X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Земля

Завантажити презентацію

Земля

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Ю. Посудін. Моніторинг довкілля з основами метрології Лекція 14a МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ҐРУНТУ Yuriy Posudin Environmental Monitoring with Fundamentals of Metrology Lecture 14a SOIL QUALITY MONITORING

Слайд 2

Ґрунт Земле, моja всеплодьучаjа мати! Сили, шчо в твоjij движель глубині, Краплоу, шчоб в боjу сміліjше стоjaти, Даj і міні! І. Франко

Слайд 3

СКЛАД ҐРУНТУ Неорганічні мінеральнi частини, якi складаються з алюмiнiю, кремнiю та iнших мiнералiв, розмiри яких коливаються вiд маленьких частинок глини (0,002 мм) до бiльших гранул пiску, гальки та гравiю. Органічні залишки. Рештки рослин і тварин переходять через декілька стадій розкладання в стабiльну субстанцiю - гумус. Вода є необхiдним компонентом для активностi мiкроорганiзмiв. Кiлькiсть води в ґрунтi залежить вiд опадiв, структури ґрунту та населеностi мiкроорганiзмiв. Рiзноманiтнi поживні речовини розчиняються у водi i стають доступними мiкроорганiзмам.

Слайд 4

СКЛАД ҐРУНТУ Гази, основними з яких є кисень i азот, а також двоокис вуглецю, заповнюють пори ґрунту, що не зайняті водою. В насиченому ґрунтi невелика кiлькiсть газiв може бути розчинена у водi. Бiологiчнi системи включають коріння рослин, дрiбні тварини та мiкроорганiзми. Один грам ґрунту мiстить 2,5 млн бактерiй, 500000 грибiв, 50000 водоростей та 30000 найпростiших.

Слайд 5

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ Якість ґрунту – це здатність певного типу ґрунту функціонувати в межах природних або керованих людиною екосистем, забезпечувати продуктивність рослин та тварин, підвищувати якість води і повітря, підтримувати здоров’я людини та умови його мешкання.

Слайд 6

Soil Quality Soil quality, or soil health, can be defined in simplest terms as "the fitness of soil for use".

Слайд 7

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ Якість ґрунту визначається взаємодією його фізичних, хімічних та мікробіологічних властивостей. Ґрунти високої якості забезпечують поживну пригідність, аерацію, проникнення та затримання води, структурну стабільність та високу біологічну активність.

Слайд 8

Причини втрат ґрунтів Розорювання. На Великих рівнинах США колись жили індіанці, які займалися полюванням. Наприкінці XVIII ст. «білі» почали розорювати степи, що давали багаті врожаї протягом 100 років. Посуха наприкінці XIX ст. знищила всі посіви, 90% фермерів залишили ці землі й їх повторне освоєння почалося лише після Першої світової війни. Однак сильні вітри, що віяли два роки поспіль (1934-1935 pp.), знесли родючий шар ґрунту, перетворивши Великі рівнини на пустелю.

Слайд 9

Причини втрат ґрунтів Те саме сталося й після освоєння цілини в 50-х роках XX ст. у Казахстані. В Ісландії вівці перетворили місцевість на кам'янисту пустелю.

Слайд 10

Причини втрат ґрунтів Важко повірити, що в пустелі Гобі чотири тисячоліття тому вирощували хліб, а Лівійська пустеля була житницею могутнього Риму.

Слайд 11

Зрошення Зрошення в посушливих місцевостях часто зумовлює вимивання солей з глибин у верхні горизонти ґрунту та засолення внаслідок швидкого випаровування води. Засолення перетворює землі на пустелю (якщо в ґрунті є 1% солей, то урожайність більшості сільськогосподарських культур знижується на третину, якщо 2-3%, — то повністю зникає).

Слайд 12

Зрошення Зрошення забрудненими водами Південно-Кримського каналу земель на півдні України спричинило забруднення їх важкими металами, пестицидами, нафтопродуктами, радіонуклідами. Нераціональний полив у Криму призвів до заболочення значних територій.

Слайд 13

Зрошення Нині у світі засолено близько 30% зрошуваних земель.

Слайд 14

ПАРАМЕТРИ ЯКОСТІ ҐРУНТУ ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТУ текстура, структура, об’ємна густина, поруватість, аерація, колір, вологість, температура

Слайд 15

Текстура ґрунту Текстура ґрунту характеризує відносні пропорції піску, мулу і глини. Залежно від вмісту цих компонентів відрізняють 12 текстурних класів ґрунту

Слайд 16

Текстурний трикутник для класифікації грунтів: ОМС – опіщанений мулуватий суглинок; ОГ – опіщанена глина; ОС – опіщанений суглинок; МС – мулуватий суглинок; ПС – пилуватий суглинок; ПМС – пилувато-мулуватий суглинок; ПГ – пилувата глина

Слайд 17

Текстурні компоненти ґрунту Гравій > 2,0 мм  Пісок 0,05 – 2,0 мм  Дуже великий пісок 1,0 – 2,0 мм  Великий пісок 0,5 – 1,0 мм  Середній пісок 0,25 – 0,5 мм  Дрібний пісок 0,1 – 0,25 мм  Дуже дрібний пісок 0,05 – 0,1 мм  Мул 0,002 – 0.05 мм  Глина < 0,002 мм

Слайд 18

Структура ґрунту Структура ґрунту визначається як розміри, форма і упаковка агрегатів та порожнини між ними. Агрегати являють собою первинні ґрунтові частинки, які здатні зв’язуватися одна з одною міцніше, ніж з іншими частинками. Системи ідентифікації ґрунтової структури передбачають врахування форми і упаковки (тип), розмірів (клас) та виразність (ранг) частинок ґрунту та пор.

Слайд 19

Структурні типи Гранульовані Пластинчаті Блочні Призматичні Сферичні

Слайд 20

Структура ґрунту

Слайд 21

Густина ґрунту Густина твердої речовини тр = Мгр / Vгр Для більшості ґрунтів середня об’ємна густина становить 2600–2700 кг/м3

Слайд 22

Об’ємна густина сухого ґрунту Об’ємна густина сухого ґрунту визначається за виразом: гр = Мгр / Vзаг = Мгр /( Vгр + Vа + Vв ), де Vа – об’єм пор, Vв – об’єм води у ґрунті.

Слайд 23

Об’ємна густина сухого ґрунту Оскільки близько 50% ґрунту приходиться на пори, об’ємна густина сухого ґрунту становить близько 1300–1350 кг/м3. Якщо об’ємна густина ґрунту досягає 1550–1600 кг/м3, ріст кореневої системи рослин обмежений; якщо 1800 кг/м3 – процес росту кореневої системи інгібується.

Слайд 24

Об’ємна густина ґрунту

Слайд 25

Об’ємна густина ґрунту

Слайд 26

Пористість ґрунту Пористість ґрунту дорівнює відношенню сумарного об’єму всіх пор та проміжків між структурними агрегатами до загального об’єму ґрунту. f = Vп /Vзаг = = (Va + Vв) /(Vгр + Vа + Vв)

Слайд 27

Пористість ґрунту

Слайд 28

Пористість ґрунту Пористість ґрунту варіює від 0-10 % для сланцю, скелі до 20-40 % для гравію.

Слайд 29

Седиментація ґрунтових частинок Fs = Fгр - F0 = V g - V 0g = V g ( - 0 ). F = 6 rV d = 2r = = [18V /g( - 0 )]1/2

Слайд 30

Лазерна дифрактометрія частинок ґрунту

Слайд 31

Теплофізичні властивості ґрунту Теплопровідність 0,125–0,209 Вт м-1 К-1 Величина коефіцієнта теплопровідності ґрунту залежить від вологості, текстури, об’ємної густини, температури.

Слайд 32

Конвекція Конвекція в ґрунті відбувається, коли потік води має температуру, що відрізняється від температури ґрунту. В цьому разі густина потоку теплоти визначається за виразом: J = сVV( Tгр – Тв ), де сV – об’ємна питома теплоємність ґрунту, V – швидкість руху води, Tгр і Тв – температура ґрунту і води відповідно.

Слайд 33

Теплове випромінювання Теплове випромінювання ґрунту - це електромагнітне випромінювання, що утворюється ґрунтом і виникає за рахунок її внутрішньої енергії. Густина потоку теплового випромінювання визначається за виразом: JТВ = Т4, де – випромінювальна здатність ґрунтової поверхні (0,95–0,97), – стала Стефана-Больцмана, Т – абсолютна температура ґрунту.

Слайд 34

Оптичні параметри За колір ґрунту відповідають вміст гумусу, оксидів заліза та різноманітних світлозабарвлених речовин – сполук кремнію і алюмінію, карбонатів кальцію тощо.

Слайд 35

Колір ґрунту

Слайд 36

Параметри кольору

Слайд 37

рН ґрунту

Слайд 38

Електропровідність ґрунту

Слайд 39

Електропровідність Електропровідність визначає кількість іонів, які пов’язані з соленістю, таких як Ca2+, Mg2+ , K+, Na+, H+ (катіони), або NO3-, SO4-, Cl-, HCO3-, OH- (аніони). В цілому, діапазон електропровідності від 0 до 0,8 дСі/м є придатним для врожаю.

Слайд 40

Моніторинг ґрунту засоленість

Слайд 41

Нітрати Нітрати в ґрунті (NO3-) є та форма азоту, що споживається рослинами. Кількість нітратів залежить від швидкості, з якою мікроорганізми розкладають органічну речовину в ґрунті. Ця швидкість залежить від температури, аерації, вологості, типу органічних залишків, рН ґрунту.

Слайд 42

Нітрати в ґрунті

Слайд 43

БІОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ҐРУНТУ Дощові черв’яки. Популяція черв’яків змінюється від 10 до 10000 на 1 м2. Населеність 100 черв’яків на квадратний метр вважається оптимальною для сільськогосподарських угідь. В культивованих системах кількість черв’яків досягає 200, а під трав’яним покривом – 500 на 1 м2.

Слайд 44

Біологічні параметри ґрунту

Слайд 45

Дихання ґрунту Респіраторні процеси в ґрунті пов’язані з продукцією СО2 завдяки біологічній активності ґрунтових мікроорганізмів та кореневої системи. Для кількісного оцінювання респіраторних процесів в ґрунті використовують трубки Драгера (Draeger), які містять хімічні реагенти, здатні змінювати колір під час взаємодії з СО2

Слайд 46

Дихання ґрунту

Слайд 47

Дихання ґрунту Трубки Драгера

Слайд 48

ЗБИРАННЯ ҐРУНТОВИХ ЗРАЗКІВ Для збирання зразків ґрунту обирають однорідні ділянки земної поверхні; маса зразків дорівнює 300-1000 г.

Слайд 49

ЗБИРАННЯ ҐРУНТОВИХ ЗРАЗКІВ Метод “сітки” вимагає більших витрат та ігнорує топографічні особливості регіону; поперечний метод надає інформацію щодо границь певних ділянок і є більш дешевим.

Слайд 50

Збирання зразків ґрунту

Слайд 51

Пристрої для збирання зразків ґрунту

Слайд 52

Збирання зразків ґрунту

Слайд 53

Джерела хімічного забруднення ґрунту Серед основних джерел забруднення ґрунтів можна виділити промислові викиди в атмосферу, стічні води, радіоактивні відходи, автотранспорт, побутові відходи, військова техніка й арсенали. В сільськогосподарському виробництві до забруднень ґрунту призводять стоки із залишками пестицидів і добрив, нафтопродукти, важкі метали, поверхнево-активні речовини

Слайд 54

Забруднення ґрунту Хімічні забруднення ґрунту Вуглеводні, Важкі метали, Гербіциди, Пестициди, Хлоровані вуглеводні. Тверді відходи покидьки або сміття, харчові залишки, текстиль, скло, метал, цегла, будівельні уламки, листя, вуличне сміття, покинуті автомобілі, стара побутова техніка, попіл, бруд з очисних споруд, гній з ферм, порода з шахт.

Слайд 55

ЕРОЗІЯ ҐРУНТІВ Ерозія ґрунтів – це руйнування ґрунтів і підстилаючої породи за рахунок природних та антропогенних процесів, які призводять до переміщення продуктів руйнування з одного місця в інше (від латинського erosio – роз’їдати, вигризати).

Слайд 56

Природна ерозія Ерозія, яка супроводжується руйнуванням поверхні землі, формуванням долин річок, схилів, межиріч, називається природною

Слайд 57

Природна ерозія Вітрова ерозія викликає перенесення найдрібніших частинок ґрунту, що містять найважливіші для родючості компоненти – гумус, хімічні речовини Водна ерозія викликається талими, дощовими та зливовими водами на пересіченій місцевості.

Слайд 58

Природна ерозія Температурні коливання викликають утворення розколин в скельних породах і відшарування. Швидка зміна дня і ночі впливає тільки на поверхневий шар скелі, тоді як перехід від літа до зими – на значно глибші шари.

Слайд 59

Прискорена (антропогенна) ерозія Прискорена (антропогенна) ерозія викликається одночасним впливом вирубки лісів, гіперінтенсивним тваринництвом і неправильним використанням ґрунтів під сільськогосподарські потреби.

Слайд 60

Ерозія ґрунтів в Україні Аналіз матеріалів ґрунтового обстеження, виконаного “Укрземпроектом”, показує, що за останні 20 років кількість еродованих ґрунтів в Україні збільшилась в різних регіонах на 3-26%; площа еродованих чорноземів звичайних збільшилася на 15-26%. В Україні еродовано 12,9 млн. га сільськогосподарських угідь (30,8 %)

Слайд 61

Водна ерозія

Слайд 62

Інтенсивність дощу в Україні Так, для України середня інтенсивність дощу змінюється від 1 мм/хв для дрібного дощу до 9–12 мм/хв для дуже сильної зливи

Слайд 63

Запобігання водній ерозії

Слайд 64

Запобігання водній ерозії

Слайд 65

Контроль за ерозією ґрунту

Слайд 66

Моніторинг ґрунту вологість

Слайд 67

Моніторинг ґрунту рівень рН

Слайд 68

Фактори, що впливають на якість ґрунту Покращити якість ґрунту можна завдяки: додаванню органічних речовин, запобіганню надмірного розорюванню, обережному застосуванню добрив та пестицидів, покращенню ґрунтового покриву, застосуванню рослинного кругообігу та різноманіття.

Слайд 69

Застосування добрив

Слайд 70

МОНІТОРИНГ ҐРУНТУ В УКРАЇНІ Ґрунтовий покрив України Земельний фонд України становить 60,4 млн. га; сільськогосподарські угіддя – 69,3%. З усіх типів ґрунтів найродючішими є чорноземи (еталон родючості), вони займають до 60% усіх сільськогосподарських угідь України і розташовані в межах лісостепу і степу. Вміст гумусу в цих ґрунтах становить 4–9 %, їх товщина сягає 1–1,5 м.

Слайд 71

Висока розораність території України За останні тридцять років площа продуктивних земель в Україні зменшилася на 30%. Для України характерна висока розораність території (57,1%), яка перевищує екологічно обґрунтовані межі. Для порівняння розораність території США – 15,8%, Великої Британії, Франції, Німеччини – від 28,1 до 31,8%. Екстенсивне ведення сільського господарства спричинило деградацію ґрунтового покриву, порушення природних процесів ґрунтоутворення.

Слайд 72

Моделювання ерозії Два підходи: 1. Оцінювання деградації або вичерпання шару ґрунту у полі; 2. Оцінювання кількості седиментів, що покидають поле

Слайд 73

Математичні емпіричні моделі Universal Soil Loss Equation (Wischmeier and Smith, 1960, 1965, 1978). The USLE was originally based on statistical analyses of more than 10,000 plot-years of data collected from natural runoff plots located at 49 erosion research stations in the United States,

Слайд 74

Revised Universal Soil Loss Equation Універсальне рівняння втрат ґрунту ( Revised Universal Soil Loss Equation RUSLE) має вигляд: А = 2,24 R∙K∙LS∙C∙P, де R- ерозійний індекс опадів; K- фактор ерозійності ґрунту; LS- топографічний фактор; C- фактор покриву; P- фактор контролю за ерозією. А вимірюється в т/га.

Слайд 75

Моделі, що базуються на оцінюванні процесів ерозії Ці моделі використовують диференційні рівняння балансу маси. Для одномірного простору ерозія ґрунту з нахиленого поля має вигляд: d(cq)/dx + d(ch)/dt + S = 0, де c (кг/м3) є концентрація седиментів; q (м2/с) – одиниця витрат дощу; h (м) – глибина потоку; x (m) відстань, яку проходить потік; t (с) – час; S [кг/(м2 с)] є термін, що характеризує утворення або поглинання седиментів.

Слайд 76

ВИСНОВКИ Комплексний моніторинг ґрунтів є необхідною умовою збереження родючості ґрунтів.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Наука