X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ за 2011 рік

Завантажити презентацію

ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ за 2011 рік

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ за 2011 рік Одеський національний економічний університет

Слайд 2

Основні показники наукової діяльності ОНЕУ у 2009 -2011 рр. 1

Слайд 3

Результати наукової діяльності ОНЕУ за 2009 -2011 рр. 2

Слайд 4

Динаміка науково-видавничої діяльності 2007-2011 рр. (монографії, книги, брошури, наукові статті, тези доповідей) 3

Слайд 5

Видано наукових праць 2007-2011 рр. (друк. арк.) у тому числі студентські статті 4

Слайд 6

НДР “Управління фінансами вищих навчальних закладів в умовах бюджетного дефіциту” (Науковий керівник к.е.н., професор Підгорний А.З.)   Внесок в розвиток теорії: проведено аналіз зарубіжного досвіду фінансування вищої освіти, що стало основою для розробки концептуальних підходів до визначення шляхів диверсифікації доходів ВНЗ та ефективності їх використання в умовах бюджетного дефіциту та скорочення надходжень позабюджетних коштів; підготовлено проект методичних рекомендацій щодо аналізу фінансового стану ВНЗ з урахуванням специфіки підготовки фахівців в навчальних закладах різного профілю. Впровадження в практичну діяльність: Головне управління статистики в Одеській області Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського Одеський національний політехнічний університет Одеський інститут фінансів Українського державного університету економіки і фінансів Результати проведеної у 2011 р. роботи пройшли апробацію на 3-х наукових конференціях, основні положення викладені у 3-х наукових статтях, підготовлено розділ колективної монографії. 5

Слайд 7

НДР «Розробка організаційно-економічного механізму регулювання комплексного природокористування як чинника інноваційного розвитку регіонів» (Науковий керівник д.е.н., проф. Ковальов А.І. )  Внесок в розвиток теорії: розроблено концептуальні принципи проведення дослідження щодо вирішення науково-прикладної проблеми комплексного природокористування як системного явища; проаналізовано історичні передумови формування концепції комплексного використання природних ресурсів. місце та призначення комплексного природокористування в системі наукових напрямів; сформульовано напрямки адаптації існуючих норм і правил в використанні існуючого природно-ресурсного потенціалу до світових стандартів. Впровадження в практичну діяльність: Програма економічних реформ на 2010-2014 роки. Стратегія економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року. Результати проведеної у 2011 р. роботи пройшли апробацію на 3-х наукових конференціях, основні положення викладено у 2-х монографіях і 4-х наукових статтях, планується захист докторської дисертації. 6

Слайд 8

НДР «Нова економіка: теорія, методологія, економічна політика» (Науковий керівник д.е.н., професор Звєряков М.І. )  Внесок в розвиток теорії:     розроблено пропозиції щодо економічної політики, яка націлена на забезпечення умов для перетворення науки на безпосередню продуктивну силу та спрямована на подолання відставання вітчизняної економіки від високорозвинутих країн і на формування умов для створення нової економіки в нашій країні з урахуванням її соціально-економічної та культурно-історичної специфіки. Впровадження:  на державному рівні концепцію національної стратегії структурної перебудови та формування нової економіки з урахуванням інтеграції України у глобальний трансформаційний процес спрямовано відповідним структурам Кабінету Міністрів та Верховної Ради України. у навчальний процес: Основні положення роботи використано при підготовці курсу лекцій з дисциплін: “Економічна теорія”, “Економіка підприємства”. За результатами дослідження підготовлено до друку: монографію «Структурна динаміка та формування нової економіки у високорозвинутих та пострадянських країнах»; навчальні посібники «Політична економія», «Макроекономіка», «Національні моделі економічних систем»; методичні рекомендації з курсів «Трансформаційна економіка», «Конкурентна політика». Підготовлено до захисту 2 кандидатські дисертації. Матеріали дослідження можуть бути використані вищими навчальними закладами при розробці методичного забезпечення до курсів теоретичних економічних дисциплін. 7

Слайд 9

НДР «Стратегія економічного і соціального розвитку Одеської області на період до 2020 року» (Науковий керівник д.е.н., професор Ковальов А.І.)   Внесок в розвиток теорії: проведено науково обґрунтоване прогнозування соціально-економічного розвитку Одеської області на підставі маркетингового дослідження кон’юктури ринку та пріоритетів розвитку потенціалу регіону. Застосовано апарат прогнозування за методом Фур’є. Визначено п’ять найбільш суттєвих чинників соціально-економічного розвитку Одеського регіону: - розбудова сучасної індустрії - розвиток високопродуктивного агропромислового виробництва - розбудова та модернізація транспортної інфраструктури - якісний розвиток туристично-рекреаційної сфери - розбудова інфраструктури соціальної сфери та забезпечення нової якості життя населення. Впровадження: в практичну діяльність Одеської обласної державної адміністрації в навчальний процес,як практичні матеріали та кейси з курсу “Національна економіка” та “Кон’юнктура ринку” 8

Слайд 10

НДР “Управління проблемною кредитною заборгованістю підприємств в умовах кризи” (Науковий керівник д.е.н., професор Кузнєцова Л.В.) Внесок в розвиток теорії : опрацьовано та науково обґрунтовано підходи щодо оцінки та управління проблемною заборгованістю підприємств з метою розробки консультаційного продукту проаналізовано світовий досвід управління проблемною заборгованістю банками за часів сучасної та попередніх криз. Впровадження: в практичну діяльність ТОВ “Міський центр стратегічних розробок”: - методику оцінки проблемної заборгованості підприємств - комплекс заходів щодо управління проблемною заборгованістю в навчальний процес: - використано при викладанні фахових та навчальних дисциплін - розділ кафедральної монографії “Проблеми регулювання банківської діяльності в умовах кризи” 9

Слайд 11

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ Міжнародні проекти з університетами: Складено 49 договорів та угод про співробітництво з університетами іноземних країн. В університеті навчаються біля 280 іноземних студентів з 22 країн світу з ближнього та дальнього зарубіжжя, надходження до університету за навчання іноземців склали більш ніж 2,8 млн. грн. Надано тренінгові, консалтингові та інформаційні послуги для підприємців Єврорегіону «Нижній Дунай». Європейським Союзом підтримано грантову угоду ОНЕУ за напрямом «Прикордонне співробітництво» (СВС) на 2011 рік. Втілюється передовий досвід закордонних навчальних закладів у галузі науки та освіти, впроваджуються сучасні освітні технології. Зокрема, досвід Німеччини,Голандії та Франції у галузі проектного менеджменту. Підписано Меморандум про співробітництво щодо впровадження Спільного навчального курсу “Кордони Європи”. Університет постійно приймає участь у різноманітних міжнародних програмах та проектах:DAAD,SIFE;TEMPUS-TACIS;AISEC та інш. Так у 2011р.виграно грант на трьохрічний проект TEMPUS “Електронна комерція”. 10

Слайд 12

ЗАХОДИ З НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДІЙСНЕНІ СПІЛЬНО З ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЄЮ За дорученням Президента України, рішенням розширеного засідання регіонального комітету з економічних реформ та розпорядженням голови облдержадміністрації розроблено Стратегію економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року (обсяг фінансування з обласного бюджету склав 98 тис.грн). Спільно з Головним Управлінням економіки Одеської обласної державної адміністрації (ГУЕ ООДА) проведено серію науково-практичних семінарів та засідань круглих столів: Громадські слухання щодо теми “Співпраця Україна – ЄС: від стратегічного партнерства до економічної інтеграції”. з удосконалення фахової підготовки державних управлінців Одеського регіону; з питань обговорення проекту Податкового кодексу України; з питань бізнес-планування, фінансування та оподаткування малого бізнесу (методичні розробки); з питань ефективного землекористування; з питань міжрегіонального та транскордонного співробітництва; На замовлення Управління зовнішньоекономічної діяльності та туризму Облдержадміністрації на базі ОДЕУ проведено модуль тренінгів з підготовки фахівців у галузі зеленого туризму, науковим супроводом якого займалися наукова частина, кафедра економіки туризму та кафедра економіки та управління національним господарством. 11

Слайд 13

ТВОРЧІ СТОСУНКИ З АКАДЕМІЧНИМИ НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ Інститут економіки та прогнозування НАН України (м. Київ); Інститут світової економіки та міжнародних відносин (м. Київ); Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (м. Київ); Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса); Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Мінпраці (м. Київ); Академія економічних наук України (м. Київ); Міжнародна академія регіональних наук (м. Київ); Рада по вивченню продуктивних сил України (РВПС) у НАН України з напрямку розвитку рекреаційних комплексів; Український інститут науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ); Українська академія економічної кібернетики РВПС України НАН України; інші науково-дослідні установи та ВНЗ України. 12

Слайд 14

Наукова робота студентів ОНЕУ у 2009-2011 рр. 13

Слайд 15

Дякую за увагу

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Наука