X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Управління грошовими потоками підприємства

Завантажити презентацію

Управління грошовими потоками підприємства

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

1. Економічна сутність і класифікація грошових потоків 2. Завдання управління грошовими потоками 3. Політика управління грошовими потоками підприємства 4. Напрями та методи оптимізації грошовихп отоків підприємства 5. Планування грошових потоків  

Слайд 3

Коваленко Л.О.,Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент:Навч.пос.-3-тє вид.,випр. і доп.-К.:Знання,2008.-483с Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. / За ред. Момот Т. В. – К.: Центр учбової літератури, 2011. - 712 c. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М.Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2005. – 535с.

Слайд 4

Грошовий потік підприємства – сукупність розподілених у часі надходжень і виплат коштів, генерованих його господарською діяльністю.

Слайд 5

Такі вчені як Бригхем Є. та Лепенскі Л. визначають грошовий потік як чисті грошові кошти, що надходять в фірму або витрачаються нею протягом операційного циклу. Терещенко О.О. розглядає грошові потоки як внутрішнє джерело фінансової стабілізації через збільшення вхідних та зменшення вихідних грошових потоків, що спрямовуються на зростання платоспроможності підприємства.

Слайд 6

Грошові потоки обслуговують здійснення господарської діяльності підприємства практично у всіх її аспектах Ефективне управління грошовими потоками забезпечує фінансова рівновага підприємства в процесі його стратегічного розвитку Раціональне формування грошових потоків сприяє підвищенню ритмічності здійснення операційного процесу підприємства.

Слайд 7

Ефективне керування грошовими потоками дозволяє скоротити потреби підприємства в позиковому капіталі Управління грошовими потоками є важливим фінансовим важелем забезпечення прискорення обороту капіталу підприємства Ефективне управління грошовими потоками забезпечує зниження ризику неплатоспроможності підприємства. Активні форми управління грошовими потоками дозволяють підприємству отримувати додатковий прибуток, генерований безпосередньо його грошовими активами.

Слайд 8

За масштабами обслуговування господарського процесу: грошовий потік по підприємству в цілому.   грошовий потік по окремих структурних підрозділах (центрах відповідальності) підприємства грошовий потік по окремих господарських операціях. 

Слайд 9

За видами господарської діяльності грошовий потік по операційній діяльності грошовий потік по інвестиційній діяльності.  грошовий потік по фінансовій діяльності.  За спрямованістю руху коштів негативний (вихідний) грошовий потік позитивний (вхідний) грошовий потік

Слайд 10

За методом обчислення обсягу чистий грошовий потік. валовий грошовий потік За рівнем достатності обсягу дефіцитний грошовий потік надлишковий грошовий потік За методом оцінки в часі майбутній грошовий потік теперішній грошовий потік За безперервністю формування в розглянутому періоді регулярний грошовий потік дискретний грошовий потік

Слайд 11

Ліквідний грошовий потік є показником дефіцитного або надлишкового сальдо грошових коштів підприємства, якщо воно повністю покриє всі боргові зобов’язання. Ліквідний грошовий характеризує зміни в чистій кредитній позиції підприємства протягом певного періоду. Чиста кредитна позиція – різниця між сумою кредитів, отриманих підприємством і величиною грошових коштів.

Слайд 12

ЛГП – ліквідний грошовий потік; ДКк – довгострокові кредити на кінець періоду; ККк - короткострокові кредити на кінець періоду; ГКк – грошові кошти на кінець періоду; ДКп - довгострокові кредити на початок періоду; ККп - короткострокові кредити на початок періоду; ГКп - грошові кошти на початок періоду.

Слайд 13

Управління грошовими потоками – це система принципів і методів розробки та реалізації управлінських рішень, пов'язаних із формуванням, розподілом і використанням коштів та організацією їх обігу, спрямованих на забезпечення фінансової рівноваги підприємства та його сталого зростання.

Слайд 14

Головна мета управління грошовими потоками — забезпечення постійної фінансової рівноваги підприємства.

Слайд 15

Формування достатнього обсягу грошових ресурсів підприємства згідно з потребами його подальшої господарської діяльності. Оптимізація розподілу сформованого обсягу грошових ресурсів підприємства за видами господарської діяльності та напрямками використання

Слайд 16

Забезпечення високого рівня фінансової стійкості підприємства у процесі його розвитку. Підтримання постійної платоспроможності підприємства Максимізація чистого грошового потоку, яка забезпечувала б задані темпи економічного розвитку підприємства на умовах самофінансування Забезпечення мінімізації втрат вартості грошових коштів у процесі їх господарського використання на підприємстві

Слайд 17

Принципи управління грошовими потоками: Принцип інформативної вірогідності Принцип забезпечення збалансованості Принцип забезпечення ефективності Принцип забезпечення ліквідності

Слайд 18

Забезпечення повного і достовірного обліку грошових потоків підприємства і формування необхідної звітності Аналіз грошових потоків підприємства в попередньому періоді Оптимізація грошових потоків підприємства Планування грошових потоків підприємства в розрізі різних їхніх видів Забезпечення ефективного контролю грошових потоків підприємства

Слайд 19

КЛгп - коефіцієнт ліквідності грошового потоку підприємства в розглянутому періоді; ПГП - сума валового позитивного грошового потоку (надходження коштів); НГП - сума валового негативного грошового потоку (витрати коштів).

Слайд 20

КЕгп - коефіцієнт ефективності грошового потоку підприємства в розглянутому періоді; ЧГП - сума чистого грошового потоку підприємства в розглянутому періоді; НГП - сума валового негативного грошового потоку підприємства в розглянутому періоді.

Слайд 21

КРчгп - коефіцієнт реінвестування чистого грошового потоку в розглянутому періоді; ЧГПр - сума чистого грошового потоку підприємства, спрямована на інвестування його розвитку в розглянутому періоді; ЧГП - загальна сума чистого грошового потоку підприємства в розглянутому періоді.

Слайд 22

ОПТИМІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ – це процес вибору найкращих форм їхньої організації на підприємстві з урахуванням умов і особливостей здійснення його господарської діяльності

Слайд 23

1) забезпечення збалансованості грошових потоків й обсягів виробництва; 2) забезпечення синхронізації грошових потоків у часі; 3) забезпечення росту чистих грошових потоків у часі.

Слайд 24

позитивний грошовий потік; негативний грошовий потік; залишок грошових активів; чистий грошовий потік.

Слайд 25

Методи оптимізації дефіцитного грошового потоку залежать від характеру цієї дефіцитності - короткострокової чи довгострокової. Збалансованість дефіцитного грошового потоку в короткостроковому періоді досягається шляхом використання „Системи прискорення - уповільнення платіжного обороту".

Слайд 26

Суть цієї системи полягає в розробці на підприємстві організаційних заходів щодо прискорення залучення коштів і уповільненню їхніх виплат.

Слайд 27

збільшення розміру цінових знижок за готівку по реалізованій покупцям продукції; забезпечення часткової чи повної передоплати за вироблену продукцію, що користається високим попитом на ринку; скорочення термінів надання товарного (комерційного) кредиту покупцям; прискорення інкасації простроченої дебіторської заборгованості; • використання сучасних форм рефінансування дебіторської заборгованості; • прискорення інкасації платіжних документів покупців продукції.

Слайд 28

збільшення за узгодженням з постачальниками термінів надання підприємству товарного (комерційного) кредиту; заміни придбання довгострокових активів, що вимагають відновлення, на їхню оренду (лізинг); реструктуризації портфеля отриманих фінансових кредитів шляхом переведення короткострокових їхніх видів у довгострокові.

Слайд 29

залучення стратегічних інвесторів з метою збільшення обсягу власного капіталу; додаткової емісії акцій; залучення довгострокових фінансових кредитів; продажу частини (або всього обсягу) фінансових інструментів інвестування; продажу (або здачі в оренду) невикористовуваних видів основних засобів.

Слайд 30

скорочення обсягу і складу реальних інвестиційних програм; відмови від фінансового інвестування; зниження суми постійнних витрат підприємства

Слайд 31

збільшення обсягу розширеного відтворення операційних позаоборотних активів; прискорення періоду розробки реальних інвестиційних проектів і початку їхньої реалізації; здійснення регіональної диверсифікованості операційної діяльності підприємства; активне формування портфеля фінансових інвестицій; дострокове погашення довгострокових фінансових кредитів.

Слайд 32

ДВА ОСНОВНІ МЕТОДИ: вирівнювання грошових потоків синхронізація грошових потоків

Слайд 33

ККДП - коефіцієнт кореляції позитивного і негативного грошових потоків у часі; Рпо - прогнозовані імовірності відхилення грошових потоків від їхнього середнього значення в плановому періоді; ПГПі - варіанти сум позитивного грошового потоку в окремих інтервалах планового періоду; ПГП - середня сума позитивного грошового потоку в одному інтервалі планового періоду; НГПі - варіанти сум негативного грошового потоку в окремих інтервалах планового періоду; НГП- середня сума негативного грошового потоку в одному інтервалі планового періоду; σпгп, σнгп - середньоквадратичне (стандартне) відхилення сум грошових потоків (відповідно - позитивного і негативного).

Слайд 34

зниження суми постійних витрат; зниження рівня змінних витрат; здійснення ефективної податкової політики, що забезпечує зниження рівня сумарних податкових виплат; здійснення ефективної цінової політики, що забезпечує підвищення рівня прибутковості операційної діяльності

Слайд 35

використання методу прискореної амортизації основних засобів; скорочення періоду амортизації використовуваних підприємством нематеріальних активів; продажу невикористовуваних видів основних засобів і нематеріальних активів; посилення претензійної роботи з метою повного і своєчасного стягнення штрафних санкцій

Слайд 36

Планування грошових потоків – це процес розробки системи планів і планових показників по формуванню різних видів цих потоків в операційній, інвестиційній і фінансовій діяльності підприємства в майбутньому періоді. Метою планування грошових потоків на підприємстві є раціонально пов’язати або синхронізувати наявні грошові потоки для забезпечення фінансової рівноваги підприємства.

Слайд 37

забезпечення операційної, інвестиційної та фінансової діяльності необхідними грошовими ресурсами; раціональне використання грошових коштів; вирівнювання платежів з метою уникнення надмірних коливань грошового потоку; здійснення контролю за утворенням і використанням платіжних засобів.

Слайд 38

ОБ’ЄКТАМИ ПЛАНУВАННЯ є доходи підприємства, взаємовідносини з державним бюджетом та позабюджетними фондами, обсяг капіталовкладень та інші форми інвестування фінансових ресурсів; обсяги кредитів банків; потреба підприємства у власних обігових коштах та джерелах ї покриття, ін.

Слайд 39

це баланс грошових надходжень та грошових видатків підприємства по окремих часових інтервалах, який балансується залишком грошових коштів на поточному рахунку підприємства

Слайд 40

• звести прогнозні варіанти плану надходжень і витрат коштів („оптимістичний", „реалістичний", „песимістичний") до одного реального завдання щодо формування грошових потоків підприємства в рамках одного місяця; • у максимально можливій мірі синхронізувати позитивний і негативний грошові потоки, підвищивши тим самим ефективність грошового обігу підприємства;

Слайд 41

• забезпечити пріоритетність платежів підприємства за критерієм їхнього впливу на кінцеві результати його фінансової діяльності; • у максимальній мірі забезпечити необхідну абсолютну ліквідність грошового потоку підприємства, тобто його платоспроможність у рамках короткострокового періоду; • включити управління грошовими потоками в систему оперативного контролінгу (а відповідно і поточного моніторингу) фінансової діяльності підприємства

Слайд 42

ОСНОВНОЮ МЕТОЮ розробки платіжного календаря (у всіх його варіантах) є встановлення конкретних термінів надходження коштів і платежів підприємства і їхнє доведення до конкретних виконавців у формі планових завдань. З урахуванням цієї мети платіжний календар визначають іноді як „план платежів точної дати".

Слайд 43

У системі оперативного управління грошовими потоками по операційній діяльності підприємства Податковий платіжний календар Календар інкасації дебіторської заборгованості Календар обслуговування фінансових кредитів Календар виплат заробітної плати Календар (бюджет) формування виробничих запасів Календар (бюджет) управлінських витрат Календар (бюджет) реалізації продукції

Слайд 44

У системі оперативного управління грошовими потоками по інвестиційній діяльності підприємства  Календар (бюджет) формування портфеля довгострокових фінансових інвестицій Календар (капітальний бюджет) реалізації програми реальних інвестицій  Календар (капітальний бюджет) реалізації окремих інвестиційних проектів

Слайд 45

У системі оперативного управління грошовими потоками по фінансовій діяльності підприємства  Календар (бюджет) емісії акцій Календар (бюджет) емісії облігацій Календар амортизації основного боргу по фінансових кредитах

Слайд 46

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка