X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Екологічне право"

Завантажити презентацію

"Екологічне право"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентація на тему “Екологічне право”

Слайд 2

Екологічне право – самостійна або комплексна галузь права,що поєднує сукупність еколого-правових норм, які регулюють суспільні екологічні відносини з метою охорони життя і здоров’я  громадян, захисту їхніх екологічних прав і свобод, раціонального природокористування, забезпечення якості довкілля в інтересах сьогодення і майбутніх поколінь.

Слайд 3

Джерела екологічного права виражають і закріплюють екологічну політику Української держави. Основним джерелом екологічного права України є Конституція України.

Слайд 4

Екологічне право виступає юридичною формою екологічних відносин. Його розвиток і становлення відбувається у широкій науковій дискусії, бо тільки у процесі наукового обговорення можна виробити оптимальний підхід до розуміння, що таке екологічне право.

Слайд 5

Думки про поняття екологічного права зводяться до двох основних напрямків. Одні вважають, що екологічне право належить до числа комплексних (інтегрованих) галузей права. Водночас отримує розвиток і концепція, згідно з якою екологічне право не є комплексною галуззю права, а являє собою самостійну галузь права у загальній правовій системі.

Слайд 6

Систему екологічного права складають екологічні норми, принципи й інститути. Екологічні норми - це одиничні, формально-визначені, загальнообов'язкові правила поведінки, за допомогою яких регулюються суспільні відносини з приводу охорони навколишнього природного середовища.

Слайд 7

Принципи екологічного права - це головні, основоположні правила, які визначають загальну спрямованість і найсуттєвіші риси правового регулювання екологічних суспільних відносин. До найважливіших з них необхідно віднести принципи: переваги державної власності на землю, воду, ліси, надра та інші об'єкти природи; державного управління природокористуванням і охороною природи; поєднання раціонального використання, відтворення і охо рони природних ресурсів; комплексного підходу до природокористування і природоохорони; поєднання заходів щодо стимулювання і відповідальності у справі використання та охорони природних ресурсів; законності в екологічних відносинах.   Законодавство про охорону навколишнього природного середовища

Слайд 8

Сучасними нормативно-правовими актами, що безпосередньо регулюють основи організації охорони навколиш нього природного середовища, є закони України: «Про охорону навколишнього природ ного середовища» від 25 червня 1991 р., «Про охорону атмос ферного повітря» від 16 жовтня 1992 р., «Про тварин ний світ» від 13 грудня 2001 р. Та інші.

Слайд 9

Деякі відносини у сфері використання та охорони навколишнього природного середовища врегульовано земельним, лісовим кодексами, кодексом про надра, а також По становою Верховної Ради України «Про затвердження Поряд ку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинен ня діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища» від 29 жовтня 1992 р. тощо.

Слайд 10

Джерелами екологічного права є укази Президента і постанови Кабінету Міністрів України, що спрямовані на врегулювання суспільних відносин у галузі використання, відтворення і охорони природних ресурсів та за безпечення екологічної безпеки населення України.

Слайд 11

Екологічні права і обов’язки громадян Гарантіями екологічної безпеки для громадян України є ши рокий комплекс взаємозв'язаних політичних, економічних, технічних, організаційних, виховних, правових та інших заходів.

Слайд 12

Отже екологічне законодавство, по-перше, закріплює еко логічні права обов'язки громадян України, по-друге, перед бачає гарантії їх реалізації, по-третє, встановлює правові, соці альні, економічні та інші основи охорони навколишнього при родного середовища.

Слайд 13

Згідно з діючим законодавством кожний громадянин в Україні має право на: безпечне для його життя та здоров'я навколишнє природне середовище; участь в обговорені проектів законодавчих актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва і реконструкції об'єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, та внесення пропозицій до державних і господарських органів, установ та організацій з цих питань; участь у розробці й здійсненні заходів з охорони нав колишнього природного середовища, раціонального і комплекс ного використання природних ресурсів; об'єднання в громадські природоохоронні формування; одержання у встановленому порядку повної і достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища та його вплив на здоров'я населення; одержання екологічної освіти; подання до суду позовів до державних органів, підпри ємств, установ, організацій і громадян про відшкодування збитків, заподіяних його здоров'ю і майну внаслідок негатив ного впливу на навколишнє природне середовище тощо.

Слайд 14

Усі екологічні права громадян захищаються і відновлюються в судовому порядку. Поряд з правами згадані нормативно-правові акти передба чають і деякі обов'язки. Так, громадяни зобов'язані: берегти природу, охороняти, раціонально використовува ти її багатства відповідно до вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища; здійснювати діяльність з додержанням вимог законодав ства про охорону навколишнього природного середовища, ви мог екологічної безпеки, інших екологічних нормативів та лімітів використання природних ресурсів; не порушувати екологічні права й законні інтереси інших суб'єктів; вносити плату за спеціальне використання природних ре сурсів та штрафи за екологічні правопорушення; компенсувати шкоду, завдану забрудненням та іншим не гативним впливом на навколишнє природне середовище.

Слайд 15

Основою для міжнародного екологічного права стала Стокгольмська декларація з навколишнього середовища і є базовим актом для міжнародного права навколишнього середовища. Дата і місце прийняття: 16 червня 1972 року, м. Стокгольм (Швеція) Проведення Стокгольмської конференції спонукало до ряду наукових міжнародних досліджень, які вийшли у 1972 р. Два таких дослідження мали значний вплив на розвиток міжнародного права навколишнього середовища і вперше було підняте питання взаємозв'язку між охороною навколишнього середовища та розвитком (зокрема, теза про те, що людство повинно взяти на себе зобов'язання з управління планетою).

Слайд 16

Презентацію підготувала учениця 10-А класу Фурман Ольга

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Екологія