X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Аускультація серця

Завантажити презентацію

Аускультація серця

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Аускультація серця (Аускультация сердца) Д. мед н., професор Л.М. Іванова

Слайд 2

Аускультація (Аускультация) Вислуховування серця надає уяву про складну звукову сиптоматику, що виникає під час роботи серця. Выслушивание сердца дает представление о сложной звуковой симптоматике, которая воспроизводится работающим сердцем.

Слайд 3

Положення хворого (Положение больного) Вертикальне (Вертикальное) Горизонтальне (Горизонтальное) Хворий лежить на боці (лежа на боку)

Слайд 4

Недостатність клапанів аорти (Недостаточность клапанов аорты) Протодіастолічний шум Краще вислуховується при вертикальному положенні хворого. Протодиастолический шум Лучше выслушивается в вертикальном положении больного.

Слайд 5

Недостатність мітрального клапана (Недостаточность митрального клапана) Систолічний шум на верхівкі серця Краще вислуховується, коли хворий лежить на лівому боці. Систолический шум на верхушке сердца Лучше выслушивается в положении больного на левом боку.

Слайд 6

Митральный стеноз Діастолічний шум на верхівкі серця Краще вислуховується, коли хворий лежить на лівому боці. Диастолический шум на верхушке сердца Шум лучше выслушивается в положении больного на левом боку.

Слайд 7

Шум тертя перикарду (Шум трения перикарда) Вислуховується у основи серця, стає більш виразним при нахилені тулуба хворого вперед. Выслушивается у основания сердца при наклоне туловища пациента кпереди.

Слайд 8

Положення лікаря (Положение врача) Лікар розташовується праворуч від хворого. Він має вільно та правильно прикласти стетоскоп до місць аускультації серця. Врач располагается справа от больного. Он должен свободно и правильно приложить стетоскоп к местам выслушивания сердца.

Слайд 9

Аускультація серця стетоскопом Аускультация сердца стетоскопом Вислуховування стетоскопом (фонендоскопом) дозволяє ізолювати звукові явища з різних точок серця. Выслушивание стетоскопом (фонендоскопом) дает возможность изолировать звуковые явления с различных точек сердца.

Слайд 10

Аускультація вухом (Аускультация ухом) В.П. Образцов, М.В. Яновський - деякі звукові явища краще вислуховувати безпосередньо вухом (три тона, а не два у здорової особи, ритм галопу). В.П. Образцов, М.В. Яновский - некоторые звуковые явления лучше выслушивать непосредственно ухом (три, а не два тона у здорового человека, ритм галопа).

Слайд 11

Аускультация в разные фазы акта дыхания Сердце необходимо выслушивать во время задержки дыхания, чтобы устранить звуковые явления со стороны легких. Больного просят сделать вдох, выдох, задержать дыхание. NB! Задержка дыхания не должна быть длительной, поэтому процедуру повторяют.

Слайд 12

Аускультація в різні фази акту дихання Серце треба вислуховувати під час затримки дихання, що дозволяє усунути звукові прояви з боку легень. Хворого просять зробити вдих, видих, затримати дихання. NB! Затримка дихання не повина бути тривалою, тому процедуру повторюють.

Слайд 13

Проекція клапанів на грудну клітину (Проекция клапанов на грудную клетку) Всі клапані отвори знаходяться у основи серця на близькій відстані, що не дозволяє відокремити звукові прояви. Все клапанные отверстия находятся у основания сердца на близком расстоянии, что не позволяет изолировать звуковые явления.

Слайд 14

Точки выслушивания клапанов Митральный клапан - область верхушечного толчка. Клапаны аорты – 2-е межреберье справа, у края грудины. Легочная аорта – 2-е межреберье слева, у края грудины. Трикуспидальный клапан – у основания мечевидного отростка. Точка Боткина - прикрепление 3-4 ребер к краю грудины слева.

Слайд 15

Обозначения: 1. Место наилучшего прослушивания звуков аортального клапана.  2. Проекция клапана лёгочного ствола.  3. Место наилучшего прослушивания звуков трехстворчатого клапана.  4. Проекция митрального клапана. 5. Место наилучшего прослушивания звуков клапана лёгочного ствола.  6. Проекция аортального клапана.  7. Проекция трехстворчатого клапана.  8. Место наилучшего прослушивания звуков митрального клапана.

Слайд 16

Точки аскультації серця Мітральний клапан - ділянка верхівкового поштовха. Клапани аорти - 2-е межребер’я праворуч від краю груднини. Легенева аорта - 2-е межребер’я ліворуч від краю груднини. Трикуспідальний клапан - у основи мечоподібного відростка. Т. Боткіна - місце прикріплення 2-3 ребер до краю груднини ліворуч.

Слайд 17

Аускультація після фізичного навантаження (Аускультация после физической нагрузки) Якщо стан хворого дозволяє, він виконує 10 присідань (краще вислуховується пресистолічний шум при МС за рахунок прискорення серцевих скорочень та кровотоку). Если состояние больного позволяет, он выполняет 10 приседаний (лучше выслушивается пресистолический шум при МС за счет ускорения сердечных сокращений и кровотока).

Слайд 18

Аускультация здоровых На всех точках выслушиваются два тона! На верхушке и на трикуспидальном клапане - лучше выслушивается I тон, длинный (до 0,11сек.); На аорте, легочном стволе - 2-й. Между 1 и 2-м тоном - систолическая пауза. Между 2 и 1-м тоном - диастолическая (0,43 сек.).

Слайд 19

Аускультація здорових На всіх точках вислуховують два тони! На верхівкі та трикуспідальному клапані краще вислуховується I тон, більш тривалий (0,11 сек.); На аорті та легеневому стволі- 2-й тон. Між 1 та 2-м тоном - систолічна пауза. Між 2 та 1-м тоном - діастолічна (0,43 сек.).

Слайд 20

Відміність I та II тонів (Отличие I и II тонов) Після I тону пауза коротка, він співпадає з верхівковим повштохом або пульсацією соної артерії. После I тона следует короткая пауза, он совпадает с верхушечным толчком или пульсацией сонной артерии.

Слайд 21

Підсилення обох тонів Внесерцеві чинники: 1.Тонка грудна клітина. 2. Високе стояння діафрагми, сморщування переднього краю легенів. 3. Резонансне підсилення, коли поруч розташовується великий, заповнений повітрям простір (пневмоторакс, скопичення газу в шлунку і кишечнику). 4. Виразна інфільтрація легень у суміжних з серцем ділянках.

Слайд 22

Усиление обоих тонов Внесердечные причины: 1. Тонкая грудная клетка. 2. Высокое стояние диафрагмы, сморщивание переднего края легких. 3. Резонансное усиление, когда рядом находится крупное, наполненное воздухом, пространство (пневмоторакс, пневмоперикард, скопление газа в желудке и кишечнике). 4. Выраженная инфильтрация легких в смежных с сердцем участках.

Слайд 23

Усиление обоих тонов Сердечные факторы: 1. Усиленная сердечная деятельность при физическом и эмоциональном напряжении. 2. Усиленная сердечная деятельность при температуре, анемии, тиреотоксикозе.

Слайд 24

Підсилення обох тонів Серцеві чинники: 1. Підсилена серцева діяльність при фізичному та емоційному напруженні. 2. Підсилена серцева діяльність при температурі, анемії, тіреотоксикозі.

Слайд 25

Послаблення обох тонів 1. Ожирення. 2. Набряк грудної клітини. 3. Емфізема легень. 4. Наявність рідини в перикарді. 5. Наявність рідини в плевральній порожнині зліва. 6. При гострій та хрон. СН. 7. При гострій та хрон. судинній недостатності.

Слайд 26

Ослабление обоих тонов 1. Ожирение. 2. Отечность грудной клетки. 3. Эмфизема легких. 4. Наличие жидкости в перикарде. 5. Наличие жидкости в плевральной полости слева. 6. При острой и хрон. СН. 7. При острой и хрон. сосудистой недостаточности.

Слайд 27

Інтенсивність I тону 1. Анатомічною структурою атріовентрікулярних клапанів. 2. Положенням атріовентрікулярних клапанів перед систолою шлуночків. 3. Швидкістю скорочення шлуночків або швидкістю, з якою відбувається замикання клапанів. 4. Співвідношенням часу скорочення передсердь до часу скорочення шлуночків.

Слайд 28

Интенсивность I тона 1. Анатомической структурой атриовентрикулярных клапанов. 2. Положением створок атриовентрикулярных клапанов перед систолой желудочков. 3. Скоростью сокращения желудочков или скоростью, с которой происходит замыкание атриовентрикулярных клапанов. 4. Отношением времени сокращения предсердий ко времени сокращения желудочков.

Слайд 29

Усиление I тона 1. Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия (усиление+укорочение = «хлопающий»). 2. Ускорение атриовентрикулярной проводимости. 3. Уменьшение кровенаполнения ЛЖ (Ех, МА, «пушечный тон Стражеско», кровотечения).

Слайд 30

Усиление I тона 1. Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия (усиление+укорочение = «хлопающий»). 2. Ускорение атриовентрикулярной проводимости. 3. Уменьшение кровенаполнения ЛЖ (Ех, МА, «пушечный тон Стражеско», кровотечения).

Слайд 31

Підсилення I тону 1. Стеноз лівого атріовентрикулярного отвору (підсилення+скорочення= «ляскаючий»). 2. Скорочення атріовентрикулярної провідності. 3. Зменшення кровонаповнення (Ех, МА, «гарматний тон Стражеска», кровотеча).

Слайд 32

Послаблення I тону 1. Недостатність мітрального або трикуспідального клапану (немає періоду замкнутих клапанів, послаблення м’язової компоненти) 2. Недостатність клапанів аорти (під час мітрализації вади). 3. При подовженні атріовентрикулярної провідності. 4. При зменшенні скоротливої здібності міокарда (міокардит, кардіосклероз, ІМ). 5. Тромбоз лівого передсердя. 6. Висока гіпертензія в малому колі кровообігу.

Слайд 33

Ослабление I тона 1. Недостаточность трикуспидального или митрального клапанов (нет периода замкнутых клапанов, ослабление мышечной компоненты). 2. Недостаточность клапанов аорты- при митрализации порока. 3. При удлинении атриовентрикулярной проводимости. 4. При снижении сократительной способности миокарда (миокардит, кардиосклероз, ИМ). 5. Тромбоз левого предсердия. 6. Высокая гипертензия в малом круге кровообращения.

Слайд 34

Інтенсивність II тону (Интенсивность II тона) 1. Тиском в малому та великому колах кровообігу. (Давлением в малом и большом кругах кровообращения). 2. Станом полулуних клапанів. (Состоянием полулунных клапанов). 3. Станом сполучнотканих кілець великих судин серця. (Состоянием соединительнотканных колец крупных сосудов сердца).

Слайд 35

Підсилення II тону над аортою Усиление II тона над аортой 1. Артеріальна симптоматичні гіпертензії (Артериальная или симптоматическая гипертензия). 2. Атеросклероз аорти (Атеросклероз аорты). 3. Сифілітичний аортит (сифилитический аортит) (металевий- металлический оттенок). 4. Тимчасове підсилення під час фізичного і емоційного напруження (підйом АТ). Временное усиление при физическом и эмоциональном напряжении (подъем АД).

Слайд 36

Послаблення II тону над аортою (Ослабление II тона над аортою) 1. Недостатність клапанів аорти (Недостаточность клапанов аорты). 2.Тяжкий аортальний стеноз (Тяжелый аортальный стеноз). 3. Слабкість м’язів ЛШ (Слабость мышц ЛЖ). 4. Слабкість м’язів правого шлуночка (Слабость мышц правого желудочка). 5. Стеноз легеневої аорти (Стеноз легочной аорты).

Слайд 37

Підсилення II тону над ЛА (Усиление II тона над ЛА) 1. Підвищення АТ в ЛА (МС, первина легенева гіпертензія, відкрита артеріальна протока). Повышение АД а ЛА (МС, первичная легочная гипертензия, незаращение артериального протока). 2. Склероз ЛА. Склероз ЛА. 3. Захворювання легень (емфізема, туберкульоз, пневмосклероз, шварти, бронхоектази). Заболевания легких (эмфизема, туберкулез, пневмосклероз, шварты, бронхоэктазы). 4. Деформація грудної клітини (кіфосколіоз) Деформация грудной клетки (кифосколиоз).

Слайд 38

Послаблення II тону над ЛА (Ослабление II тона над ЛА) 1. Слабкість м’язів правого шлуночка. (Слабость мышц правого желудочка). 2. Стеноз ЛА (Стеноз ЛА). 3. Недостатність клапанів ЛА. (Недостаточность клапанов ЛА - очень редко).

Слайд 39

Раздвоєння тонів (Раздвоение тонов) Якщо при аускультації серця замість одного з тонів вислуховуються два коротких тони, що один походить з іншого через короткий інтервал - це прийнято називати роздвоєнням тона. Если при аускультации сердца вместо одного из тонов выслушиваются два коротких тона, следующих друг за другом через короткий промежуток времени, это явление принято называть раздвоением тона.

Слайд 40

Расщепление тонов Розщеплення тонів Якщо відстань між двома тонами дуже мала і повного враження про їхнє роздвоєння немає, то кажуть про розщеплення тонів. Если расстояние между двумя тонами очень маленькое и полного впечатления о раздвоении их нет, то тогда говорят о расщеплении тонов.

Слайд 41

Розщеплення тонів (Расщепление тонов) У здорових - при лабільній нервовій системі. Важливим признаком фізіологічного розщеплення є його постійний характер, виразний зв’язок з фазами дихання (краще виявляється наприкінці видоху). У здоровых - при лабильной нервной системе. Важным признаком физиологического расщепления является его постоянный характер, выраженная связь с фазами дыхания (лучше выявляется в конце выдоха).

Слайд 42

Раздвоение I тона Выслушивается в положении стоя между верхушкой сердца и мечевидным отростком, нередко исчезает в горизонтальном положении, лучше выявляется в конце фазы выдоха. Наблюдается при гипертрофии ЛЖ, блокаде ножек пучка Гиса, желудочковой Ех.

Слайд 43

Роздвоєння I тона Вислуховується між верхівкою серця і мечоподібним відростком. Краще в положенні стоячи, наприкінці фази видоху, зникає в горизонтальному положенні. Спостерігається при гіпертрофії ЛШ, блокаді ніжок пучку Гіса, щлуночковій Ех.

Слайд 44

Фізіологічне розщеплення II тона (Физиологическое расщепление II тона) Краще вислуховується в горизонтальному положенні на спині під час глибокого вдиху. Затримка дихання під час видоху визиває зникнення розщеплення (зміни наповнення ЛА). Лучше выслушивается в горизонтальном положении во время глубокого вдоха. Задержка дыхания во время выдоха вызывает расщепление (изменения наполнения ЛА).

Слайд 45

Патологічне розщеплення II тона 1. При МС у основи груднини (сполучене з акцентом 11 тона на ЛА). 2. При МН з великою регургітацією. 3. При дефекті міжпередсердної перетинки. 4. При стенозі ЛА. 5. При блокаді правої ніжки пучка Гіса.

Слайд 46

Патологическое раздвоение II тона 1. При МС у основания грудины (сочетается с акцентом 11 тона над ЛА). 2. При МН с большой регургитацией. 3. При дефекте межпредсердной перегородки (фазы дыхания не влияют на раздвоение). 4. При стенозе ЛА. Реже - при стенозе устья аорты. 5.При частичной или полной блокаде правой ножки пучка Гиса.

Слайд 47

Ритм галопа 1. Протодиастолический (момент расслабления желудочков и начало открытия атриовентрикулярных клапанов). 2. Мезодиастолический (момент медленного наполнения желудочков кровью). 3. Пресистолический (момент сокращения предсердий, быстрое наполнение желудочков кровью).

Слайд 48

Спасибо за внимание

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Медицина