X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Психологія як наука для сьогодення

Завантажити презентацію

Психологія як наука для сьогодення

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Автор проекту: Саханюк С.А., психолог-методист Луцького НВК №9 Волинської області

Слайд 2

ПЛАН 1. Індивід. Особистість. Індивідуальність. 2. Структура особистості. 3. Спрямованість особистості 4.Самосвідомість та її компоненти.

Слайд 3

ЛЮДИНА Людина – це істота, у якій поєдналися дві сторони: біологічна і соціальна. Як у істоті біологічній визначають будову її тіла, функції внутрішніх органів, особливості органів чуття, що кардинально відрізняє її від тваринного світу. Як істота суспільна людина має свідомість, абстрактне мислення, мовлення, вона здатна пізнавати навколишній світі саму себе, здатна перетворювати світ.

Слайд 4

ІНДИВІД Індивід – це представник роду людського, якого характеризують вік, стать, зовнішність. Людина народжується індивідом, тому цим словом можна назвати і немовля, і видатну людину, і божевільну.

Слайд 5

ОСОБИСТІСТЬ Особистість - це соціалізований індивід, який втілює найсуттєвіші соціально значущі властивості Особистістю людина не народжується, а стає в процесі спілкування й спільної діяльності з іншими особистостями. Бути особистістю означає мати активну життєву позицію, постійно змінювати себе та інших, мати свободу вибору, володіти власною поведінкою, підкоряти її своїй волі

Слайд 6

ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ Індивідуальність– це поєднання психічних особливостей людини, що утворюють її своєрідність, відмінність від інших людей. Індивідуальність виявляється в рисах характеру, звичках, інтересах, особливостях пізнавальної сфери. На Землі немає двох людей з однаковим поєднанням психологічних особливостей.

Слайд 7

людина індивід особистість і н д и в і д у а л ь н і с т ь

Слайд 8

СТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ ЗА К. ПЛАТОНОВИМ Перша підструктура– спрямованість особистості: моральні якості, установки, стосунки з іншими. Друга – підструктура досвіду (знання, вміння, навички, звички). Третя – підструктура форм відображення. Четверта підструктура– біологічно зумовлені психічні функції особистості.

Слайд 9

СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ Спрямованість особистості – це система домінуючих мотивів. Вона дозволяє зрозуміти, що для людини є найбільш цінним. Основними проявами спрямованості є потреби, мотиви, ціннісні орієнтації, інтереси, рівень домагань, перспективи та цілі особистості, світогляд ідеали. Мотив – це спонукання до діяльності, пов’язане із задоволенням певної потреби. Інтерес – це активна пізнавальна спрямованість людини на певний предмет, явище бо діяльність.

Слайд 10

Переконання – система знань, пропущених через почуття. Світогляд – це система поглядів на оточуючий світ і на своє місце в ньому. Ідеал – це зразок, який людина прагне наслідувати. Потреба – необхідність особистості в засобах та умовах свого існування. Саме потреби спонукають людину бути активною, діяльною.

Слайд 11

САМОСВІДОМІСТЬ Самосвідомість - усвідомлене ставлення людини до своїх потребі здібностей, потягів і мотивів, переживань і думок. Самосвідомість – складна психологічна структура, яка містить у собі такі компоненти: Усвідомлення своєї тотожності ; Усвідомлення власного Я; Усвідомлення своїх психічних властивостей, якостей; Система соціально-моральних оцінок.

Слайд 12

Я-КОНЦЕПЦІЯ Я-концепція - результат процесів самосвідомості особистості. Я-концепція – це багатоструктурна система самосприймання, а не окреме реальне “Я”, яка має вирішальне значення для особистості та її поведінки.

Слайд 13

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 1. Пояснити сутність понять “індивід”, “особистість”, “індивідуальність”. 2. Які головні ознаки особистості? 3. В чому проявляється суспільна сутність особистості? 4. Із чого складається структура особистості? 5. Що таке спрямованість особистості? 6. Що таке самосвідомість? 7.Що таке Я-концепція?

Слайд 14

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 1. Загальна психологія: Навч. посібник О. Скрипченко, Л. Долинська та ін. – К.: “А.П.Н.”, 1999. 2. Ільїна Н.М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях: навчальний посібник / Н.М.Ільїна.- Суми : ВТД “Університетська книга”, 2009. 3. Тернопільська В.І. Психологія для старшокласників (від самопізнання до соціальної відповідальності): Навчальний посібник / За ред. проф. М.В. Левківського. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. 4. Цимбалюк І.М. Психологія: Навч. посіб. – 2-ге вид-ня: випр. і доп. – К.: ВД “Професіонал”, 2006.

Слайд 15

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Психологія