X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Основні способи творення дієслів та прислівників

Завантажити презентацію

Основні способи творення дієслів та прислівників

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Основні способи творення дієслів та прислівників Тема уроку

Слайд 2

Мета: поглибити знання про основні способи творення дієслів та прислівників; формувати вміння правильно утворювати дієслова та прислівники за допомогою різних словотворчих афіксів; Виховувати уважність, правописну пильність. Тип уроку: урок формування практичних умінь та навичок. Обладнання: копії текстів, завдань

Слайд 3

Бесіда за питаннями — Які є способи словотвору в українській мові? — Який спосіб найпродуктивніший при творенні іменників, прикметників? — Яка різниця між твірним словом та твірною основою? — Коли ми можемо говорити про префіксально-суфіксальний спосіб творення слів?

Слайд 4

Опрацювання теоретичного матеріалу: 1група- скласти узагальнюючу таблицю “Способи творення дієслів” 2 група- скласти узагальнюючу таблицю “Способи творення прислівників” Робота в групах

Слайд 5

Дієслова утворюються з інших частин мови. Для творення дієслів використовуються суфікси -и-, -і-, -а- (-я), -ува- (-юва-),-ка-, наприклад: щастя — щастити, свіжий — свіжити, вік —вікувати, ледар — ледарювати, ох — охкати Суфікс -ну-, поєднуючись із дієслівною основою, утворює дієслово доконаного виду: стукати — стукнути, кричати — крикнути. Суфікс -ону- має значення раптової діє: рубонути, різонути. Дієслова можуть утворюватися від дієслівних основ за допо- могою таких префіксів: в-, у-, уві-, від- (віді-), ви-, до- (ді-), з- (зі-, із-, с-), за-, на-, над- (наді-), об- (обі-), під-, пере-, по-, при-, про-, поза-, попід-, зне-, обез-, недо-, напів-, а також префіксів іншомовного походження де- (дез-), дис-, ре-: внести, урвати, увійти, віднести, відібрати, винести, донести, дібрати, зшити, зігнути, списати, завісити, обізвати, піднести, недочувати, дописати; демаскуватися, дезорієнтувати.

Слайд 6

Способи творення дієслова Префіксальний Суфіксальний Префіксально- Словоскладання суфіксальний в- (уві-): вписати, -а-, (-я-): від імен- під-, з- + -ува- а) іменна частина увібрати, влити; ників, прикметни- (-юва-): підви- + дієслівна осно- від(і)-: відрахувати; ків, вигуків: мор- щувати, зменшу- ва: благоволити, до-(ді-): дочисти- -ува (-юва-): від вати; верховодити; ти; іменників: підмалю- ви-, по-, з-, не-, б) складні імен- над-(і-): надпису- вати, записувати, про- + -и-, -ува-, ники + -ува- вати, надірвати; днювати, учителю- (-юва-): викорі- (-юва-), -а- (-я-): о- (об-, обі-): об- вати; нювати, знешко- вільнодумствува- шити, обіграти, -і-: від іменників, джувати, пофар- ти, добродіяти обнести; прикметників, чис- бувати; під-(і)-: під’їха- лівників: жаліти, від-, до-, з-, не-, ти, підігріти, піді- біліти, двоїти; на- + -ся: відче- брати; -ну-: від прикметни- питися, ненаїс- по-, попо-: подер- ків, вигуків: стукну- тися, допрацюва- ти, попоходити; ти, ойкнути; тися при-: пришити; -ка-: від займенни- роз- (розі-): роз- ків, вигуків, часток: громити, розігріти бекати, кукувати

Слайд 7

Прислівники утворювалися шляхом переходу слів і словоформ з інших частин мови. Від іменників, прикметників, числівників, займенників, прислівників утворилися нові прислівники шляхом злиття цих частин мови з прийменниками, які стали в таких словах префіксами: спідлоба, зроду, здалеку, замолоду, поодинці, передусім, подекуди. У сучасній українській мові прислівники творяться за допомогою суфіксів -о, -е: дорогий — дорого, теплий — тепло, гарячий — гаряче, байдужий — байдуже, а в деяких прислівниках виступає суфікс -чі: двічі, тричі. Можна виділити ряд префіксів, які приєднуються до прислівників часу й місця: від-, до-, поза-, перед-, після-, по-: віднині, донині, дотепер, позаторік, післязавтра, понікуди. Прислівники утворюються також за допомогою префіксів пре-, за-, не-: пречудово, зашироко, нешвидко, негласно. При суфіксально-префіксальному словотворенні використовується префікс по-: по-новому, по-братськи .

Слайд 8

Способи творення прислівників Назва способу творення Приклади 1. Префіксальний  за-: довго -> задовго; не-: мало -> немало; ні-: трохи -> нітрохи 2. Суфіксальний (найпоширеніший) -о: пізній -> пізно; -сь: куди -> кудись; -чі: три -> тричі 3. Префіксально-суфіксальний по- + -ому, -и: новий -> по-новому, чоловічий -> по-чоловічи; з- + -у: молодий -> змолоду; за- + -о: світлий -> засвітло; на- + -у: низ -> нанизу 4. Перехід інших частин мови в прислівник з вечора (іменник) -> звечора (прислівник); нашвидку    (прикметник)    ->     нашвидку (прислівник) 5. Складання однакових чи близьких слів далеко -> далеко-далеко, ледве -> ледве-ледве 6. Злиття основ слів ліворуч, привселюдно

Слайд 9

1 група Інформація, ах, слюсар, сканування, сіль, я, малюнок, обід,креслення, загартований, білий 2 група зима, фотографія,троє, перепис, гримати, захід, вболівальник, саджанець, горіння, регрес, завойовник, друкований. Утворіть від кожного слова дієслово префіксальним та суфіксальним способом. Укажіть словотворчі засоби, які ви використали.

Слайд 10

Вправа «Презентація власної думки». запишіть прислівники та визначте їх способи творення. Свою відповідь починайте словами : «Я думаю що..», або «На мою думку…» Уголос – Двічі – Уручну – Мимохідь – Більш-менш – Прийти додому –

Слайд 11

3. Використовуючи префікси, утворіть дієслова з новим значенням чи відтінком у значенні. Цвісти, спати, йти, жити, платити, правити, сіяти, нести, вчитися, дати, мріяти, мести, радіти.

Слайд 12

. У наведених прислівниках визначте суфікси та префікси. Напам’ять, лагідно, по-своєму, позавчора, вночі, відтепер, ненароком, по-українському, зрідка, добре, восени, уважніше, по-сусідськи, тричі, щодуху, зависоко, спершу. Напам’ять, лагідно, по-своєму, позавчора, вночі, відтепер, ненароком, по-українському, зрідка, добре, восени, уважніше, по-сусідськи, тричі, щодуху, зависоко, спершу. У наведених прислівниках визначте суфікси та префікси.

Слайд 13

Уявіть, що ви зустрілися з другом, якого давно не бачили. Він вас не впізнав. Між вами відбулося непорозуміння. Двічі, розглядати, тикати, проковтнути, забути, погано, віднині. Творче завдання. Складіть за поданою ситуацією діалог, використовуючи наведені дієслова та прислівники.

Слайд 14

Від яких частин мови і за допомогою яких словотворчих засобів утворено подані прислівники? Спишіть, позначте спосіб їх творення (за зразком першого слова).

Слайд 15

Самостійна робота учнів у зошитах: Від поданих слів утворіть прислівники; складіть і запишіть словосполучення з дієсловами з довідки. Зразок. Далекий — прийти здалеку. Чистий, сухий, ситий, рідкий. Довідка: переписати, витирати, наїстися, згадувати.

Слайд 16

«Коло ідей» «Кросворд» До записаних у кросворді коренів додати префікси та суфікси ч а р з о л о т к р а ш м и л д а р м а н д р к р и м а л

Слайд 17

Що нового дізналися на уроці? Що для вас було найцікавішим? Що для вас виявилося найскладнішим? Над чим, на вашу думку, варто ще попрацювати? Оцініть свою роботу та роботу товариша РЕФЛЕКСІЯ

Слайд 18

1.Вивчити теоретичний матеріал підручника; 2.Завдання на вибір: Середній рівень – впр.588, спишіть прислівники, визначивши спосіб творення; Достатній рівень – впр.614, заповнити таблицю дібрати приклади прислівниками, дієсловами. визначивши спосіб творення; Високий рівень – складіть розповідь у цікавій формі, використовуючи прислівники, дієслова, зробіть словотвірний аналіз 2 слів. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:

Слайд 19

Хай вам щастя, доля буде, Не на день і не на рік, А на довгий - довгий вік. БАЖАЮ ЗДОРОВ’Я!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова