X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Диктанти або списування. Дієслово

Завантажити презентацію

Диктанти або списування. Дієслово

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентацію підготувала вчитель-методист Скандинавської гімназії м. Києва Біляченко Ольга Василівна

Слайд 2

Доповни прислів'я пропущеними словами. Підкресли антоніми. Умій сказати, умій і ... . а) марнує; б) змовчати; в) будує. У м і й с к а з а т и , у м і й і з м о в ч а т и .

Слайд 3

Які часи дієслів ви знаєте? а) множина; б) теперішній; в) минулий; г) майбутній.

Слайд 4

Доповни речення. Дієслово має ... особи. а) 1; б)2; в) З. Дієслово має ... числа. а) 4; б) 2; в) З.

Слайд 5

Доповни речення. Дієслова, які в 3 особі множини мають закінчення -УТЬ, -ЮТЬ належать до ... дієвідміни. а) I; б) II; в) III.

Слайд 6

Доповни речення. Дієслова, які в 3 особі множини мають закінчення -АТЬ, -ЯТЬ належать до ... дієвідміни. а) I; б) III; в) II.

Слайд 7

Які закінчення мають дієслова I дієвідміни в 1 особі однини? а) -а, -я; б) -у, -ю; в) -и, -і.

Слайд 8

Які закінчення мають дієслова I дієвідміни в 1 особі множини? а) -имо, -їмо; б) -емо, -ємо; в) -у, -ю.

Слайд 9

До поданих дієслів добери близькі за значенням дієслова. Постав їх у 2 особу множини, запиши, виділи закінчення. Переможуть - ... . а) бродять; б) переборють; в) подужають.

Слайд 10

До поданих дієслів добери близькі за значенням дієслова. Постав їх у 2 особу множини, запиши, виділи закінчення. П е р е м о ж у т ь – п е р е б о р ю т ь , п о д у ж а ю т ь . П е р е м о ж е т е , п е р е б о р е т е , п о д у ж а є т е .

Слайд 11

Вставити потрібні літери, виписати слова І дієвідміни. Запрос . ти, ход . мо, перемага . те, віддяч . те, розкаж.ш, друж. те, прос.ш. П е р е м а г а є т е , р о з к а ж е ш .

Слайд 12

До поданих слів додайте -СЯ, або -СЬ, запишіть. Крутив, мив, ховаємо, качати, купаєш. К р у т и в с я , м и в с я , х о в а є м о с ь , к а ч а т и с ь , к у п а є ш с я .

Слайд 13

Від поданих дієслів утворіть дієслова 2 особи однини. Листуватися, змагатися, дивитися. Л и с т у є ш с я , з м а г а є ш с я , д и в и ш с я .

Слайд 14

Запиши слова за числами: однина, множина. Розпитаю, пишемо, зшию, прошу, стоїмо, розпитаємо. Р о з п и т а ю , з ш и ю , п р о ш у . П и ш е м о , с т о ї м о , р о з п и т а є м о .

Слайд 15

Допоможи дієсловам 2 особи множини знайти свої закінчення, запиши. Люб ..., допомага ..., сто ... . Л ю б и т е , д о п о м а г а є т е , с т о ї т е .

Слайд 16

Згрупуй дієслова за особами, дописавши особові займенники. Іде, біжиш, прибіжу, прийде, біжу, прибіжить. В і н , в о н а , в о н о і д е , п р и й д е , п р и б і ж и т ь – 3 о с ., о д н . Я п р и б і ж у , б і ж у – 1 о с ., о д н . Т и б і ж и ш – 2 о с ., о д н .

Слайд 17

Списати, розкриваючи дужки, визначити час, особу, дієвідміну. Сонце за день (притомитися), (поважчати) і вже ледве (триматися) вгорі, все нижче (опускатися) до небосхилу. С о н ц е з а д е н ь п р и т о м и л о с я ( м и н . ч ., 3 о с ., о д н . 2@д .) п о в а ж ч а л о ( м и н . ч ., 3 о с ., о д н . 1 д .) і в ж е л е д в е т р и м а є т ь с я ( т . ч ., 3 о с ., о д н . 1 д .) в г о р і , в с е н и ж ч е о п у с к а є т ь с я ( т . ч ., 3 о с ., о д н . 1I д .) д о н е б о с х и л у .

Слайд 18

Зміни подані дієслова минулого часу за родами, познач закінчення. Зійшов -..., злетів -..., сидів -... . З і й ш о в – з і й ш л а , з і й ш л о ; з л е т і в – з л е т і л а , з л е т і л о ; с и д і в – с и д і л а , с и д і л о .

Слайд 19

Визначити час, особу, число, дієвідміну дієслів. Жовтіє, пахне пшеничне колосся. На канікулах ми завжди ходимо на тік і допомагаємо дорослим. Ж о в т і є ( т . ч ., 3 о с ., о д н .1 д .) , п а х н е ( т . ч ., 3 о с ., о д н .1I д .) п ш е н и ч н е к о л о с с я . Н а к а н і к у л а х м и з а в ж д и х о д и м о ( т . ч ., 1 о с ., м н . 2I д .) н а т і к і д о п о м а г а є м о ( т . ч ., 1 о с ., м н . 1I д .) д о р о с л и м .

Слайд 20

Як позначити у звукових моделях м'які подовжені звуки? а) [=:]; б) [=]; в )[-].

Слайд 21

Запиши орфографічно слова. [М О Р‘ А К] [М А Й А К] [М Й А Ч] М о р я к , м а я к , м ’ я ч .

Слайд 22

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова