X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Соціальна географія як наука

Завантажити презентацію

Соціальна географія як наука

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Л Е К Ц І Я 1. Соціальна географія як наука План: Визначення науки. Об’єкт і предмет дослідження соціальної географії. Функції соціальної географії. Соціальна географія в системі наук. Структура соціальної географії. Завдання соціальної географії.

Слайд 2

Соціальна географія

Слайд 3

«В каких домах живут люди данной страны, чем они питаются и во что одеваются, во что верят и как проводят свободное время – обо всем этом наши современные географические описания неизменно умалчивают..., человек – тема для наших географов определенно неприятная, щекотливая тема, которой предпочитают не касаться. Как-никак, а в результате человека забыли!!!» Н.Н. Баранский, 1946

Слайд 4

Визначення науки. Соціальна географія – це наука про загальні і специфічні закони і закономірності територіальної організації суспільства і соціального простору (соціальної сфери), механізмів дії і форми прояву їх у територіальних системах, які функціонують у просторово-часовому географічному просторі.

Слайд 5

Що таке соціальна сфера? Запитання:

Слайд 6

Соціальна сфера - це сфера протікання соціального життя, де реалізуються соціальні потреби та інтереси соціальних груп, вона охоплює умови праці, здоров’я, відпочинок та дозвілля тощо.

Слайд 7

Соціальна географія вивчає соціально-територіальну структуру в тісному взаємозв’язку з соціальними умовами, які закономірно формуються в процесі розвитку соціальних груп під впливом матеріально-виробничих, соціально-політичних, культурно-етнічних факторів.

Слайд 8

Соціальна географія – має займати центральне, вузлове положення в системі географічних наук, бо тільки вона може взяти на себе географічний аналіз соціального розвитку.

Слайд 9

Соціальна георафія вивчає закономірності просторово-часової організації соціальної сфери суспільства, особливості функціонування і розвитку територіальних соціальних систем, управління ними (М. Шаригін)

Слайд 10

Соціальна географія досліджує регіональні відмінності в умовах життя людей і шляхи вирівнювання рівнів життя.

Слайд 11

Запитання: Що таке об'єкт і предмет науки? Чи може бути предмет науки тотожним об'єкту?

Слайд 12

Об’єкт дослідження – це фрагмент об’єктивної дійсності, на який спрямована пізнавальна або практична діяльність. Це те, що й вивчає та досліджує дана наука. Предмет дослідження – це певна частина (аспект) об’єктивної реальності (об’єкту). Решта особливостей (частин) об’єкту розглядається даною наукою як другорядні або умова існування його.

Слайд 13

Об’єктом соціальної географії виступає суспільство в територіальному вимірі, соціальний простір, соціальна сфера в просторовому вимірі.

Слайд 14

Предмет соціальної географії

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Основним предметом дослідження соціальної географії: виступають просторові аспекти поведінки людей (процес розселення людей, міграції), пояснення і прогнозування цієї поведінки; територіальна організація соціальної сфери;

Слайд 18

соціальна функція географічного середовища, яка набувається нею в результаті її включення в господарську діяльність. регіональні відмінності в умовах життя людей (природні, економічні, соціальні) і шляхи вирівнювання рівнів життя населення. Регіональні проблеми соціального розвитку регіонів.

Слайд 19

2. Функції соціальної географії. Теоретико-пізнавальна функція - спрямована на вивчення та аналіз соціальної реальності, збагачення існуючого соціально-географічного знання, розробка законів, категорій на основі дослідження соціальної дійсності в регіональному вимірі.

Слайд 20

Інформаційна функція - забезпечує збирання систематизацію та накопичення соціально-географічної інформації, які отримують у результаті проведених досліджень.

Слайд 21

Прогностична функція - полягає в соціальному проектуванні (коротко- чи довготермінові прогнози зміни реальності). Соціальна географія може будувати перспективну лінію розвитку і давати ефективні рекомендації.

Слайд 22

Функція соціального проектування і конструювання – це розробка конкретної моделі соціального процесу або системи з параметрами і специфікою функціонування.

Слайд 23

Управлінська функція – наукові результати соціальної географії є вихідним матеріалом для розробки й прийняття управлінських рішень.

Слайд 24

3. Соціальна географія в системі наук. Структура соціальної географії. Структура за С. Ниммик, 1984

Слайд 25

Структура за О. Шаблієм, 1997

Слайд 26

Структура соціальної географії

Слайд 27

Суперечні погляди на сутність соціальної географії: Соціальна географія не є самостійної галуззю знання, а визначається як аспект дослідження. Соціальна географія складова частина географії населення. (А.А. Долиніна). Це самостійна наука, яка знаходиться на одному рівні з економічною географією, і є основою галуззю суспільної географії. Проте за рівнем зрілості вона відстає від економічної географії. Соціальна географія адекватна суспільній географії.

Слайд 28

4. Завдання соціальної географії. Аналіз умов, причин і факторів, які викликають відмінності соціальних явищ і процесів; Дослідження різних структур (освітньої, професійно-кваліфікаційної, сімейних та ін.) соціальних спільностей районів; Визначення рівнів соціального розвитку районів;

Слайд 29

Аналіз географічних проблем способу життя населення соціально-територіальних спільностей; Розробка теоретичних і методичних питань соціально-географічного прогнозування, регіональної соціальної політики; Забезпечення процесу відтворення середовища життєдіяльності і процесу управляння життям суспільства в широкому розумінні;

Слайд 30

Головним завданням соціальної географії є визначення рівнів соціального розвитку населення мікро- мезо- і макрорайонів, розробка питань соціально-географічного районування території країни.

Слайд 31

Поняттєво-термінологічний апарат соціальної географії (ПТА) ПТА соціальної географії формується під впливом загальнонаукових та локальних підходів, концепцій, теорій різних галузей науки.

Слайд 32

ПТА соціальної географії Соціальна географія використовує т.ч. наукові поняття інших наук, а також формує свої власні на основі аналізу та синтезу знань та понять інших наук, кожного разу знаходячи в своєму об’єкті дослідження нові логічні зв’язки та співвідношення.

Слайд 33

Структура понятійно – термінологічного апарату соціальної географії Найбільш загальні поняття (філософські категорії) - „географічний простір”, „соціальний простір”, „соціальний час”, „соціально – географічний час”, „географічний просторово – часовий континуум” тощо; Загальнонаукові поняття - „геосистема”, „геоекосистема”, „екосистема”, „соціосистема”, „природна система”, “соціогеосистема”, „транспортна система”, „річкова система” тощо; Поняття родинних наук - „геосфера”, „географічна оболонка”, „літосфера”, „гідросфера”, „геохронологія”, „ природні ресурси” тощо ; Специфічні поняття – менталітет соціуму, соціально-географічний район тощо.

Слайд 34

Семінар 1. Тема: Соціальна географія як наука 1. Довести закономірність появи та розвитку соціальної географії в Україні як складової суспільної географії. 2. Пояснити відмінності понять «суспільна географія» та «соціальна географія». 3.Дати визначення сутності науки – соціальна географія з позиції різних авторів. 4. Об'єкт та предмет соціальної географії. 5. Функції соціальної географії (перерахувати, пояснити, приклади).

Слайд 35

Література 1. Голіков А.П., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до економічної та соціальної географії. – К., 1997. – 320 с. 2.Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії. – К., 1996. – 156 с. 3. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії. – Одеса, 2001. – 560 с. 4. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії. – Львів, 2003. – 444 с. 5. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. – М., 1983. – 350 с. 6. Гладкевич Г.И. Введение в экономическую и социальную географию. – М., 1997. – 112 с.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Географія