X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Педагогічний контроль

Завантажити презентацію

Педагогічний контроль

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ Близнюк В.І.

Слайд 2

Контроль – важливий компонент навчального процесу

Слайд 3

Логіка навчального процесу

Слайд 4

Структура контролю

Слайд 5

Забезпечення зворотного зв'язку Викладач Студенти Зворотний зв’язок Прямий зв’язок

Слайд 6

Функції контролю

Слайд 7

Принципи контролю знань плановості: аналіз і оцінювання мають здійснюватися не стихійно, а з дотриманням певного плану; систематичності й системності: аналіз і оцінювання повинні відповідати структурним компонентам змісту вивченого матеріалу і бути постійними; об’єктивності: аналіз і оцінювання мають бути науково обґрунтованими і базуватися засадах гуманізму і демократизму; відкритості й прозорості: студенти мають знати свої оцінки й оцінки однокурсників, що давало б змогу порівнювати успіхи, стимулювало б до підвищення активності; економічності: методи, прийоми, зміст завдань мають бути співвідносними з наявним бюджетом часу студентів, а методи – ще й доступними і зрозумілими; тематичності: перевірка якості знань студентів з окремих тем, розділів проводиться за темами (блоками, модулями); врахування індивідуальних можливостей студентів: необхідно перевіряти ЗУН кожного студента; у процесі підготовки дидактичних завдань для перевірки треба враховувати рівень навченості студентів та їхні інтелектуальні можливості; єдності вимог: врахування загальнодержавних стандартів змісту освіти відповідно до кваліфікаційних характеристик спеціальностей.

Слайд 8

Види контролю має бути спрямований на визначення рівня освітньої компетентності студентів з певної проблематики. передбачає перевірку якості засвоєння знань у процесі вивчення конкретних тем. спрямований на створення умов для формування умінь і навичок пов’язаний з перевіркою рівня ЗУН в обсязі розділу чи теми конкретної навчальної дисципліни. встановити, яким обсягом знань студенти володіють з тих або тих проблем стосовно вимог програми. рівень засвоєння навч. матеріалу в кінці семестру або після завершення вивчення дисципліни.

Слайд 9

Форми контролю

Слайд 10

Методи аналізу й оцінки навчальних досягнень

Слайд 11

Критерії оцінювання До таких критеріїв належать : Обсяг (повнота) знань, що визначається кількістю всіх елементів знання про вивчений об’єкт, передбачених навчальною програмою. Глибина знань характеризується числом усвідомлених студентами істотних зв’язків і відношень у знаннях. Міцність знань - збереження в пам'яті вивченого матеріалу, що характеризується повнотою і тривалістю, легкістю та безпомилковістю відтворення; Оперативність знань – вміння учня використати знання у стандартних однотипних умовах. Гнучкість знань – вміння знаходити варіативні способи їх застосування в змінених умовах. Конкретність і узагальненість – вміння розкрити конкретні вияви узагальненого знання та підвести конкретні знання під узагальнення. Систематичність і системність , що характеризують різні аспекти знань учнів : систематичність – засвоєння навчального матеріалу в його логічній послідовності; системність – усвідомлення певного об’єкта пізнання в цілому, з усіма його елементами і взаємозв’язків між ними. Вміння викласти знання в усній, письмовій і графічній формах, дотримуючись логічної послідовності, граматичної та стилістичної грамотності, виразною, багатою мовою. Якість умінь та навичок . Самостійність оцінних суджень.

Слайд 12

Поняття компетенції Поняття компетенції не зводиться ні до знань, ні до навичок, а належить до сфери вмінь. Власне, вміння – це компетенція в дії. Отож, під компетенцією розуміється загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, нахилах, набутих завдяки навчанню

Слайд 13

Норми оцінювання Відповідно до загальних критеріїв та рівнів до кожного навчального предмета розроблені конкретні критерії, які слугують нормами оцінок. НОРМИ ОЦІНОК - конкретні вимоги , які регулюють виставлення оцінок з різних навчальних предметів за усні відповідь чи письмову роботу. Вони містять єдині вимоги до якості усних, письмових і практичних робіт учнів, виявляють відповідність їх щодо критеріїв оцінки і визначають єдиний підхід до оцінювання ЗУН учнів та студентів.

Слайд 14

Модульно-рейтингова система перевірки й оцінювання знань Для студентів переваги мод3льно-рейтингової системи полягають у тому, що: – навчальний рейтинг активізує самостійну роботу студентів (СРС), робить її ритмічною і систематичною впродовж семестру; – формується позитивна мотивація навчальної діяльності; – стимулюється самостійність, ініціативність, відповідальність, творчість, змагальність, дбайливість; – студент зорієнтований на самостійний науковий пошук, що сприяє інтелектуальному розвитку особистості; – підвищується об’єктивність оцінювання ЗУН, збільшується вірогідність уникнення випадковостей; – зменшується навантаження під час екзаменів та заліків; – здобуті знання більш глибокі і міцні; – отримується особисте задоволення від процесу учіння. Для викладачів є: – реальна можливість індивідуалізації навчання та диференційованого підходу; – можливість допомогти студентам у навчальній праці, рівномірно розподілити навантаження протягом семестру; – можливість уникнути конфліктів, які нерідко виникають у результаті підсумкової перевірки знань на екзамені.

Слайд 15

Оцінка успішності студентів Оцінюючи ЗУН учнів варто дотримуватися таких правил : дотримуватись систематичності в аналізі й оцінці ЗУН учнів; з повагою ставитись до навчальної праці вихованців; не витрачайте часу на з’ясування в учнів, що було задано додому; чітко формулюйте запитання, яке спонукало б учнів до активних мислитель них дій. витримуйте паузу, яка дає змогу всім учням зібратися з думками; лише після цього запрошуйте конкретного учня для відповіді; створювати позитивний емоційний настрій учнів під час опитування; не перебивайте монологічну відповідь учня; аналіз робіть після закінчення відповіді; аналізуйте якість відповіді учнів, а не його особистість; короткі відповіді учні можуть робити, не піднімаючись з місця; під час відповіді учень може користуватися опорними схемами, іншими наочними посібниками; враховуйте індивідуальні особливості учнів /темперамент, мовні дефекти/.

Слайд 16

В.О.Сухомлинський Поради

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка