X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Підсумки наукової і науково-технічної діяльності університету за 2012 рік КНЛУ

Завантажити презентацію

Підсумки наукової і науково-технічної діяльності університету за 2012 рік КНЛУ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний лінгвістичний університет Підсумки наукової і науково-технічної діяльності університету за 2012 рік

Слайд 2

Структура Університету

Слайд 3

комунікативно-функціональна парадигма синхронних і діахронних студій мовних і мовленнєвих одиниць; лінгвокогнітивний аспект дослідження тексту і дискурсу: когнітивна лінгвістика, когнітивна поетика; семіотичні дослідження художнього і нехудожнього дискурсу: вербальні і невербальні компоненти; зіставно-типологічні аспекти дослідження мов світу: структура, семантика, прагматика; актуальні проблеми перекладознавства: український переклад у контексті світової культури; міжмовні і міжкультурні аспекти комунікації в антропологічному вимірі; світовий літературний процес: традиції, інтерпретації і тенденції; методика викладання іноземних мов і культур у системі неперервної освіти; інформаційно-комунікативні технології професійно зорієнтованого процесу підготовки майбутніх фахівців; педагогіка і порівняльна педагогіка. Основні пріоритетні напрями наукової діяльності Університету

Слайд 4

Професорсько-викладацький склад Університету

Слайд 5

Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні три роки ФУНДАМЕНТАЛЬНІ 430 442 684 ПРИКЛАДНІ 167 114 292,7 ГОСПДОГОВІРНІ 0 0 0

Слайд 6

Робота спеціалізованих вчених рад Д 26.054.01 (педагогічні науки) Д 26.054.02 (філологічні науки) захищені дисертації:

Слайд 7

Кількісні показники роботи аспірантури та докторантури

Слайд 8

Фахові видання Університету 8 збірників наукових праць 3 журнали

Слайд 9

Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування Фундаментальні НДР Прикладні НДР

Слайд 10

Тема № 2 Етичний персоналізм: теорія та практика вітчизняної парадигми психологічного консультування Керівник НДР проф. Бондаренко О. Ф. Фінансування 294 000 грн. Проведено теоретичний огляд проблеми етичних переживань як предмету дослідження у XIX ст. та І пол. XX ст. Впроваджено нову навчальну дисципліну “Етичний персоналізм” (ОКР “спеціаліст” і “магістр”) курс за вибором “Методи аналізу психотерапевтичного висловлювання” (ОКР “спеціаліст” і “магістр”) в рамках курсу “Історія психології” введено лекційні та семінарські заняття з теми “Історія розвитку персоналістичних концепцій” (ОКР “бакалавр”)

Слайд 11

Тема № 4 Засоби розвитку іноземних мов у віртуальному інформаційно-комп’ютерному навчальному середовищі Керівник НДР проф. Коваль Т. І. Фінансування 307 500 грн. Розроблено структуру навчально-методичного забезпечення розвитку мов у віртуальному інформаційно-комп’ютерному середовищі; Створено комплекс мультимедійних вправ для формування рецептивної граматичної компетенції студентів першого курсу мовних ВНЗ Публікація колективної монографії Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні іноземних мов для професійного спілкування : [колективна монографія] / Т. І. Коваль, П. Г. Асоянц, Н. В. Майєр та ін. / [за заг. ред. Коваль Т. І.]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. – 280 с. Проведення наукового семінару та конференції Використання віртуальної навчальної платформи MOODLЕ для розвитку мов, ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція “Інформаційні технології в системі підготовки фахівців у вищій школі” Результати роботи впроваджено в навч. процес Глухівський нац. пед. ун-т ім. О. Довженка (довідка № 1245 від 16. 05. 2012), Київський ун-т ім. Б. Грінченка (довідка № 370-н від 18. 05. 2012), Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини (довідка № 973/01 від 15. 05. 2012), Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка (довідка № 16 від 21.05.2012).

Слайд 12

Тема № 5 Когнітивні й комунікативні студії мови, тексту і дискурсу в синхронії та діахронії Керівник НДР проф. Кагановська О. М. Фінансування 309 000 грн. Уточнено поняття літерного знака Участь виконавців теми у 4 Міжнародних наукових конференціях та 2 Круглих столах (у т. ч. 2 конференції за кордоном − м. Сент-Джуліанс, Мальта та м. Відень, Австрія) та 3 всеукраїнських конференціях Встановлено закономірності появи, механізми творення та функціонування нових лексичних одиниць у мові користувачів Інтернету, у вивченні продуктивності та системної значущоcті словотвірних моделей в умовах комунікативного середовища з технічними обмеженнями. Впровадження отриманих результатів укладання білінгвальних спеціалізованих словників, у читанні спецкурсів та спецсемінарів із лексикології (розділ “Неологія”) і теоретичної граматики (розділ “Словотвір”), на заняттях із практики іспанської мови, а також для написання навчальних посібників

Слайд 13

Тема № 6 Зіставно-типологічні аспекти дослідження української мови на тлі інших мов світу Керівник НДР проф. Корольова А. В. Фінансування 298 500 грн. Розроблено нову теоретико-методологічну концепцію сучасної компаративістики нову методологічну базу для здійснення реконструкції мовних фактів Досліджено мовну ситуацію в Україні у зіставленні з іншими країнами світу Впроваджено нову теорію та методологію зіставного вивчення української мови та інших мов світу

Слайд 14

Тема № 7 Український переклад у контексті світового освітнього простору Керівник НДР проф. Денисова С. П. Фінансування 294 000 грн. Виявлено нові принципи дослідження перекладацької діяльності в цілому на основі синтезу процедур когнітивної, структуральної і генеративної парадигм, завдяки яким було удосконалено процедуру перекладацького аналізу тексту Подальша розробка навчально-методичного комплексу для викладання перекладу на комунікативно-когнітивних засадах, завдяки чому переклад інтерпретується не лише як основний засіб міжмовного та міжкультурного спілкування, а як особливий різновид діяльності людини, пов’язаної з виявленням концептуальних, комунікативних та стильових параметрів дискурсу мовної та вторинної (перекладацької) особистості в контексті її національної специфіки

Слайд 15

Мета розробка складових сучасного змісту вищої педагогічної освіти в контексті євроінтеграційних процесів і адекватних йому технологій організації навчального процесу Тема № 1 Психолого-педагогічні засади компетентнісно спрямованої підготовки майбутніх вчителів у контексті європейських вимог Керівник НДР проф. Матвієнко О. В. Учасники НДР доц. Соловей М. І., доц. Кудіна В. В., проф. Спіцин Є. С. Фінансування 236 386 грн.

Слайд 16

Наукові праці НДР № 1

Слайд 17

Тема № 3 Дослідження шляхів реалізації компетентнісного підходу у навчанні іноземних мов і культур Керівник НДР проф. Ніколаєва С. Ю. Фінансування 350 000 грн. Уперше визначено й розглянуто концептуальні положення компетентнісного підходу як теоретичного конструкту з метою наступної побудови на їх основі методики формування ІКК у школі та ВНЗ Проаналізовано сучасні світові тенденції навчання іноземних мов і культур Розроблено нові навчальні програми з методики навчання іноземних мов, програми курсів за вибором з методики навчання іноземних мов Сформульовано основні методичні положення навчання іноземних мов в умовах полікультурної освіти Створено конкурентоспроможні методики викладання іноземних мов і культур у різних типах навчальних закладів

Слайд 18

Результати НДР Запропоновано наукові підходи компетентнісно-спрямованої вищої педагогічної освіти та навчально-методичне забезпечення усіх етапів навчального процесу з педагогічних дисциплін, практичної підготовки студентів 3 підручники та навчальні посібники з грифом МОНмолодьспорту України 7 навчально-методичних посібники Розроблено показники розвитку основних компетенцій майбутнього випускника філологічної педагогічної спеціальності та критерії оцінювання навчальних досягнень студентів Навчальні програми: “Педагогіка”, “Педагогіка вищої школи”, “Порівняльна педагогіка”, “Основи педагогічної майстерності”; педагогічна практика (ОКР “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”) Здійснено зіставний аналіз змісту вищої професійно-педагогічної підготовки в Україні та в країнах Європи і США 12 наукових статей, 79 наукових статей студентів Впроваджено в навчальний процес КНУ імені Тараса Шевченка, Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, Сумський держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка Описано сучасні тенденції розвитку змісту професійно-педагогічної підготовки фахівців в умовах кредитно-модульної системи організації навчання Конкретизовано інструментарій реалізації змісту професійно-педагогічної освіти в контексті європейського досвіду

Слайд 19

Наукові публікації за 2012 р.

Слайд 20

Участь студентів у Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах

Слайд 21

Лабораторії Університету Лабораторія проблем методичної майстерності вчителя іноземної мови (н. к. – проф. Ніколаєва С. Ю.) Лабораторія інформаційних технологій та комп’ютерного навчання (зав. лабараторією – Вадімова О. І.) Лабораторія комп’ютерної лінгвістики (н. к. – проф. Перебейнос В. І.) – 3 дискусійні клуби; – 3 дослідницькі групи з вивчення можливостей використання навчальних матеріалів; – участь у Міжнародній Інтернет-дискусії “Підготовка вчителя іноземної мови”; – укладання банку текстів; – проведення методичних семінарів для вчителів України (4); – рецензування підручників і посібників з іноземних мов, надісланих МОНмолодьспорту України (2). – організація навчального процесу в лінгафонних лабораторіях для проведення занять з вивчення іноземних мов в аудіоактивному режимі; – впровадження в навчальний процес автоматизованих курсів та програм з іноземних мов; – методична допомога викладачам та аспірантам університету. – проведення Міжнародної наукової конференції “Комп’ютерна лінгвістика: сучасне і майбутнє” (23-24.02.2012) – публікація матеріалів доповідей; – робота 2 проблемних груп: з корпусної лінгвістики (доц. Коломієць В.О.) та 2) автоматичного аналізу тексту (доц. Бобкова Т.В.). – публікація бібліографічного покажчика; – укладання тримовного тлумачного словника.

Слайд 22

Наукове співробітництво із закордонними організаціями Підписано та оновлено 11 міжнародних угод В’ятський державний гуманітарний університет Державний освітній заклад вищої професійної освіти (ДОЗ ВПО) «Нижегородський державний лінгвістичний університет ім. М.О. Добролюбова» Російський державний гуманітарний університет Рязанський державний університет імені С.О. Єсеніна Федеральний державний бюджетний освітній заклад вищої професійної освіти «Калмицький державний університет» Синьцзянський університет фінансів і економіки Кеіайський університет і Коледж Іноземних Мов Футаба Центр німецької культури «Відерштраль» Школа англійської мови «Frisby’s College» Китайський Тригірський університет Московський державний лінгвістичний університет (РФ) (РФ) (РФ) (РФ) (РФ) (РФ) (КНР) (Японія) (Україна) (Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії) (КНР) (РФ)

Слайд 23

– мовне стажування; – запрошені викладачі; – педагогічна практика. – наукове стажування; – магістерські проекти; – міжнародні конференції. – міжвузівський студентський проект “Демократична Європа”

Слайд 24

Співпраця Університету з науковими установами та ВНЗ України

Слайд 25

Науково-дослідна робота Університету

Слайд 26

Дякуємо за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне