X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
До хорошого уроку вчитель готується все життя

Завантажити презентацію

До хорошого уроку вчитель готується все життя

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Нова технологія уроку Вчитель математики І.В. Наливайко 2010-2011 н.р.

Слайд 2

Урок -це дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його світогляду, ерудиції. На сучасному етапі головним завданням системи освіти є створення умов для якісної освіти шляхом забезпечення компетентнісного підхо-ду. Компетентність як педагогічне явище характеризується складною структурою: Знання ( глибокі, міцні, математичні, систематичні тощо); Досвід діяльності ( використання знань у стандартних та нестандартних ситуаціях тощо); Внутрішні переконання (ціннісні установки; мотивація діяльності; рефлексія тощо) В умовах компетентнісного підходу в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі основною формою організації навчально- виховного процесу залишається класно- урочна система. Урок- це основна структурна одиниця навчально- виховного процесу, але в системі особистісно- орієнтованого навчання суттєво змінюється режесура уроку.

Слайд 3

До хорошого уроку вчитель готується все життя. В. Сухомлинський Назріла об’єктивна потреба модифікувати традиційний урок у напрямі індивідуа-лізації педагогічної взаємодії вчителя і класу і оптимізації навантаження на учня. Урок має бути іншим щодо його культурного наповнення, соціально- емоційної тональності, впливу на індивідуальний розвиток особистості. Завдання процесу навчання

Слайд 4

Як це не банально звучить, але... “Ніщо не виховує краще, ніж особистий приклад!” Намагайтеся бути взірцем у всьому. Основні принципи навчання: Принцип науковості: Вимагає відображення у змісті освіти сучасних науково достовірних знань; знайомство з основами науково- дослідницької роботи; Використання в діяльності вчителя найновіших досягнень педагогіки та психології, передового досвіду. Принцип доступності в поєднанні з високим рівнем складності. Вимагає врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів, що не означає легкості; поєднання наукового та емпіричного. Запам’ятай! Навчальний матеріал повинен будуватися від простого до складного з урахуванням особистого досвіду учня. Використовуйте аналогії, порівняння, протиставлення, виділяйте головне. Диференціюйте допомогу учням.

Слайд 5

Принцип зв’язку теорії з практикою. Вимагає використання прикладів та завдань, пов’язаних з реальними проблемами;доведення життєвого значення кожної теми,що вивчається. Принцип виховуючого навчання. Відображає зв’язок навчання і виховання. Виховує дитину й зміст навчального матеріалу, й правильна організація та порядок на уроці, й особистий приклад вчителя, й раціонально обрані методи навчання. Типові помилки Зміст уроку викликає пригнічений стан, переобтяжений негативом. На столі вчителя “творчий безлад”, як і під час пояснення. Запам’ятай! Учителю потрібно домогтися розуміння учнями прикладної важливості вивчення теми ще на початку уроку.

Слайд 6

Принцип розвиваючого навчання. Вимагає використання таких методів та форм роботи, як наприклад, пізнавальні завдання, проблемний виклад, які формують уміння логічно мислити, узагальнювати, аналізувати, виділяти головне. Принцип наочності.(“Золоте правило дидактики” Я.А. Коменського Вимагає залучення до сприйняття всіх органів чуття шляхом використання натуральних, зображальних, комп’ютерних засобів Типова помилка На уроці занадто багато наочності; більшість із засобів “не працює”, а лише “прикрашає” Запам’ятай! Обгрунтовано використовуйте наочні засоби, причому не тільки для ілюстрації, а й у ролі самостійного джерела знань. Запам’ятай! Використовуйте плани- алгоритми, логічні схеми, таблиці, які б зводили в єдине ціле окремі частини (блоки) знань. Звертайтеся до міжпредметних зв’язків.

Слайд 7

Принцип міцності. Вимагає, щоб засвоєні знання, навички були усвідомлені, добре засвоєні та трималися в пам’яті, але рішуче відкидайте механічне зазубрювання. Принцип самостійності й активності. Полягає в тому, щоб створити умови для прояву пізнавальної самостійності й твор-чої активності під час навчання. Значно підвищується активність учнів, якщо при-вчати слухати матеріал не пасивно, а осмислювати його. Необхідна умова свідо-мого навчання- розуміння мети та значущості роботи, тобто мотивація навчальної діяльності. Типова помилка Від учнів вимагається запам’ято- вування великої кількості розрізнених фактів;високо оцінюється точний переказ тексту без визначення, чи розуміє його учень. Запам’ятай! Матеріал для запам’ятовування повинен ділитися на невеликі порції. Логічно пов’язані знання засвоюються краще.. Систематично організовуйте повторення й закріплення, постійно змінюючи їх форми. Типова помилка “монолог” учителя на уроці забирає надто багато часу. Запам’ятай! Поясніть важливість та перспективність вивчення теми. Перед своїм поясненням поставте перед учнями завдання для активізації слухання (скласти план, конспект, відповісти на питання тощо). Значно підвищується активність учнів під час проблемного навчання та використання Інтерактивних методів.

Слайд 8

Принцип індивідуалізаці їта диференціації . Предбачає таку організацію навчального процесу, за якої враховуються індивідуальні психологічні особливості учнів,їх рівень розвитку, здібності, інтереси. Принцип оптимізації. Вимагає вибору з великої кількості найбільш оптимального варіанту організації навчального процесу- змісту, співвідношення етапів уроку, обраних форм, методів та засобів навчання тощо. Типові помилки Зміст, форми та методи роботи орієнтовані на середнього учня. Одноманітні завдання. Запам’ятай! Індивідуалізація- це мета, а диференціація- засіб її досягнення. Використовуйте різнорівневі завдання і за ступенем складності, і за об’ємом вчительської допомоги. Використовуйте індивідуальні та групові форми роботи. Вивчайте особливості, інтереси своїх учнів. Типові помилки Зміст уроку переобтяжений другорядним матеріалом, чітко не виділено головне. Використані “модні” форми та методироботи стають самометою, а не вирішують завдань уроку. Необгрунтовано велика кількість форм та методів протягом одного уроку. Нераціонально використовується час на уроці, зі дзвоником урок не закінчується. Запам’ятай! Чітко продумуйте організацію діяльності вчителя та учнів на кожному етапі уроку. Вивчіть особливості, переваги й недоліки різних форм, методів і засобів навчання. Обмінюйтесь практичним досвідом з колегами.

Слайд 9

Давайте зробимо порівняння деяких параметрів традиційного уроку і уроку із застосуванням інноваційних технологій.

Слайд 10

Слайд 11

Учитель, який сам себе запитує, сам відповідає і сам оцінює себе- кінець навчання. В.Литовський

Слайд 12

Мотиваційно-ціннісний. Розкриває питання “Для чого вчити?”, створює пізнавальні та соціальні мотиви діяльності.Забезпечує формування та усвідомлення пізнавальних потреб та мотивів діяльності, створює позитивний настрій на діяльність. Внутрішня мотивація виступає джерелом активності школярів. Використовують такі прийоми: - створення проблемних ситуацій; - актуалізація опорних знань; - ефект інтриги; - прийоми змістової обробки тексту (структурно –логічні схеми, таблиці...) - ефект навмисної помилки; Проектувально-діяльнісний. Дає відповіді на питання “ЩО?”,”ЯК?”- що вчити, як забезпечити розвиток творчого потенціалу особистості? Які методи застосування? Відбувається актуалізація опорних знань та способів дій, усвідомлення необхідності одержання нової інформації, планування діяльності, очікуваних результатів, способів контролю, поетапне виконання плану діяльності.Передбачає такі методи: - структурування навчального матеріалу на суб’єктивний досвід учнів з урахуванням типології особистісних якостей; - навчально- пізнавальна гра; - створення ситуації успіху; - створення проблемних ситуацій; - виконання творчих завдань. Рефлексивно-оціночний. Забезпечує постійне осмислення, самоаналіз, самооцінювання навчальної діяльності. Складається з контрольного і корекційного етапів, на яких відбувається перевірка реального результату діяльності з очікуваним, референтне оцінювання або самоаналіз досягнень відповідно до намічених критеріїв, корекція і узагальнення знань. Методичні прийоми: - взаємоконтроль, самоконтроль; - участь учнів у виправленні помилок; -відслідковування емоційного стану учнів постановкою питань:”Оцініть свою діяльність на уроці”, “Що сподобалось, що не подобається на уроці?”.

Слайд 13

Вимоги до сучасного уроку Гігієнічні Дотримання санітарно- гігієнічних норм: температурний режим, освітлення тощо Загальнопедагогічні Пріоритет особистості учня в організації освітнього процесу, чітке визначення завдань уроку, врахування вікових та індивідуальних особливостей школяра Дидактичні Раціональне використання часу, активних методів навчання,формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці, гуманізація, індивідуалізація, диференціація навчального процесу Психологічні Створення позитивного мікроклімату, врахування психологічних особливостей кожного учня, доброзичливість учасників освітнього процесу, педагогічна етика.

Слайд 14

Не можна передати досвід- можна передати ідею. В. Сухомлинський. Реальна цінність уроку- результат, рівень засвоєння матеріалу. Гарна методика розвиває не тільки дитину, а й вчителя, робить діяльність успішною і резуль-тативною. Не існує єдиної моделі уроку. Структура уроку залежить від багатьох факторів: теми, мети, очікуваних результатів, рівня підготовленності учнів класу, досвіду вчителя тощо. Сутність особистісно орієнтованого уроку полягає в активній позиції учня на кожному етапі уроку; інтерактивні вправи розкривають всі рівні пізнання: знання, розуміння, аналіз, синтез, застосування, оцінка.

Слайд 15

Гуманізація освітньої діяльності- ключовий елемент нового педагогічного мислення, тому вчитель у навчально- виховній роботі слідує постулатам сучасного уроку: 1. Урок- це пошук, відкриття і осмислення істини( кожен урок проводиться для розширення й збагачення духовного світу дитини, набуття здатності усвідомлювати й оцінювати життя, визначати своє ставлення до світу). 2. Урок- частина життя дитини, частина особистої долі дитини (кожен урок проходить на рівні високої людської культури, без різких суджень, на основі емпатії, толерантності). 3. Дитина як суб’єкт життя і суб’єкт осмислення істини є найвищою цінністю ( на кожному уроці встановлюється атмосфера довіри, співробітництва, взаємоповаги). Із часом приходить розуміння, що в роботі вчителя є речі, важливіші за передачу знань. Робота вчителя-” це гармонія серця і розуму”( В.Сухом-линський).Від нас, педагогів залежить, якою буде особистість кожного школяра. “ Не побачивши в учневі чогось цінного і цікавого, властивого тільки йому, вчитель, по суті, не може виховувати дитину, оскільки в цьому випадку в педагога немає точки опори для людського контакту зі своїм учнем”, - писав І.Кон.

Слайд 16

Пропонуємо кілька схем- моделей сучасного уроку. Схема 1. № уроку___________ Дата____________ Тема______________ Освітні цілі______________________ Тип уроку_______________________ Структура, основний зміст і методи роботи. 1. Організаційно- вступна частина ( підготовка учнів до роботи, включення у діловий ритм, створення психологічного настрою, емоційної насиченості пізнавальної діяльності учнів). 2. Актуалізація досвіду і корекція опорних знань учнів ( перевірка домашнього завдання, фронтальне, індивідуальне опитування, письмові завдання..). 3. Мотивація навчальної діяльності. Постановка завдань уроку. 4. Спийняття нового матеріалу ( сприйняття і осмислення фактичного матеріалу, співпраця вчителя і школярів). 5.Усвідомлення ( система завдань для визначення рівня засвоєння навчального матеріалу, виявлення помилок, їх корекція, самостійне виконання завдань). 6. Систематизація і узагальнення навчального матеріалу ( встановлення логічних зв’язків і закономірностей, творче перенесення набутих знань у нові умови діяльності, структурування вивченого матеріалу, формування цілісної системи особистісних знань). 7. Рефлексія (самооцінуа, визначення ступеня оволодіння навчальною інформацією). 8. Підсумок уроку. Оцінювання знань учнів (об’єктивність, аргументація) 9. Пояснення домашнього завдання (диференціація, завдання для обов’язкового опрацювання, творчі завдання).

Слайд 17

Схема 2. Урок №_____ Тема____________ Освітні цілі________________ Основне питання___________________ Очікувані результати___________________ Основні поняття_______________________ Обладнання____________________ Струкиура, основний зміст і методи діяльності. 1. Мотиваційно- організаційний етап ( 10 хв.) І) Перевірка домашнього завдання. ІІ) Інтерактивна вправа ( закріплення раніше вивченого матеріалу). ІІІ) Оголошення теми, плану, основного питання, очікуваних результатів. 2. Етап навчально- пізнавальної діяльності (30 хв) Інтерактивна вправа (опрацювання нової інформації). 3. Узагальнення і систематизація (4 хв.) І) Дати відповіді на основне питання уроку. ІІ) Оцінити навчальні досягнення учнів. 4. Пояснення домашнього завдання (1хв)

Слайд 18

Схема 3. Структура інтерактивного уроку.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка