X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Кафедра СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Завантажити презентацію

Кафедра СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Кафедра СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Слайд 2

Соціальна робота в Україні - відносно молодий вид діяльності. Але існує безліч інших професій, які також сталі відомі українцям нещодавно. Але дотепер соціальна робота, на жаль, ще не зовсім відома і приваблива для української молоді. Ця спеціальність для людей із відкритою душею, та щирим серцем. Для кого слова «допомога» та «доброта» мають велике значення у житті та займають провідне місце у серці.

Слайд 3

Що таке соціальна робота? Це професійна діяльність із надання допомоги індивідам, групам і спільнотам, посилення чи відновлення їх здатності до соціального функціонування та створення сприятливих умов для досягнення цих цілей.

Слайд 4

Що таке соціальна робота? Діяльність фахівця із соціальної роботи спрямована на надання допомоги людям, що потребують її (що зна-ходяться у важкій життєвій ситуації), не здатним без сторонньої допомоги вирішити свої життєві проблеми, а у багатьох випадках і жити. Соціальна робота - це специфічний вид професійної діяльності, надання державного і недержавного спри-яння людині з метою забезпечення культурного, соці-ального і матеріального рівня її життя, надання інди-відуальної допомоги людині, сім'ї або групі осіб.

Слайд 5

Метою соціальної роботи як професійної дія-льності є, з одного боку, задоволення інтересів клієнта, а з іншого боку – підтримка стабіль-ності в суспільстві. Оптимальний варіант вирі-шення даної проблеми – це знаходження ком-промісу між цими двома цілями. В іншому значенні соціальна робота – це при-кладна наука, що пов’язана з великим спектром знань як про окрему особистість, так і про все суспільство та функціонування його соціальних інститутів. Що таке соціальна робота?

Слайд 6

Хто є клієнтами соціального працівника? Одинокі люди Безробітні Сироти Безпритульні Люди похилого віку Люди з асоціальною поведінкою (алкоголіки, наркомани, жінки секс-бізнесу та інші) ВІЛ-інфіковані, хворі на СНІД, туберкульоз Діти та молодь, схильні до правопорушень та інші групи людей.

Слайд 7

Відповідно своїй фундаментальній і спеціальній підготовці фахівець із соціальної роботи може обіймати посади: керівника соціальних структур підприємств, організацій, ме-дичних, освітніх, туристичних, оздоровчих, спортивних уста-нов, гуманітарних фондів, асоціацій соціального призначення; керівника департаменту управління персоналом, відділу соці-ального планування, соціального забезпечення; керівника відділу кадрів; керівника адміністративного відділу; виконавчого директора (заступника директора із соціальних питань); керівника відділу освіти, школи, коледжу, училища; керівника (фахівця) служби зайнятості; практика-соціолога на підприємстві, в установі; консультанта з соціальних, психологічних питань; молодшого наукового співробітника науково-дослідних орга-нізацій з проблем соціології і соціального управління; викладача соціології і соціальної роботи.

Слайд 8

Соціальну роботу здійснюють Міністерство праці та соціальної політики (центр зайнятості, територіальні центри з обслуговування оди-ноких непрацездатних громадян) Міністерство освіти і науки, молоді та спорту (школи-інтернати для дітей-сиріт, спецшколи-інтернати, центри соціальних служб для молоді, служби у справах неповнолітніх) Міністерство охорони здоров'я (центри планування сім'ї, Центри СНІДу, оціально-профілактичні установи) Недержавні організації (благодійні фонди, громадські об'єднання, відділення міжнародних організацій).

Слайд 9

Підготовку соціальних працівників у Полтавському інституті економіки і права здійснює кафедра соціальної роботи, створена у 2001 році

Слайд 10

Завідувач кафедри соціальної роботи Стрельник Олена Олександрівна – кандидат соціологічних наук, доцент, професор кафедри соціальної роботи Дисертацію на тему “Ґендерна нерівність та соціальний статус жінки у сучасному українському суспільстві» захистила у спеціалізованій Вченій раді Харківського національного університету. Освіта: у 1999 р. закінчила Харківський державний університет, одержала спеціальність «соціолог, викладач соціологічних дисциплін». Кандидат соціологічних наук із 2004 року. Сфери наукових досліджень: гендерна соціологія, бáтьківство та матери-нство, гендер та освіта, дослідження інва-лідності

Слайд 11

Стрельник Олена Олександрівна – кандидат соціологічних наук, доцент, професор кафедри соціальної роботи Індивідуальні гранти на участь в 11 конференціях: 2011 р. – Міжнародна науково-практична конференція «Транс-формація маскулінності у ХХЇ столітті: глобальні виклики, норма-тивні очікування, статусні суперечності» (Москва, Heinrich Böll Stiftung); 2010 р. – Міжнародна конференція «Сучасні моделі сім’ї: транс-формації та тенденції розвитку» (Харків, Heinrich Böll Stiftung); 2009 р. – Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні практики впровадження гендерної освіти» (Луганськ, SIDA) 2008 р. – Всеукраїнська практична конференція “Актуалізація про-блем чоловіків в контексті їх рівних прав та можливостей» (м. Вінниця, SIDA); 2006 р. – третя Міжнародна зимова школа для викладачів соціально-гуманітарних дисциплін тему «Мистецтво викладання та оцінювання: ґендерна чутливість в аудиторії» (м. Харків, Харківський націона-льний університет) та інші.

Слайд 12

Стрельник Олена Олександрівна – кандидат соціологічних наук, доцент, професор кафедри соціальної роботи Участь у проектах: з 2012 року – учасниця Між-народного проекту з підви-щення кваліфікації університе-тських викладачів «Гендер, сексуальність, влада» (фонд Сороса). Перемоги та нагороди: переможець Всеукраїнського конкурсу наукових робіт «Ґе-ндерні проблеми очима моло-ді» (м. Київ, 2005 рік). Наукові публікації: 47 публікацій, у тому числі од-ноосібний навчальний посіб-ник (з грифом МОН), розділ у колективній монографії та пу-блікація у зарубіжному видан-ні англійською мовою. На фото: Доповідь на Міжнародній науковій конференції «Трансформації маскулінності у ХХІ столітті: глобальні виклики, нормативні очікування, статусні суперечності» (м. Москва, липень 2011 року). Тема доповіді: «Маскулінність та інвалідність: стереотипи та ресурси опору». Участь за індивідуальним грантом (HeinrichBöllStiftung).

Слайд 13

Стрельник Олена Олександрівна – кандидат соціологічних наук, доцент, професор кафедри соціальної роботи Інша діяльність: досвід проведення наукових, навчальних та прикладних со-ціологічних досліджень з ши-рокого кола проблем; авторка семінарів-тренінгів із формування гендерної культу-ри для державних службовців, соціальних працівників, студе-нтів вишів, школярів. Громадянська активність: учасниця Партнерства «16 днів протидії гендерному на-сильству» у Полтавській об-ласті (спільно з НГО «Євро-пейський вибір»). На фото: Стрельник О.О. разом із Іриною Кльоциною – засновником напряму гендерної психології на пострадянському просторі.

Слайд 14

Викладачі кафедри (зліва направо): Білоус О.В., Голованова Д.В., Щербань П.М., Глоба С.М., Бацман О.С., Свірідкіна О.В., Мякушко Н.С., Стрельник О.О.

Слайд 15

У процесі навчання студенти вивчають такі дисципліни: соціологія; соціальна педагогіка; соціальна психологія; реабілітаційна педагогіка; психологія особистості; методи соціологічних досліджень; правові основи соціальної роботи; система служб соціальної роботи; теорія соціальної роботи; технології соціальної роботи; соціальна політика в Україні; основи державного соціального страхування; соціальна робота з інвалідами; соціальна робота у сфері зайнятості; соціальна робота з молоддю; соціальна робота з сім’єю та дітьми; соціальна робота з групами ризику; соціальна робота у силових структурах; практична психологія в системі соціальної роботи; конфліктологія; психологія управління; основи психоконсультації та психокорекції.

Слайд 16

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Слайд 17

Студенти проходять практику в таких установах та організаціях Полтавський обласний центр зайнятості населення Центри соціальних служб для молоді Служби у справах неповнолітніх Обласне управління праці та соціального захисту населення Горбанівський геріатричний інтернат ветеранів війни та праці Школа-інтернат для дітей-сиріт Відділення медико-соціальної допомоги підліткам та молоді „Клініка, дружня до молоді” Монтессорі-Центр реабілітації дітей-інвалідів "Соняшник" Центр реабілітації для дітей-інвалідів до 18 років Товариство “Червоний Хрест” УТОГ Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Благодійна асоціація допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД «Світло надії» та інші.

Слайд 18

На практиці у відділенні медико-соціальної допомоги підліткам та молоді „Клініка, дружня до молоді”

Слайд 19

На практиці у Центрі реабілітації для дітей-інвалідів до 18 років

Слайд 20

На практиці в Службі у справах неповнолітніх

Слайд 21

На екскурсії у Головному управлінні праці та соціального захисту населення

Слайд 22

Наші випускники

Слайд 23

Випуск магістрів 2012 р. 16 березня 2012 р. відбулась цере-монія вручення дипломів магістрам спеціа-льності «Соціальна робота». Цього року дипломи одержали 9 ви-пускників. Випускників вітали директор Полтав-ського інституту економіки і права Мякушко Надія Семенівна, проректор із науково-педагогічної роботи Глоба Сергій Миколайович, декан соціально-гумані-тарного факультету Губарь Тетяна Воло-димирівна, завідувач кафедри соціальної роботи, доцент, кандидат соціологічних наук, професор кафедри Стрельник Олена Олександрівна та викладачі кафедри.

Слайд 24

В свою чергу магістри подякували коле-ктиву інституту, викладачам за плідну працю з підготовки та виховання нового покоління фахівців соціальної сфери.

Слайд 25

Ми вітаємо магістрів випускників і ніколи не забудемо їх особливої теплоти, радості, які створюють дивовижне відчуття світла, злагоди і щастя в нашому  Інституті. Щиро бажаємо професійного зростання, міцного здоров’я і добробуту. Нехай здобуті знання приносять користь державі, людям і суспільству.

Слайд 26

Значний досвід практичної соціальної ро-боти набувають студенти, які є членами клубу «Волонтер-studio». Вже з І курсу ті з них, хто відчуває потребу реально допомагати знедоленим людям, залучаються до пра-ктичної діяльності на волонтерських засадах у численних соціальних агенціях та у ство-реній при інституті школі «Сходинки» для дітей-інвалідів, котрі не мають можливості навчатися у традиційних освітніх закладах.

Слайд 27

Слайд 28

Студенти-волонтери збирають дані про жінок-ветеранів Великої Вітчизняної війни

Слайд 29

Студенти-волонтери та діти школи “Сходинки” разом зустрічають Новий рік

Слайд 30

ШКОЛА “Сходинки” для дітей-інвалідів

Слайд 31

Слайд 32

Для того, щоб стати студентом спеціальності “Соціальна робота”, необхідно мати наступні результати ЗНО: Українська мова та література Історія України (профільний) Іноземна мова або Географія

Слайд 33

Перспективи розвитку спеціальності Здійснення навчання з перепідготовки спеціалістів (друга вища освіта) за спеціальністю “Соціальна робота”; Здійснення навчання молодших спеціалістів за спеціальністю “Соціальна робота”; Створення Інституту третього віку – навчальний заклад для пенсіонерів, у якому вони мають можливість здійснити курсову підготовку з напрямів, що можуть допомогти людині орієнтуватися та співіснувати у сучасному суспільно-політичному житті.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне