X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Вміння

Завантажити презентацію

Вміння

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Динаміка розвитку мовленнєвих умінь учнів за класами

Слайд 2

5 КЛАС

Слайд 3

розрізняти мову і мовлення, види мовленнєвої діяльності, види і форми мовлення; обґрунтовуючи їх специфіку; орієнтується в умовах спілкування, співвідносити своє мовлення (вибір мовних засобів) з умовами спілкування; узгоджувати свою мовленнєву поведінку з ситуацією і правилами спілкування; дотримуватися основних вимог до мовлення; Вміння й навички, які повинен здобути учень:

Слайд 4

визначати змістові та формальні ознаки тексту; аналізувати текст: визначаючи його тему й основну думку; знаходити недоліки в тексті і виправляти їх; учитися вдосконалювати текст щодо його змісту й будови;

Слайд 5

створювати тексти відповідно до визначених вимог; самостійно чи з допомогою вчителя з’ясовувати значення незнайомих слів; перекладати з російської мови на українську окремі слова, словосполучення, речення і невеликі тексти, користуючись вивченим мовним матеріалом і перекладними словниками.

Слайд 6

6 КЛАС

Слайд 7

аналізувати будову тексту, абзаців, виділяючи мікротеми; знаходить відоме і нове у реченнях тексту; складати простий план тексту; переказувати текст за складним планом; визначати смислові та мовні засоби зв’язку між частинами тексту і реченнями в тексті; опановувти прийоми поширення тексту вивченими частинами мови, прийоми трансформації особового, часового і модального планів тексту; будувати текст з урахуванням знань про його структуру, смислові та мовні засоби зв’язку, відоме і нове; Вміння й навички, які повинен здобути учень:

Слайд 8

знаходити недоліки в тексті; вчитися удосконалювати текст з погляду його змісту і структури; створювати тексти відповідно до визначених вимог; самостійно добирати для висловлювань матеріал на основі різних джерел, систематизуючи його; складати простий план власного висловлювання;

Слайд 9

давати оцінку почутому; докладно переказувати прослуханий текст; прогнозувати зміст озвученого тексту; аналізувати вживання мовних засобів;

Слайд 10

вдосконалювати читання вголос і мовчки, навички вивчального та ознайомлювального, а також вибіркового читання; систематично збагачувати словниковий запас, з’ясовувати значення незнайомих слів, уточнювати значення відомих за допомогою різних способів семантизації.

Слайд 11

7 КЛАС

Слайд 12

уважно слухати, сприймати на слух, розуміючи чуже мовлення і вербально реагуючи на нього в межах вікових можливостей і засвоєного мовного матеріалу в умовах навчального і побутового спілкування; аудіювати тексти вивчених стилів, типів і жанрів мовлення; вичленовувати смислову інформацію, розрізняючи головну і другорядну інформацію, виділяти і утримувати в пам’яті необхідну інформацію; використовувати здобуту інформацію при підготовці власних висловлювань; Вміння й навички, які повинен здобути учень:

Слайд 13

виділяти логічно-смислові частини в прослуханому тексті; переказувати почуте докладно і стисло (усно чи письмово); прогнозувати зміст озвученого тексту; аналізувати вживання мовних засобів; встановлювати граматичні відмінності між записаним і прослуханим реченнями;

Слайд 14

знаходити лексичні і граматичні помилки, допущені під час перекладу; прогресувати в техніці читання, користуючись засвоєними видами читання, опановуючи пошукове читання; систематично збагачувати і уточнювати свій словниковий запас, користуватися словниками різних видів; виділяти логічно-смислові частини прочитаного; складати простий і складний плани тексту;

Слайд 15

інтерпретувати й оцінювати прочитане; аналізувати мовне оформлення тексту, визначати засоби зв’язку (в межах вивченого матеріалу); підбирати тематично однорідні тексти; порівнювати інформацію двох і більше текстів щодо її новизни.

Слайд 16

8 КЛАС

Слайд 17

використовувати здобуті знання при побудові і вдосконаленні власних висловлювань; уважно слухати, осмислюючи почуте; вичленовувати різні категорії смислової інформації; запам’ятовувати почуте, роблячи записи, тематичні виписки з метою кращого засвоєння почутого; Вміння й навички, які повинен здобути учень:

Слайд 18

прогнозувати зміст аудіотексту; використовувати інформацію з прослуханого тексту у відповідях на запитання за його змістом та при підготовці власних висловлювань; аналізувати мовні засоби прослуханого тексту; узагальнювати, робити висновки, висловлювати власну думку з приводу почутого;

Слайд 19

складати монологічні й діалогічні висловлювання за проблематикою прослуханого тексту; користуватися засвоєними видами читання; виразно читати тексти різних стилів, типів і жанрів мовлення відповідно до норм української літературної мови та вимог “Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів...”; виражати за допомогою темпу, тембру, гучності читання особливості змісту, стилю тексту, авторський задум; визначати логіку і структуру тексту;

Слайд 20

порівнювати інформацію двох і більше текстів спорідненої тематики; добирати тематично однорідні тексти; пов’язувати зміст тексту з життєвим досвідом, реальними ситуаціями спілкування; узагальнювати викладені факти, робити висновки; визначати пізнавальну цінність прочитаного.

Слайд 21

9 клас

Слайд 22

уважно слухати; сприймати з голосу і розуміти аудіо-, відеотексти різних стилів, типів і жанрів мовлення; володіти різними стратегіями аудіювання; розуміти на слух записані або трансльовані аудіоматеріали широкого спектра соціокультурної тематики; складати план, конспект прослуханого, переказувати почуте усно і письмово за простим і складним планом докладно, стисло й вибірково; робити висновки, критично оцінювати прослухане і висловлювати власну думку; Вміння й навички, які повинен здобути учень:

Слайд 23

перекладати усно озвучений текст; знаходити у текстах логічні центри, з’ясовувати їх взаємозв’язок, розвивати логічну будову тексту; робити висновки з прочитаного; складати тези прочитаного, робити тематичні виписки, конспект як основу для усного і письмового повідомлення; складати реферати (доповіді) на основі двох-трьох джерел.

Слайд 24

10 клас

Слайд 25

знати особливості усного й писемного мовлення; монологічного й діалогічного, контактного й дистантного; оперувати відомостями про мовлення і спілкування, зокрема професійне; використовувати вербальні й невербальні засоби спілкування в різних видах мовленнєвої діяльності; дотримуватися норм культури мовлення; Вміння й навички, які повинен здобути учень:

Слайд 26

складати план почутого, тези, конспектувати, робить тематичні виписки, визначати стиль, тип, жанр мовлення; використовувати прослухані думки у власних висловлюваннях; виконувати вправи на удосконалення пам’яті, умінь аналізувати почуте, уміння слухати критично; удосконалювати навички різних способів читання; складати план, тези, готувати конспект статті, здійснювати самоконтроль і самокорекцію;

Слайд 27

уміти створювати тексти різних функціонально-смислових типів, стилів і жанрів; оцінювати усні й письмові висловлювання з позицій мовного оформлення та ефективності досягнення поставлених комунікативних завдань; володіти прийомами вдосконалення й редагування текстів.

Слайд 28

11 клас

Слайд 29

володіти голосом, правильною артикуляцією, невербальними засобами з метою реалізації мети спілкування й активізації уваги слухачів, правильно вибирати місце для виступу, відстань до слухачів; здійснювати систематичну підготовку до висловлювань та підготовку до конкретного виступу; правильно обирати тему, визначати цільову настанову; добирати мовний матеріал, розташовувати його в певній послідовності; проголошуючи промову, слідкувати за реакцією слухачів, коригувати виступ у разі потреби; Вміння й навички, які повинен здобути учень:

Слайд 30

складати план почутого, тези, робити тематичні виписки, визначати стиль, тип, жанр мовлення; здійснювати переклад текстів, добираючи відповідні темі й меті висловлювання мовні засоби; використовувати цитати у власному усному й писемному мовленні.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова