X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Програма економічних реформ на 2010-2014 роки

Завантажити презентацію

Програма економічних реформ на 2010-2014 роки

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Програма економічних реформ на 2010-2014 роки Повний текст Програми – на сайті Президента України Working Draft

Слайд 2

Стратегічна мета – Україна через 10 років - серед двадцяти найрозвиненіших країн світу Working Draft

Слайд 3

* Цілі, пріоритетні напрями, ключові завдання та індикатори успіху Програми економічних реформ Заможне суспільство Конкуренто-спроможна економіка Ефективна держава Підвищення стандартів життя Сталий економічний розвиток Поліпшення бізнес-клімату і залучення інвестицій Модернізація інфра-структури і базових секторів Підвищення ефектив-ності держ-управління Пріоритети Цілі реформ Working Draft - Last Modified 08.04.2010 1:52:48

Слайд 4

* Цілі, пріоритетні напрями, ключові завдання та індикатори успіху Програми економічних реформ Підвищення якості і доступності медичних послуг Забезпечення гідної пенсії Підвищення конкуренто-спроможності освіти Підвищення адресності системи соціального забезпечення Зниження дефі-циту держбюд-жету і стабіліза-ція держборгу Зниження податкового тягаря Зниження інфляції Зростання кре-дитування еко-номіки, розви-ток фондового ринку Збільшення фінансової і витратної авто-номії регіонів Зниження адмін.навантаження на бізнес Завершення приватизації, ефективне управління держвласністю Стимулювання інноваційного розвитку Розвиток торгівлі з ЄС і країнами СНД, безвізовий режим з ЄС Підвищення ефек-тивності ЖКГ, елек-троенергетики, вугі-льної пром-сті, наф-тогазової пром-сті Впровадження ринкових механіз-мів регулювання тарифів з адрес-ною підтримкою тих, хто потребує Модернізація транспортної інфраструктури Підвищення ефек-тивності сільсько-го господарства, прозорий ринок с/г земель Оптимізація структури держорганів Підвищення професіоналізму держ-службовців і працівни-ків органів місцевого самоврядування Ключові завдання Розділ буде представлений восени 2010 р. Підвищення стандартів життя Сталий еконо-мічний розвиток Поліпшення бізнес-клімату і залучення інвестицій Модернізація інфра-структури і базових секторів Підвищення ефектив-ності держ-уп--равління Пріори-тети Working Draft - Last Modified 08.04.2010 1:52:48

Слайд 5

* Цілі, пріоритетні напрями, ключові завдання та індикатори успіху Програми економічних реформ Індика-тори успіху Підвищення середньої тривалості життя з 68 до 70 років Поліпшення позиції в Індексі розвитку людського потенціалу ООН не менше ніж на 10 позицій (сьогодні 85 з 182) Середній темп росту ВВП не менше 5-7% в рік Зниження інфляції до 5-6% в 2014 році Поліпшення позиції в рейтингу Doing Business Світового Банку не менше ніж на 40 позицій (сьогодні 142 з 183) і в рейтингу WEF конкуренто-спроможності економік не менше ніж на 10 позицій (сьогодні 82 з 133) Скорочення прямих і непрямих форм держ.підтримки енергетики, вугільної, нафтогазової промисловості і ЖКГ більш ніж на 60% Зниження питомої енергоємності економіки на 20% Поліпшення позиції в Індексі сприйняття корупції TI не менше ніж на 40 позицій (сьогодні 146 з 180) Зниження питомих витрат на держапарат на 30% Заможне суспільство Конкуренто-спроможна економіка Ефективна держава Цілі реформ Working Draft - Last Modified 08.04.2010 1:52:48

Слайд 6

* Реформи першої черги (до кінця 2010 р.): закріплення позитивних тенденцій макроекономічної стабілізації 1. Сталий економічний розвиток Зміцнення бюджетної та фінансової стабільності (прийняття законів про держзакупівлі, про державний борг; посилення незалежності, підзвітності та прозорості НБУ; відновлення нормального процесу кредитування економіки) Прийняття Податкового кодексу; вирішення питання із своєчасним поверненням ПДВ Прийняття Бюджетного кодексу з метою розширення дохідної бази місцевих бюджетів, збільшення інвестицій у місцевий розвиток 2. Поліпшення бізнес-клімату і залучення інвестицій Прийняття пакета законів по дерегуляції бізнесу (щодо принципів ринкового нагляду, спрощення сертифікації, стандартизації, скорочення видів ліцензування) Прийняття законодавчої бази для запровадження безвізового режиму з ЄС, підготовка до підписання Угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з ЄС 3. Підвищення стандартів життя Прийняття змін до Бюджетного кодексу, що забезпечують перехід від фінансування комунальних і державних лікувально-профілактичних установ на кошторисній основі до контрактної форми, підвищення фінансової автономії навчальних закладів Створення Фонду майбутніх поколінь для проведення реформ у соціальній сфері 4. Модернізація інфраструктури та базових секторів Підготовка до приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня Скасування пільг за секторальним принципом Working Draft - Last Modified 08.04.2010 1:52:48

Слайд 7

* Окремі напрями реформ Основні напрями реформ Цілі і найважливіші кроки реформування Міжбюджетні відносини Підвищення якості послуг, які надаються за рахунок місцевих бюджетів, і збільшення обсягу інвестицій у регіони Внесення змін до Бюджетного кодексу для збільшення доходів місцевих бюджетів розвитку: передача на місця частини податку на прибуток, запровадження податку на майно Визначення законодавчих критеріїв і принципів розподілу інвестиційних субвенцій Надання місцевій владі можливості оптимізації видатків на місцях: відміна секторних нормативів витрачання коштів, забезпечення фінансово-організаційної кооперації на місцевому рівні Спрощення доступу місцевої влади до кредитних ресурсів Запровадження зовнішнього аудиту у відповідності з міжнародною практикою для посилення контролю за витрачанням бюджетних коштів на місцях Working Draft - Last Modified 08.04.2010 1:52:48

Слайд 8

* Окремі напрями реформ Основні напрями реформ Медичне обслугову-вання Цілі і найважливіші кроки реформування Поліпшення здоров`я населення, забезпечення рівного і справедливого доступу всіх громадян до медичних послуг належної якості Формування прямої залежності між якістю медичних послуг і фінансуванням медзакладів та їх працівників Підвищення ефективності фінансування охорони здоров`я на основі запровадження єдиної методики розрахунку вартості медпослуг Зміцнення мережі первинної медико-санітарної допомоги, підвищення частки первинної меддопомоги в загальному обсязі фінансування медпослуг Створення стимулів та умов для здорового способу життя населення Підготовка умов для переходу до системи соціального медстрахування Working Draft - Last Modified 08.04.2010 1:52:48

Слайд 9

* Окремі напрями реформ Система освіти Підвищення якості і конкурентоспроможності системи освіти, забезпечення її інтеграції в єдиний європейський освітній простір Розробка єдиних підходів до управління на всіх рівнях освіти, оптимізація мережі навчальних закладів з урахуванням демографічних і економічних реалій Розробка національної системи оцінювання якості освіти; створення незалежних кваліфікаційних центрів, у т.ч. для підтвердження кваліфікації в європейській системі стандартів; стимулювання створення незалежних національних рейтингів шкіл, ПТУ, ВНЗ, впровадження інноваційних форм організації навчального процесу Створення нових державних стандартів початкової, базової і повної середньої освіти; впровадження стандартів, які базуються на компетенції, в професійно-технічній освіті, запровадження Національної рамки кваліфікацій, переорієнтація навчальних планів на збільшення практичної складової Участь України в міжнародних оцінках (TIMSS та ін.) Вдосконалення законодавчої бази щодо диверсифікації джерел фінансування освіти, розробка і перехід до єдиного стандарту вартості навчання одного учня/студента; розширення автономії ВНЗу навчальній, науковій, фінансово-господарській діяльності, впровадження механізму національного «ендавмента» Стимулювання розвитку системи «освіта впродовж життя» Основні напрями реформ Цілі і найважливіші кроки реформування Working Draft - Last Modified 08.04.2010 1:52:48

Слайд 10

* Окремі напрями реформ Основні напрями реформ Цілі і найважливіші кроки реформування Житлово-комунальне господарство Підвищення якості послуг ЖКГ для всіх верств населення і досягнення бездотаційності галузі Створення конкурентного середовища на ринку ЖКГ шляхом залучення до надання послуг приватних компаній Створення ефективного інституту управління житлом шляхом збільшення кількості об`єднань співвласників багатоквартирних будинків Планомірне приведення тарифів на ЖК послуги до економічно обґрунтованого рівня для забезпечення рентабельності і технічної модернізації підприємств ЖКГ Створення незалежного органу регулювання тарифів ЖКГ на центральному рівні Working Draft - Last Modified 08.04.2010 1:52:48

Слайд 11

* Регіональні комітети з економічних реформ Першочергові завдання: Обговорення Програми Започаткування роботи над регіональними програмами Участь у законотворчому процесі Заохочення місцевих прикладів реформ Working Draft - Last Modified 08.04.2010 1:52:48

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка