X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ТРЕНІНГУПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Завантажити презентацію

ТРЕНІНГУПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ТРЕНІНГ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ к.е.н., докторант НАДУ Василь Байцим

Слайд 2

Слайд 3

Контрольні запитання до 1-го блоку знань про проекти Що таке проектний менеджмент Дайте визначення проекту Від чого залежить успіх проекту ? Які існують класифікації проектів і з якою метою вони використовуються? Які початкові умови, обмеження та вимоги до проекту? Що являє собою структурно-функціональна модель проекту? Які складові входять в предметну область великомасштабних проектів? Основні функції в управлінні предметною областю проекту. Як розробити концепцію проекту ? Основні моменти з Управління проектним циклом (стандарти ЄС) Розкрийте місце проектів в державному регулюванні економіки регіону

Слайд 4

ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ - науковий напрямок, що вивчає методи, форми та засоби управління змінами. Виконання деякого фрагмента таких змін і оформлюється у вигляді проекту ПРОЕКТ – це обмежена в часі цілеспрямо-вана зміна окремої системи, здійснювана як комплекс взаємопов’язаних заходів за допо-могою сукупності задач, з установленими вимогами до якості результатів, можливими межами витрат ресурсів (часу, коштів, тощо)

Слайд 5

…здійснення проекту завжди несе в собі зміни матеріальної системи або предметної області, в якій реалізується проект …

Слайд 6

ВЛАСТИВОСТІ ПРОЕКТІВ ПРОЕКТИ Мінливість як основний зміст проекту Наявність обмеженої в часі мети проекту Тимчасова обмеженість тривалості проекту в часі Наявність бюджету, що відноситься до проекту Неповторність Обмеженість необхідних ресурсів Новизна Наявність правового й організаційного забезпечення Розмежування Комплекс-ність

Слайд 7

Слайд 8

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЕКТІВ Метою проектів є поліпшення економічних показників функціонування системи, тому оцінити їх значно важче; головні цілі заздалегідь накреслюються, але вимагають коректування в міру прогресу проекту Термін проекту визначається тим, що ресурси для проекту надаються в міру необхідності у рамках можливого Витрати визначаються заздалегідь, контролюються на економічність й уточнюються в міру прогресу проекту Економічні проекти

Слайд 9

СПЕЦИФІКА СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ Соціальні проекти Цілі тільки накреслюються та повинні коректуватися в міру досягнення проміжних результатів, кількісна та якісна їхня оцінка істотно ускладнена Витрати на проект, як правило, залежать від бюджетних асигнувань Терміни і тривалість проекту Залежать від ймовірностей чинників або тільки накреслюються і згодом мають бути уточнені Ресурси виділяються в міру потреби у рамках можливого

Слайд 10

Початкові умови, обмеження та вимоги до проекту Передісторія та існуючий стан системи, в якій буде реалізовуватися проект Дані для розробки і вибору концепції проекту Вимоги до результатів Проекту і способів їхнього досягнення Наявний стан оточення системи (передбачуваного проекту) Обмеження на цілі й результати проекту, що Визначають кількісні характеристики і допущені Межі обсягів, якості, витрат і прибутків, термінів, тривалості., споживаних ресурсів, ризику

Слайд 11

Структура базових функцій здійснення проекту Функції здійснення Управління проектом. Для виконання даної функції проекту призначається менеджер Ініціювання проекту Залучення інвестицій для здійснення проекту (функція інвесторів) Підготовка і здійснення проекту (функція відповідних виконавців) Виробництво продукції або надання послуг, які здійснюються внаслідок Реалізації проектів (функції виробників, продавців і споживачів) Встановлення головної зацікавленої особи (організації) проекту – того, хто стане майбутнім Власиком і користувачем результатів проекту. Це змовник, власник, або клієнт проекту

Слайд 12

Керівник будівництва Замов- ник Інвестор Керівник проекту Конт- рактор Субконт- рактор Проекту- вальник Споживачі продукції Ініціатор Команда проекту Поста- Чаль- ники Органи влади Власник земельної ділянки Керівник проекту Інженер проекту Адміністра- тивний керівник контрактів Керівник служби матеріально- технічного забезпечення Контролер проекту Бухгалтер проекту Гене- ральний Підряд- ник Координатор Робіт з експлуатації (або промислового виробництва) Адміністративний помічник УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ Ви- Роб- ник

Слайд 13

Інтереси основних учасників інвестиційного проекту Учасники проекту Інвестори Контрактор Субконтрактор Керівник проекту та Його команда Органи влади Сплживачі Замовник (власник, клієнт) Отримують повернення вкладених капіталів та передбачені відсотки Отримує реалізований проект і прибутки від його використання Отримують повернення вкладених капіталів та передбачені відсотки Отримують повернення вкладених капіталів та передбачені відсотки Отримують повернення вкладених капіталів та передбачені відсотки Отримують повернення вкладених капіталів та передбачені відсотки Отримують повернення вкладених капіталів та передбачені відсотки

Слайд 14

Вимоги до керівника проекту для успішного його здійснення Вимоги до керівника проекту Підтримка керівництва Внутрішні права Права витрачання Компетенція Проектний колектив Система управлінської інформації Зовнішні права Керівництво має явно демонструвати підтримку прийнятої концепції управління проектом шляхом активної допомоги і контролю Керівник проекту повинен розглядатися як авторитетний представник у спілкуванні з партнерами і мати необхідні повноваження Керівник проекту і йог колектив повинні бути компетентними. Це стосується також всіх функціональних служб, пов'язаних проектом Керівник проекту повинен відповідати за витрачання ресурсів, включаючи фонди, у встановлених межах Керівник проекту повинен н мати необхідну владу в середині організації для забезпечення виконання своїх вимог Треба створити ефективну систему інформації і контролю Керівник проекту повинен мати вирішальне слово в підборі проектного колективу, що забезпечить необхідний рівень і якість робіт

Слайд 15

Ознаки групування зовнішніх учасників проекту Зовнішні учасники проекту Особи, безпосередньо пов'язані з проектом (постачальники, споживачі продукції, керівники проектних процесів Особи, що впливають на проект через фізичну, інфраструктурну, комерційну, соціально- економічне або політичне та законодавче середовище Особи, що знаходяться на вищих ступенях ієрархії по відношенню до проекту ( державна вада на різних рівнях) Особи, групи, асоціації, чиї інтереси безпосередньо не пов'язані з проектом, але які очікують від нього певну вигоду

Слайд 16

ФАЗИ РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ Розробка проекту Фаза розробки концепції проекту Фаза розробки проекту Фаза реалізації проекту Фаза завершення проекту

Слайд 17

Схема розробки концепції проекту Розробка концепції Предметна область – Цілі, задачі, роботи й основні Результати Що треба зробити, щоб реалізувати проект? Масштаби, складність і допустимі терміни реалізації проекту Де та коли потрібно робити? Відносини власності, залученої в процес здійснення проекту Що скільки коштує та кому належить? Основні ідеї реалізації проекту Як зробити? Основні активні учасники проекту Хто буде робити? Основні пасивні учасники проекту Кого стосується проект? Можливий прибуток, збиток, ризик і т.д. Які мотивації учасників проекту?

Слайд 18

УПРАВЛІННЯ СЕРЕДОВИЩЕМ ПРОЕКТУ Здійснення проекту відбувається в оточенні деякого динамічного середовища, яке справляє на нього певний вплив. Тому у процесі управління проектом повинні бути проаналізовані та виділені ті чинники оточення проекту, які можуть помітно впливати на його реалізацію. У динамічному середовищі проекту виділяють зовнішнє і внутрішнє середовище проекту, що явля-ють собою складний комплекс взаємопов’язаних відносин, які постійно впливають на результатив-ність проекту, тому врахування цієї взаємозалежно-сті є обов’язковим для забезпечення успіху проекту.

Слайд 19

УПРАВЛІННЯ СЕРЕДОВИЩЕМ ПРОЕКТУ ФАКТОРИ ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ (НЕПРЯМОЇ) ДІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС СТАН ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ МІЖНАРОДНІ ЗАКОНИ, ПОДІЇ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ФАКТОРИ ПОЛІТИЧНІ ФАКТОРИ СТАН СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІК ІНШИХ КРАЇН ПРОЕКТ внутр. середовище, ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ 1 ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПРЯМОЇ ДІЇ, ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ 2 ПАРТНЕРИ ПОСТАЧАЛЬНИКИ РЕСУРСІВ СПОЖИВАЧІ КОНКУРЕНТИ КЕРІВНИК ПРОЕКТУ УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ ЗАМОВНИКИ, ВЛАСНИКИ ІНІЦІАТОРИ СУСПІЛЬСТВО, ГРОМАДЯНИ ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ МІЖНАРОДНІ ІНСТИТУТИ ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ ДІЇ, ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ 3 ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА МІЖНАРОДНІ ІНСТИТУТИ ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ, ЗАКОНОДАВСТВО ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ГРОМАДЯНИ ПОЛІТИЧНІ ФАКТОРИ СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА ПРОГНОЗУ СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПРОЕКТУ ТЕХНОЛОГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРЕДМЕТНА СФЕРА ІНСТРУМЕНТИ КОМАНДА ПРОЕКТУ АДМІНІСТРАТОРИ ПРОЕКТУ СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТ ТЯ РІШЕНЬ ПО УПРАВЛІННЮ ПРОЕКТОМ : ПЕРСОНАЛОМ, ЦІЛЯМИ, СТРАТЕГІЯМИ, ІНТЕРЕ-САМИ, МОТИВАМИ, РИЗИКАМИ, КОНФЛІКТАМИ, КРИЗАМИ

Слайд 20

Істотні чинники внутрішнього оточення проекту Внутрішнє оточення проекту Соціальні умови проекту Методи та Засоби комунікації Економічні Умови проекту Стиль Керівництва проектом Екологічний Вплив проекту На навколишнє середовище Специфічна Організація проекту Рівень комп'ютеризації та інформатизації проекту Організація Системи докумен- тації проекту Технічні умови проекту Учасники проекту Команда проекту

Слайд 21

Основні функції в управлінні предметною областю проекту Предметна сфера проекту Управління якістю Управління часом Управління вартістю Управління персоналом (трудовими ресурсами) Управління комунікаціями (управління інформаційними зв'язками в проекті Управління забезпеченням проекту Управління ризиком Управління контрактами

Слайд 22

Проекти Технічні аспекти Комерційні аспекти Фінансовий аспект Організаційні аспекти Екологічні аспекти Соціальні аспекти Аспекти навколишнього середовища проекту Економічні аспекти Аспекти проекту

Слайд 23

Етапи вивчення зовнішніх чинників Вивчення методів визначення ролі учасників і використання цієї Інформації для поліпшення сприйняття проекту в Зовнішньому середовищі 2. Визначення реальної природи Бізнесу кожної групи учасників і, Відповідно, їхніх інтересів у проекті 4. Оцінка можливої поведінки Учасників проекту в різних ситуаціях 5. Уточнення характеристик середовища учасників проекту та встановлення на цій основі хороших стосунків 3. Розуміння стимулів і поведінки учасників проекту 6. Визначення ключової сфери, від якої в найбільшій мірі залежить ставлення до проекту

Слайд 24

Етапи розробки плану зовнішніх суспільних стосунків Вивчення проектної організації Через її цілі Виявлення того, які суспільні групи можуть зацікавитися проектом, та їхні характеристики Визначення порівняльної важливості для проекту кожної з суспільних груп і знаходження області найбільшого ризику Розробка відповідних дій для різних ситуацій Вироблення стратегій, вимог до ресурсів, пріоритетів і графіків, Узгоджених з проектом у цілому Здійснення програми зовнішніх суспільних стосунків Оцінка поточної репутації організацій спонсорів на основі думок зацікавлених суспільних груп Постійний контроль ефективності програми в ході її виконання Та необхідне її регулювання

Слайд 25

Контрольні запитання до 2-го блоку знань про власне управління проектами Дайте визначення управління проектом. Які ознаки характерні для управління проектами? За допомогою яких засобів відображається залежність окремих робіт проекту одно від одної? Сформулюйте основні функції управління предметною областю проекту. Як вимірюється ступінь виконання проекту? На яких принципах базується метод інформаційного моделювання для управління проектом? Назвіть типи структурних моделей проекту Які існують області застосування структурних моделей в управлінні проектами? Які фактори лежать в основі ближнього оточення проекту? Назвіть відомі Вам технології інформаційної підтримки проектів та охарактеризуйте їхні особливості.

Слайд 26

Умови, яким відповідає добре сформульована мета проекту Мета проекту Позитивність Мета визначає стан, якого треба досягти, а не якого Треба уникнути ( в цьому випадку не задається напрям руху) Реалістичність Мета досяжна в межах Можливостей тих, хто або Для кого вона була поставлена Підтверджуваність Немає сенсу ставити Цілі, ступінь наближення До яких не вдається оцінити Конкретність Детальне формулювання Допомагає спрямувати Зусилля саме на те, що треба УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ – це наука визначення мети діяльності та організації роботи групи людей таким чином, щоб ці цілі досягалися по закінченню проекту з мінімальними затратами ресурсів. Оскільки поняття проекту передусім пов’язується з цілеспрямованими змінами, то найзагальніше визначення управління проектами – це “управління змінами”

Слайд 27

ІСНУЄ РЯД ВИЗНАЧЕНЬ ЯК ПОНЯТТЯ “ПРОЕКТУ”, ТАК І ПОНЯТТЯ “УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ”, ЯКИМИ КОРИСТУЮТЬСЯ ВІТЧИЗНЯНІ ТА ЗАРУБІЖНІ ПРОФЕСІОНАЛИ Так, англійська Асоціація проект-менеджерів трактує “управління проектами” як управлінську задачу щодо завершення проекту в часі, в межах встановленого бюджету та відповідно до технічних специфікацій та вимог. Проект-менеджер відповідає за досягнення цих результатів. Зведення знань з управління проектами, розроблене PMI (США) визначає “управління проектом” (УП), або Project Management (PM), як мистецтво управління та координації людських і матеріальних ресурсів протягом життєвого циклу проекту шляхом застосування сучасних методів і технік управління для досягнення певних результатів проекту стосовно складу і обсягу робіт, вартості, часу, якості та задоволення інтересів учасників проекту

Слайд 28

Фази розробки проекту Розробка проекту Фаза розробки концепції проекту Фаза розробки проекту Фаза реалізації проекту Фаза завершення проекту

Слайд 29

Специфіка культури управління проектом Менеджер проекту не повинен відступати від прийнятих цілей при розв'язанні питань доцільного планування і зміни планів, створення резервів і їхнього використання Кваліфікація керівника проектів є специфічною для проведення зборів з управління проектом і прийняття рішення Потрібно допомагати співробітникам команди приймати вірні рішення в розробці своїх планів Менеджер повинен контролювати те, що співробітники команди робили після останнього засідання. І обговорювати з ними те, які в них наміри щодо змін своїх планів Потрібно контролювати плани робітників команди з тим, щоб вони були узгоджені з планами інших співробітників Знання менеджера проекту відрізняються від знань технічних експертів, і їх замінити не можна

Слайд 30

Специфіка культури управління проектом Необхідно організувати дискусії між співробітниками команди, але не приймати за них рішення Потрібно заохочувати інших співробітників у створені атмосфери колективності Всі папери, що випускаються, повинні допомагати співробітникам приймати кращі Рішення щодо незавершених робіт Не слід витрачати час на обговорення того, що не встигли завершити, якщо тільки Це не допомагає вирішити майбутні проблеми Вартість витрат на даний момент потрібно розглядати тільки з тієї позиції, скільки ще грошей має бути витрачено Треба регулярно здійснювати контроль за тим, щоб співробітники команди постійно Пам'ятали про цілі проекту і спрямовували свої дії та рішення на їхнє досягнення Не треба спрямовувати всі зусилля на пояснення затримок. Необхідно обговорювати план, який дозволить виконати роботи в строк

Слайд 31

Класифікація методів і технічних прийомів управління проектами Фаза розробки Концепції проекту Методи опису й аналізу цілей: Морфологічні дерева, дерево цілей, методи маркетингу, соціологічні та експертні методи Методи визначення цілей проекту Методи концептуального проектування; формалізований опис предметної області, початкових умов і обмежень, вибір критеріїв, пошук рішень, аналіз альтернатив Методи передпроектного аналізу Фаза розробки концепції проекту

Слайд 32

Фаза розробки проекту Методи функціонально вартісного аналізу, врахування ризику Та надійності Методи календарного Планування: часовий, вартісний і ресурсний аналіз, планування ресурсів і витрат Методи структурної декомпозиції Методи побудови Композиційних структурних моделей Методи управління ризиком Методи моделювання Процесів здійснення проектів Методи побудови Систем моделей із заданими властивостями Методи управління якістю Методи проектного аналізу Імітаційне моделювання Класифікація методів і технічних прийомів управління проектами Фаза розробки проекту Методи розв'язання задач на структурних моделях

Слайд 33

Класифікація методів і технічних прийомів управління проектами Фаза реалізації проекту Методи оперативного планування робіт, часу, ресурсів, вартості Методи управління запасами Актуалізація планів, прогноз розвитку проекту і регулювання Ходу робіт Методи управління змінами Фаза реалізації проекту Методи моніторингу проекту: облік, контроль, аналіз ходу робіт і динаміки показників Методи контролю витрат Методи проектного аналізу

Слайд 34

Управління проектами Методи контролю і планування Операцій, які здійснюються в системах, які породжують проекти, І навколо них Методи встановлення цілей проектів, Управління їхньою вартістю і користю в умовах безлічі користувачів І систем Методи координації технічних концепцій і пропозицій Методи управління Укладанням контрактів Методи аналізу існуючої організації, методи розробки Проектів організацій Методи управління якістю на Кількох рівнях деталізації і всіх Фазах розробки проектів Нові методи управління проектами

Слайд 35

Загальні функції технічного управління Технічне управління Управління змінами Управління комунікаціями Управління трудовими ресурсами Контроль якості Управління фахівцями Управління вартістю Управління режимом І графіками роботи Управління взаємодією суміжників

Слайд 36

Специфічні проблеми, що зумовлюють розробку нових методів управління проектами Нові методи в управлінні проектами Можливість використати Багатопроектне управління Для розвитку виробництва, маркетингу Відсутність спеціальних високоефективних методів для визначення цілей багатоаспектних проектів Необхідність управління Координацією в колективах Розробників проектів Невирішені семантичні і Концептуальні проблеми у системах баз даних і Обчислюваних мережах, що використовуються в Управлінні проектами

Слайд 37

Функції управління контрактами та забезпеченням проекту ресурсами Управління контрактами та забезпечення проекту ресурсами Вибір контрагентів і по- стачальників шляхом торгів і конкурсів, тендерів та ін. Процеси вибору стратегії Контрактної діяльності Підготовка документації; укладання контрактів і контроль за ходом Їхнього виконання Інформаційно-рекламна робота; визначення складу, номенклатури і термінів, суб'єктів, що залучаються за контрактом; підготовка контрактних пропозицій

Слайд 38

Стратегії поведінки при виборі резервів Стратегії поведінки при виборі резервів Ретельне продумування майбутніх ситуацій Створення резервів більших, ніж рекомендується для проекту Стратегія гнучкого реагування Менеджер практично виключає непередбачені ситуації, пов'язані зі споживанням ресурсів Треба пересвідчитися, що оцінки тривалості та вартості робіт в кінці є більш надійними, ніж на початку Менеджер повинен бути готовим запозичити ресурси з інших джерел, щоб уникнути ускладнень, які можуть виникнути під час виконання плану

Слайд 39

Функції управління проектами Фаза початку проекту Вид управління Функції управління Стратегічне Управління проектом Оперативне управління проектом Аналіз зовнішнього середовища проекту і його учасників; визначення цілей, обмежень і складностей; формування системних специфікацій. Вибір критеріїв успішного закінчення проекту; розгляд різних варіантів проекту і аналіз ризику; призначення цін; укладання контракту Формулювання проекту, аналіз можливостей його виконання, визначення й аналіз складу робіт проекту, попереднє визначення вартості проекту. Інструментальне Управління проектом Організація проекту; визначення ролей, відповідальності, кваліфікації і особливостей; вибір складу керівників проекту, формування складу виконавців (проектної команди) і форми зв'язку; вибір (підготовка) робочих інструкцій, матеріального постачання, фінансування, матеріалів, довідників, інструкцій, нормативів

Слайд 40

Функції управління проектами Фази поточного управління проектом Вид управління Функції управління Стратегічне Управління проектом Формування системи звітності, управління взаємовідносинами з Громадськістю, специфікація продукції, управління організаційною структурою, управління укладанням контракту, визначення статусу проекту, ревізія, управління складом учасників

Слайд 41

Функції управління проектами Фази поточного управління проектом (продовження) Вид управління Функції управління Оперативне Управління проектом Контроль і зворотний зв'язок Моніторинг за ланцюжком “дані – інформація розв'язання” технічні засоби збору і вимірювання даних, оцінка (варіантний аналіз, аналіз “ вплив – ефект”) проектних рішень, регулювання – розробка коригуючих впливів, підвищення ефективності ( продуктивність – тривалість – вартість); контроль якості, забезпечення якості;контроль стану робіт (вимірювання,етапи); контроль витрат; перегляд концепції оплати праці; узагальнений контроль, управління продуктивністю; затвердження проекту Планування І оптимізація Визначення меж, структури, норм і логіки проектного процесу; управління тривалістю; управління ресурсами – забезпечення, згладжування, доступність; управління вартістю і ризиком

Слайд 42

Функції управління проектами Фази поточного управління проектом (продовження) Вид управління Функції управління Інтегроване комп'ютерне управління проектом Інструментальне управління проектом Поетаптно-орієнтована організація проекту; керівництво проектом; Організація техніки спільної роботи, техніки проведення конференцій; Планування росту по службі, оцінки продуктивності; набір кадрів, формування стимулів, організаційне навчання, підвищення кваліфікації, Формування культури проекту, етики, системи зв'язку та спілкування; організація систем забезпечення, документації, реєстрації, відновлення

Слайд 43

Функції управління проектами Вид управління Функції управління Стратегічне Управління проектом Оперативне управління проектом Фази кризи проекту Інструментальне управління проектом Зміна оцінки цілей, зміна основних договорів; управління вимогами до проекту, управління змінами Поліпшення проекту (продуктивність – тривалість – вартість) Підтримка консенсусу або вирішення конфліктів, зміна або переміщення персоналу

Слайд 44

Функції управління проектами Вид управління Функції управління Стратегічне Управління проектом Оперативне управління проектом Фази завершення проекту Інструментальне управління проектом Згортання проекту, передача гарантії, управління вимогами, доведення до кінця певних робіт, завершення після продажу Оцінка стану проекту; підготовка документації для закінчення проекту, передача досвіду Управління передачею власності, охорона, заходи щодо скорочення виробництва, оцінка персоналу Технічне управління проектом Управління за схемою “продукція-система”; процеси розв'язання проблем з використанням методів моделювання, методів синтезу, аналізу та оптимізації, методів альтернативного вибору й оцінювання

Слайд 45

Структура змісту великомасштабних проектів Велико- масштабні проекти Оновлення основних фондів Зміна інфраструктури ринку Зміна організаційних форм підприємств та організацій, зміна форм реалізації програм і проектів, що відповідають прийнятим формам власності Зміна відносин власності, приватизація державних підприємств і створення підприємств різних форм власності Створення нової концепції роз- витку – нових цілей, перспективних продуктів і послуг, видів діяльності, стратегії розвитку та економічної політики Зміна методів і засобів управління, зміна забезпечуючої інфраструктури Зміна системи управління адекватна новим цілям, Задачам, вимогам і можливостям

Слайд 46

Загально- системні чинники Концепція стратегічного управління Розуміння розвитку і способи його реалізації Змістовний аспект поняття “стратегія” Концепція моделювання процесів розвитку Парадигма антикризового управління Механізми формування І реалізації стратегії Структура чинників, які потрібно враховувати при формуванні та реалізації великомасштабних проектів Модель функціонування підприємства (прийнята теорія фірми)

Слайд 47

Схема методики імітаційного моделювання процесу управління великомасштабними проектами Вивчення об'єкта, що моделюється Формулювання проблеми Розробка Математичної Моделі проекту Складання програми для ЕОМ Розробка моделюючого алгоритму Оцінка придатності моделі Планування й Обробка Результатів експерименту

Слайд 48

Розробка програм Оцінка Виконання Визначення Формулювання чи Фінансове рішення Фінансове рішення Управління проектним циклом (стандарти ЄС)

Слайд 49

Приклад Необхідно розглянути проект “Створення презентаційного центру регіону”, для якого вбула сформована система цілей. Загальносистемна модель проекту включає такі елементи: Об'єкти, що взаємодіють з проектом: РА-регіональна адміністрація;РК- організація-розробник концепції презентаційного центру; К- конструктор; ПС- підприємства-спонсори будівництва ( майбутні користувачі центру); Основні елементи проекту: ПР-проектування; ПТ- поставки; ГР-графіки робіт; КТ-кошторис на виконання робіт; ОК-облік і контроль проектного процесу; СП- субпідрядчики робіт. На слайді показані елементи структури проекту, зв'язані лініями, що відображають потоки результатів. Передбачається, що кожний елемент функціонує під впливом вхідного потоку і породжує результат, який є входом для інших елементів структури. Так, наприклад, якщо архітектурне управління міста не задоволене проектом, що пропонується, то необхідно його трансформувати ( потік результатів від АУ до ПР). Ці дії викличуть затримку в графік роботи. У таблиці подано фрагмент інформаційної таблиці для такого проекту.

Слайд 50

ПС ОК РК ФО КТ ПР АУ ГР ПТ СП К РА Діаграма структури проекту створення презентаційного центру

Слайд 51

Інформаційна таблиця (фрагмент) Результат Рух інформації Від До Дії Дозвіл на будівництво Графіки використання потужностей Визначення оперативних даних Визначення оперативних даних Оцінка вартості Звіт про хід робіт АУ КТ ПР ПР ПР ПР ПР ФО ПТ ГР КТ ОК Перегляд графіків Відображення в фінансовій доку- ментації Початок постачання Включення в графіки Підготовка кошторису Включення в загальний звіт про хід проекту Інформаційна таблиця дозволяє формалізувати специфікацію системи поступово крок за кроком до будь-якого рівня діяльності.

Слайд 52

Склад компонентів структури проекту управління розвитком регіону Компоненти структури проекту Управління розвитком регіону Підприємства та еле- менти інфраструктури ( наприклад, транспортна мережа і т.п.), які є об'єктами інвестування Сектор економіки, що уявляється з позицій інвестора як область стратегічних інтересів (ОСІ) В кожній області стратегічних інтересів виділяються зони стратегічного інвестування (ЗСІ), які являють собою окремі підприємства або групи однорідних підприємств Координатор процесу стратегічного розвитку з боку міжнародних організацій ( наприклад, міжнародний банк реконструкції і розвитку, USAID та ін.) Потенційні зарубіжні інвестори Суб'єкт стратегічного управління регіоном- регіональна адміністрація

Слайд 53

Структура чинників стратегічного управління розвитком підприємництва Чинники стратегії Управління розвитком підприємництва Чинники трансфор- мації націо- нальної економіки Макро- економічна модель трансформації Індукуючі чинники Кризо- утворюючі чинники Чинники організації діяльності з формування та реалізації стратегії розвитку Чинники внутрішнього середовища підприємництва Основний капітал Технології Персонал Управління Маркетинг Чинники зовнішнього середовища Чинники ринкового середовища Чинники політичного середовища Екологія Загальносистемні чинники Механізми формування і реалізації стратегії Змістовний аспект поняття “стратегія” Концепція моделювання процесів розвитку Модель функціонування підприємства (теорія фірми) Концепція стратегічного управління Розуміння розвитку та способи його реалізації Парадигма антикризового управління

Слайд 54

Проекти реалізації стратегії розвитку підприємства СТРУКТУРА ЧИННИКІВ Розуміння оперативними керівниками загальної стратегії розвитку і функціональних стратегій, що її забезпечують Знання, здібності та кваліфікації співробітників, що беруть участь у розробці та реалізації загальної і функціональних стратегій Координація діяльності з реалізації стратегічних заходів Сумісність ціннісних Орієнтацій, етичних нормативів і когнітивних структур системи менеджменту Соціальні та емоційні труднощі на етапі реалізації стратегії Розподіл і Використання ресурсів адекватні їхній реальній наявності Узгодження і ув'язка стратегічних і оперативних планів Відповідність організаційної структури механізмам Формування і реалізації стратегії Компетентність і відповідальність менеджерів Дотримання необхідного рівня контролю над ключовими стратегічними показниками Чіткість Постановки цілей Протидія зацікавлених осіб і груп впливу стратегії, що приймається Інформованість Керівників всі рівнів Про кінцеві стратегічні цілі

Слайд 55

Структура чинників проектного середовища в економіці, що трансформується Чинники проектного середовища в економіці, що трансформується Недостача оборотних коштів; труднощі отримання кредитів, особливо довгострокових, для освоєння нових продуктів і технологій Падіння обсягів продаж внаслідок жорстокої монетарної політики і падіння Купівельної спроможності потенційних споживачів Витіснення з внутрішніх ринків вітчизняної продукції внаслідок неконтрольованого відкриття внутрішніх Ринків для імпорту Відсутність методик стратегічного управління підприємствами й управління розвитком, а також відсутність практичних навичок у вітчизняних менеджерів підприємств Взаємні неплатежі та пов'язана з цим необхідність роботи в умовах бартерних розрахунків і взаємовідносин Придбання сировини переважно у підприємств – монополістів Динамічна зміна правового поля, що формує правила ринкової взаємодії Занижені курси акцій і практична відсутність фондового ринку Неготовність системи менеджменту переробляти значно збільшені Інформаційні потоки

Слайд 56

Взаємозв'язок проектів стратегічного розвитку регіональної економіки та інвестиційного процесу підприємств Програми уряду щодо розвитку економіки України. Індикативний план інноваційного розвитку. Підприємства Моніторинг Аналіз Діагностика Регіональні проблеми Цілі стратегічного розвитку регіону Економіка та інфраструктура регіону Формування плану інформаційної і фінансової взаємодії з інвесторами Формування бізнес-планів та інвестиційних проектів для підприємств Прогнозна оцінка ОСІ та ЗСІ Вибір стратегічних напрямків інвестиційної політики Вибір областей стратегічних інтересів і зон стратегічного інвестування Формування пріоритетів

Слайд 57

Структура предметної області проекту з формування механізму підтримки інвестиційних процесів у масштабах регіону ЗСІ ОСІ Потоки інвестицій Інформаційні та координуючі зв’язки Інвестори Інвестори Потоки інвестицій Регіональний фонд розвитку Регіональний орган управління Міжнародний координуючий

Слайд 58

Структура моделі підготовки “круглого столу” “Екологія людини” Суспільство Суспільні відносини Культура індивіда Людина Соціальні інститути Мораль Соціальні спільноти Географічні умови Наука Діяльність Цивілізація в цілому Мистецтво Стиль життя Релігія

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Виховна робота