X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Планування роботи загальноосвітнього навчального закладу в умовах сталого розвитку системи загальної середньої освіти

Завантажити презентацію

Планування роботи загальноосвітнього навчального закладу в умовах сталого розвитку системи загальної середньої освіти

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Планування роботи загальноосвітнього навчального закладу в умовах сталого розвитку системи загальної середньої освіти виступ-презентація СМИРНОВОЇ М.Є., доцента кафедри управління якістю освіти, кандидата педагогічних наук

Слайд 2

У науці управління існують два поняття - "дія" і "результат". “дія” - це певні операції, конкретні заходи, вечори, походи, збори тощо. Але дія - це тільки засіб для досягнення певної мети, а не сама мета. “результат” - це кінцевий підсумок, заради якого і проходили всі дії, це рівень навчальних досягнень, це ступінь навченості, вихованості учнів, їх загальнокультурна підготовка, сформована соціальна компетентність і т.д. Це прогнозований результат.

Слайд 3

Суть управління полягає в умінні планувати результат, цілеспрямовано регулювати сам процес навчання і виховання, в умінні обирати такі дії, які забезпечували б при найменших витратах сил, часу і засобів ефективне виконання поставлених завдань та досягнення цілей.

Слайд 4

План і планування План – це проект діяльності школи система скоординованих рішень порядок дій для досягнення певної мети Планування - це підготовчий етап кожного управлінського циклу. Планування роботи школи це передбачення тих дій, які будуть спрямовані на поліпшення, на підвищення ефективності процесу розвитку, навчання і виховання в умовах ЗНЗ.

Слайд 5

Сучасні тенденції розвитку внутрішньошкільного планування Перехід від централізованого та адміністративного планування до децентралізованого і демократичного Перехід до партисипативного (колегіального) планування Планування роботи школи в режимі розвитку та інновацій Орієнтація планування на потреби внутрішнього та зовнішнього середовища

Слайд 6

Традиційний та інноваційний підходи до планування Традиційний підхід розробка перспективного плану одноосібне планування планування в умовах заданих проблем планова основа управління складання планів самоосвіти учителів Інноваційний підхід розробка програми розвитку, цільових проектів залучення колективу до складання планів, програм розвитку, цільових проектів планування в умовах вільного вибору цілей та задач, визначення місії школи концептуальна основа управління складання планів досліджень, саморозвитку вчителів

Слайд 7

Принципи планування Цілевстановлення визначення мети діяльності школи, передбачення кінцевого результату Науковості - врахування вимог суспільства до освіти, впровадження наукових досягнень у педагогічну діяльність колективу Конкретності – планування конкретної роботи Послідовності – врахування результатів роботи за попередні роки Демократизму – залучення до розробки і реалізації планів роботи школи учителів, батьків, учнівського самоврядування Диференціації – визначення найбільш актуальних проблем в діяльності, виділення головних найсуттєвіших завдань Педагогічної доцільності врахування соціального замовлення на особистість як члена суспільства Об'єктивності – планування роботи школи на даних діагностики стану та результативності функціонування школи Координації – узгодження всіх видів планування окремих підрозділів школи з метою забезпечення єдності дій колективу

Слайд 8

Елементи планування (за Р. Акоффом) результати – визначення мети і завдань засоби – вибір тактики, тобто програм, процедур, що сприяють досягненню мети і виконанню завдань контроль – процес забезпечення того, що організація дійсно досягає своїх цілей ресурси – люди, час, матеріали, їх кількість, способи придбання і розподілу впровадження – ухвалення рішень і способи їх організації для виконання плану

Слайд 9

Обов’язкові види планів згідно Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I – III ступенів № 240 від 23 червня 2000 року План роботи на поточний навчальний рік Навчальні плани та навчальні програми Календарне планування Перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу Поурочний план Плани роботи класних керівників, вихователів, бібліотекарів,методичних об'єднань, гуртків, спортивних секцій

Слайд 10

Педагогічний аналіз – це цілеспрямована аналітична діяльність, яка передбачає виділення основного, суттєвого у роботі, встановлення причинно-наслідкових зв’язків в ній шляхом розчленіння її на окремі напрями й оцінку кожного з них.   Результат (чого досягли?) Причини (чому не виконано?) Фактори (що сприяло виконанню/ невиконанню?)

Слайд 11

Напрями діяльності, які можуть бути відображені в річному плані роботи школи   Організація роботи школи – розподіл педагогічних доручень учителів, навчальне навантаження, облік дітей мікрорайону, розпорядок роботи гуртків, бібліотеки, лікарського кабінету, їдальні тощо. Забезпечення якості освіти, що відповідає стандарту. Робота з педагогічними кадрами – розподіл класного керівництва, організація внутрішньошкільної системи підвищення рівня педагогічної компетентності і педагогічної майстерності вчителів, графіки направлення на курси підвищення кваліфікації тощо. Удосконалення процесу навчання й виховання учнів – поширення використання в практиці вчителів інтерактивних технологій навчання, комп’ютерних навчальних програм, засвоєння нових розвиваючих технологій. Робота педагогічної ради – тематика педрад, перелік актуальних проблем, питань, які можна винести на обговорення в логіці, що визначається концептуальною і аналітичною частиною плану. Робота з батьками – в основному участь батьківської громади в управлінні з метою покращення умов роботи школи, участь батьків у сумісному вихованні, корекція сімейного виховання, пропаганда педагогічних знань серед батьків. Внутрішньошкільний контроль – труднощі в плануванні цього напряму роботи виникають у зв’язку з тим, що об’єктів контролю багато, а можливості для його проведення обмежені. Багато перевірок здійснюється поверхнево, часто без перевірки виконання результатів контролю. Тому ці недоліки можна усунути за рахунок зменшення числа перевірок і покращення їх якості. У той же час у трирічний термін можна охопити системним контролем практично всі ланки діяльності школи. Виховна робота школи. Зміцнення навчально-матеріальної бази школи.

Слайд 12

Традиційні недоліки плану роботи школи Помилково або не операційно задані цілі, які не відповідають потребам школи Залучення до процесу планування тільки проектантів Перевантаженість планів матеріалами, які не вносяться до плану роботи школи (розподіл обов’язків між членами шкільної адміністрації, план тематики профспілкових зборів, нарад при директорі, план роботи батьківського комітету, педагогічного лекторію). Ці питання не затверджуються педрадою й тому доцільно їх зробити як додатки до плану До річного плану роботи школи також не вносяться будь-які методичні поради-рекомендації Здійснення планування на основі неповного або поверхневого аналізу оточення або існуючого стану школи Планування ресурсів без врахування їх доступності До плану не можуть входити плани роботи м/о учителів, класних керівників, вихователів груп продовженого дня, оскільки вони обговорюються на засіданнях відповідних об’єднань учителів, затверджуються одним з адміністраторів школи і до плану роботи школи не входять Відсутність у багатьох планах таких важливих розділів, як: участь школи в районних і міських заходах, диференційована робота з обдарованими учнями, педагогічна пропаганда серед батьків тощо

Слайд 13

S M A R T – критерії, яким мають відповідати результати виконання кожного завдання S - конкретність M - вимірюваність A - досяжність R - актуальність T - можливість вирішення за певний проміжок часу.

Слайд 14

Нові тенденції в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом відмова керівників від принципів авторитарної, заідеологізованої педагогіки і, навпаки, впровадження принципів демократизму, гуманізму, педагогічної інноватики, інклюзивної освіти; здійснення більшістю керівників підприємницької діяльності й одержання ними різних видів інвестицій, орієнтація шкіл на самофінансування, підприємницьку діяльність, одержання інвестицій; активізація суспільних і державних зусиль щодо виходу загальної середньої освіти на рівень міжнародних стандартів якості; прагнення керівників оволодіти сучасними основами управління соціально-педагогічними системами, у тому числі основами менеджменту освітніх інновацій; конкурентоспроможність шкіл різних типів і форм власності на основі розширення освітніх послуг і шляхів застосування освітніх інновацій. перехід до стратегічного планування

Слайд 15

Концепція стратегічного управління школою – це система поглядів, ідей, положень, уявлень, що детермінують мету, завдання функціонування і розвитку організації, механізми суб’єкт-об’єктної взаємодії, характер відносин у внутрішній організаційній структурі, ступінь урахування факторів впливу внутрішнього і зовнішнього середовища на її розвиток. Згідно з концепцією розробляють модель системи стратегічного управління школою. Моделюють: Управлінські й освітні процеси, 2) кадрову політику, 3) ресурсне забезпечення, 4) культуру організації, 5) зв’язки школи із зовнішнім середовищем.

Слайд 16

Стратегічне управління школою як освітньою організацією пов’язане з розв’язанням питань: Що чекає школу в майбутньому і як це передбачити? Як визначити шляхи розвитку освітнього закладу і розв’язувати виникаючі проблеми? Які результати школа вважає справді соціально значущими та важливими? Яку школу хочуть створити люди, які в ній працюють?

Слайд 17

Для того, щоб з'ясувати внутрішній потенціал навчального закладу, керівнику необхідно відповісти на наступні питання : Чи орієнтується школа на соціальне замовлення батьків, дітей, суспільства? Які показники школа вважає для себе кращими: якість знань та умінь, кількість медалістів, кількість переможців олімпіад та конкурсів різних рівнів, рівень професіоналізму учителя, наявність авторських програм тощо? Чи конкурентна школа і в чому? Які методи є домінуючими у роботі учителя? Який передовий досвід використовує школа: власний чи бере перевірений досвід інших? Що буде кращим для школи: залишиться на існуючому (оптимальному рівні) чи піднятися вище? Чи має школа своє обличчя, чи є вона лідером в тому місці, де знаходиться?

Слайд 18

Метод SWOT-аналізу дозволяє дати оцінку існуючому стану школи та її оточенню Переваги та сильні сторони Перешкоди, слабкі сторони Можливості Загрози високий рівень мотивації колективу на зміни; згуртованість колективу, його висока працездатність; наявність творчих груп учителів; - високий авторитет директора школи в колективі відсутність досвіду інноваційної діяльності; - неузгодженість позицій учителів щодо бажаного майбутнього школи; - переважність в колективі традиційних і застарілих підходів до освітнього процесу - отримати кваліфіковану науково-методичну допомогу завдяки близькості до обласного центру; - є необхідна література, у якій надані рекомендації щодо розвитку школи; більшість батьків дітей підтримують ідею розвитку школи; - у змінах, що планує школа, зацікавлені місцеві підприємства, які готові надати школі необхідну допомогу - негативно на мотивацію щодо інноваційної діяльності може вплинути затримки у виплаті заробітної платні; - умови праці та низький рівень заробітної платні може привести до відтоку кваліфікованих учителів; - формальні вимоги РВО щодо прискорення нововведень без урахування реальних можливостей школи

Слайд 19

Слайд 20

Програмно-цільове планування покликане забезпечити першочергові цілі та завдання Починаючи ПЦП, кожний керівник повинен визначити: що має бути зроблено (після ретельного аналізу); як це має бути зроблено (конкретні кроки по досягненню бажаного результату); коли це буде зроблено? які параметри результату, що буде отримано, можна вважати задовільними? які мають бути прийняті корегуючи дії?

Слайд 21

Організація, як відкрита система, діє в рамках наступної моделі В Х І Д - інформація -матеріали -ресурси Перетворення вхідних елементів у вихідні вихід зростання задоволення роботою

Слайд 22

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка