої має бути пристосування, що є показником життєвої компетентності індивіда.

Слайд 5

Адаптація Перехід з початкової школи в середню пов’язаний із зростанням навантаження на психіку учня. Психологічні й психофізіологічні дослі дження свідчать, що на початку навчан ня у п’ятому класі школярі переживають період адаптації до нових умов навчання, багато в чому подібний до того, що був характерний для початку навчання в пер шому класі. Різка зміна умов навчання, розмаїтість й якісне ускладнення вимог, що пропо нуються школяру різними вчителями, і навіть зміна позиції «старшого» у почат ковій школі на «наймолодшого» у серед ній — все це є досить серйозним випробу ванням для психіки дитини.

Слайд 6

Адаптація Як показує практика, більшість дітей пе реживають перехід із початкової школи в основну, як важливий крок у своєму житті. Поява декількох учителів з різними вимогами, різними характера ми, різним стилем викладання є для них очевидним показником їхнього дорослі шання. Вони із задоволенням і з певною гордістю розповідають батькам, молод шим братам, друзям про свої успіхи. Крім того, певна частина дітей усвідомлює своє нове становище, як шанс заново почати шкільне життя, налагодити стосунки з педагогами.

Слайд 7

Адаптація Умови, які змінюються, пред’являють більш високі вимоги і до інтелектуального і до особистісного розвитку учня, до більш високого ступеня сформованості у них певних знань, дій, навичок.

Слайд 8

Період адаптації Період адаптації до навчання у 5-му класі є одним із найважчих періодів шкільного життя. Це обумовлено сукупністю тих змін, що відбуваються в шкільному середовищі й внутрішньому світі дітей 10-11-річного віку Стан дітей у цей період з педагогічної точки зору характеризується низькою організованістю, неуважністю й недисциплінованістю на уроках, зниженням інтересу до навчання і його результатів; із психологічної - зниженням самооцінки, високим рівнем ситуативної тривожності.

Слайд 9

Протягом адаптаційного періоду (І-е півріччя навчання) у п'ятикласників повинне сформуватися так зване «почуття дорослості», що проявляється в новій особистісній позиції: стосовно навчальної діяльності; стосовно школи й предметів; стосовно однокласників; у новому відношенні до внутрішнього світу.

Слайд 10

П'ятикласник Не всі п'ятикласники навіть із високим рівнем психологічної готовності можуть успішно впоратися із труднощами в навчанні й спілкуванні, внутрішніми психологічними проблемами. Що вже говорити про тих учнів, у яких були проблеми в початковій школі. Тому у період адаптації важливо забезпечити ди тині спокійну, лагідну обстановку, чіткий режим, тобто зробити так, щоб п’ятиклас ник постійно відчував підтримку і допомогу з боку вчителів та батьків. При занадто тривалому процесі адаптації, а також за наявності окремих функціональних відхилень необхідно звернутися до шкільного психолога.

Слайд 11

Проблеми: П’ятикласнику доводиться вирішувати ряд проблем психологічного і організаційного характеру, а саме: Як не загубитись у просторах школи? Як розподілити час на перерві для переходу в інший кабінет, для відпочинку, для відвідання їдальні? Що робити, коли ображають старшокласники? Як впоратись із зростанням кількості уроків, а, отже, і домашніх завдань? Як налагодити відносини з різними учителями, пристосуватися до їхніх вимог, методів навчання, а, можливо, і темпераменту? Як стати значимою людиною для класного керівника?

Слайд 12

До причин, що утруднюють адаптацію дітей до середньої школи належать: Не узгодженість, навіть суперечливість ви мог різних педагогів, що нерідко істотно ускладнює життя школяра. Школяр опиняється в ситуації множинності . Труднощі в п’ятикласників може викликати й необхідність на кожному уроці присто совуватися до своєрідного темпу, особли востей мови, стилю викладання кожно го вчителя.

Слайд 13

П'ятикласник П’ятий клас – кінець дитинства, період, що безпосередньо передує підлітковому. У цей час діти відкриті і довірливо ставляться до дорослих, визнають їх авторитет, чекають від учителів, батьків та інших дорослих допомоги і підтримки. Це відкриває великі можливості для виховних впливів.

Слайд 14

Успішність самореалізації підлітків Успішність самореалізації підлітків тісно пов’язана із мікрокліматом в учнівському колективі. Важливо, щоб вчителі – предметники створювали ситуації, які б дозволяли учневі проявляти ініціативу, мати право на помилку, на власну думку, брати участь у спільній діяльності, працювати в умовах альтернативи, вибору, створювати демократичну, неавторитарну атмосферу навчання.

Слайд 15

З метою забезпечення педагогічної наступності З метою забезпечення педагогічної наступності готуватися до роботи у 5-му класі вчителі-предметники та класні керівники повинні заздалегідь. Для таких вчителів має стати нормою відвідування уроків, виховних заходів учнів-четверокласників. При цьому варто звернути увагу на особливості спілкування дітей, атмосферу уроку, рівень підготовленості та самостійності учнів.

Слайд 16

Недопустимо Недопустимим є перевантаження учнів зайвими за обсягом домашніми завданнями, їх необхідно дозувати з урахуванням рівня підготовки учня, гігієнічних вимог віку. Також необхідно ретельно слідкувати за темпом уроку, адже високий темп заважає багатьом дітям засвоювати навчальний матеріал. Щоб знайти оптимальні форми та методи взаємодії, учителі, які працюють у 5-х класах, мають познайомитися з навчальними програмами для початкової школи, методикою роботи з дітьми конкретного вчителя початкової школи, від якого клас переходить в основну школу.

Слайд 17

Класний керівник У перші тижні початку нового навчального року класний керівник має допомогти учням запам'ятати імена та прізвища однокласників та Прізвище Ім’я По-батькові вчителів-предметників (можна використовувати візитки, таблички з ім'ям, які ставляться на стіл на кожному уроці). Необхідно здійснити грамотне розсаджування дітей у класі з урахуванням їх індивідуальних особливостей, психологічної сумісності, здоров'я, побажань батьків. Варто також познайомитися з умовами проживання дитини, взаєминами в сім'ї, здоров'ям дитини (за медичною картою дитини).

Слайд 18

Класний керівник Від класного керівника цілком залежить мікроклімат в класному колективі, багато в чому - результати навчальної діяльності. Якщо класний керівник сам має комунікативні труднощі, йому буде складно налагоджувати контакти і з дітьми, і з педагогами, і з батьками. Якщо він не є вчителем за фахом, йому буде нелегко відслідковувати навчальний процес, впливати на нього з урахуванням інтересів учнів і побажань їхніх батьків.

Слайд 19

Оцінення знань У перші два місяці навчання рекомендується давати словесну характеристику знань, умінь і навичок учнів без виставлення оцінок та мінімально скоротити домашні завдання. І надалі протягом навчання вчитель не має створювати психотравмуючі ситуації при виставленні оцінок за контрольні роботи, за тему, за семестр і т. д. Оцінки виставляються не формально, а з урахуванням особистих якостей і досягнень кожного учня. Доцільно використовувати систему заохочень, а саме: фотографії кращих учнів, грамоти, подяки батькам (письмові, усні), позитивні записи в щоденнику.

Слайд 20

Збереження та зміцнення здоров’я Збереження та зміцнення фізичного здоров’я учнів, їх моральне та громадянське виховання – ці складові постійно мають бути у центрі уваги кожного вчителя.  З цією метою  важливо організувати активну співпрацю вчителя з батьками або особами, які їх замінюють, з медичними працівниками загальноосвітнього навчального закладу, шкільним психологом, з вчителями - предметниками.

Слайд 21

Поради вчителю Для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів на уроках, хоча б у першому півріччі, проводити фізкультхвилинки та гімнастику для очей.

Слайд 22

Поради вчителю Дізнайтеся більше про особливості дітей із труднощами в навчанні, про організації, які надають допомогу, та інформаційні джерела, про специфічні технології та стратегії, що можуть підтримувати учня емоційно.

Слайд 23

Поради вчителю Шукайте можливості змінити життя учня! Дізнайтеся про сильні сторони та інтереси учня і всіляко підтримуйте їх. Давайте учневі позитивну оцінку та більше можливостей практичної діяльності.

Слайд 24

Поради вчителю Перегляньте інформацію щодо особливостей навчання з метою визначення конкретних проблем. Зверніться до фахівців стосовно методів навчання конкретного учня. Наприклад: розподілити завдання на окремі кроки та надавати інструкції ( усно або письмово); надавати учневі більше часу для завершення домашнього завдання або для виконання тесту; дозволяти учневі, якщо в нього спостерігаються проблеми з читанням, користуватися аудіо-підручниками; дозволяти учневі, якщо в нього спостерігаються проблеми зі сприйманням на слух, користатися нотатками інших учнів або використовувати магнітофон, дозволяти учневі, якщо в нього спостерігаються проблеми з письмом, використовувати комп’ютерну програму перевірки граматики або розпізнавання голосу.

Слайд 25

Поради вчителю Навчайтеся організаційних прийомів, навчальних стратегій. Це може допомогти всім учням, а особливо тим, хто відчуває труднощі в навчанні.

Слайд 26

Поради вчителю Співпрацюйте з батьками дитини над створенням навчального плану, для задоволення потреби учня. Налагодьте добрі стосунки з батьками учня. Постійно спілкуючись, обмінюйтеся інформацією про успіхи учня у школі.

Слайд 27

Рекомендації вчителю: Враховуйте в навчально-виховному процесі вікові психофізіологічні особливості учнів Забезпечуйте наступність вимог між початковою і середньою школою На засіданнях методоб’єднань розгляньте критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи та здійсніть порівняльний аналіз вимог в основній школі Формуйте активно-пізнавальне відношення до свого предмету.

Слайд 28

Школа має стати адвокатом дітей за всього різномаїття і складності їх характерів. Педагогіка покликана вказувати дітям шляхи, ставши на які вони навчаться бути відповідальними, розвинуть у собі самостійність і незалежність. Клаус В.Фопель Творчих успіхів!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка