X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ІНІЦІАТИВА «РІДНЕ СЕЛО»

Завантажити презентацію

ІНІЦІАТИВА «РІДНЕ СЕЛО»

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ІНІЦІАТИВА «РІДНЕ СЕЛО» Громадське обговорення Агроритм

Слайд 2

Рішення Ради регіонів від 19.09.2012. п.4 Раді міністрів АРК, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адмініст-раціям, органам місцевого самоврядування: провести широке обговорення серед сільських територіальних громад ініціативи “Рідне село” з метою вивчення суспільної думки щодо визначення шляхів і заходів з розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.

Слайд 3

МАПП: «Рідне село» матеріали для обговорення ОДА РВ ВАССР Регіональні центри продуктивності ВНЗ Мінагрополітики

Слайд 4

Протягом кількох останніх років аграрний сектор економіки України набув нових, стало позитивних тен- денцій свого розвитку. На основі зростаючої інтен- сивності виробництва у 2011 році вдалося досягну- ти найвищих по відношенню до попередніх років та інших галузей темпів приросту обсягів валової про- дукції сільського господарства. Випереджувальний розвиток галузі рослинництва сприяв досягненню найвищих показників продуктивності землі починаю- чи з 1990 року. Суттєві позитивні ознаки маємо також у загальній оцінці розвитку галузей тваринництва. Таких показників економічного розвитку сільського господарства неможливо було досягнути без ефек- тивного розвитку аграрних підприємств і самовідда- ної праці господарств населення. Розуміючи відповідальність держави перед соці- альним розвитком села, хочу привернути увагу сус- пільства перед необхідністю об’єднання зусиль селян ня послуг з обслуговування сільського населення стає нині основним завданням органів державного управ- ління і органів місцевого самоврядування. Ми звертаємось до Вас з Ініціативою «Рідне село». Саме Ваші пропозиції стануть основою формування по- дальших напрямів державної підтримки господарств населення та сільськогосподарської кооперації. Вірю, що спільними зусиллями ми забезпечимо со- ціальну стабільність сільського населення, створимо нові робочі місця і як наслідок піднімемо рівень соці- альної інфраструктури сільських територій та доходів населення. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк Шановні панове! у виробництві. Саме розвиток кооперації з метою ви- робництва сільськогосподарської продукції та надан-

Слайд 5

Основні засади Ініціативи «РІДНЕ СЕЛО» 15 травня 2012 року в Києві стартувала Ініціатива Наші дії спрямовані за двома напрямами та, відповідно, двома етапами у часі: І. Зміцнення економіки господарств населення, фермерських господарств ІІ. Підтримка сільськогосподарської коопера- ції як дієвого шляху підвищення конкуренто- спроможності малих та середніх виробників сільськогосподарської продукції В межах діючих програм розвитку аграрного сектору напрями фінансування сформовано та- ким чином, щоб у першу чергу підсилити госпо- дарства населення і на цій основі сприяти фор- муванню та діяльності сільськогосподарських кооперативів. Ключовими партнерами у реалізації Ініціативи «Рідне село» є Мінагрополітики, сільські грома- ди, аграрії-виробники, освітяни та науковці. «Рідне село». Основні положення Ініціативи були розроблені Мініс- терством за участі Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, профільних громадських організа- цій, аграрної науки, міжнародних експертів та аграріїв. Ініціатива «Рідне село» є частиною процесу соціоеко- номічної модернізації аграрного сектору, напрями та заходи якої спільно напрацьовуються нині Мініс- терством, державними органами виконавчої влади, аграрною наукою, громадськими організаціями в межах проекту Стратегії розвитку аграрного сектору. Метою Ініціативи «Рідне село» є підвищення якості життя сільського населення через зміцнен- ня сільської економіки, налагодження соціальної інфраструктури, покращення довкілля. Економіко-виробнича аграрна складова Ініціативи має на меті підтримку сільських громад через зміц- нення економічної основи сільського розвитку – гос- подарств населення, малих та середніх товаровироб- ників сільськогосподарської продукції. Тому основним принципом виробничої части- ни Ініціативи «Рідне село» є перенесення акцен- ту державної підтримки на малого та середнього сільськогосподарського виробника.

Слайд 6

Державна підтримка в межах Ініціативи «Рідне село» (2012 рік)

Слайд 7

І. Підтримка малих сільськогосподарських виробників Мета: зміцнення економіки малих сільськогосподарських виробників як основи сільського розвитку

Слайд 8

Продукція господарств населення на ринку часто має низьку конкурентоспроможність через немож- ливість формування достатньо великих за обсяга- ми партій належної якості. Через це втрачаються можливі доходи селян. Нам необхідно залучити в активний економічний обіг велику частку продук- ції, що виробляється селянськими і фермерськими господарствами.

Слайд 9

зменшити собівартість продукції підвищити якість продукції полегшити доступ до організованих ринків збуту підвищити доходи учасників підвищити якість життя ІІ. Розвиток сільськогосподарських кооперативів Мета: розвиток сільськогосподарської кооперації як засіб зростання економіки малих виробників сільськогосподарської продукції, оптимізації їхніх витрат на ведення господарської діяльності, спрощення доступу до агросервісних послуг та каналів збуту, організації зберігання, переробки сільськогосподарської продукції, що позитивно вплине на соціальний розвиток сільських територій та сільських громад Велика кількість дрібних і середніх господарств мають обмежені можливості для первин- ної обробки та зберігання зібраного врожаю. Саме кооперативи дадуть можливість вклю- чити вироблену фермерськими та селянськими господарствами продукцію в маркетинго- вий ланцюг, підвищити додану вартість продукції, а також покращити якість і безпечність сільськогосподарської продукції. Розвиток сільськогосподарської кооперації – засіб формування середнього класу на селі. Кооперативи є інструментом об’єднання малими виробниками сільськогосподарської продукції власних ресурсів і здійснення спільних стратегій на ринках продукції, послуг і засобів виробництва. Сільсько- господарська кооперація дає змогу

Слайд 10

Законодавство розмежовує поняття виробничих та обслуговуючих кооперативів: СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ юридична особа, утворена шляхом об’єднання фізичних осіб, які є сільськогосподарськими товаровиробниками, для спільного виробництва продукції сільського, рибного і лісового господарства на засадах обов’язкової трудової СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ кооператив, створений для надання послуг переважно членам кооперативу та іншим особам з метою проваджен- ня їх сільськогосподарської діяльності. Відповідно до Закону України «Про сільськогоспо- дарську кооперацію», сільськогосподарський коопе- ратив – юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, що є сільськогосподарськими товаровиробниками, на засадах добровільного член- ства та об’єднання майнових пайових внесків для спільної виробничої діяльності у сільському господар- стві і обслуговування переважно членів кооперативу. участі у процесі виробництва; Порівняльна характеристика виробничих і обслуговуючих кооперативів СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ Отримання прибутку від інвестованого капіталу СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ МЕТА: Отримання послуг (найвищі ціни за продукцію, яка реалізується, найнижчі ціни на матеріально-технічні засоби) продовження табл. на стор. 9

Слайд 11

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ Будь-яка особа, яка має намір інвестувати свій капітал Сільськогосподарське виробництво Фізичні особи. Працюють у виробничому кооперативі та отримують доходи (зарплату) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ВЛАСНИКИ: Сільськогосподарські товаровиробники, які бажають користува- тися послугами кооперативу ДІЯЛЬНІСТЬ: Будь-які послуги, необхідні для господарств-членів: постачання; зберігання, переробка, збут; спільне використання техніки ЧЛЕНИ: Фізичні або юридичні особи, сільськогосподарські товаровироб- ники. Займаються власною господарською діяльністю УЧАСТЬ ЧЛЕНІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХНІ ВНЕСКИ Члени вносять свою працю, землю та майно продовження табл. Початок на стор. 8 Члени користуються послугами кооперативу. Вносять паї пропо- рційно до отриманих послуг продовження табл. на стор. 10

Слайд 12

ВЛАСНІСТЬ КООПЕРАТИВУ ЕКОНОМІЧНИЙ РЕЗУЛЬТАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ Прибуток розподіляється у формі дивідендів Одна акція (пай) — один голос Виробничий кооператив володіє господарським виробничим май- ном і землею. Є власником сільськогосподарської продукції Ставить за мету отримання прибутку, який розподіляється між чле- нами (пропорційно трудовій участі) Комерційні відносини. Ціни визначаються контрактами СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ Проміжний результат, який не є прибутком, розподіляється пропо- рційно участі членів в економічній діяльності ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ Один член — один голос Кооператив має те майно, яке йому необхідне для здійснення ді- яльності. Продукція залишається власністю його членів Не ставить за мету отримання прибутку. Результат розподіляється пропорційно до обсягу отриманих послуг Клієнти є членами. Некомерційні відносини з членами. Ціни зале- жать від фінансового результату кооперативу. Відносини з треті- ми особами комерційні ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ продовження табл. Початок на стор. 8

Слайд 13

• • про створення СОК та затвердження його статуту; вибори засновників та голови кооперативу; Визначити спільні проблеми й інтереси, однакові види виробництва, а також обсяг продукції, та відповідно до цього сформувати ініціативну групу. Найменування кооперативу, для чого провести погодження та резервування найменування кооперативу з реєстраційним органом (відповідно до вимог наказу Держпідприємництва України № 65 від 09.06.2004 р.). Після отримання від державного реєстратора довідки про резервування найменування кооперативу його можна вносити в засновницькі документи. Підготувати та підписати протокол про наміри щодо умов створення кооперативу, напрямків його діяль- ності та послуг, що надаватимуться членам кооперативу. Підготувати внутрішню та статутну документацію кооперативу, де будуть чітко визначені правила внутріш- ньогосподарської діяльності. Проведення установчих зборів СОК, на які виносяться питання: 4 крок 1 крок 2 крок 3 крок Практичні кроки створення СОК • призначення відповідального за державну реєстрацію кооперативу. Визначення та затвердження юридичної адреси кооперативу. Кооператив може бути зареєстрований за місцем проживання одного із засновників, і підтвердженням її буде ксерокопія його паспорта. Може також бути договір оренди приміщення, де буде розміщений кооператив. Рішення установчих зборів оформлюються протоколом зборів. продовження табл. на стор. 12

Слайд 14

• • заяву встановленого зразка (береться в управлінні статистики); оригінал Статуту; • • • свідоцтво про державну реєстрацію та його нотаріально засвідчену копію; коди засновників кооперативу; квитанцію про сплату реєстраційного збору. Під час отримання «Довідки з єдиного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)» особливу увагу необхід- но звернути на правильне присвоєння коду та назви організаційно-правової форми кооперативу. Державна податкова інспекція: • • • • заява встановленого зразку 1- ОПП у 2-х примірниках; оригінал Статуту та нотаріально засвідчена копія; свідоцтво про державну реєстрацію та його нотаріально засвідчена копія; копія статистичної довідки; • • протокол зборів засновників; ксерокопії паспортів (4 сторінки) засновників та їхніх ідентифікаційних номерів. Пенсійний фонд, Центр зайнятості, Фонд тимчасової втрати працездатності, Фонд страхування від нещасних випадків: • • заява встановленого зразку; нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію; • копія довідки статистики, засвідчена нотаріально або органом, який її видав. 6 крок 7 крок продовження табл. на стор. 13 продовження табл. Початок на стор. 11 Зареєструвати заснований кооператив. Зокрема, сплатити вступні внески та здійснити державну реєстрацію шля- хом подання державному реєстратору витягу з рішення зборів, двох примірників Статуту; документа, що засвідчує внесення реєстраційного збору (копія банківської квитанції або копія платіжного доручення з відміткою банку). Протягом 3-х робочих днів з дня надходження документів державний реєстратор повинен видати свідоцтво про дер- жавну реєстрацію. Подати документи в обласне (районне) управління статистики: 5 крок

Слайд 15

Відкриття рахунку у відділенні банку: • • заява про відкриття поточного розрахункового рахунку встановленого зразку; картка зі зразками підписів голови кооперативу та головного бухгалтера, якщо він є, засвідчені нотаріаль- но; • • • • • • • нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію; копія довідки статистики, засвідчена нотаріально або органом, що її видав; копія Статуту (нотаріально засвідчена); копія довідки (форма 4 ОПП), засвідчена податковим органом про взяття на облік; довідка про реєстрацію в Пенсійному фонді; ксерокопії паспортів та ідентифікаційних кодів засновників; копія протоколу зборів засновників. 9 крок 10 крок продовження табл. Початок на стор. 11 Отримання дозволу на виготовлення печатки. До органів дозвільної системи МВС України подати: • заяву встановленого зразку; • • • • ескіз печатки; оригінал свідоцтва про реєстрацію та його нотаріально засвідчену копію; копію довідки управління статистики, засвідчену нотаріально або органом, що її видав; квитанцію про оплату вартості послуг – рахунок на місці. 8 крок Підготовка до початку діяльності кооперативу. Для цього необхідно налагодити управління кооперати- вом та набрати персонал, забезпечити фінансування шляхом формування відповідних фондів.

Слайд 16

ІІІ. Сільськогосподарське дорадництво Відповідно до напрямів Ініціативи «Рідне село» суб’єктам господарювання, що провадять діяльність у сільській місцевості, та сільському населенню на- даються соціально спрямовані дорадчі послуги щодо зайнятості сільського населення шляхом розвитку ко- операції у сільській місцевості. Умови надання соціально спрямованих дорадчих послуг визначені в затвердженому Постановою Кабі- нету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1131 Порядку використання коштів, передбачених у дер- жавному бюджеті для державної підтримки сільсько- господарської дорадчої служби. Конкретні переліки соціально спрямованих дорад- чих послуг, обсяги їхнього фінансування для кожно- го виконавця та районів, в яких надаються послуги, передбачені в планах заходів, що затверджуються щорічно відповідними структурними підрозділами обласних державних адміністрацій. Надання соціаль- но спрямованих дорадчих послуг здійснюється відпо- відно до плану заходів та оформляється актом, який підписують суб’єкт сільськогосподарської дорадчої діяльності, голова сільської (селищної) або районної ради, начальник Головного управління агропромис- лового розвитку обласних державних адміністрацій і споживач дорадчих послуг. Бюджетні кошти спрямовуються на оплату дорад- чих послуг, які мають найбільшу ефективність, – про- ведення навчальних семінарів, індивідуальних до- радчих послуг, випуску і розповсюдження друкованої продукції, демонстраційного показу форм і методів роботи суб’єктів господарювання. Згідно Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 417 від 09 липня 2012 р. в Державному бюджеті закладено 2000,0 тис. грн.

Слайд 17

Слайд 18

Назва Яким НПА регулюється Хто отримує Що отримує Як отримати Коли отримує Передбачене фінансування бюджетом 2012 року, млн гривень Державна підтримка господарств населення, фермерських господарств та розвитку сільськогосподарської кооперації в межах діючих програм за Ініціативою «Рідне село» (2012 рік) Дотації за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби Постанова Кабінету Міністрів від 02 березня 2011 року № 246 «Про затвердження Порядку вико- ристання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціально- го фонду державного бюджету» (зі змінами) Фізичні особи Дотація за молодняк виплачується за утримання молодняку, який на момент першого подання фі- зичними особами відповідних документів досяг певного віку, у розмірі: 250 гривень за голову – за молодняк віком від 3 до 6 місяців; 500 гривень за голову – за молодняк віком від 6 до 9 місяців; 750 гривень за голову – за молодняк віком від 9 до 12 місяців; 1000 гривень за голову – за молод- няк віком від 12 до 15 місяців. Необхідно звернутися до сільської, селищної чи міської ради. Документи для отримання дотації приймаються сільською, селищною чи міською радою щомісяця до першого числа наступного місяця та до 1 грудня 2012 р. у порядку черговості їх надходження, про що робиться запис у журналі обліку. Протягом 2012 року. Документи приймаються щомісяця до 5 числа та до 1 грудня. 367,0

Слайд 19

Часткове відшкодування фізичним особам витрат на закупівлю установки індивідуального доїння Постанова Кабінету Міністрів від 02 березня 2011 року № 246 «Про затвердження Порядку вико- ристання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціально- го фонду державного бюджету» (зі змінами) Фізичні особи, які утримують у своєму господарстві не менше трьох ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку корів Відшкодування у розмірі вартості установки індивідуального доїння, але не більш ніж 5000 гри- вень за одиницю Для отримання такої підтримки необхідно звернутися до управління агропромислового розвитку районної або управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрації Документи приймаються щомісяця до 1 числа наступного за звітним та до 1 грудня. Отримати ко- шти зможуть протягом 20-25 днів наступного місяця. 15,0 Назва Яким НПА регулюється Хто отримує Що отримує Як отримати Коли отримує Передбачене фінансування бюджетом Державна підтримка 2012 року, млн гривень

Слайд 20

Державна підтримка за продану на переробні підприємства худобу Постанова Кабінету Міністрів від 02 березня 2011 року № 246 «Про затвердження Порядку вико- ристання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціально- го фонду державного бюджету» (зі змінами) Фізичні особи, фізичні особи – члени виробничих або сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, а також фермерські господарства Дотації за вирощені та продані ними на забій і переробку суб’єктам господарювання, які мають власні (орендовані) потужності для забою тварин: молодняк ВРХ – 2,5 грн за кг живої ваги (вагою не менше 330 кг) та свині (крім свиноматок і кнурів) – 1,5 грн за кг живої ваги (від 100 до 120 кг) та 1,0 грн за кг живої ваги (від 120 до 150 кг). Необхідно звернутися до сільської, селищної чи міської ради. Документи для отримання дотації приймаються сільською, селищною чи міською радою щомісяця до першого числа наступного місяця та до 1 грудня 2012 р. у порядку черговості їхнього надходження, про що робиться запис у журналі обліку. Після 20-го числа місяця, наступного за місяцем подання документів 67,8 Назва Яким НПА регулюється Хто отримує Що отримує Як отримати Коли отримує Передбачене фінансування бюджетом Державна підтримка 2012 року, млн гривень

Слайд 21

Надання кредитів фермерським господарствам Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. №1102 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам» Фермерські господарства Фінансова підтримка на поворотній основі строком до п’яти років у сумі до 250 тис. гривень. Для виробництва, переробки і збуту виробленої продукції; для придбання техніки, обладнання, по- новлення обігових коштів, будівництва та реконструкції виробничих і невиробничих приміщень, закладення багаторічних насаджень тощо. Шляхом подання пакету документів до конкурсної комісії, створеної регіональним відділенням Українського державного фонду підтримки фермерських господарств Протягом бюджетного року 27,8 Назва Яким НПА регулюється Хто отримує Що отримує Як отримати Коли отримує Передбачене фінансування бюджетом Державна підтримка 2012 року, млн гривень

Слайд 22

Часткове відшкодування вартості закуплених племінних телиць, нетелей та корів молочного, м’ясного та комбінованого напряму Постанова Кабінету Міністрів від 02 березня 2011 року № 246 «Про затвердження Порядку вико- ристання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціально- го фонду державного бюджету» (зі змінами) Суб’єкти господарювання (юридичні особи) Часткове відшкодування вартості закуплених племінних телиць, нетелей та корів виплачується у розмірі 50% їхньої вартості, але не більше ніж 7000 тисяч за голову Документи приймаються щокварталу до 5 числа наступного місяця і до 5 грудня (станом на 1 груд- ня). Для отримання дотації необхідно подати до Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь (департаментів) агропромислового розвитку об- ласних держадміністрацій Грудень 2012 року 45,0 Назва Яким НПА регулюється Хто отримує Що отримує Як отримати Коли отримує Передбачене фінансування бюджетом Державна підтримка 2012 року, млн гривень

Слайд 23

Дотації за приріст корів молочного та комбінованого напряму продуктивності власного відтворення Постанова Кабінету Міністрів України № 282 від 18 березня 2009 року «Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку тваринництва» Сільськогосподарські підприємства та фермерські господарства За умови середнього надою на одну корову, яка наявна на 1 січня поточного року, не менш як 4300 кілограмів молока, та, які на 1 січня поточного року утримували: сільськогосподарські підприєм- ства – не менш як 30 корів; фермерські господарства – не менш як 15 корів – у розмірі до 7000 грн за одну прирощену корову Документи приймаються щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, і до 5 грудня поточного року. Для отримання дотації необхідно подати в управління агропромислово- го розвитку районних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрації Грудень 2012 року 45,0 Назва Яким НПА регулюється Хто отримує Що отримує Як отримати Коли отримує Передбачене фінансування бюджетом Державна підтримка 2012 року, млн гривень

Слайд 24

Розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства Закон «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства», Постанова Кабінету Мі- ністрів України № 587 від 15.07.2005 р. «Про затвердження Порядку справляння збору та вико- ристання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» (редакція від 17.04.2012) Будь-які суб’єкти господарювання, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, у тому числі фізичні особи-підприємці Кошти для компенсації витрат на підготовку ґрунту та посадку молодих насаджень, догляд за на- садженнями до вступу в плодоношення, спорудження шпалери, будівництво краплинного зрошен- ня та водонакопичувальних басейнів, проектних робіт, на придбання матеріалів, необхідних для проведення таких робіт. Виробникам столових сортів винограду та плодів – для компенсації витрат з будівництва холодильників для зберігання вирощеної продукції, розсадницьким господарствам для будівництва лабораторних комплексів з виробництва безвірусного садивного матеріалу, та камер швидкого заморожування плодів і ягід – виробникам такої продукції Після здійснення робіт із закладення насаджень, догляду та інших робіт відповідно до проектно- кошторисної документації, затвердженої у Мінагрополітики, документи, що підтверджують фак- тичні витрати, по мірі їхнього проведення, подаються до 5 числа кожного місяця до комісії, що утворена при райдержадміністрації. Після розгляду документів до 15 числа щомісяця регіональна комісія направляє висновок до Ко- місії Мінагрополітики, що здійснює розподіл коштів і спрямовує відповідний наказ до органів Каз- начейства, які, в свою чергу, через структурні підрозділи направляють кошти безпосередньо на 1075,0 Назва Яким НПА регулюється Хто отримує Що отримує Як отримати Коли отримує банківські рахунки одержувачів Передбачене фінансування бюджетом 2012 року, млн гривень Державна підтримка

Слайд 25

Підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 272 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів» Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи Здешевлення на 90 % (без урахування суми ПДВ) сільськогосподарської техніки, обладнання, устаткування вітчизняного виробництва Шляхом подання пакету документів до регіональної конкурсної комісії, створеної головним управ- лінням агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Протягом бюджетного року 5 Назва Яким НПА регулюється Хто отримує Що отримує Як отримати Коли отримує Передбачене фінансування бюджетом Державна підтримка 2012 року, млн гривень

Слайд 26

Поставка техніки та обладнання з вирощування свиней та виробництва продукції тваринництва Постановою КМУ № 648 від 28.07.2010 р. зі змінами «Про затвердження порядку використання коштів Державного бюджету для фінансової підтримки заходів в АПК на умовах фінансового лі- зингу» Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи На умовах фінансового лізингу планується спрямувати кошти на придбання техніки та обладнання з вирощування свиней та виробництва продукції тваринництва (пілотний проект) Кооператив повинен укласти угоду з ДП «Спецагролізинг», оплатити перший внесок, що складає 5% від вартості предмету лізингу та 5% комісійних на залишкову вартість (та відповідно до дого- вору лізингу щомісячно, щоквартально або раз на півріччя за тілом лізингового платежу) Після сплати 5% від вартості предмету лізингу, згідно з укладеною угодою з постачання техніки. 30,024 Назва Яким НПА регулюється Хто отримує Що отримує Як отримати Коли отримує Передбачене фінансування бюджетом Державна підтримка 2012 року, млн гривень

Слайд 27

Слайд 28

Слайд 29

Слайд 30

Слайд 31

Слайд 32

Слайд 33

Схема організації обговорення: ОДА РВ ВАССР + практичні семінари для РДА та регіональних відділень ВАССР. Листки розподілу матеріалів. (до 15 грудня 2012) РДА ВНЗ Дорадчі служби + + практичні семінари для сільських голів. Листки отримання матеріалів. (до кінця грудня 2012)

Слайд 34

Схема отримання зворотної інформації: Сільські голови заповнена анкета РДА (кінець грудня 2012) РДА ОДА Регіональні центри продуктивності (до 15 січня 2013) НДІ Агропродуктивність МАПП (січень) Розробка державної програми розвитку сільськогосподарської кооперації до 2020 р. (лютий-травень)

Слайд 35

Першочергові кроки в організації обговорення ініціативи «Рідне село» До 15 грудня 2012 року обласні державні адміністрації спільно з регіональними відділеннями Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад проводять практичні семінари для райдержадміністрацій та районних представників ВАССР. Матеріали для обговорення поширюють до районного рівня (відповідно кількості сільських рад). Визначають відповідального в області за проведення обговорення, надають його контактну інформацію районам.   До кінця грудня 2012 року райдержадміністрації проводять практичні семінари для голів сільських та селищних рад.   Кожному голові сільської чи селищної ради вручають матеріали для обговорення. Листок опитування відділяється від основних матеріалів, заповнюється сільським головою та передається відповідальному за проведення обговорення в районі. Відповідальний районного рівня доставляє анкети зі свого району в обласний центр агропродуктивність. Повідомляє про передачу анкет відповідального за проведення обговорення в області.   27-28 грудня 2012 року відповідальні за проведення обговорення в області перевіряють надходження заповнених анкет в обласних центрах агропродуктивність. Забезпечують виконання завдання в повному обсязі. 28 грудня 2012 року інформують про проведення обговорення та передачу анкет за телефонами (044) 242-35-66 та на електронну адресу smcae@smcae.kiev.ua.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Я і Україна