X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Захворюваність. Сучасний стан здоров’я населення України

Завантажити презентацію

Захворюваність. Сучасний стан здоров’я населення України

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Захворюваність. Сучасний стан здоров’я населення України

Слайд 2

Загальна організація медичної та державної статистики в Україні.

Слайд 3

Захворюваність населення це збірне поняття, що включає в себе показники, які характеризують рівень різних захворювань та їх структури серед усього населення або окремих його груп на даній території.

Слайд 4

Основними методами вивчення захворюваності є методи, що передбачають використання таких даних: звертань за лікарською допомогою в медичні заклади; медичних оглядів окремих груп населення; про причини смерті; опитування населення; спеціальних вибіркових досліджень.

Слайд 5

Порівняльна характеристика основних методів вивчення захворюваності населення

Слайд 6

Повнота даних, про захворюваність населення за методом звертань може бути обмежена: при недостатній доступності медичної допомоги (наприклад, у сільській місцевості); низькому рівні медичної культури населення; недостатньому авторитеті серед населення медичного закладу в цілому або окремих лікарів тощо.

Слайд 7

При вивченні захворюваності за даними медичних оглядів, повнота інформації про захворюваність залежить від: систематичного їх проведення; участі лікарів необхідних спеціальностей; достатнього діагностичного забезпечення; контролю своєчасності та повноти оглядів.

Слайд 8

Міжнародна статистична класифікація хвороб останнього Десятого перегляду (МКХ-10) була затверджена сорок третьою Асамблеєю ВООЗ 1 січня 1993 року. Згідно з рішенням Асамблеї документ має нову назву "Міжнародна статистична класифікація хвороб і споріднених проблем охорони здоров'я"

Слайд 9

Міжнародна класифікація хвороб Десятого перегляду (МКХ-10)

Слайд 10

Крім 19-ти класів хвороб, до МКХ-10 включено два додаткові: ХХ Зовнішні причини захворюваності та смертності ХХІ Фактори, що впливають на стан здоров’я населення та звертання до закладів охорони здоров'я

Слайд 11

Основними принципами побудови Міжнародної класифікації хвороб, травм і причин смерті є спільність етіології чи патогенезу захворювань або поєднання локально-етіологічного та локально-патогенетичного принципів.

Слайд 12

Кожен клас хвороб розподіляється на групи, а групи на рубрики. Наприк лад, IV клас хвороб ендокринної системи, розладів харчування та порушень обміну речовин має 6 груп: • хвороби щитовидної залози; • цукровий діабет; • порушення інших ендокринних залоз; • недостатність харчування; • ожиріння та інші види надмірного харчування; • порушення обміну речовин. У свою чергу, наприклад, група хвороб щитовидної залози має 5 • синдром вродженої йодної недостатності; • хвороби щитовидної залози, пов'язані з йодною недостатністю, та стани; • гіпотиреоз; • тиреотоксикоз (гіпертиреоз); • тиреоідит; • інші форми хвороб щитовидної залози.

Слайд 13

При вивченні захворюваності за даними звертань за медичною допомогою розрізняють такі її види: 1. Загальна захворюваність — облік всіх захворювань (гострих і них), які зареєстровані у населення певної території за певний період; 2. Інфекційна захворюваність - спеціальний облік гострих захворювань, пов'язаний з необхідністю оперативного проведення протиепідемічних заходів; 3. Захворюваність на найважливіші неепідемічні захворювання підтягає спеціальному обліку внаслідок їх епідеміологічного та соціального значення (злоякісні новоутворення, туберкульоз, венеричні, психічні захворювання тощо): 4. Госпітальна чи "госпіталізована1" захворюваність дає можливість вивчити склад хворих, що лікувались у стаціонарі; 5. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності робітників і службовців виділяється внаслідок її соціального та економічного значення.

Слайд 14

Основні джерела інформації та показники, що характеризують окремі види захворюваності

Слайд 15

За одиницю спостереження при вивченні загальної захворюваності беруть випадок захворювання чи травми, з приводу якого пацієнт звернувся до лікувального закладу. Джерелом інформації про загальну захворюваність є два документи: "Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів" (ф.№ 025-2/о) та "Талон амбулаторного пацієнта" (ф. № 025-6/о, ф. 025-7/о).

Слайд 16

Розрізняють такі основні показники загальної захворюваності: первинна захворюваність (Іпсіdепсе) - рівень вперше зареєстрова них захворювань за календарний рік на даній території; при цьому враховуються всі гострі та вперше встановлені протягом року хронічні захворювання: загальна захворюваність, або поширеність захворювань (Рrеvаlепce) - рівень усіх зареєстрованих захворювань за календарний рік: гострих і хронічних (зареєстрованих при першому звертанні в поточному році, а виявле них як в поточному, так і в попередні роки); структура первинної та загальної захворюваності населення.

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20

Слайд 21

На кожний випадок гострого захворювання заповнюється окремий "Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів" з поз начкою "+". У "Талоні амбулаторного пацієнта" при гострих захворюваннях поруч з назвою діагнозу позначається код „1". Таким чином, у однієї людини протягом року може бути зареєстровано кілька випадків гострих захворювань. Діагнози хронічних захворювань реєструються лише один раз протягом року. Якщо діагноз встановлено вперше в житті хворого - роблять позначку "+" у "Статистичному талоні для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів” або кодом "2" в "Талоні амбулаторного пацієнта." Якщо діагноз хронічного захворювання встановлено раніше, то при першому відвідуванні лікаря кожною наступного року в "Статистичному талоні для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів" ставиться позначка "-" чи код 3 у "Талоні амбулаторного пацієнта". Інформація згаданих вище облікових документів є основою для складання "Звіту про число захворювань, зареєстрованих у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувального закладу" (ф. № 12).

Слайд 22

Інфекційна захворюваність Обов'язковій реєстрації та обліку підлягають такі захворювання: черевний тиф, паратифи, інші інфекції, викликані сальмонельозами, бруцельоз, всі форми дизентерії та ряд інших. Перелік захворювань, який періодично змінюється, регламентує МОЗ України. Особливий облік передбачено також для виявлених інфікованих і хворих на СНІД, що регламентується спеціальними інструктивно-методичними доку ментами.

Слайд 23

Одиницею спостереження при вивченні інфекційної захворюваності є кожний випадок захворювання чи підозра на нього. При виявленні їх заповнюється "Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння" (ф. № 058/о), то є основним документом для вивчення епідемічної захворюваності.

Слайд 24

Екстрені повідомлення в лікувально-профілактичних закладах реєструються в журналі реєстрації інфекційних захворювань. При зміні діагнозу інфекційного захворювання лікувальний заклад, у якому це було зроблено, зобов'язаний за повнити нове екстрене повідомлення на хворого та направити його до санітарно-епідеміологічної станції за місцем виявлення хвороби. Всі екстрені повідомлення мають бути протягом 12 годин направлені до санітарно-епідеміологічної станції, котра забезпечує епідеміологічне обстеження осередку інфекційного захворювання за місцем його виявлення (незалежно від місця проживання хворого).

Слайд 25

Для аналізу інфекційної захворюваності застосовуються такі показники: частота виявлених захворювань (співвідношення їх числа до чисельності населення даної території; показники розраховуються на 100 тисяч населення); сезонність (за основу беруться дані про число захворювань по місяцях. показники сезонних коливань - це співвідношення даних за місяць до середньо річних); частота госпіталізації та повнота охоплення нею (в першому вкладку — це відношення числа госпіталізованих до чисельності населення, в другому — до числа виявлених захворювань, у відсотках); частота захворювань за віком, статтю, професією (співвідношення числа захворювань у відповідній групі до чисельності населення даної групи): число виявлених бацилоносіїв на 1000 обстежених.

Слайд 26

Захворюваність на найважливіші неепідемічні захворювання Спеціальному обліку підлягають деякі неепідемічні захворювання: злоякісні новоутворення; психічні хвороби; венеричні хвороби; активний туберкульоз; важкі мікози. Необхідність спеціального обліку вказаних захворювань обумовлена: високим рівнем розповсюдження; значною частотою смертності при деяких із них епідеміологічною значимістю; соціальною обумовленістю.

Слайд 27

Для реєстрації неепідемічних захворювань існують два основних документи: 1. Повідомлення про хворого, якому вперше в житті встановлено діагноз активного туберкульозу, венеричної хвороби, трихофітії, мікроспорії, фавусу, корости, трахоми, психічного захворювання (ф. № 089/о). 2. Повідомлення про хворого, з уперше в житті встановленим діагнозом раку чи іншого злоякісного новоутворення (ф. № 089/о).

Слайд 28

Одиницею спостереження при вивченні госпіталізованої захворюваності є кожний випадок госпіталізації хворого з приводу захворювання, а джерелом інформації — "Статистична карта хворого, що вибув із стаціонару".

Слайд 29

Захворюваність госпіталізованих хворих вивчається за такими показниками: частота госпіталізації (відношення числа госпіталізованих з приводу певного захворювання чи всіх госпіталізованих у розрахунку на чисельність населення, що мешкає на даній території); рівень госпіталізації за віком, статтю, місцем проживання (відношення числа госпіталізованих хворих даної групи в розрахунку на чисельність населення цієї групи); структура госпіталізації (питома вага кожного захворювання серед загальної кількості госпіталізованих хворих; можливо розраховувати структуру госпіталізованих за віком, статтю, місцем проживання); середня тривалість лікування (відношення числа ліжко-днів, провезе них хворими в стаціонарі, до числа вибулих хворих): цей показник доцільно пов'язувати з віком хворих, діагнозами, результатами лікування та аналізувати окремо для виписаних зі стаціонару та померлих хворих.

Слайд 30

Захворюваність із тимчасовою втратою працездатності Одиницею обліку є випадок втрати працездатності. Обліковим документом для реєстрації кожного випадку тимчасової непраце здатності працівника протягом року є листок непрацездатності.

Слайд 31

Захворюваність працюючих із тимчасовою втратою працездатності аналізується за такими основними показниками:

Слайд 32

Середня тривалість одного випадку тимчасової непрацездатності з при воду лише хвороб становить 14,4 днів. Вона різна при різних захворю ваннях. Найбільш висока середня тривалість реєструється при новоутвореннях (38,9 днів), переважно злоякісних (55,1 днів); інфекційних та паразитарних захворюваннях (36,6 днів), зокрема при туберкульозі - 93,5 днів.

Слайд 33

Облік захворюваності з тимчасовою непрацездатністю дозволяє одержати додаткову інформацію про: тих, хто часто та тривало хворів протягом року; питому вагу осіб, які хворіли протягом року; питому вагу працюючих, які не хворіли протягом календарного року (індекс здоров'я). При відборі групи тих, що часто та тривало хворіють, використовують такі критерії: етіологічний фактор; число випадків втрати працездатності; число днів втрати працездатності. Група осіб, що часто хворіли, визначається при наявності: 4-х і більше випадків етіологічно пов'язаних захворювань за поточний рік, 6-ти та більше випадків етіологічно не пов'язаних захворювань за поточний рік. До групи осіб, що тривало хворіли, відносять таких, що протягом поточ ного року: мали лікарняні листки тривалістю більше 40 днів у зв'язку з етіологічно пов'язаними захворюваннями; 60 днів і більше в зв'язку з етіологічно не пов'язаними захворюваннями.

Слайд 34

На підставі даних реєстрації складається "Звіт про причини тимчасової непрацездатності" (ф. № 23-ТН). Він містить дані про число випадків і календарних днів непрацездатності щодо найбільш поширених захворювань. у зв'язку з доглядом за хворим, із відпусткою при вагітності та пологах, санаторно-курортним лікуванням тощо. Звіт складається медико-санітарними частинами, лікарськими пунктами охорони здоров'я, дільничними лікарнями, поліклініками та амбулаторіями, міськими та центральними районними лікарнями, іншими лікувально-профілактичними закладами системи МОЗ України незалежно від відомчої підпорядкованості.

Слайд 35

Динаміка первинної захворюваності в загальній поширеності в залежності від віку Діти (0-14 р.) – 80 %. Працездатний вік – 51 %. Непрацездатний вік – 24 %

Слайд 36

Найбільш поширені захворювання у чоловіків та жінок

Слайд 37

Слайд 38

Рівень загальної та первинної захворюваності населення України за звертаннями в лікувально-профілактичні заклади у 2006 р. на 1000 населення (‰)

Слайд 39

Рівень загальної та первинної захворюваності дітей України за звертаннями в лікувально-профілактичні заклади у 2006 р. на 1000 населення (‰)

Слайд 40

Рівень загальної захворюваності населення Тернопільської області за звертаннями в лікувально-профілактичні заклади з 2004 по 2006р. на 1000 населення (‰)

Слайд 41

Рівень первинної захворюваності населення Тернопільської області за звертаннями в лікувально-профілактичні заклади з 2004 по 2006р. на 1000 населення (‰)

Слайд 42

Сучасний стан здоров'я населення України, який досить суттєво відтворюють показники захворюваності, характеризується такими основними тенденціями: Зростає поширеність та первинна захворюваність за більшістю класів хвороб. Зростає частота переходу гострих захворювань у хронічні. Домінуюче місце в структурі посідають хронічні неінфекційні захворювання» передусім хвороби органів дихання, системи кровообігу, органів травлення, Підвищується частота вроджених вад і спадкових захворювань. Значно збільшується інфекційна захворюваність, і в першу чергу туберкульоз, кишкові інфекції, дифтерія, вірусний гепатит. Зростає поширеність соціально обумовлених хвороб, насамперед венеричних, СНІДу, туберкульозу. Відбувається диференціація рівнів захворюваності в основних соціальних групах, зокрема підвищення захворюваності серед малозабезпечених верств населення.

Слайд 43

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Медицина