X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
МОДЕЛЬ ШКОЛИ ВИПЕРЕДЖАЮЧОЇ ОСВІТИ: МЕТОДИ, ПРИНЦИПИ, ТЕХНОЛОГІЇ

Завантажити презентацію

МОДЕЛЬ ШКОЛИ ВИПЕРЕДЖАЮЧОЇ ОСВІТИ: МЕТОДИ, ПРИНЦИПИ, ТЕХНОЛОГІЇ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

МОДЕЛЬ ШКОЛИ ВИПЕРЕДЖАЮЧОЇ ОСВІТИ: МЕТОДИ, ПРИНЦИПИ, ТЕХНОЛОГІЇ автор: Висоцька О.Є., докт.філос. н., зав.кафедри випереджаючої освіти

Слайд 2

План 1. Школа випереджаючої освіти як школа майбутнього. 2. Концептуальна структура випереджаючої освіти. 3. Методи, принципи, технології випереджаючої освіти.

Слайд 3

Як зазначав провідний спеціаліст ЮНЕСКО Раджа Рой Сингх, "У процесі освіти ми вчимося у минулого, намагаючись відтворити й відновити його: настав час учитись у майбутнього, випереджаючи його… Зміни в освіті мають бути сфокусовані на якісні трансформації змісту і форми".

Слайд 4

Школа випереджаючої освіти для сталого розвитку спрямована на досягнення нової якості освіти на основі освоєння особистістю основних принципів та ідей сталого розвитку, формування стрижневих компетенцій, що дозволяють їй успішно інтегруватися в суспільство, бути мобільною та конкурентоспроможною, здатною до самоорганізації навчання протягом життя, самореалізації, розкриття творчого потенціалу, визначення свідомого життєвого вибору і прийняття відповідальних рішень.

Слайд 5

Модель школи випереджаючої освіти:

Слайд 6

Випереджаюча освіта відповідає потребам майбутнього і спрямована на сталі моделі розвитку суспільства ВИПЕРЕДЖАЮЧА ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ – ШКОЛА МАЙБУТНЬОГО В основі цієї моделі: Пошук критеріїв ефективного навчання з точки зору потреб суспільства; Орієнтація на вироблення стратегій соціально-відповідальної поведінки; Використання інноваційних методів та технологій освіти.

Слайд 7

Екологічний напрямок складає основу випереджаючої освіти. ШКОЛА – ЦЕНТР ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЗБАЛАНСОВА-НОЇ ПОВЕДІНКИ Ця модель передбачає: інтеграцію ідей сталого розвитку у зміст шкільних курсів; розвиток еколого-орієнтованого напрямку експериментальної діяльності; підтримку натуралістичних, природоохоронних заходів; формування екологічної компетентності, екологосбалансованої споживчої культури.

Слайд 8

Здоров'язберігаючі та здоров'ярозвивальні педагогічні технології сприяють формуванню особистості, зацікавленої у збереженні власного здоров’я. ШКОЛА – ЦЕНТР ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕ-РІГАЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА В основі цієї моделі: Використання здоров’язберігаючих та здоров’ярозвивальних технологій; розвиток культури попередження шкідливих звичок.

Слайд 9

Креативна особистість спрямована на власну життєтворчість, самоосвіту, інноваційність. ШКОЛА - ЦЕНТР ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ Ця модель передбачає: використання технологій життєтворчості; роботу із обдарованими дітьми; актуалізацію пошуковості та творчої активності засобами інноваційної діяльності.

Слайд 10

Соціальне партнерство виступає основою осоціально-відповідальної та громадянсько-активної стратегії життя ШКОЛА – ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА Реалізація цієї моделі відбувається через: заходи шкільного самоврядування, розвиток громадсько-активних шкільних систем; формування комунікативної компетентності учнів, толерантної поведінки; впровадження полікультурної освіти.

Слайд 11

Входження до європейського освітнього простору, впровадження європейських цінностей та стандартів є одним із ключових завдань української освіти ШКОЛА – ЦЕНТР ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙ-СЬКИХ ЦІННОСТЕЙ ТА СТАНДАРТІВ Складові цієї моделі: впровадження європейських стандартів у зміст освіти; профілізація школи; розвиток курсів з євроінтеграції, правознавства, основ демократії та громадянської культури; поширення мережі євроклубів.

Слайд 12

Соціальна відповідальність є інтегрованим показником змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку ШКОЛА – ЦЕНТР ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІ-ДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ Ця модель реалізується через: Інтеграцію екологічної, громадянської, економічної освіти; Введення елективних курсів з освіти для сталого розвитку; Орієнтацію на вирішення місцевих проблем, поширення волонтерських рухів, розвиток звязків з неурядовими громадськими організаціями.

Слайд 13

Концептуальна структура випереджаючої освіти: Міждісциплінарність. Інноваційність. Випереджальне навчання. Компетентісний підхід до навчання. Діяльнісний підхід, орієнтація на ініціативну діяльність вчителя та учнів. Виховання відповідальності як мотиваційного блоку поведінки особистості. Використання проективних технологій в освіті.

Слайд 14

Основні ознаки випереджаючої освіти: Оновлення змісту шкільної освіти на засадах прогнозування розвитку сучасного суспільства. Усе суспільство має стати навчальним довкіллям (пріоритет завдань дослідницьного характеру). Орієнтація на виховання ключових компетентностей, які дадуть змогу учням успішно самореалізуватися у життєвому просторі. Перехід на технології ІКТ, запровадження “електронного навчання” і “електронного оцінювання” Підтримка індивідуалізованого та самостійного навчання. Партнерство та співробітництво у характері навчальної діяльності. Орієнтація змісту освіти на інтегративність подання матеріалу.

Слайд 15

Компетентністний підхід орієнтований на вироблення власних моделей поведінки в різних ситуаціях, акцентує увагу на предметно-дієвому компоненті, застосуванні у повсякденному житті. “я знаю, як це зробити“ “я вмію і хочу застосувати це у конкретній ситуації”

Слайд 16

Компетентність – це: Ступінь соціальної та психологічної зрілості людини, її готовність діяти у певній сфері ефективно та конструктивно.

Слайд 17

Особистісні компетентності: гнучкість, мобільність; вміння самостійно та критично мислити; вміння бачити та формувати та розв’язувати проблеми; здатність генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення й відповідати за них; володіти комунікативною культурою, вміти працювати у команді, виходити з конфліктних ситуацій та уникати їх; вміння самостійно працювати над розвитком особистих якостей; навички медіаграмотності; вміння бережно ставитись до свого здоров'я та здоров'я інших, усвідомлювати залежність здоров'я від стану довкілля, формувати відповідні екологічні пріоритети, ощадливу споживчу культуру: здатність формувати активну громадянську позицію, оволодівати цінностями та принципами демократичного суспільства.

Слайд 18

Соціально-педагогічне проектування —процес побудови відкритих динамічних освітніх систем реалізація інноваційних технологій, проектів.

Слайд 19

Пріоритетні напрями експериментальної діяльності: розробка методологічних засад концепції сталого розвитку та змісту освіти для сталого розвитку; розробка практичних форм її реалізації у навчально-виховному процесі ( створення концепції впровадження шкільних дисциплін на засадах сталого розвитку; розробка системи показників якості засвоєння освітніх галузей в контексті освіти для сталого розвитку; створення й перевірка експериментальних програм, підручників, посібників, уроків); Розробка й упровадження нових педагогічних технологій (як в межах обов'язкових навчальних курсів, так і додаткових елективних курсів з питань сталого розвитку)

Слайд 20

Основні ознаки самоосвіти: - високий рівень активності та самостійності пізнання; - добровільність у набутті нових знань; - збіг цілей та мотивів пізнавальної діяльності; - вибірковий характер порівняно з навчальним пізнанням; - цілеспрямованість, системність, планомірний характер діяльності.

Слайд 21

Інтерактивне навчання – це навчання у діалозі, під час якого відбувається взаємодія учасників педагогічного процессу з метою взаємопорозуміння, спільного вирішення навчальних завдань розвитку особистісних рис учнів.

Слайд 22

Типи інтерактивних технологій: Неімітаційні: проблемна лекція; семінар; бесіда; мозковий штурм; дискусія; майстерня; опитування експертів.

Слайд 23

Імітаційні Неігрові: вивчення конкретних ситуацій; вирішення ситуативних завдань; імітаційні вправи. Ігрові: імітаційний тренінг; ділова гра; рольова гра; ігрове проектування; груповий тренінг.

Слайд 24

Проектна діяльність вчить: проблематизації (формування провідної проблеми і постановка завдань); цілевстановлення і планування змісту діяльності вчителя; самоаналізу і рефлексії (результативності й успішності у розв'язанні певної проблеми); презентації питання у різних формах; пошуку й відбору актуальної інформації; практичному застосуванню знань у різних ситуаціях; актуалізації дослідження .

Слайд 25

До важливих ознак проекту відносять: Наявність мети Ресурсне забезпечення Термін дії Очікувані результати Структура проекту (покрокові дії).

Слайд 26

Параметри оцінювання проекту. Значущість і актуальність проблеми. Коректність методів дослідження й обробки даних. Активність кожного учасника. Колективний характер рішень. Характер спілкування, взаємодопомоги. Залучення знань з інших предметів. Уміння аргументувати свої висновки. Естетика оформлення результатів. Уміння відповідати на запитання опонентів. Лаконічність і аргументованість кожного висновку. Оцінюється також презентація (представлення) проекту.

Слайд 27

Структура проекту за программою "Випереджаюча освіта": Фото автора, інформація про автора. Проблема, над якою працює вчитель: Тип проекту: Автор проекту: Тема: Опис проекту: Мета проекту: Завдання: Основні психолого-педагогічні та методологічні принципи проекту: Домінуючі навчальні принципи: Провідні навчальні методи: Наукова новизна: Теоретична значущість Форма захисту проекту: Клас: Оцінка результатів проектної діяльності: Компетентнісне спрямування: Висновки.

Слайд 28

Схема уроку за проектом "Випереджаюча освіта" Тема уроку: Мета уроку: Цільові завдання: Очікувані результати: Тип уроку: Вид уроку: Хід уроку І.Підготовчий етап. ІІ.Проведення уроку. Вступне слово вчителя. Завдання 1. Завдання 2. ІІІ. Домашнє завдання. Використані джерела:

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка