X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Бази даних. Системи управління базами даних

Завантажити презентацію

Бази даних. Системи управління базами даних

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема: Бази даних. Системи управління базами даних Навчання основ інформаційних технологій Методика вивчення теми «Бази даних та системи управління базами даних» 3. Аналіз навчальної програми «Рівень стандарту» 4. Структура календарно-тематичного плану та його створення. Аналіз практичної роботи теми

Слайд 2

Література: Морзе Н.В. Методика навчання учнів добору даних за допомогою запитів в середовищі СУБД / Н.В. Морзе, І.Ю. Шуляк // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: 36. наук, праць/ Ред.кол. - К.: НПУ ім.М.П.Драгоманова. - Випуск 6. - 2003, - С176 - 193. Н.В. Морзе. Методика навчання інформатики. / МорзеН.В. /Ч. 2. Методика навчання інформаційних технологій. - К.: Навчальна книга, 2003. -287 с. * *

Слайд 3

1. Навчання основ інформаційних технологій Цілі навчання основ інформаційних технологій в курсі інформатики можна сформулювати у вигляді вимог до знань і умінь учнів: Учні повинні знати: поняття інформаційних технологій; назви і призначення основних систем програмного забезпечення сучасних інформаційних технологій. Учні повинні вміти: зафіксувати предметну галузь і її об'єкти, вибрати програмний засіб і дібрати (або розробити) технологію для розв'язування даної задачі з конкретної предметної галузі; застосовувати пакети прикладних програм навчального призначення і користуватися текстовим і графічним редакторами, електронними таблицями та базами даних для розв'язування задач з конкретних предметних галузей.

Слайд 4

2. Методика вивчення теми «Бази даних та системи управління базами даних» Метою вивчення баз даних, як сукупності засобів для зберігання структурованої інформації, полягає в узагальнені та систематизації цих уявлень, формуванні відповідних теоретичних знань, з'ясуванні загальних принципів опрацювання структурованої інформації та оволодіння навичками опрацювання баз даних за допомогою конкретної системи управління базами даних.

Слайд 5

Можна виявити такі способи діяльності користувача при розв'язуванні типових інформаційних задач, інваріантні відносно різноманіття типів інформаційних систем і засобів подання даних, які полягають в послідовному застосуванні методів: аналізу інформаційних потреб користувачів і явищ предметної галузі, які моделюються в базі даних; синтезу процедур опрацювання даних в режимах пошуку, оновлення, захисту, перетворення даних; машинної реалізації одержаних процедур на комп'ютері; інтерпретації одержаних результатів.

Слайд 6

Аналізуючи різні аспекти діяльності користувача при роботі з базою даних, легко встановити, що всі вони пов'язані з розв'язуванням інформаційних задач трьох основних типів; одержування інформації на основі даних, які вже зберігаються в базі; створення нової бази даних і підтримка одержаної моделі предметної галузі в певному стані; оновлення раніше створеної бази даних (тобто додавання нових і вилучення застарілих даних). Саме такі задачі доцільно обирати за навчальні і використовувати в навчальному процесі.

Слайд 7

При демонстрації можливостей використання, наприклад. СУБД MS Accessдоцільно звернути увагу на такі питання: 1. Можливість виконання різними способами основних операцій: пошук в базі даних одного чи кількох записів, що задовольняють задану умову; поновлення в базі даних значень деяких полів; створення звіту за результатами проведених операцій; додавання до бази даних одного чи кількох записів; вилучення з бази даних одного чи кількох записів. 2. Можливість працювати з різними предметними галузями які найчастіше використовують переваги СУБД. Наприклад, розклад відправлення потягів та літаків, телефонна книга мешканців міста, адресна книга платників податків в районі, бібліотечний каталог видань, інформація про наявність товарів в магазині, інформація про співробітників підприємства, інформація про стан здоров'я хворих в лікарні тощо. 3. Можливість опрацювання в різних предметних галузях різних за типом даних: текстові, числові, графічні, звукові тощо.

Слайд 8

При ознайомленні учнів з кожним із об'єктів СУБД (таблиця, форма, звіт, запит, макрос, модуль) доцільно дотримуватися такої методики: 1. За допомогою невеликих конкретних завдань та запитань на прикладі вже створеної бази даних продемонструвати основні засоби для роботи з об'єктом, пояснити вказівки, які передбачені для роботи з ним. 2. Навчити учнів працювати з кожним із об'єктів в двох режимах: в режимі роботи з конкретним об'єктом (режим таблиць, режим форм, режим звітів тощо) та в режимі конструктора відповідних об'єктів; з'ясувати різницю двох режимів та призначення режиму конструктора; сформувати вміння учнів виконувати основні вказівки в кожному з режимів, вільно переходити від одного режиму до іншого; сформувати уявлення проте, що будь-який об'єкт за допомогою системи управління базою даних можна змінити тільки в режимі конструктора, а працювати(виконувати певну систему вказівок при опрацюванні даних) з об'єктом - у відповідному режимі об'єкта. 3. Продемонструвати різні способи створення кожного з об'єктів. Вказати різницю між такими способами та сформулювати правила використання кожного окремого способу створення кожного з об'єктів. 4. При ознайомленні з кожним із об'єктів використовувати індуктивний метод на частково-пошуковій основі та метод демонстраційних прикладів з підказками різного типу - від заповнених діалогових вікон до карток-підказок, точних та узагальнених алгоритмів виконання відповідних дій.

Слайд 9

3. Аналіз навчальної програми «Рівень стандарту» Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години на тиждень. На вивчення теми «Бази даних. Системи управління базами даних» за навчальною програмою «Рівень стандарту» відводитися лише 9 год. Ця тема вивчається учнями 11 класу. Дана тема містить 3 практичні роботи, а саме: Практична робота №7. Робота з об’єктами бази даних в середовищі СУБД. Практична робота №8. Створення бази даних в середовищі СУБД, створення форм і введення даних. Практична робота №9. Створення запитів і звітів за допомогою майстра та в режимі конструктора.

Слайд 10

Під час вивчення теми учень повинен: описати: поняття моделі даних; поняття бази даних поняття таблиці, поля, запису; поняття ключа; призначення форми, запиту, звіту; особливості реляційної, мережевої, ієрархічної та об’єктно-орієнтованої моделей даних; пояснити: призначення систем управління базами даних; зв’язки між таблицями за множинністю та повнотою; класифікувати: запити: вибіркові та призначені для додавання, видалення чи оновлення даних; назвати: типи даних в середовищі СУБД; наводити приклади: реляційних СУБД; вміти: створювати таблиці у середовищі СУБД; створювати форми для введення даних у таблиці; знаходити в базі дані за певними критеріями відбору, створюючи прості вибіркові запити в автоматизованому режимі; вводити дані у таблиці, дотримуючись обмежень, що накладаються структурою бази даних; застосовувати майстри для створення таблиць, форм, запитів і звітів; використовувати форми для введення даних і звіти для їх відображення; використовувати конструктор для змінення запитів і форм; сортувати дані в таблицях бази за одним чи кількома полями; застосовувати засоби пошуку даних; фільтрувати дані в таблицях.

Слайд 11

Контрольні запитання: Яка мета вивчення теми «Бази даних та системи управління базами даних» Сформулюйте основні знання та вміння, якими повинні оволодіти учні під час вивчення теми; Здійснити логічний та фактичний аналіз змісту теми (теоретичного, практичного матеріалу та змісту задач теми):Виділити всі основні поняття, означення та вміння з коротким їх описом або поясненням. Визначте форми контролю і оцінки процесу та результатів навчальної діяльності учнів під час вивчення певної теми (що буде контролюватися і як буде контролюватися).

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика