X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Кафедра ПРАВОЗНАВСТВА

Завантажити презентацію

Кафедра ПРАВОЗНАВСТВА

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Кафедра ПРАВОЗНАВСТВА

Слайд 2

Кафедра правознавства створена у 2001 році з метою підготовки фахівців із правознавства та є випускаючою з цієї спеціальності Викладацький склад кафедри представлений 1 доктором юридичних наук 4 кандидатами юридичних наук 5 старшими викладачами 1 асистентом

Слайд 3

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ПРАВОЗНАВСТВА Сарана Сергій Володимирович, кандидат юридичних наук, PhD Закінчив Міжнародний науково-технічний уні-верситет єдиного навчально-методичного ком-плексу з Національним університетом України «Київський політехнічний інститут», спеціаль-ність – правознавство, магістр права. З 2010 року працює в Полтавському інституті економіки і права. Викладає дисципліни: фінансове право, подат-кове право, банківське право. 16 жовтня 2010 року у Національному універ-ситеті державної податкової служби України захистив кандидатську дисертацію за спеціа-льністю 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право, на тему: «Систематизація податкового законо-давства України». Брав участь у понад 30 наукових конференціях, у тому числі міжнародних. Автор більше 40 наукових публікацій та 20 навчально-методи-чних праць, у тому числі 2 навчальних посібни-ків: Авторське право та правова охорона інте-лектуальної власності в Україні і її адаптація до законодавства Європейського Союзу (2007 рік), Фінансове право України (2008 рік). На даний час працює над докторською дисер-тацією на тему: «Податкові режими: сучасність та перспективи розвитку». Сфера наукових інтересів: податкове право.

Слайд 4

ОЗЕРСЬКИЙ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ Професор кафедри правознавства, доктор юридичних наук Має 3 вищих освіти. Закінчив Націона-льну академію внутрішніх справ України (НАВСУ), спеціальність – правознавство, магістр права; Харківський фінансово-еко-номічний інститут за спеціальністю – бух-галтерський облік; Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Коро-ленка за спеціальністю – психологія, прак-тичний психолог. З 2011 року працює в Полтавському ін-ституті економіки і права. Викладає дисципліну: юридична психо-логія. 19 січня 2004 року у НАВСУ захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія, на тему: «Взаємодія слідчого з органом дізнання в системі МВС України (організаційно-пра-вовий та психологічний аналіз)». У 2011 році захистив докторську дисертацію за тією ж спеціальністю, на тему: «Правові та психологічні засади проку-рорської діяльності»

Слайд 5

Перебував на службі в органах внутрішніх справ та в прокуратурі, класний чин - радник юстиції.. Відзначений подякою Президента Ук-раїни, нагороджений нагрудним знаком “Відмінник освіти України”; “Орденом святих Кирила і Мефодія”; медаллю “За заслуги в освіті”; орденом “За мужність та професіоналізм” першого ступеня. У 2012 році присвоєно почесне звання “Видатний юрист України” з зане-сенням ім’я в золоту книгу видатних юристів України. Брав участь у понад 50 наукових заходах у тому числі міжна-родних. Автор понад 170 наукових праць, серед яких: 5 монографій, 5 навчальних посібників, практикум, 2 курси лекцій та 9 навчально-методичних посібників. Із 1997 року член союзу юристів України, з 2000 – член Між-народної поліцейської організації, з 2006 – член Української асоціації прокурорів, а з 2008 – член Української асоціації психолінгвістів. З 2009 року член редколегії інформаційно-аналітичного журналу: Фінанси. Економіка. Право. Член кількох спецрад із юридичних наук. Сфера наукових інтересів: юридична психологія.

Слайд 6

КАЛЬЯН ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ доцент кафедри правознавства, кандидат юридичних наук, доцент Має 2 вищі освіти. Закінчив Київський університет туризму економіки і права, спеціальність - правознавство, юрист; Харків-ський державний економічний університет, спеціаль-ність - фінанси, фінансист. Член спілки адвокатів України, адвокат. З 2003 року працює в Полтавському інституті еконо-міки і права. Викладає дисципліни: цивільний процес, судочинство в господарських судах. 23 грудня 2005 року у Національній академії вну-трішніх справ України захистив кандидатську дисер-тацію за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних та правових вчень на тему: «Правове регулювання трудових відносин у країнах західної Європи (історично-правовий аспект)». Брав участь у понад 20 наукових заходах, у тому числі міжнародних. Автор понад 40 наукових публікацій та навчально-методичних праць. На даний час працює на докторською дисертацією на тему: «Правовий статус єврейської національної мен-шини на українських землях у XIX столітті» Сфера наукових інтересів: історія держави і права.

Слайд 7

ПОПОВ АНАТОЛІЙ АНДРІЙОВИЧ, доцент кафедри правознавства, кандидат юридичних наук, доцент Закінчив Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е. Дзер-жинського, 1980 р., спеціальність – правознавство, юрист. З 2005 року працює в Полтавському інституті економіки і права. Викладає дисципліни: правові та організаційні основи підприємницької діяльності. 24 жовтня 1984 року в Харківському юридичному ін-ституті ім. Ф.Е. Дзержинського захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право, на тему «Правопреемство в международном праве и образовании СССР» Брав участь у понад 60 наукових заходах, у тому числі всеукраїнських та міжнародних. Автор понад 70 наукових публікацій та навчально-методичних праць, у тому числі 5 навчальних посібників: Торговое право (2002 рік, із наступними редакціями у 2005 та 2007 році), Правові основи зовнішньоекономічної діяльності (2003 рік із на-ступною редакцією у 2007 році). Сфера наукових інтересів: міжнародне право.

Слайд 8

СЕМЕНКО БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ старший викладач кафедри правознавства, кандидат юридичних наук Закінчив Національний університет державної податкової служби України, спеціальність – пра-вознавство, магістр права. З 2011 року працює в Полтавському інституті економіки і права. Викладає дисципліни: організація судових та правоохоронних органів. 22 червня 2011 року у Запорізькому націона-льному університеті захистив кандидатську ди-сертацію за спеціальністю 12.00.07 – адміні-стративне право і процес, фінансове право, ін-формаційне право, на тему: «Адміністративна відповідальність за правопорушення у галузі будівництва». Брав участь у понад 20 наукових заходах, у тому числі всеукраїнських та міжнародних. Автор понад 20 наукових публікацій та навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів: адміністративне право.

Слайд 9

АВАНЕСЯН ГЕННАДІЙ МИКОЛАЙОВИЧ старший викладач кафедри правознавства Має 2 вищі освіти. Закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченко , спеціальність – історія, викладач історії і суспільствознавства; Московську академію праці і со-ціальних відносин, спеціальність – правознавство, юрист. З 2007 року працює в Полтавському інституті еко-номіки і права. Викладає дисципліни: митне право, екологічне право, аграрне право, конституційне право. Брав участь у понад 30 наукових заходах у тому числі всеукраїнських та міжнародних. Автор понад 40 на-укових публікацій та навчально-методичних праць. Має понад 20 років стажу науково-педагогічної роботи, визнаний фахівець із педагогічної майстерності, здій-снює керівництво студентським науковим товариством та кількома науковими гуртками. Сфера наукових інтересів: митне і екологічне право.

Слайд 10

ЯКОВЕНКО ВІРА СЕРГІЇВНА, старший викладач кафедри правознавства Закінчила Київський університет туризму, економіки і права, спеціальність – правознавство, магістр права. З 2005 року працює в Полтавському інституті еконо-міки і права. Викладає дисципліни: теорія держави і права, юри-дична деонтологія, адміністративне право, правові ос-нови інвестиційної діяльності. Брала участь у понад 30 наукових заходах, у тому числі всеукраїнських та міжнародних. Автор понад 40 нау-кових публікацій та навчально-методичних праць. Є визнаним фахівцем із питань сімейної та молодіжної політики, є постійним тренером Програми розвитку ООН з попередження і протидії насильству в сім’ї, брала участь у понад 50 науково-практичних заходах, присвячених даним питанням, має цілий ряд сертифі-катів, які засвідчують її високий фаховий рівень як викладача та тренера програми розвитку ООН. Сфера наукових інтересів: теорія держави і права.

Слайд 11

КОВАЛЕНКО ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ, старший викладач кафедри правознавства Закінчив Національну юридичну акаде-мію ім. Ярослава Мудрого, спеціальність – правознавство, юрист. З 2003 року працює в Полтавському інституті економіки і права. Викладає дисципліни: кримінальне право, кримінальний процес, криміналістика кримінологія, правова статистика. Брав участь у понад 30 наукових заходах у тому числі всеукраїнських та міжна-родних. Автор понад 40 наукових пуб-лікацій та навчально-методичних праць. Має великий досвід не лише науково-пе-дагогічної, а й практичної діяльності в органах внутрішніх справ.

Слайд 12

МОСІЄНКО ВІКТОРІЯ ЛЬВІВНА, старший викладач кафедри правознавства Закінчила Київський університет тури-зму економіки і права, спеціальність –пра-вознавство, магістр права. З 2005 року працює в Полтавському ін-ституті економіки і права. Викладає дисципліни: цивільне право, сімейне право, основи римського приват-ного права, історія держави і права за-рубіжних країн. Брала участь у понад 20 наукових за-ходах, у тому числі всеукраїнських та між-народних. Автор понад 30 наукових пуб-лікацій та навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів: цивільне і сімейне право.

Слайд 13

ШАПОВАЛ СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА, старший викладач кафедри правознавства Закінчила Київський університет ту-ризму, економіки і права, спеціа-льність – правознавство, юрист. З 2007 року працює в Полтавському інституті економіки і права. Викладає дисципліну: трудове право. Брала участь у понад 10 наукових заходах, у тому числі всеукраї-нських. Автор 15 наукових публікацій та навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів: трудове право.

Слайд 14

ГУРІЙ ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА асистент кафедри правознавства Закінчила Полтавський інститут економіки і права , спеціальність –правознавство, юрист. З 2003 року працює в Полтавському інституті еко-номіки і права. Викладає дисципліни: організація роботи з доку-ментами, справочинство, архівознавство. Брала участь у понад 10 наукових заходах у тому числі всеукраїнських. Автор понад 10 наукових пу-блікацій та навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів: документознавство.

Слайд 15

ПРОГНОЗОВАНОЮ СФЕРОЮ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ фахівця з правознавства є: органи державного та місцевого самоврядування; прокуратура і суди; органи митної служби; податкові органи; нотаріальні контори; юридичні служби підприємств, установ і організацій. Крім цього, фахівець із правознавства може займатися адвокатською діяльністю або підприємницькою діяльністю з надання юридичних послуг фізичним та юридичним особам.

Слайд 16

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ на кафедрі правознавства спрямована на підготовку високопрофесійних фахівців-юристів за освітньо-ква-ліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бака-лавр, спеціаліст. Фахова підготовка юристів спря-мована на формування освіченої, гармонійно розви-неної особистості, здатної до постійного оновлення набутих знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в правовій, економічній та соціально-культурній сфері, системах управління та організації праці в ринкових умовах.

Слайд 17

Особлива увага приділяється кафедрою впровадженню нових інфо-рмаційно-освітніх технологій, насамперед, створенню електронних підручників та навчально-методичної літератури, що дає змогу реа-лізувати новий підхід до організації навчання, значно збільшити про-дуктивність та ефективність праці як викладачів, так і студентів. Постійно проводиться робота з оновлення та адаптації робочих програм, зважаючи на динамічний розвиток правової і економічної сфери життєдіяльності суспільства. Враховуючи сучасні вимоги до організації навчального процесу у ви-щій школі, викладачі кафедри правознавства, поряд із традиційними методами навчання, широко використовують інноваційні методики, спрямовані на активізацію навчально-пізнавальної діяльності студе-нтів, ефективне формування їх професійних компетенцій. Діяльність кафедри спрямована на постійне підвищення рівня педагогічної май-стерності науково-педагогічних працівників, покращення якісного рів-ня навчально-методичного забезпечення навчального процесу, реалі-зацію принципу індивідуального підходу до процесу навчання, за-стосування новітніх інформаційних технологій.

Слайд 18

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВОЗНАВСТВО» План навчального процесу передбачає вивчення студентами наступних дисциплін: 1) цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки: українська мова, економічна теорія філософія (етика і естетика) логіка політологія соціологія культурологія Історія України іноземна мова фізичне виховання релігієзнавство 2) цикл природничо-наукової підготовки: теорія держави і права історія держави і права України історія держави і права зарубіжних країн безпека життєдіяльності основи інформатики та обчислюваної техніки комп’ютерні технології в юридичній діяльності екологія латинська мова.

Слайд 19

3) цикл професійної та практичної підготовки: юридична деонтологія, конституційне право України адміністративне право, державне будівництво та самоврядування організація судових та правоохоронних органів, фінансове право цивільне право сімейне право цивільний процес трудове право екологічне право аграрне право судочинство в господарських судах правові і організаційні основи підприємницької діяльності кримінальне право, кримінальний процес, справочинство організація роботи з документами основи римського приватного права правові основи інвестиційної діяльності, архівознавство банківське право податкове право митне право право соціального захисту.

Слайд 20

У процесі підготовки студентів значна увага приділяється і їх культурно-патріотичному вихованню та набуттю ними необхідних юристу морально-психологічних якостей, у тому числі шляхом перейняття досвіду від старшого покоління, зо-крема осіб, які належать до ветеранського корпусу.

Слайд 21

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. Професорсько-викладацьким складом напрацьовано значну навально-мето-дичну базу. За кафедрою правознавства закріплено 44 дисципліни, які за-безпечені в повному обсязі належними методичними матеріалами. Наприклад: у 2010-2011 навчальному році викладачами кафедри підготовлені підручник та навчально-методичний посібник із грифом Міністерства освіти, науки, молоді і спорту України, 12 опорних конспектів лекцій, 10 методичних вказівок і ме-тодичних рекомендацій для самостійної роботи студентів. Значна увага при-діляється умовам змісту та методиці проведення лекційних і семінарських занять, навчально-ознайомчої і виробничих практик. Якість навчально-методичного забезпечення суттєво зростає за рахунок систе-матичного поповнення бібліотечного фонду новими підручниками і посіб-никами. Зокрема, в бібліотечних фондах є в наявності наукова юридична періодика, в тому числі 5 Нау- кових фахових видань, велика кількість наукової юридичної літератури (підручни- ків, навчальних посібників, монографічних видань, довідників) і навчально-методичних видань викладачів інституту.

Слайд 22

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА включає в себе проходження студентами практик в державних органах, органах місцевого самовря-дування та на підприємствах, в установах та ор-ганізаціях. Навчально-ознайомча практика студен-тів проходить у судових і правоохоронних органах області. Виробничі практики студенти проходять у відповідності до робочих навчальних планів і на підставі укладених договорів між інститутом і ба-зами практики в юридичних відділах (управліннях) державних органів влади, органів місцевого само-врядування, підприємств, установ, організацій.

Слайд 23

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В роботі кафедри значна увага приділяється підвищенню наукового рівня її викладацького складу та залучення студентів до наукової роботи. Починаючи з 2011 року, професорсько-викладацький склад кафедри та студенти здійснюють наукові розробки за темою «Вплив податкових режимів на правове регулювання суспільних відносин в Україні». За період 2001-2011 років викладачами кафедри захищені ди-сертації на здобуття наукових ступенів: кандидата юридичних наук (Кальян О.С., Сарана С.В., Семенко Б.М.), доктора юридичних наук (Озерський І.В.).

Слайд 24

Результати наукової роботи викладачів кафедри висвітлено у чи-сленних публікаціях провідних фахових видань України з юридичних наук, педагогіки, серед яких: Збірник наукових праць «Держава і право» (м. Київ), Збірник наукових праць Одеської національної юридичної академії «Актуальні проблеми політики» (м. Одеса), Збірник наукових праць «Часопис Київського університету права» (м. Київ), Науково- освітній популярний журнал «Імідж сучасного педагога» (м. Полтава), журнал «Підприємництво, господарство і право» (м. Київ), журнал «Правова держава» (м. Київ), Вісник Одеською інституту внутрішніх справ (м. Одеса), Вісник Національної академії державного управління при Президентові України (м. Київ), Збірник наукових статей Націо-нального педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (м. Київ), Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (м. Київ), журнал «Фінансове право» (м. Ірпінь), наукові електронні фахові видання «Часопис академії адвокатури України» (м. Київ), «Право та управління» (м. Ірпінь), «Форму права» (м. Харків). За підтримки кафедри створені студентські наукові гуртки, стимулюється залучення студентів до наукової роботи.

Слайд 25

Кафедрою правознавства протягом 2011-2012 років організовано та взято участь у цілому ряді заходів як наукового, так громадського характеру, серед яких: Міжвузівська науково-практична конференція «Актуальні питання захисту законних прав та інтересів фізичних та юридичних осіб в умовах реформування судової влади в Україні»; Круглий стіл «Податкове законодавство: сьогодні і завтра» за уча-стю представників Державної податкової служби України, Пенсійного і інших соціальних фондів, громадських організацій платників податків, аудиторів та представників підприємців; Всеукраїнська науково-практична конференцію «Економічні, пра-вові та соціально-гуманітарні процеси в Україні: теорія, методологія і практика» Виставка-презентація «Освіта -2012»; Консультації для підприємців спільно з Обласним центром за-йнятості на тему «Особливості застосування спрощеної системи опо-даткування» (проведено понад 20 консультацій у 7 населених пунктах області); Міжнародна науково-практична конференція «Гармонізація опо-даткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів»

Слайд 26

В процесі навчання викладачі кафедри прагнуть не лише підготувати високопрофесійних фахівців, а й створити дружню атмосферу між професорсько-викладацьким складом та студентами і прищепити їм такі обов’язкові для юриста якості, як чесність, толерантність, справедливість.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство