X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
УМІННЯ ВЧИТИСЯ ЯК КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Завантажити презентацію

УМІННЯ ВЧИТИСЯ ЯК КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

УМІННЯ ВЧИТИСЯ ЯК КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ О.Я.Савченко, академік АПН України

Слайд 2

Входження України в Європейський простір зобов’язує реагувати на виклики часу: Глобалізацію (відкритість простору, конкуренція на ринках праці); Демографічну кризу (обмеження людських ресурсів вимагає оптимально використовувати освітній та виробничий потенціал населення); Науково-технічну революцію (інформаційні і нанотехнології); Швидкість і частоту комунікацій людей у різних сферах.

Слайд 3

КОМПЕТЕНТНІСНА ОСВІТА Спрямованість освітнього процесу на формування та розвиток ключових і предметних компетентностей особистості. Компетентнісний підхід в освіті пов’язаний з особистісно орієнтованим та діяльнісним підходами до навчання, оскільки стосується надбань учня та може бути реалізованим і перевіреним тільки у процесі виконання ним певного комплексу дій.

Слайд 4

КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЛЮДИНИ Компетентність – це результативно-діяльнісна характеристика освіти. Спеціально структурована сукупність знань, умінь, навичок, ставлень, певного досвіду, що набуваються у процесі навчання та особистого пізнавального і життєвого досвіду. Компетентна людина застосовує стратегії, найсприятливіші для виконання окреслених завдань.

Слайд 5

КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ Об’єктивна категорія, яка фіксує суспільно визнаний комплекс певного рівня знань, умінь, навичок, ставлень, які можна застосовувати в широкій сфері діяльності людини. Здатність людини здійснювати складні поліфункціональні, поліпредметні, культуродоцільні види діяльності, ефективно розв’язуючи відповідні проблеми.

Слайд 6

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ підхід Європейського Союзу Спілкування рідною мовою Спілкування іноземною мовою Математична та базові компетентності з науки та та техніки Цифрова компетентність Міжособистісна, міжкультурна, соціальна; громадянська компетентності ВМІННЯ ВЧИТИСЬ Культурна виразність Підприємливість

Слайд 7

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ Бачення українських педагогів Вміння вчитись Загальнокультурна Громадянська Підприємницька Соціальна Компетентності з ІКТ Здоров’язбережувальне

Слайд 8

КОМПОНЕНТИ КЛЮЧОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УМІННЯ ВЧИТИСЯ АКСІОЛОГІЧНИЙ (мотиваційно-ціннісні ставлення і прагнення особистості до навчання, пізнання, інформації); КОГНІТИВНИЙ (володіння базовими загальнокультурними і предметними знаннями, уміннями, навичками); ДІЯЛЬНІСНИЙ (володіння загальними способами навчального пізнання, у тому числі ІКТ. Критичність, гнучкість, доказовість мислення, прояви дослідницької поведінки); ОРГАНІЗАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИЙ (набуття індивідуального досвіду самоорганізації, рефлексії навчальної взаємодії в групі, у колективі); ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-СОЦІАЛЬНИЙ (пізнавальна активність та ініціативність, відповідальність, прагнення до удосконалення результатів своєї праці).

Слайд 9

Вміє вчитись той учень, який: сам виявляє мету діяльності або приймає поставлену вчителем; виявляє зацікавленість у навчанні, докладає вольових зусиль; організовує свою працю для досягнення результату; відбирає або знаходить потрібні знання, способи для розв’язання учбової задачі; виконує інтелектуальні або практичні дії, прийоми, операції на репродуктивному і творчому рівнях; володіє вміннями й навичками самоконтролю та самооцінки; усвідомлює результативність своєї діяльності і прагне її вдосконалити.

Слайд 10

УМОВИ СТИМУЛЮВАННЯ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ Збагачення змісту особистісно орієнтованим, емоціогенним матеріалом; Можливість виявляти своє ставлення, власну оцінку, власну позицію; Підтримка мотивації учіння учнів з різними навчальними можливостями і навчальними стилями; Стимулювання позитивних інтелектуальних почуттів; Розвиток пізнавальних інтересів і потреб; Виховання активного, відповідального, ініціативного і ставлення до навчання, заохочення вольових зусиль; Формування прагнення до самопізнання, саморозвитку і самовдосконалення.

Слайд 11

ДІЯЛЬНІСНИЙ КОМПОНЕНТ УМІННЯ ВЧИТИСЬ 1. Навчально-організаційні вміння та навички: розуміти мету діяльності, визначену вчителем; самостійно або за допомогою учителя визначати мету діяльності і завдання для її досягнення; розуміти цінність часу та вміти його розподіляти, здатність працювати у різному темпі; планувати послідовність виконання завдання; уміння зосереджувати увагу на одному об’єкті навч.діяльн.; розподіляти увагу між різними об’єктами навч.діяльн.; змінювати алгоритм виконання діяльності; організовувати робоче місце; взаємодіяти у навчальній діяльності; прогнозувати результат діяльності, докладати зусиль для його досягнення.

Слайд 12

ДІЯЛЬНІСНИЙ КОМПОНЕНТ УМІННЯ ВЧИТИСЬ 2. Навчально-інформаційні вміння та навички: швидко актуалізувати й відтворювати потрібну інформацію; складати план, тези виступів, доповідей, статей; знати та застосовувати прийоми швидкого читання; успішно використовувати загальномовленнєві вміння та навички.

Слайд 13

ДІЯЛЬНІСНИЙ КОМПОНЕНТ УМІННЯ ВЧИТИСЬ 3.1. Навчально-інтелектуальні вміння аналізувати навчальні об’єкти, розрізняти їх суттєві та несуттєві ознаки; визначати й пояснювати сутність поняття; визначати межі дії засвоєних понять, способів; встановлювати та пояснювати причиново-наслідкові зв’язки; доводити та спростовувати судження; вилучати зайве; групувати та класифікувати за певними ознаками; брати участь у проектній діяльності.

Слайд 14

ДІЯЛЬНІСНИЙ КОМПОНЕНТ УМІННЯ ВЧИТИСЬ 3.2. Творчі вміння виявляти пізнавальну трудність і формулювати її як задачу; формулювати пізнавально-проблемні запитання; встановлювати зв’язки між новими та засвоєними знаннями; переносити знання й способи діяльності, життєвий досвід у нову ситуацію; застосовувати аналогію як засіб засвоєння нового; уявляти та прогнозувати; моделювати, комбінувати, доповнювати, перетворювати; знати сутність та вміти використовувати експериментальні вміння; генерувати варіанти розв’язування задачі, проблеми; знаходити до однієї задачі кілька правильних відповідей.

Слайд 15

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ УМІННЯ ВЧИТИСЬ 4. Контрольно-оцінні вміння та навички: знати різні способи перевірки та контролю своєї діяльності за планом, за зразком, за аналогією, за відповіддю, за схемою, вміти прогнозувати результат; оцінювати відповідність і ефективність обраних засобів завданням роботи; вдаватись до прийомів повсякденного та поопераційного контролю за ходом виконання навчального завдання; знати способи виправлення помилок.

Слайд 16

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ УМІННЯ ВЧИТИСЬ 5. Рефлексивно-оцінні уміння та навички Усвідомлювати свої можливості для виконання певної дії; Аналізувати і оцінювати власні способи діяльності (“думка над думкою”); Уміти оцінювати свої досягнення в різних видах діяльності; Ставити нові вимоги щодо удосконалення сходинок уміння вчитися (хочу-знаю-працюю самостійно).

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Наука