X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Науково-практичні підходи до соціальних та морально-етичних норм регулювання обігу сучасних лікарських засобів

Завантажити презентацію

Науково-практичні підходи до соціальних та морально-етичних норм регулювання обігу сучасних лікарських засобів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

проф., д.фарм.н. Немченко А.С. доц., д.фарм.н. Котвіцька А. А. Науково-практичні підходи до соціальних та морально-етичних норм регулювання обігу лікарських засобів IV Всеукраїнська фармацевтична конференція "Аптека - 2009. Весна" 13-16 травня 2009р. м. Миргород

Слайд 2

Морально-етичні проблеми у фармацевтичному забезпеченні населення ЛЗ Проблеми у сфері забезпечення населення ЛЗ Незаконна діяльність окремих суб'єктів господарювання Проникнення на ринок фальсифікованих, субстандартних, незареєстрованих ЛЗ Нечесна конкуренція Необмежена реклама ЛЗ Непрофесійні дії медичних представників фармацевтичних компаній

Слайд 3

Сфери діяльності фармацевтичного працівника Сфери діяльності фармацевтичного працівника Професійна (практична) Громадська Наукова Освітня

Слайд 4

Вимоги до професійної діяльності фармацевтичного працівника Виконання професійних обов'язків та етики у інтересах пацієнта незалежно від віку, соціального статусу, релігійних та політичних переконань Підтримання високого професійного рівня впродовж усього життя Відповідальність за якість фармацевтичної допомоги Сприяння раціональному застосуванню ЛЗ Коректність поведінки у стосунках із колегами Сприяння консолідації фармацевтичної спільноти Повага до вчителів, що навчили професії

Слайд 5

Етика у фармацевтичній діяльності Професійна етика Мораль (з лат. “mores” - поведінка) форма спільної свідомості, вид суспільних відносин Регулювання поведінки людини у суспільстві Фарма цевтична етика Сукупність правил поведінки певної соціальної групи, обумовлених професійною діяльністю Етика – філософська дисципліна (з лат. “ethica” - звичай) вивчає Сукупність неформальних норм моральної поведінки фармацевтичних працівни-ків під час виконання обов'язків по відношенню до суспільства, пацієнта Фармацевтична деонтологія Фармацевтична аксіологія

Слайд 6

Принципи фармацевтичної етики Основні принципи фармацевтичної етики Законність Гуманність Професіоналізм Компетентність Об'єктивність Чесність Незалежність Партнерство Конфіденційність Індивідуальний підхід до кожного пацієнта

Слайд 7

Система взаємовідносин у практичній діяльності фармацевтичного працівника Фармацевтичний працівник Фармацевт – суспільство Фармацевт – лікар Фармацевт – пацієнт Фармацевт – фармацевт

Слайд 8

Прийняття професійних кодексів Виходячи із принципів “декларативності” та “добровільності” професійні кодекси приймаються: Асоціаціями Співтовариствами Союзами Лігами Мета створення професійних кодексів: регулювання відносин у цій професійній спільноті формування довіри до представників професії підвищення статусу професійної спільноти у соціумі

Слайд 9

Міжнародний досвід розробки та впровадження етичних кодексів фармацевтичнихпрацівників Етичний кодекс фармацевтичного працівника Росії (1996р. 2006р.) Рекомендації ВООЗ Типові рекомендації Міжнародної фармацевтичної асоціації (FIP) Американська фармацевтична асоціація (American Pharmacies Association (APhA) Польська фармацевтична асоціація Звід законів Російської Імперії Російська фармацевтична асоціація Етичний кодекс фармацевта “Code of Ethics for Pharmacies” 1997р. Етичний кодекс фармацевта “Code of Ethics of the APhA” 1981р., 1994р. 1852р., Польський кодекс аптекаря 1983р. «Аптекарський устав” 1789р. Етичний кодекс російського фармацевта 1995р. Україна ? ? ?

Слайд 10

Принципи побудови етичних кодексів в міжнародній практиці Вступна частина (преамбула) Розкриває мету створення і ухвалення документа Мета Етичного кодексу фарма-цевтичних працівників Росії – сукупність етичних норм і морально-етичних принципів поведінки під час надання фармацевтичної допомоги Мета кодексу FIP – декларація фундаментальних принципів професії, заснованих на моральних цінностях Структурні розділи (принципи) І ІІ Послідовно розміщені у порядку значимості профе-сійно-етичні зобов'язання етичні норми професійної поведінки морально-етичні принципи діяльності фармацевтів керівництва до практичних дій в професійній діяльності

Слайд 11

Мета Етичного кодексу фармацевтичних працівників України Декларація фундаментальних принципів професії, що засновані на моральних зобов'язаннях і принципах Кодекс визначає етичні норми поведінки аптечних працівників та відповідальність, є керівництвом для провізорів і фармацевтів у їх взаємовідносинах у суспільстві, а також у процесі надання кваліфікованої, якісної, доступної фармацевтичної допомоги Кодекс призначений для регулювання етичних взаємовідносин фармацевтичних працівників з професійною сферою їх діяльності у випадках конфліктних ситуацій шляхом залучення спеціальних уповноважених органів

Слайд 12

Законодавча база Кодексу фармацевтичних працівників України Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров'я“ Закон України “Про лікарські засоби“ Закон України “Про захист прав споживачів“ Закон України “Про рекламу“ Цивільний кодекс Наказ Президента України “Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров’я” від 06.12.2005р. №1694/2005

Слайд 13

Структурні розділи Кодексу фармацевтичних працівників України РОЗДІЛ І Загальні принципи та положення Мета Кодексу Основні завдання Призначення Законодавча база РОЗДІЛ ІІ Фармацевтичний працівник у сучасному суспільстві Основні завдання професійної фармацевтичної діяльності Обов'язки стосовно дотримання норм фармацевтичної етики та деонтології Обов'язки стосовно діяльності з реклами РОЗДІЛ ІІІ Взаємовідносини фармацевтичних працівників і пацієнтів Принципи професійної діяльності під час надання фармацевтичної допомоги Принципи спілкування із пацієнтом Рекомендації щодо здійснення фармацевтичної опіки

Слайд 14

Структурні розділи Кодексу фармацевтичних працівників України РОЗДІЛ ІV Взаємовідносини фармацевтичних працівників із лікарями Принципи партнерства, поваги, довіри, підтримання авторитету під час взаємодії з лікарем Принципи взаємовідносин із медичними представниками у сфері просування ЛЗ РОЗДІЛ V Взаємовідносини фармацевтичних працівників із колегами Принцип коректності та доброзичливості до колег Принцип виявлення професійної та корпоративної солідарності РОЗДІЛ VІ Фармацевтичний працівник і науковий прогрес Декларація підвищення професійного рівня та практичних навичок у діяльності Сприяння різного роду досліджень з метою підвищення ефективності надання фармацевтичної допомоги РОЗДІЛ VІІ Фармацевтична інформація Зобов'язання надання пацієнту, лікарю всебічної обґрунтованої фармацевтичної інформації Проведення професійного аналізу інфор-мації щодо ЛЗ, що надають виробники, дистриб'ютори, медичні представники Дотримання етичних норм пошуку істини

Слайд 15

Структурні розділи Кодексу фармацевтичних працівників України РОЗДІЛ VІІІ Новітні фарма-цевтичні технології Принципи дій фармацевтичних працівни-ків при розробці нових ЛЗ із застосуван-ням новітніх фармацевтичних технологій РОЗДІЛ Х Дія етичного кодексу фармацевтичних працівників. Відповідальність за його порушення та порядок перегляду Дія кодексу за усіма напрямками професійної діяльності Відповідальність за порушення Перегляд змін у рамках роботи з'їздів та конференцій РОЗДІЛ ІХ Повага до професії фармацевтичного працівника Принципи формування поваги до професії фармацевтичного працівника

Слайд 16

Механізм дії (саморегуляції) етичного Кодексу фармацевтичних працівників Механізм само-регуляції етичного Кодексу Комітет з етики (при фармасоціаціях) Положення про Комітет Обговорення, прийняття, та підписання етичних норм Кодексу усіма учасниками фармринку Зацікавлені політичні та фінансові групи Громадськість Пацієнти Представники іноземних фірм Професійні об'єднання (асоціації) Вчені Виробники Фармацевтичні працівники аптек та фірм

Слайд 17

Основні принципи функціонування Комітету з етики Справедливість Реалізація принципу передбачає чесний розподіл усіх переваг між усіма соціальними групами фармацевтичного ринку Незалежність Передбачає відсутність впливу з боку адмі-ністратино-управлінських, професійних, фінансово-економічних, політичних організацій Плюралізм Забезпечується різноманітністю професій, участю усіх членів комітету в обговоренні різних точок зору та прийняття рішень Прозорість Забезпечується прозорістю принципів роботи, які гарантовані якістю, ефективністю, надійністю, відкритістю

Слайд 18

Основні завдання Комітету з етики Здійснення контролю за дотриманням етичних норм та принципів професійної діяльності Проведення незалежної експертизи виявлених неетичних норм поведінки суб'єктів фармацевтичного ринку Здійснення моніторингу дотримання міжнародних та національних етичних норм Розвиток і здійснення міжнародних зв'язків і контактів Сприяння в створенні незалежних комітетів з етики в інших країнах Участь у вирішенні етичних конфліктів, які виникають в професійній діяльності

Слайд 19

Дякуємо за увагу!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Медицина