X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Підсумки наукової діяльності університету за 2011 рік

Завантажити презентацію

Підсумки наукової діяльності університету за 2011 рік

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Підсумки наукової діяльності університету за 2011 рік

Слайд 2

У Київському національному лінгвістичному університеті: 6 факультетів; 29 кафедр; 3 лабораторії; в аспірантурі на 20 спеціальностях навчається 162 особи; у докторантурі на 11 спеціальностях – 11 осіб; 1 музей; наукова бібліотека; 8 збірників наукових праць і 3 наукові журнали (усі – фахові).

Слайд 3

Пріоритетні напрями наукових досліджень університету комунікативно-функціональна парадигма синхронних і діахронних студій мовних і мовленнєвих одиниць; лінгвокогнітивний аспект дослідження тексту і дискурсу: когнітивна лінгвістика, когнітивна поетика; семіотичні дослідження художнього і нехудожнього дискурсу: вербальні і невербальні компоненти; зіставно-типологічні аспекти дослідження мов світу: структура, семантика, прагматика; актуальні проблеми перекладознавства: український переклад у контексті світової культури; міжмовні і міжкультурні аспекти комунікації в антропологічному вимірі; світовий літературний процес: традиції, інтерпретації і тенденції; методика викладання іноземних мов і культур у системі неперервної освіти; інформаційно-комунікативні технології професійно зорієнтованого процесу підготовки майбутніх фахівців;

Слайд 4

Науково-педагогічні кадри 619 619 515 215 218 210 28 34 40

Слайд 5

Підготовка кадрів вищої кваліфікації У КНЛУ функціонує дві спеціалізованих вчених ради: Д26.054.02 – філологічні науки; Д26.054.01 – педагогічні науки. Кількість захищених дисертацій 1 1 5 1

Слайд 6

Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування 5, 430 тис. грн 5, 442 тис. грн 5, 383 тис. грн 2, 150 тис. грн 2, 167 тис. грн 1, 114 тис. грн

Слайд 7

6 держбюджетних науково-дослідних тем (5 фундаментальних, 1 прикладну); У 2011 році науковці університету виконували: 29 колективних кафедральних тем.

Слайд 8

Тема №2, н. к. – проф. Бондаренко О. Ф. (237 т. г.) “ЕТИЧНИЙ ПЕРСОНАЛІЗМ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ВІТЧИЗНЯНОЇ ПАРАДИГМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ” Створено: концепцію психологічного консультування “Етичний персоналізм” Запропоновано: теоретико-експериментальну модель структури психотерапевтичного висловлювання як орієнтувальної основи в професійній підготовці вітчизняного психолога. Опубліковано: 1 підручник; 13 наукових статей у фахових виданнях. Виголошено доповідей на конференціях – 2.

Слайд 9

Тема №4, н. к. – проф. Коваль Т. І. (263 т. г.) "ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОМП'ЮТЕРНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВІРТУАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ" Розроблено та обґрунтовано: теоретичні та методологічні засади комп'ютерної підтримки професійної підготовки майбутніх фахівців із впровадженням інтерактивних технологій у віртуальному середовищі; створено систему комп'ютерних вправ для інтерактивного навчання майбутніх інженерів у віртуальному середовищі; розроблено структуру та зміст навчально-методичного комплексу професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх вчителів іноземних мов; електронний case для навчання майбутніх фахівців з французької мови. Опубліковано: два навчально-методичні посібники: «Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності», « Інформаційні технології в перекладі»; 85 наукових статей і тез. Виголошено доповідей на конференціях – 41, захищено кандидатських дисертацій – 7.

Слайд 10

Тема №5, н. к. – проф. Кагановська О. М. (266 т. г.) “КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНА ПАРАДИГМА СИНХРОННИХ ТА ДІАХРОННИХ СТУДІЙ ТЕКСТУ ТА ДИСКУРСУ” Виконані дослідження: присвячені встановленню вербальних та невербальних закономірностей мовленнєвої та дискурсивної поведінки мовців у різних комунікативних ситуаціях Теоретичне значення здійснених досліджень полягає в розбудові когнітивно-комунікативної теорії функціонування мовних одиниць та мовленнєвих утворень, а також становленню генеративних студій в Україні. Опубліковано: 1 навчальний посібник; 34 наукових статей. Виголошено доповідей на конференціях – 40. Захищено 1 кандидатська дисертація. Проведено: одну міжнародну та дві всеукраїнські науково-практичні конференції.

Слайд 11

Тема №6, н. к. – проф. Корольова А. В. (239 т. г.) “Зіставно-типологічні аспекти дослідження української мови на тлі інших мов світу” Розробка нової теоретико-методологічної концепції сучасної компаративістики: три етапи зіставлення української мови з мовами євразійського ареалу 1. Реконструкція мовних станів 2. Синхронія та діахронія зіставлення української мови з іншими мовами світу 3. Мовна ситуація в Україні та інших країнах світу

Слайд 12

Отримані наукові результати впроваджені у викладання дисциплін Вступ до мовознавства Загальне мовознавство Порівняльна типологія іноземної та української мов Лексикологія Стилістика Практичний курс перекладу і представлені в серії наукових праць:

Слайд 13

Тема №7, н. к. – проф. Денисова С. П. (250 т. г.) "УКРАЇНСЬКИЙ ПЕРЕКЛАД У КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ" Встановлено: концептуальні та комунікативні параметри дискурсу мовної та перекладацької особистості в контексті національної специфіки, удосконалено методику перекладацького аналізу оригінального тексту. Розроблено: програму контролю теоретичної і практичної підготовки студентів і методичні рекомендації до самостійної роботи студентів-іноземців з перекладознавчих дисциплін і порівняльної типології. Опубліковано: один науково-методичний посібник, чотири наукові статті. Проведено одну науково-практичну конференцію.

Слайд 14

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРИКЛАДНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Тема №1, н. к. – проф. Спіцин Є. С. (114 т. г.) “ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ КОМПЕТЕНТНІСНО СПРЯМОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИМОГ ” Результати: узагальнено і охарактеризовано складові системи загальнопедагогічної підготовки вчителів в Україні у зіставленні з європейською практикою; визначений і розроблений відповідний інструментарій; Опубліковано: підручників і навчально-методичних посібників з грифом МОНмолодьспорту України – 2; статей у фахових виданнях – 2; матеріалів конференцій і тез доповідей – 2.

Слайд 15

Наукові праці університету за 2011 рік Публікації викладачів університету

Слайд 16

Науково-дослідна робота студентів

Слайд 17

Науково-дослідна робота студентів

Слайд 18

Науково-дослідна робота студентів Участь студентів університету у Всеукраїнських олімпіадах 53 53 11 64 85 12

Слайд 19

Лабораторія інформаційних технологій та комп’ютерного навчання Лабораторія прикладної лінгвістики Лабораторія проблем методичної майстерності вчителя іноземної мови забезпечує методичну допомогу викладачам та аспірантам кафедр університету з впровадженям в навчальний процес автоматизованих курсів та програм з іноземних мов; організовує навчальний процес в лінгафонних лабораторіях для проведення занять з вивчення іноземних мов в аудіоактивному режимі. Опубліковано: 1. Словник «Труднощі англійського слововживання для українців»: Навчальний словник-довідник (315 с.) 2. Методичний посібник Як виконувати науково-дослідну роботу: для студентів спеціальності “Прикладна лінгвістика” (72 с.). організувала роботу трьох дискусійних клубів під час міжнародної конференції, проведеної Британською Радою в Україні; прорецензували підручники і посібники з іноземних мов, надіслані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (4).

Слайд 20

ВІДОМОСТІ про наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями Педагогічний інститут Швебіш Гмюнд (Німеччина): наукові дослідження у галузі порівняльної педагогіки, методики викладання іноземних мов, германістики; Бакинський слов'янський університет (Азербайджан): спільні філологічні, історичні, культурологічні дослідження у форматі спільних наукових проектів і конференцій; Університет ім. Лоранда Етвьоша (Угорщина): мовознавчі, методичні, літературознавчі і культурологічні дослідження в аспекті угоро-українських зв'язків: конференції, публікації; Університет ім. Поля Верлена, Метц (Франція): спільні літературознавчі студії, магістерські програми у галузі французьської мови і теорії лінгвістики; Ланьчжоуський університет (КНР): спільний проект зі складання китайсько-українського словника, магістерські програми.

Слайд 21

Слайд 22

Співпраця кафедр університету з науковими установами та ВНЗ України У Київському національному лінгвістичному університеті кафедри співпрацюють з такими науковими установами та ВНЗ України: Інститутом літератури НАН України; Науковою радою НАН України; Інститутом історії НАН України; Національною Академією СБУ; Київським національним університетом імені Тараса Шевченка; НАПН України; Житомирським державним університетом імені Івана Франка.

Слайд 23

Інформація про науково-дослідну роботу викладачів кафедр в університеті виконуються 29 колективних кафедральних наукових тем; основна мета − досягнення інтеграції науки й навчання; у межах тем здійснюється керівництво курсовими, дипломними та магістерськими роботами студентів; готуються доповіді для участі у наукових конференціях; публікуються наукові статті й навчально-методичні посібники; виконуються кандидатські та докторські дисертації.

Слайд 24

Дякуємо за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Наука