X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Модель випускника

Завантажити презентацію

Модель випускника

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Компетентнісний підхід у побудові моделі сучасного випускника ( базової школи, старшої школи) — шлях до успішної соціалізації особистості Презентація вчителя математики гімназії №45 Шаповалової Н. Ф.

Слайд 2

Соціальне замовлення: портрет випускника. Особистість, яка здатна: 1. використовувати всі постійно придбані протягом життя знання, вміння та навички для вирішення життєво-практичних завдань у різних сферах людської діяльності, спілкування і соціальних відносин; 2.діяти відповідно суспільним цінностям, розуміючи, що життя серед людей - це постійний пошук компромісів. 3.ставити цілі, вміти контролювати і оцінювати свої і чужі дії. 4. готовність учня до самостійного орієнтування й активної діяльності в реальному світі. 5. використання системи знань як «універсальної» орієнтовної системи. 6.те, що сьогодні дитина вміє робити в співпраці і під керівництвом, завтра він здатний виконувати самостійно. 7. самостійно знаходити рішення завдань які незустрічалися раніше в навчальних і позанавчальних завданнях. Наша мета полягає не в тому, щоб зробити себе необхідними нашим дітям, а навпаки, у тому, щоб допомогти їм скоріше навчитись обходитись без нас. К.Конраді

Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

Задачі загальної освіти у XXI с. Навчати: вчитися (вчитися пізнавати); створювати (практична спрямованість); жити (здоровий спосіб життя); жити разом (культура людських відносин).

Слайд 6

Стратегічні завдання сучасної Європейської освіти «Життєві ролі» (які виконуватиме учень у ХХІ столітті). Це такі ролі: 1. Особистість, яка реалізувала себе. 2. Особистість із прагненням підтримки інших. 3. Людина, здатна до самоосвіти на протязі усього життя. 4. Активний учасник культурного розвитку. 5. Висококваліфікований працівник, професіонал, відповідальний і свідомий своїх дій. 6. Інформований громадянин. 7. Захисник навколишнього середовища.

Слайд 7

Розробка моделі випускника сприятиме визначенню: системи стратегічних цілей і завдань навчально-виховного процесу; визначенню й обґрунтуванню змісту освіти, адекватному як потребам особистості учня, так і соціальному замовленню (сукупності об'єктивних вимог, які суспільство висуває до учня та випускника як майбутнього повноправного учасника економічного, політичного, соціального, культурного життя, носія відповідної діяльності); визначенню та розробці відповідних методів і прийомів, форм, засобів навчання й виховання, застосування яких забезпечить досягнення поставлених цілей і завдань, реалізацію визначеного змісту освіти; системи мотивації та оцінювання навчально-пізнавальної діяльності, яка сприятиме найбільш ефективному здійсненню навчально-виховного процесу; шляхів диференціації та індивідуалізації навчання, забезпечення профільного характеру старшої школи.

Слайд 8

Модель випускника

Слайд 9

Базові якості особистості випускника основної та старшої школи Компетентний випускник загальноосвітнього закладу повинен: відображати образ кінцевого результату; контролюватися, тобто мати критерії та показники їх досягнення.

Слайд 10

Критерії оцінювання випускника:

Слайд 11

Модель особистості компетентного випускника

Слайд 12

Якісні характеристики і загальні риси сучасного випускника школи

Слайд 13

Випускник середніх класів повинен: на рівні вимог державних освітніх стандартів засвоїти загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану; на підвищеному рівні складності (або поглиблено) засвоїти загальноосвітні програми з основних предметів; опанувати систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного); оволодіти основами комп’ютерної грамотності; знати свої громадянські права і вміти їх реалізувати; оцінювати свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; дотримуватися правил культури поведінки і спілкування; вести здоровий спосіб життя; бути готовим до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах.

Слайд 14

Випускник старших класів повинен: засвоїти на рівні вимог державних освітніх стандартів загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану; на підвищеному рівні складності (або поглиблено) засвоїти загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану; на підвищеному рівні складності (або поглиблено) засвоїти загальноосвітні програми з основних предметів; засвоїти зміст вибраного профілю навчання на рівні, що забезпечуватиме вступ до закладу вищої професійної освіти та подальше успішне навчання; опанувати одну-дві іноземні мови на рівні поглибленого вивчення або базовому рівні; опанувати основи комп'ютерної грамотності (програмування, навички технічного обслуговування); ознайомитися з основами менеджменту, підприємництва; уміти швидко знайти своє місце в системі соціально-економічних відносин; оволодіти культурою інтелектуальної діяльності; знати і поважати культуру України та інших народів; поважати свою й чужу гідність; поважати права, свободи інших людей; дотримуватися правил культури поведінки і спілкування; поважати свою працю та працю інших людей; мати почуття соціальної відповідальності; вести здоровий спосіб життя; володіти навичками міжособистісного і міжнаціонального спілкування; володіти способами отримання інформації; прагнути духовного і соціального добробуту.

Слайд 15

Труднощі, які виникають у процесі моделювання випускника школи Пріоритетним усе ще залишається засвоєння учнями навчального плану або навчального предмета, а не успішність його подальшої життєдіяльності; учням не вистачає соціальної практики; школярі не готові до ризику та випробувань, пов’язаних із швидкоплинними процесами ХХІ століття; недостатньо сформованим залишається напрям розвитку самотворчості, саморозвитку, самовизначення, самовдосконалення через відсутність стійкої до цього мотивації; є значні недоліки в реалізації профільності й варіативності загальної середньої освіти.

Слайд 16

Слайд 17

Що створюють колеги інших шкіл.

Слайд 18

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка