X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Завантажити презентацію

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ Автор: к.е.н., доцент кафедри банківських інвестицій Поліщук Євгенія Анатоліївна МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Слайд 2

Мета: Оволодіти методами оцінки ефективності інвестиційних проектів

Слайд 3

ПЛАН: 1. Загальна характеристика методів оцінки ефективності інвестиційних проектів. 2. Традиційні методи оцінки ефективності. 3. Методи, що враховують вартість грошей у часі(NPV, PI, DPP, IRR).

Слайд 4

1. Загальна характеристика методів оцінки ефективності інвестиційних проектів.

Слайд 5

Класифікації показників оцінювання ефективності інвестиційних проектів: показники бюджетної ефективності, що відображають фінансові результати реалізації проекту для бюджетів усіх рівнів, показники соціально-економічної (народногосподарської) ефективності, що враховують наслідки реалізації інвестиційного проекту для суспільства в цілому; показники комерційної ефективності проекту (фінансово-економічна оцінка), які враховують фінансові результати реалізації проекту для його безпосередніх учасників.

Слайд 6

Показники економічної ефективності інвестицій бувають: формалізовані, і неформалізовані.

Слайд 7

ФОРМАЛІЗОВАНІ засновані на використанні математичного апарату для розрахунку показників ефективності, що забезпечує високий рівень об’єктивності та достовірності прийнятих на їх основі інвестиційних рішень

Слайд 8

НЕФОРМАЛІЗОВАНІ базуються на використанні евристичних підходів, результат яких в значній мірі зумовлюється якістю організації роботи експертів, спрямованої на усунення об’єктивного суб’єктивізму їх індивідуальних оцінок.

Слайд 9

Всі формалізовані методи побудовані на таких базових припущеннях (принципах): первинні інвестиції при реалізації будь-якого проекту генерують грошовий потік, елементи якого в агрегованій формі (за сальдо грошового потоку) являють собою або чисті надходження, або чисті видатки грошових коштів. Зауважимо, що в окремих випадках як спрощення інвестиційному аналізу замість грошового потоку використовується послідовність прогнозних значень чистого проектного прибутку; даний умовний грошовий потік розглядається як потік постнумерандо, чисті надходження чисті видатки якого припадають на кінець періоду;

Слайд 10

Всі формалізовані методи побудовані на таких базових припущеннях (принципах)(ПРОДОВЖЕННЯ): аналіз здійснюється за однакові базові періоди будь-якої тривалості (рік, квартал, місяць тощо), враховуючи при цьому узгодженість величин елементів грошового потоку, відсоткової ставки та тривалості аналізованого періоду; інвестований капітал, як і грошовий потік приводиться до одного (базового) моменту часу, зазвичай, до періоду здійснення перших інвестицій. ефективність використання інвестованого капіталу оцінюється на основі порівняння грошового потоку, який формується в процесі реалізації проекту, та початкових вкладень. Проект вважається ефективним, якщо цей потік достатній для відшкодування всієї суми інвестиційних витрат та забезпечує очікува ну віддачу від вкладеного капіталу.

Слайд 11

Статичні або традиційні методи представляють : облікова ставка доходності та недисконтований період окупності

Слайд 12

Облікова ставка доходності: Визначається як співвідношення середньорічного прибутку до середньої величини інвестованих коштів:

Слайд 13

обліковий недисконтований період окупності (1-ша методика): PP=IC/ CFсер.

Слайд 14

обліковий недисконтований період окупності (2-а методика):

Слайд 15

Недоліки періоду окупності: є ігнорування зміни вартості грошей у часі та грошових потоків за межами терміну окупності.

Слайд 16

Концепція вартості грошей у часі: інфляція , ризики, перевага особистих витрат, інвестиційні можливості

Слайд 17

Динамічні методи оцінювання проектів: NPV (Чистий приведений дохід, Чиста теперішня вартість, Net Present Value): Для проектів з ординарними грошовими потоками

Слайд 18

Чиста теперішня вартість Для проектів з неординарними грошовими потоками:

Слайд 19

Індекс прибутковості інвестицій: для проектів з ординарними грошовими потоками

Слайд 20

Індекс прибутковості інвестицій: для проектів з неоординарними грошовими потоками

Слайд 21

Дисконтований період окупності DPP DBPP= Qn-1+

Слайд 22

Внутрішня норма доходності: ,

Слайд 23

Внутрішня норма доходності: ,

Слайд 24

Модифікована внутрішня норма доходності:

Слайд 25

ЯКИЙ ЖЕ МЕТОД ОБРАТИ?! Метод має враховувати зміну вартості грошей у часі. Метод має враховувати ризиковість проекту і давати змогу розрахувати значення альтернативної вартості капіталу, яка відоб ражає процентну ставку на ринках капіталу для інвестиції з таким самим рівнем ризику. Метод має враховувати повну тривалість економічного життя інвестиційного проекту.

Слайд 26

ЯКИЙ ЖЕ МЕТОД ОБРАТИ?! Отриманий результат має бути об’єктивним, що забезпечується наявністю простого правила з прийняття рішення. Метод має концентруватися більшою мірою на грошових потоках, а не на балансовому прибутку — у такому разі інвестиційна привабливість проекту не постраждає від особливостей організації бухгалтерського обліку на окремому підприємстві.

Слайд 27

ПРИКЛАД 1 Інвестор має два бізнес-проекти: проект А вимагає інвестиційні витрати в обсязі 400 тис. грн. і забезпечує протягом трьох років грошові потоки по доходам (в кінці кожного року) в розмірі 220 тис. грн.; проект В вимагає інвестиційні витрати в обсязі 200 тис. грн. і забезпечує протягом трьох років грошові потоки по доходам в розмірі 130 тис. грн.. Обидва проекти характеризуються середнім рівнем ризику і будуть оцінюватися по вартості капіталу, що становить 12%.

Слайд 28

ПРИКЛАД 1

Слайд 29

ПРИКЛАД 1

Слайд 30

ПРИКЛАД 1 Якщо метою фірми є підвищення багатства акціонерів, а показником, який відображує рівень ефективності бізнес-проекту є NPV, то перевагу слід надати проекту А. Якщо метою фірми є оптимізація використання коштів, то перевага надається проекту з більш високим рівнем PI, відповідно необхідно прийняти проект В.

Слайд 31

Приклад 2 Компанія розглядає доцільність заміни існуючого обладнання, що було придбано два роки тому за 9 тис. грн. і розраховано для експлуатації на протязі 5 років. Нове, більш економічне обладнання можна придбати за 14 тис. грн. Його можна експлуатувати на протязі 6 років, проте, оскільки по закінченні наступних 3 років компанія не планує продовжувати виробництво продукції даного типу, з великою ймовірністю через три роки обладнання буде продане приблизно за 6,2 тис. грн. Впровадження нового обладнання призведе до скорочення загальних поточних витрат на даному підприємстві на 4200 грн. на рік. У випадку прийняття рішення про заміну діюче обладнання можна буде негайно продати за 2200 грн. Ціна капіталу компанії – 16%. Податок на прибуток складає 21%.

Слайд 32

Приклад2

Слайд 33

Приклад 2 Заміна обладнання є недоцільною

Слайд 34

Приклад 3 Компанія стоїть перед вибором нової модифікації для виробництва нової продукції. Модифікація А передбачає початкові витрати у розмірі 25 тис.грн. Щодо модифікації В, то початкові витрати складають близько 30 тис. грн. Поточні витрати по модифікації А складають 10 тис. грн.. щорічно, по модифікації В – 14 тис. грн..Зпрогнозовано також 10-% зростання поточних витрат кожного року. Проаналізувати доцільність придбання того чи іншого обладнання. Горизонт планування 4 роки. Ціна капіталу – 12%

Слайд 35

Приклад 3

Слайд 36

Домашнє завдання По підручнику «Інвестиційний аналіз» тема 4 По практикуму «Інвестування» тема 5 Законспектувати самостійно “БЮДЖЕТУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ»

Слайд 37

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка