X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Функціональна логістика

Завантажити презентацію

Функціональна логістика

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Дисципліна “Функціональна логістика” для спеціальності 7.050208 “Логістика”

Слайд 2

Структура дисципліни Курс 3,4 Семестр 5,6,7 Лекції 104 Диф. залік 5,6 семестри Практичні заняття 87 Іспит 7 семестр Самостійна робота 232 Індивідуальна робота 9 Всього годин 432 Домашнє завдання (2) 5 семестр Курсовий проект 6 семестр Курсова робота 7 семестр

Слайд 3

Мета викладання навчальної дисципліни Метою викладання дисципліни “Функціональна логістика” є формування у студентів системних знань базових, ключових та забезпечуючих функцій логістики підприємства, глибоке вивчення технології логістичних процесів на підприємстві та їх технічного, інформаційного, правового, економічного забезпечення

Слайд 4

Завдання вивчення навчальної дисципліни Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками організаційного, технологічного, технічного та інформаційного забезпечення усіх логістичних функцій і процесів та створення базису для подальшого успішного опанування основних фахових дисциплін у системі підготовки менеджера з логістики..

Слайд 5

Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця Дана дисципліна є однією з головних професійно-орієнтованих дисциплін, яка формує у майбутніх спеціалістів з логістики логістичних підходів до організації та управління матеріальними потоками в сферах постачання, виробництва та збуту продукції, послуг.

Слайд 6

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: - технологічні процесів здійснення закупівель, складування матеріальних ресурсів, управління запасами, формування дистрибуційної мережі, транспортно-експедиційного забезпечення логістичної діяльності підприємства; - основних форм документів, що оформляються в процесі здійснення логістичних функцій; - особливостей технічного забезпечення логістичних процесів та необхідності стандартизації й уніфікації логістичної інфраструктури; - основних принципів інформаційного забезпечення координації та інтеграції логістичних процесів і функцій; - нормативно-правових актів, що регламентують логістичну діяльність підприємства та вимоги до окремих логістичних функцій; - організаційно-економічного механізму управління окремими логістичними процесами і функціями, а також їх координації.

Слайд 7

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти: - розробляти управлінські рішення щодо організації основних логістичних процесів; - розробляти вимоги щодо удосконалення технічного забезпечення логістичних процесів; - оформляти документи, необхідні для виконання основних логістичних процесів; - розраховувати параметри логістичних процесів; - оцінювати ефективність виконання окремих логістичних функцій; - забезпечувати інформаційну взаємодію при виконанні основних логістичних функцій.

Слайд 8

Основи менеджменту Дослідження операцій Логістика Основи теорії систем та системний аналіз Транспортна географія Організація і технологія перевезень Економіка підприємства Транспортне право Інтегровані матеріальні потоки Логістичне обслуговування Функціональна логістика Загальний курс транспорту Управління логістичними проектами Управління логістичними ризиками Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни

Слайд 9

Основна та додаткова література Сергеев В.И. Корпоративная логистика. / Под общ. ред.. В.И.Сергеева. 6 М.: ИНФРА-М, 2004. Бауэрсокс Д.Д., Клосс Д.Д. Логистика: интегрированная цепь поставок/Пер. с англ. — М.: ЗАО «Олимп–Бизнес», 2001. — 640 с. Джонсон Дж.С., Вуд Д.Ф., Вордлоу Д.Л., Мерфи П.Р. Современная логистика, 7-е издание: Пер. с англ. под ред. Н.А. Коржа. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. — 624 с. Линдерс М.Р., Фирон Х.Е. Управление снабжением и запасами. Логистика: Пер. с англ. – СПб.:ООО «Издательство Полигон», 1999. – 768 с. Аникин Б.А., Тяпухин А.П. Коммерческая логистика. - М.: Изд-во Проспект, 2005. Промышленная логистика. /Под ред. А.А.Колобова. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1997. - 204 с. Назаренко В.М., Назаренко К.С. Транспортное обеспечение внешне-экономической деятельности. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2000. - 512 с. Миротин Л.Б., Тышбаев Ы.Э. Транспортная логистика. – М., 2003. Практикум по логистике: Учебн. пособие /Под ред. Б.А.Аникина. - М.: ИНФРА-М, 1999 с. - 270 с. Курганов В.М. Логистика. Орт и склад в цепи поставок товаров. М.: Книжный мир, 2005. Гаджинский А. М. Практикум по логистике. – М.: Информ.-внедренч. центр “Маркетинг”, 1999. Интегрированная логистика накопительно-распределительных комплексов (склады, транспортные узлы, терминалы) / Под общ.ред. Л.Б.Миротина. - М.: Из-во "Экзамен". 2003. - 448 с. Залманова М.Е. Закупочная и распределительная логистика: Учебное пособие. - Саратов: Саратовский гос.техн.ун-т, 1992. - 80 с. Залманова М.Е. Сбытовая логистика. - Саратов: Саратовский гос.техн.ун-т, 1993. - 64с. Новиков О.А., Семененко А.И. Производственно-коммерческая логистика. - СПб.: СпбУЭиФ, 1993. - ч.І. - 164 с., ч.ІІ. - 44 с. Омельченко И.Н., Колобов А.А., А.Ю. Ермаков, А.В. Киреев. Промышленная логистика. Логистически-ориентированное управление организационно-экономической устойчивостью промышленных предприятий в рыночной среде / Под ред. А.А. Колобова. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1997. — 204 с. Николайчук В. Логистика в сфере распределения. — СПб: Питер, 2001. — 160с. Неруш Ю.М. Коммерческая логистика: Учебник для вузов. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. — 271 с. Транспортная логистика: Учебн./Под общ. ред. Л.Б. Миротина. — М.: “Экзамен”, 2003. — 512 с.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка