X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Діяльність вчителів

Завантажити презентацію

Діяльність вчителів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Педагогічна технологія – сукупність методів, форм і прийомів навчання, тотожних їм моделей управління, підпорядкованих визначеній меті, що гарантують певний позитивний результат. Технологія – форма реалізації людського інтелекту, сформованого на розв’язанні суттєвих проблем буття. (Сукупність знань про способи й засоби здійснення процесів.) Інноваційна освітня технологія – сукупність форм, методів і засобів навчання, виховання та управління, об’єднаних єдиною метою, добір операційних дій педагога з учнями, у результаті яких суттєво покращується мотивація учнів до навчання.

Слайд 3

Особистісно – орієнтована Ціле покладання Репродуктивна Проектна Ігрова Система модульного навчання Евристична Розвивального навчання Сугестивного навчання Колективної взаємодії Інтерактивна Розвитку критичного мислення Проблемного навчання Різнорівневого навчання

Слайд 4

Передовой педагогiчний досвiд Авторство Впровадження iнновацiйних технологiй Творче засвосння класичних технологiй Практика Реалізація Збагачення змiсту, розширення сфери використання Апробацiя навчальних планiв, програм, посiбникiв Створення авторських програм, посiбникiв Авторство, яке використовується педагогами - Анкетування - Дiагностика - Монiторiнг «Готовнiсть педколективу до iнновацiйноi дiяльностi» Початкова школа: апробацiя пiдручникiв украiнськоi мови. участь у регiональному експеремен ту вiдкритого типу щодо запровадженню методики Л.Б.Тарасова (курс«Отогуючий свiт») апробацiя курсу ХОУП «Кориснi звички» Старша школа: використання комп’ютерної технологiй в навчальном процесi iнформатика: Всеукраiнський науково-практичний семiнар -украiнська мова i лiтература: Всеукраiнський конкурс творчих проектiв «Творчiсть Iвана Багряного» Видавнича дiяльнiсть: - Зошит з украiнськоi мови. для контролю етнокультурознавчих знань (3 -4 клас) - статтi за творчістю Ю. Клена. Друк - Методичнi розробки урокiв, позакласних заходiв з украiнськоi, росiйськоi мов, Севастополезнавство - Участь в конкурсi «Вчитель року»: початкови класi украiнська мова, хiмiя. - Участь у конкурсi «Класний керiвник року»

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Інноваційна діяльність учителів МК української філології № п\п Назва інновацій Основні ідеї Очікувані результати Форми узагальнення Дані про вчителя П.І.П. Катег. звання Стаж 1 Використання методу проектів, інформаційна технологія. Стимулювання інтересу учнів до певних проблем, розвиток логічного мислення, стимулювання ініціативності, рішучості, навичок співробітництва. Розвиток творчого потенціалу учня, його здібностей до комунікативних дій, формування інформаційної культури учнів, підготовка користувача засобів нових інформаційних технологій. Дослідницький пошук, творчі проекти, альбоми, відеофільми, альманахи, посібники. Волошинська Т.М. вища 18 2 Використання методу проектів Усвідомлення мети діяльності, розуміння сутності розв'язуваної проблеми, володіння методами дослідження, інтерес учнів до досліджуваного питання, залучення між предметних знань. Формування вміння самостійно конструювати свої знання, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, активний розвиток критичного мислення, суб'єктне пробудження та розвиток особистості учнів. Інформаційні проекти, практично-організаційні проекти, робота в групах, “мозковий штурм”, пригодницькі та ігрові проекти. Присмицька Г.М. перша 6

Слайд 8

1 2 3 4 5 6 7 8 3 Тексто-центрична технологія Слово-епіцентр уроку, опора на зв'язний текст, на слово в найширших ареалах його побутування, дослідження образу автора і авторські позиції в елементах тексту, увага до образної системи слова. Максимальне за діяння рецепторів сприймання зору, слуху, моторики, підвищення пізнавального інтересу школярів до предмета, розвиток духовної компетенції, креативність мислення, комфортність навчання. “Мозковий штурм”, робота в групах, “Акваріум”, “Мікрофон”, ігрові проекти, персональна звітність, два, чотири – всі разом, Броунівський рух. Солтис О.І. перша 12 4 Технологія організації групової навчальної діяльності Сприяє формуванню навчальної мотивації, навичок спілкування, забезпечує оперативний зворотний зв’язок, дозволяє досягти вищої активності всіх учасників, надає можливість кожному з них використати свої знання. Сприяє успішному формуванню в учасників комплексу позитивних якостей: здатність швидко адаптуватися у нестандартних ситуаціях, готовність брати на себе відповідальність. Формування суспільного досвіду, задоволення результатами власної і сукупної роботи, взаємодопомоги, взаємозбагачення, взаємоконтролю, зростання індивідуальної допомоги з боку вчителя та товаришів по групі тим, хто її потребує. Формування навичок особистісного спілкування та спілкування у малих групах. “Мозковий штурм”, Броунівський рух, метод “Прес”, дискусія, метод “Сенкен”, евристичне спостереження, метод помилок. Денисова Н.С. перша 8

Слайд 9

1 2 3 4 5 6 7 8 5 Застосування тестових технологій для здійснення Активізація пізнавальної діяльності учнів, розвиток уміння концентруватися, уміння робити правильний вибір, формування умінь усувати неточності у формулюванні певних тверджень. Тести закритої і відкритої форми, навчальні і контрольні тести. Колоквіуми, дистанційне навчання, дебати, “обери позицію”, лекції. Мазаєва Н.В. Горощук Г.П. перша 8

Слайд 10

Інтерактивні технології навчання – навчання, побудоване на основі спілкування та взаємодії, що реалізуються і в технологіях, і в методах, і в організаційних формах.

Слайд 11

СИТУАТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 1.Симуляції 2.Спрощене судове слухання 3.Громадянські слухання 4.Розігрування ситуації за ролями КООПЕРАТИВНІ 1.Робота в парах 2.Ротаційні трійки 3.Два – чотири – всі разом 4. Карусель 5.Робота в малих групах 6.Акваріум ОПРАЦЮВАННЯ ДИСКУСІЙНИХ ПИТАНЬ 1.Метод ПРЕС 2.Займи позицію 3.Зміни позицію 4.Неперервна шкала думок 5.Дискусія 6.Дискусія в стилі Ток-шоу 7.Оцінювальна дискусія 8.Дебати КОЛЕКТИВНО – ГРУПОВІ 1.Обговорення проблеми в загальному колі 2.Мікрофон 3.Незакінчене речення 4.Мозковий штурм. 5.Навчаючи – учусь 6.Ажурна пилка 7.Аналіз ситуації 8.Вирішення проблем 9.Дерево рішень

Слайд 12

Особливості інтерактивних технологій: Освітні та розвивальні цілі виступають як супутні. Збільшується відсоток засвоєння інформації ( до 90 %). Орієнтується навчання не тільки на засвоєння знань, а й на розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінювання. Учитель виступає як рівноправний партнер учнів, виконує організаційні та консультаційні функції. Інтерактивне навчання – навчання, побудоване на основі спілкування та взаємодії, що реалізуються і в технологіях, і в методах, і в організаційних формах.

Слайд 13

Головна мета: підготовка особистості до реального життя, формування громадянської позиції , перехід від особистості учня , що само ідентифікуються, до особистості, яка само реалізуються. Головне джерело мотивації – інтерес самого учня, в результаті чого навчальній діяльності притаманний високий рівень активності.

Слайд 14

Глибоке знання предмету Творчий підхід до справи Вміння вносити корективи, зміни в методику викладання Високий рівень загальної культури Глибоке знання психології дитини Доброзичливе ставлення до учнів Уміння впливати на духовно-моральний стан і розвиток особистості

Слайд 15

Слайд 16

№ Етап Мета Прийом I Мотивацiйний Сфокусувати увагу учнiв на проблемі й викликати iнтерес до обговорюваної теми - Читання цитати - Коротка iсторiя Розминка - Невеличне завдання II Оголошення теми та очiкування результатiв Забезпечити розумiння учнями змiсту їхньої дiяльностi того, чого вони повиннi досягнути, що вiд них очiкує вчитель III Надання необхiдної iнформацiї Дати учням достатньо iнформацii для того, щоб на основi ii виконувати практичнi завдання - Мiнi-лекцiя - Читання роздаткового матерiалу - Виконання завдання IV Iнтерактивна вправа (центральна частина) Практичне осмислення матерiалу, досягнення поставлених цiлей Послiдовнiсть - iнструктування - подiл на групи (або розподiл ролей) - виконання завдання - презентацiя результату V Пiдведення пiдсумкiв, оцiнювання результатiв Рефлексiя, усвiдомлення того, що було зроблено на уроцi чи досягнуто поставлених цiлей, як можна застосувати отримане на практицi Бесіда - метод рефлексii

Слайд 17

Визначення мети (очікування результатів) уроку Вибір показників (критеріїв) оцінювання результатів діяльності Вивчення мети оцінювання Вибір шкали оцінювання уроку Вибір конкретної стратегії ( способу ) оцінювання Визначення шляху доведення до відома учнів очікувань учителя

Слайд 18

Тест Знайти правильну відповідь, або кілька запропонованих варіантів, або “знайти пару” тощо Експрес опитування Стислі усні або письмові відповіді – знання понять, продовжити речення, заповнити таблицю намалювати діаграму скласти схему, тощо. Розминка опитування Повна усна або письмова відповідь Контрольна вправа або творче завдання. Може бути будь – яка вправа : виступ у суді, підготовка аргументів, доповідь, твір, реферат Спостереження Один із головних методів оцінювання (використовуються підготовлені форми для спостереження й оцінювання) Самооцінка Оцінка самими учнями своєї роботи Ігрові методи оцінювання Заздалегідь встановлюється шкала оцінювання

Слайд 19

Оцінювання знань Оцінювання навичок мислення Оцінювання навичок презентації своїх думок Оцінювання навичок участі в дискусії Оцінювання внеску учня в дискусію Оцінювання участі учасника дискусії Оцінювання якості підготовки аргументів та обґрунтування своєї позиції Оцінювання учнем власної участі в роботі малої групи

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Виховна робота