X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ОРГАНІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Завантажити презентацію

ОРГАНІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ОРГАНІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Островська А.Б., заступник директора ЦМСПС

Слайд 2

У Національній доктрині розвитку освіти наголошено на необхідності переосмислення підходів до управління якістю освіти, основою яких має стати система моніторингу ефективності управлінських рішень. З цього випливають два конкретних завдання: управління якістю освіти та оцінювання якості освіти.

Слайд 3

ЯКІСТЬ - це відповідність деяким заданим стандартам, а УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ - це приведення системи до визначеного стандарту. Якість ЗСО – певна збалансована відповідність загальної середньої освіти численним потребам, цілям, умовам, затвердженим освітнім нормам і стандартам, яка встановлюється з метою виявлення причин порушення цієї відповідності та управління процесом поліпшення встановленої якості

Слайд 4

Слайд 5

Оцінювання зовнішніх властивостей якості освіти – це проведення моніторингу відповідності системи освіти 4 напрями: - Реалізація освітніх потреб дітей; - Реалізація освітнього замовлення батьків; - Задоволення потреб суспільства; - Реалізація освітнього замовлення держави.

Слайд 6

Оцінювання внутрішніх властивостей якості освіти – це проведення моніторингу якості освіти 3 напрями: - основних умов освітнього процесу; - реалізації освітнього процесу; - результатів освітнього процесу.

Слайд 7

Оцінювання – це процес формулювання висновків на основі порівняння кількісних показників, отриманих з різних джерел, зі стандартами

Слайд 8

Існує три категорії оцінювання в сфері освіти: оцінювання з метою контролю і звітування оцінювання з метою розвитку оцінювання з метою набуття знань та розуміння У сфері освіти оцінювання може бути спрямованим на: учнів; заклади; вчителів; навчальні плани та програми; навчальні матеріали; обладнання; системи управління. Оцінювання якості освіти є складовою проведення моніторингових процедур у навчальному закладі

Слайд 9

Моніторинг в освіті, або освітній моніторинг, - це система збору, обробки, зберігання та поширення інформації про освітню систему або її окремі елементи, що орієнтована на інформаційне забезпечення управління, дозволяє робити висновки про стан об’єкта у будь-який момент часу та дає прогноз його розвитку (А.Майоров)

Слайд 10

Моніторинг якості загальної середньої освіти - спеціальна система збору, обробки, зберігання і розповсюдження інформації про стан ЗСО, прогнозування на підставі об'єктивних даних динаміки і основних тенденцій її розвитку та розробка науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень стосовно підвищення ефективності функціонування освітньої галузі, обирати стратегію для пошуку шляхів подальшого вдосконалення та розвитку. (Т.Лукіна)

Слайд 11

Контроль і моніторинг: Забезпечують зворотний зв’язок з об'єктом; Виконують відносно самостійну функцію управління; Створюють інформаційну основу для прийняття управлінських рішень й прогнозування подальшого розвитку керованого об'єкту.

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Завдання моніторингу в освіті: визначати якість навчальних досягнень учнів, рівень їх соціалізації; вивчати зв'язок між успішністю учнів і соціальними умовами їх життя, результатами роботи педагогів, рівнем їх соціального захисту, моральними установками, запитами, цінностями тощо; оцінювати якість кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, лабораторного забезпечення й оснащення навчальних закладів; оцінювати величину впливу на навчальний процес державних освітніх стандартів, навчальних програм, організації шкіл і класів, методичного та технічного обладнання та інших факторів; досліджувати педагогічну практику та успіхи учнів в залежності від соціального статусу та аналізувати політику держав у галузі забезпечення гарантій доступності освіти та поліпшення її якості; виявляти фактори, які чинять вплив на хід і результати освітніх реформ з метою зменшення негативного їх впливу (або, навіть, і нейтралізації); порівнювати результати функціонування закладів освіти, систем освіти з метою визначення найбільш оптимальних шляхів їх розвитку

Слайд 15

Об’єкти моніторингу: система освіти (загальна середня, професійна, вища, національна або загальнодержавна, регіональна система, муніципальна), процеси (управлінський на різних рівнях державного управління освітою; педагогічний процес у цілому та окремі його складові: процес морального та трудового виховання, процес підготовки дітей до школи; процес і результати сформованості життєвих принципів та здатності до самостійного подальшого життя після закінчення школи тощо); діяльність (трудова,навчальна,управлінська), явища (вихованість, освіченість,майстерність педагога та інші). (Т.Лукіна)

Слайд 16

Функції моніторингу якості ЗСО: Активуюча Формуюча Корекційна Кваліметрична Діагностична Аналітична Моделююча Прогностична Управлінська Інформаційна

Слайд 17

Основні етапи проведення моніторингових досліджень, (Т.Лукіна). І етап: Цілепокладання та планування дослідження. 1. Визначення мети та завдань дослідження. 2. Визначення об’єкту дослідження. 3. Розрахунок та формування вибірки. 4. Побудова графіку дослідження: - визначення термінів і процедур дослідження; - підбір та підготовка (навчання) координаторів дослідження. 5. Визначення критеріїв та показників оцінювання. 6. Вибір методів дослідження.

Слайд 18

ІІ етап: Розробка інструментарію. 1. Розробка тестів та їх апробація, одержання стандартизованого тесту. 2. Розробка анкет та їх апробація. 3. Підготовка інстуктивно - методичних матеріалів для координаторів дослідження всіх рівнів, учасників дослідження. 4. Вибір статистичних і математичних методів обробки та обрахунку одержаних результатів дослідження. ІІІ етап: Проведення дослідження. 1. Пілотне дослідження (підготовка учасників, проведення інструктажу). 2. Основне дослідження.

Слайд 19

IV етап: Збір та обробка результатів. V етап: Аналіз та інтерпретація результатів дослідження. 1. Узагальнення статистичної інформації. 2. Виявлення факторів впливу. 3. Підготовка рекомендації щодо корекційної роботи, усунення негативних факторів, формування освітньої політики тощо.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка