X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Сучасний стан науки і роль вищих навчальних закладів у розвитку наукових досліджень

Завантажити презентацію

Сучасний стан науки і роль вищих навчальних закладів у розвитку наукових досліджень

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ІНДЗ з диципліни «Основи наукових досліджень» на тему:"Сучасний стан науки і роль вищих навчальних закладів у розвитку наукових досліджень" Виконав(ла): студент(ка) групи БО-31 Прізвище ім’я по-батькові Перевірила: д.е.н.,професор Панухник О.В.

Слайд 2

План Вступ 1. Характеристика сучасної освіти 2. Основні проблеми сучасної освіти в Україні 3. Аналіз організації вузівської науки на сучасному етапі 4. Види і форми науково-дослідної роботи у ВНЗ Висновки Список використаної літератури Worker:

Слайд 3

Актуальність даної теми дослідження зумовлено тим,що особливе місце серед реалій сьогодення посідає проблема освіти, яка привертає увагу державних діячів, науковців, практиків. Актуальність цієї проблеми зумовлена, насамперед, необхідністю реформування освіти, модернізації галузі управління. Розвиток України як сучасної держави значною мірою залежить від якості освіти, яку здобувають її громадяни. Сьогодні існує необхідність у підготовці матеріалів, які б висвітлювали основні тенденції розвитку національної освітньої системи, її трансформації в умовах глобалізації для прийняття виважених управлінських рішень. Метою статті є теоретичний аналіз наукових і статистичних матеріалів, електронних джерел для з’ясування сталих тенденцій у розвитку системи освіти та виявлення деяких проблем щодо забезпечення якості освіти в Україні,та досліджені ролі ВНЗ у науково-дослідній роботі. Згідно з метою дослідження були визначені такі завдання: 1) на підставі аналізу існуючих джерел з’ясувати основні напрями розвитку сучасної освіти; 2) виділити проблеми розвитку сучасної освіти в Україні. 3)визначити організацію вузівської підготовки 4)описати види і форми науково-дослідної роботи у ВНЗ.

Слайд 4

Наука — це поступовий процес розширення області відомого людству, відсування границь невідомого. В основі науки лежить наукове дослідження, метою якого є отримання наукового знання. Наукове знання відрізняється тим, що воно здобуте за процедурою, що отримала назву наукового методу. спостереження розробку теорій і формулювання законів із обов’язковою вимогою повторюваності результату і ретельної перевірки розробку гіпотез аналіз результатів експеримент зі строгими вимірюван-нями Ця процедура включає в себе:

Слайд 5

мікросвіт мегасвіт макросвіт Сьогодні наука розвивається в трьох напрямках: вирішення проблеми на рівні елементарних частин і атомних структур вивчення Всесвіту, починаючи з сонячної системи до сфер позагалактичного простору вивчення функцій вищих структур живої матерії

Слайд 6

 Динаміка свідчить, що в країні спостерігається безперервне зниження кількості навчальних закладів. За 2000/01-2011/12 навчальні роки в Україні їх кількість зменшилась на 2300 закладів. Проблемою є велика кількість вищих навчальних закладів, яка суперечить світовим стандартам. За статистичними даними в Україні існує 846 вищих навчальних закладів на 46 млн. населення. Таблиця 1 Кількість ВНЗ в Україні з 1991-2011 рр. Рік 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Кількість ВНЗ 910 913 1037 940 971 983 1009 951 904 861 846

Слайд 7

Динаміка кількості вищих навчальних закладів І–ІІ та ІІІ–ІV рівнів акредитації в Україні у 1990-2011 рр.   Динаміка чисельності студентів вищих навчальних закладів І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації в Україні у 1990-2011 рр. (тис. осіб)

Слайд 8

До структури освіти також входять аспірантура та докторантура:

Слайд 9

Проблеми розвитку сучасної освіти в Україні  постійне скорочення чисельності учнів Низький рівень фінансування державою системи вищої освіти нехтування передовими науковими дослідженнями у закладах освіти  велика кількість ВНЗ, які не спроможні здійснити певний освітній внесок у розвиток освіти країни .

Слайд 10

Люди, які виконують наукові дослідження називаються дослідниками, науковцями, вченими. Результати наукових досліджень публікуються в науковій літературі, й, зазвичай, така публікація вимагає рецензування, тобто перевірки правильності процедури й висновків іншими науковцями, фахівцями з даної області досліджень. Будь-які висновки досліджень і теорії можуть бути відкинуті, якщо з’являються нові факти, що їх заперечують.

Слайд 11

Фундаментальні дослідження, як правило, випереджають прикладні і створюють для них теоретичний заділ. Зміцнення взаємозв’язків між фундаментальними і прикладними дослідженнями, скорочення строків впровадження наукових досягнень у практику та виробництво — одне з основних завдань сучасної організації науки. Наукові дослідження фундаментальні прикладні пізнання законів, що управляють поведінкою і взаємодією базисних структур природи, суспільства і мислення застосування результатів фундаментальних досліджень для розв’язання пізнавальних і соціально-практичних проблем

Слайд 12

Однією із об’єктивних вимог, зумовлених сучасними напрямами у розвитку соціально-економічного життя країни, є розвиток науки, подальше підвищення ефективності наукових досліджень з метою якісного розв’язання тих завдань, що постають перед державою у різних галузях. Саме тому постала зумовлена необхідність цілеспрямованого використання досліджень вітчизняної та світової науки для задоволення соціальних, економічних, культурних та інших потреб, створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у науковій і науково-технічній діяльності

Слайд 13

У здійсненні державної науково-технічної політики важливе місце надається подальшому розвитку вищих навчальних закладів, що органічно поєднують підготовку кадрів для науки і практичних підрозділів із інтенсивною науково-дослідною роботою в галузі актуальних проблем науково-технічного прогресу. Ці функції в діяльності вищих навчальних закладів є початковою стадією процесу втілення в практику новітніх підходів до розв’язання проблем, що ставляться в усіх сферах суспільно-економічного та політичного життя країни.

Слайд 14

Відтак, активна участь професорсько-викладацького складу, студентів і слухачів в науково-дослідній роботі — один із головних напрямів подальшого удосконалення вищих навчальних закладів, всебічного підвищення їх ролі в усіх сферах громадського життя. Інтенсивний розвиток наукових досліджень дозволяє вирішувати основні завдання вищої школи: підвищення якості підготовки молодих спеціалістів завдяки використанню наукових досягнень у навчальному процесі, оновленню і вдосконаленню матеріально-технічної та лабораторної бази, підготовки і підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів; вирішення актуальних для практики науково-технічних проблем.

Слайд 15

Вивчення організації науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі допоможе студентам: · отримати загальне уявлення про організаційну структуру науково-дослідної діяльності у вищому навчальному закладі; · оволодіти певними категоріям та поняттями, які будуть використовуватись протягом вивчення даного курсу; · ознайомитись із плануванням науково-дослідної діяльності у вищому навчальному закладі в цілому та його структурних підрозділах; · вивчити процес управління науково-дослідною діяльністю у вищому учбовому закладі.

Слайд 16

   Сьогодні приділяється  більше уваги організації фундаментальних досліджень у галузі гуманітарних наук, проблемам наук про суспільство і людину, які в минулому розвивалися дещо ізольовано від світової науки, через що склалося певне відставання. Але необхідної підтримки вимагають наукові дослідження щодо розбудови державності України і проблем вищої освіти за сучасних умов, вчені, які працюють у сфері юридичних, природничих та гуманітарних наук. Їх діяльність пов’язана із творенням цілісної державної ідеології і соціальної психології,  орієнтирів громадської поведінки особи, її самосвідомості, правової та духовно-моральної культури, патріотизму, гордості за свою країну.

Слайд 17

Розвиток наукових досліджень у вищих навчальних закладах має особливо важливе значення на сучасному етапі, коли прогрес  суспільства суттєво визначається досягненнями природничих, гуманітарних та юридичних наук, коли дедалі більше вимагається розв’язання складних комплексних проблем, що знаходяться на межі основних галузей знань.  

Слайд 18

Висновки: Освіта відіграє вирішальну роль як у соціальному, так і в економічному розвитку країни, а також є запорукою життєвого та кар’єрного зростання громадян. На сьогодні не всі ланки освіти є бездоганними, тому вони потребують подальшого вдосконалення. Організація науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі полягає в функціональному розмежуванні обов’язків певних структурних одиниць закладу освіти щодо наукової компоненти діяльності суб’єктів вищого навчального закладу, при цьому наявна чітка координація роботи всіх ланок на всіх рівнях.

Слайд 19

Список використаної літератури 1. Лунячек В.Е. Якість освіти в Україні: проблеми становлення / В.Е. Лунячек //Управління школою. – 2008. – № 16. – С. 17–25. 2. Лунячек В.Е. Стратегія розвитку освіти в Україні в контексті загальноцивілізаційних тенденцій / В.Е. Лунячек // Персонал. – 2009. – № 12. – С. 25–29. 3.Проект указу президента України Про підвищення ролі науково - дослідної діяльності в університетах України : [ електронний ресурс ]. –  Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vkp/2012_8/st10_08.pdf . 4. Основи наукових досліджень - Марцин В.С. Основи наукових досліджень : Навчальний посібник / Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. та ін. - Л.: Ромус-Поліграф, 2002.- 128 c. 5. Логіка науково-педагогічного дослідження: Методичні рекомендації /Розробили В. О. Тимчишин, Л. П. Тимчишин, В. А. Поліщук. – Тернопіль, 1994. 6. Максименко С. Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці. – К.: Наукова думка, 1999. – 213с. 7. Науково-дослідна робота в закладах освіти: Методичний посібник /Укл. Ю. О. Туранов, В. І. Уруський. – Тернопіль: АСТОН, 2001. – 140с. 8. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: Методичні поради молодим науковцям. – К., 1995. – 45с.

Слайд 20

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Наука