X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Застосування регiональних тарифiв при таксуваннi рецептiв та рецептів-вимог ЛПЗ

Завантажити презентацію

Застосування регiональних тарифiв при таксуваннi рецептiв та рецептів-вимог ЛПЗ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

«Застосування регiональних тарифiв при таксуваннi рецептiв та рецептів-вимог ЛПЗ»

Слайд 2

1. Деякі історичні аспекти застосування taxa laborum При виготовленнi лiкiв за екстемпоральними рецептами i вимогами ЛПЗ в аптеках рiзної форми власностi стягується тариф taxa laborum , який включає суму на покриття витрат. Працюючi з 1951 р по 1992 р в аптецi фармацевти не брали платнi послуги за виготовлення лiкарських форм. В 1953 р taxa laborum - платня за виготовлення - була вiдмiненена. Враховувалась тiльки вартiсть медикаментiв i посуду. Це привело до того, що аптечна мережа України тратила бiля 20% грошей щороку. Якощо товарообiг аптечної мережi складав понад 1 млрд крб, то на виробничi витрати приходилось бiля 200 млн. Крб .

Слайд 3

Аптеки, здiйснюючи велику виробничу дiяльнiсть, в сферi якої було зайнято бiля 40% аптечних працiвникiв, великi витрати йшли на отримання води очищеної. З 1.01.91 р пройшло суттєве збiльшення оптових цiн, а роздрiбнi залишились без змiн. В результатi цього, аптечна мережа України стала в кiнцевому пiдсумку неренатабельною i була переведена на бюджетнi асигнування. Для виготовлення лiкiв аптека тримала великi асистенськi кiмнати, працiвникiв. Економiка аптеки - зеркало економiки абсурду.

Слайд 4

З 1.1.92. на територiї України була введена знову такса ляборум . Аптекам було дано право застосовувати регiональнi тарифи за виготовлення лiкiв. Пiд регiональними - кожна область - на пiдставi вирахованих прямих витрат - витрати обертання на виготовлення лiкарських форм. Деякi iсторичнi данi. З 1872 р по 1917 р було створено 16 аптекарських такс. Перша друкована такса була видана в 1739 р. Окремою позицiєю цiєї такси була видiлена цiна за працю, включаючи 30 позицiй з вартiстю вiд 1 коп за дозування порошкiв i до 40 коп за виготовлення настойки. Змiнювався прейскурант i пiсля 1917 р.

Слайд 5

Наприклад, в 1935 р лiк форми були роздiленi на 2 групи. В першу групу входили - мiкстури, краплi, порошки, мазi, за виготовлення яких брали 40 коп., а в другу входили - пiлюлi, свiчки, шарики - 60 коп. З рецепта.З однiєю з причин вiдмiни такси ляборум - помилки при таксуваннi. А також те, що компенсацiя здiйснювалась за рахунок валових прибуткiв вiд ревлiзацiї готових лiкарських засобiв. В березнi 1991 р. наказ 86 дозволив введення тарифiв -Молдова, Днiпропетровськ, з 1992 р - на територiї України. В основу методики закладений розрахунковий метод видiлення витрат виробництва привиготовленнi екстемпоральних лiкiв i проведення фасувальних робiт вiд загальної суми витрат обертання з кожної статтi.

Слайд 6

2. Методика розрахунку taxa laborum Методика розрахункiв тарифiв складається з наступних етапiв: 1. Видiлення витрат виробництва при виготовленнi екстемпоральних лiкiв i фасувальних робiт з загальних витрат аптеки. 2. Визначення об’єму виробничої дiяльностi аптек за кiлькостю виготовлених лiкформ на певний перiод часу, за який проводиться аналiз -тобто кiлькiсть виготовлених лiкiв.

Слайд 7

3. Розрахунок фактичної вартостi виготовлення лiкарських форм i фасовок 4. Визначення регiональних тарифiв, як середньостатистичних оцiнок, за окремим лiкарським формам i фасуванням окремо та серiйного виробництва

Слайд 8

Наведу декiлька прикладiв згiдно вказаних 4 стадiй: Вираховується витрати на виробництиво - Статтi Транспортнi витрати по завезенню товару - за квартал завезено 30 тис. , товарообiг по екстемопоральнiй рецептурi складає 1 тис. До неї потiм прирiвнюють. Заробiтна плата - береться асистентiв, фасувальникiв, провiзора аналiтика , а iнших - в процентному вiдношеннi.

Слайд 9

Плата за оренду примiщень - загальна площа - площа пiд виготовлення лiкiв - оренда примiщення електроенергiю освiтлення загальне водопостачання каналiзацiя прибирання територiї перевiрка обладнання охоронна сигналiзацiя

Слайд 10

Амортизацiя основних засобiв Спецодежа, малоцiнний, швидкозношуючий Розходи на зберiганнi i упаковку товарiв допомiжнi речовини i матерали - дезiнфекцiя Користування банкiвським кредитом Втрати товарiв при перевезеннi, зберiганнi i реалiзацiю Витрати на тару

Слайд 11

Iншi витрати мило, аптечки, - на господарськi потреби на охорону працi вiдрахування на соцiальне страхування на лабораторнi аналiзи на канцелярськi роботи перепiдготовку кадрiв Аналогiчно фасовка i ЛПУ

Слайд 12

Об’єм роботи по виготовленню i фасуванню лiкарських форм i виборiв медичного призначення на пiдставi суцiльної виборки ЛА,МРА - вимоги ЛПУ за 1 квартал аптеки - виборка рецептiв з «Рецептурного журналу» Об’єм виробничої дiяльностi подається аптеками в розрiзi номенклатури лiкарських форм i фасувальних робiт: 1.розчини для iн’єкцiй 2.очнi краплi,мазi, лiкарськi форми для новонароджених 3.масла стерильнi 4.розсини i краплi для зовнiшгього i внутрiшнього застосування

Слайд 13

5. настої i вiдвари 6. емульсiї, суспеннзiї, лiнiменти 7. порошки дозованi , недозованi, недозованi збори 8. мазi, пасти 9. супозиторiї 10. гомеопатичнi лiки 11. фасування рiдких, мазей. Таблеток драже 12. фасування медичних виробiв - вати, марлi, клiйонки

Слайд 14

Так як немає прямих методiв визначення собiвартостi екстемпоральних лiкiв для обгрунтування плати за їх виготовлення i фасування рекомендовано застосувати коефiцiєнти витратоємкостi за лiкарськими формами i основним технологiчних операцiях - окремо для лiкiв з частоповторяючих прописiв,екстемпоральних.

Слайд 15

Визначення коефiцiєнту витратоємкостi, як комплексного показника, що враховує трудоємкiсть (технологiчну, часову i фiзичну) та матерiалоємкiсть проводена за нормативами часу - скiльки на кожну форму 4 хв.. що тратиться на роботу, яка ведеться в аптецi з врахуванням експертних оцiнок спецiалiстiв, Передбачена можливiсть коректировки коефiцiентiв витратоємкостi аптечної технологiї виготовлення лiкiв.

Слайд 16

На пiдставi експетної оцiнки трудоємкостi виготовлення лiкарських форм встановленi таку коефiцiенти 1. розчини для iн’єкцiй - 62 2. очнi краплi, мазi, лiкарськi форми для немовлят - 29 3. масла стерильнi - 29 4. розсини i краплi для зовнiшгього i внутрiшнього застосування - 29 5. настої i вiдвари - 11

Слайд 17

6. мульсiї, суспеннзiї, лiнiменти - 23 7. порошки дозованi , недозованi, недозованi збори - 12 8. мазi, пасти - 23 9. супозиторiї - 23 10. фасування рiдких, мазей. Таблеток драже - 4 11. фасування медичних виробiв - вати, марлi, клiйонки 12. добавка кожного наступного iнгредiєнту в лiк форму - 4 13. вiдповiдальнiсть за роботу з наркотичними речовинами і ядами - 7

Слайд 18

№№ назва лiкарської форми од.обл.к кількість 1 Розчини для iн’єкцiй фл 1800 2 Очнi краплi.,мазi,Лiки для ново-народжених Масла стерильнi фл 1060 3 розчини для внутрiшнього i зовнiшнього застосування фл 1560

Слайд 19

4 Настої i вiдвари Фл. 130 5 Порошки i збори № 10 відп 1090 6 Порошки i збори недозованi відп 100 7 Мазi, пасти бан 530 8 Емульсiї, суспензiї, лiнiменти Фл. 440

Слайд 20

№ Назва лікформи кільк К сума тарифи 1 Розчини для iн’єкцiй 1800 62 111600 1,93 2 Очнi крап-лi.,мазi,Лiки для ново-народжених Масла стерильнi 1060 29 3070 0,90 3 розчини для внутрiшнього i зовнiшнього застосування 1560 11 17160 0,34

Слайд 21

4 Настої i вiдвари 130 11 1430 0,34 5 Порошки i збори № 10 1900 12 22800 0,37 6 Порошки i збори недозованi 100 9 900 0,28 7 Мазi, пасти 530 23 12190 0.71 8 Супозиторiї № 10 560 23 1380 0.71

Слайд 22

Слайд 23

9 Емульсiї, суспензiї, лiнiменти 440 23 10120 0.71 10 Добавлення кожного комп 4 0.12 11 вiдпов. за роботу з нарк 7 0.21 208302

Слайд 24

Пiдведемо пiдсумки вирахування тарифiв: складається таблиця витрат обертання за квартал - 5тис. грн. Планується рiвень рентабiльностi 5000 - 100 х - 30 тобто 6500 складається таблиця об’єму виготвлених лiкарських форм

Слайд 25

Загальні правила таксування рецептів на індивідуально виготовлені ліки Таксування рецепта – це визначення вартості індивідуальної лікарської форми з врахуванням роздрібних цін на лікарські засоби, що входять до їх складу, а також упаковки і тарифу за виготовлення (дивіться методрекомендації). Дотримуються таких правил: таксування здійснюється на лівій стороні рецептурного бланку перед визначенням вартості кожного прописаного в рецепті інгредієнту розраховують його кількість

Слайд 26

при встановленні ціни індивідуальної лікарської форми враховують вартість прописаних лікарських засобів, вартість розчинника, упаковки – склянки, коробки, а також тарифи за виготовлення вартість кожного інгредієнта проставляється зліва напроти його найменування, ціна упаковки записується окремим рядком, потім тарифи за виготовлення

Слайд 27

при встановленні вартості інгредієнтів підраховують як цілі, так і десяті частки копійок, округлення допускається тільки в підсумковій ціні на рецепті для пільгового відпуску, крім загальної вартості лікарської форми, вказують суму, яку має оплатити хворий вода очищена чи для ін’єкцій вважається окремим компонентом допоміжні матеріали і речовини не оцінюються

Слайд 28

0.065 0,72 0,025 1,28 0,95 0,50 0,21 0,10 3.85 Кодеїну фосфату 0,1 Калiя бромиду 4, 0 Настойки валерiани 10 мл Води очищеної 200 мл Змiшай,Дай.Познач

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка